Hotărârea nr. 15/2020

Hotărârea nr. 15 - privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Bdul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.15

din data de 23 ianuarie 2020

privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.22830/15.01.2020, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Referatul de aprobare nr.ad.22830/15.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare Statul de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov;

Având în vedere faptul că la nivelul Statului de funcții s-au propus modificări prin transformarea unui post vacant de bibliotecar, SSD, gradul I în bibliotecar, S, gradul LA;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l și 4, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.173, alin.(2), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul ari.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Statul de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art. 3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 437/31.10.2019, privind aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov.


Contrasemnează,

Secretar Genunii al Județului Maria Mnforăveanu

Biblioteca Județeană „George Barițiu" B-dul Eroilor nr.35,Brașov


ANEXA LA HCJBv NR...........

email: biblgb@rdsmail.ro

a/c. 69^/ U- U.A-PlO

IRETAR GENERAL AL J^DEȚl

ADRIAN I0AIMARIA DUMBRĂVjEANU

STAT DE FUNCȚII

DECEMBRIE 2019

MANAGER

DANI       RE

IFUNCȚIA

Studii

GR/ TR

A/r. posturi

Manager

s

II

1

Director adj de specialita

s

II

1

Director adj.

s

II

1

Sef serviciu

s

II

7

Consilier juridic

s

II

1

Economist

s

IA

1

Economist

s

II

1

Referent de specialitate

s

I

2

Referent

SSD

II

1

Bibliotecar

s

IA

35

Bibliotecar

s

I

6

Bibliotecar

s

II

1

Bibliotecar

SSD

I

9

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

M

IA

2

Muncitor

M

I

6

îngrijitoare

I

5

TOTAL

86

Personal de specialitate

67

Personal administrativ

8

Personal de întreținere

11

Total personal contractual

86

Din care :

Personal de conducere

10

manager

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

7

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

ÎNTOCMIT, RESPONSABIL R.U. GABRIELA DRAGOMAN