Hotărârea nr. 149/2020

Hotărârea nr. 149 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților subordonate pe anul 2020


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.149 din data de23.04.2020

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 6308/22.04.2020 inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 6308/22.04.2020 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând art. 21 și art. 32, alin. (2) din Decretul nr. 195 /2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 21 din Decretul nr. 240 /14.04.2020, art. IX alin. (1), (2), (3) din O.U.G. nr. 29/21.03.2020 privind unele măsuri economice și fi scai-bugetare, precum și art. 7 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Ordonanța Militară nr.7/2020, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 623/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a Il-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, precum și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 și ale Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările aduse de OUG nr. 30/2020, OUG nr. 32/2020 și de OUG nr.41/2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97 din data de 24.03.2020;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA NR. 1


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Maria Bi/mbrăveanu

A) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TOTAL VENITURI - SF

213.802,86

-1.500,00

0,00

212.302,86

''""•aminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-70.531,40

-1.500,00

-72.031,40

TOTAL CHELTUIELI - SF

213.802,86

-1.500,00

0,00

212.302,86

Titlul - Bunuri și servicii

20

50.855,74

176,00

0,00

51.031,74

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-176,00

0,00

-176,00

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

38.403,33

-176,00

0,00

38.227,33

51.02.01.03 - Autoritati executive

38.403,33

-176,00

0,00

38.227,33

Titlul - Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

0,00

-176,00

-176,00

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

26.522,82

-1.500,00

0,00

25.022,82

Județul Brașov, din care:

26.522,82

-1.500,00

0,00

25.022,82

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

22.513,92

-1.500,00

0,00

21.013,92

66.02.06.01 - Spitale generale

23.371,08

-1.467,88

0,00

21.903,20

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea cheltuielilor curente, din care:

51.01.46

19.362,18

-1.467,88

0,00

17.894,30

Spitalul Clinic Județean de Urgență

6.168,67

-75,22

6.093,45

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii

4.690,15

-704,70

3.985,45

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

2.994,60

-498,33

2.496,27

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

2.922,06

-40,50

2.881,56

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.380,50

-54,63

2.325,87

■Kaiul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

206,20

-94,50

111,70

66.02.06.03 - Unitati medico - sociale

3.151,74

-32,12

0,00

3.119,62

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale (Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru)

51.01.39

3.151,74

-32,12

3.119,62

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

48.846,96

176,00

0,00

49.022,96

Titlul - Bunuri și servicii

20

5.779,52

176,00

0,00

5.955,52

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, din care:

44.081,92

176,00

0,00

44.257,92

Titlul - Bunuri și servicii

20

5.779,52

176,00

0,00

5.955,52

68.02.04 - Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.473,60

4,00

0,00

1.477,60

Titlul - Bunuri si servicii

20

300,00

4,00

304,00

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

12.248,14

60,00

0,00

12.308,14

Titlul - Bunuri si servicii

20

2.219,90

60,00

2.279,90

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

22.157,67

112,00

0,00

22.269,67

Titlul - Bunuri si servicii

20

2567,62

112,00

2.679,62

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

B) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TOTAL VENITURI - SD

288.336,70

1.500,00

0,00

289.836,70

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

70.531,40

1.500,00

72.031,40

TOTAL CHELTUIELI - SD

477.599,23

1.500,00

0,00

479.099,23

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

26.008,97

7.301,87

0,00

33.310,84

Titlul - Active nefinanciare

71

253.866,15

-5.801,87

0,00

248.064,28

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

-5,00

5,00

0,00

51.02.01.03 - Autoritati executive

-5,00

5,00

0,00

Titlul - Active nefinanciare

71

-5,00

5,00

0,00

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5,00

-5,00

0,00

61.02.05 - Inspectoratul pt. Situații de Urgenta "Tara Barsei"

5,00

-5,00

0,00

Titlul - Active nefinanciare

71

5,00

-5,00

0,00

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

62.824,73

7.301,87

0,00

70.126,60

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

23.247,81

7.301,87

0,00

30.549,68

66.02.06.01 - Spitale generale (Județul Brașov)

56.441,21

7.301,87

0,00

63.743,08

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51.02.28

29.631,33

7.301,87

0,00

36.933,20

Spitalul Clinic Județean de Urgență

13.967,79

6.981,00

20.948,79

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii

2.310,81

238,66

2.549,47

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

4.241,41

82,21

4.323,62

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

370.797,61

-5.801,87

0,00

364.995,74

Titlul - Active nefinanciare

71

224.115,44

-5.801,87

0,00

218.313,57

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

250.474,21

-5.801,87

0,00

244.672,34

Titlul - Active nefinanciare

71

103.792,04

-5.801,87

97.990,17

DEFICIT

-189.262,53

0,00

0,00

-189.262,53

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFITEI

Vizat: Șef Serviciu: Broscățan Ramona

ANEXA NR. 2


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Maria Dumbrăveanu

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

K) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENTE

9

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

6=2+3+4+5

TRIM II

TOTAL VENITURI - SF

627.558,59

689,86

628.248,45

Donații și sponsorizări, din care:

37.10.01

116,10

161,36

277,46

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

105,90

156,36

262,26

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

0,00

5,00

5,00

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

-32,12

-32,12

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

6.799,48

-32,12

6.767,36

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din are:

43.10.10

19.362,18

-1.467,88

17.894,30

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

2.994,60

-498,33

2.496,27

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.380,50

-54,63

2.325,87

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

4.690,15

-704,70

3.985,45

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

2.922,06

-40,50

2.881,56

Spitalul Clinic Județean de Urgență

6.168,67

-75,22

6.093,45

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

206,20

-94,50

111,70

Subvenții din FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

43.10.33

206.356,53

2.028,50

208.385,03

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

23.000,00

2.028,50

25.028,50

TOTAL CHELTUIELI - SF

640.671,27

689,86

641.361,13

Titlul - Cheltuieli de personal

10

465.523,62

2.078,13

467.601,75

Titlul - Bunuri și servicii

20

173.368,82

-1.163,46

172.205,36

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1.058,88

-224,81

-1.283,69

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

610.792,45

684,86

611.477,31

Titlul - Cheltuieli de personal

10

443.326,75

2.078,13

445.404,88

Titlul - Bunuri si servicii

20

165.770,57

-1.168,46

164.602,11

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1.058,88

-224,81

-1.283,69

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

3.034,44

-32,12

3.002,32

Titlul - Bunuri si servicii

20

125,90

-32,12

93,78

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

96.473,29

-704,70

95.768,59

Titlul - Bunuri si servicii

20

28.915,08

-704,70

28.210,38

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

63.034,60

1.934,00

64.968,60

Titlul - Cheltuieli de personal

10

50.913,30

2.078,13

52.991,43

Titlul - Bunuri si servicii

20

12.154,49

-94,50

12.059,99

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-433,19

-49,63

-482,82

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

33.038,74

-54,63

32.984,11

Titlul - Bunuri si servicii

20

5.752,74

-13,88

5.738,86

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-40,75

-40,75

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

33.256,75

115,86

33.372,61

Titlul - Cheltuieli de personal

10

0,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

17.568,39

250,29

17.818,68

Titlul - Alte cheltuieli

59

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-134,43

-134,43

Spitalul Clinic Județean de Urgență

297.777,28

-75,22

297.702,06

Titlul - Bunuri si servicii

20

87.419,53

-75,22

87.344,31

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

84.177,35

-498,33

83.679,02

Titlul - Bunuri si servicii

20

13.834,44

-498,33

13.336,11

CAP. 68.10 - ASIGURĂRI Șl ASISTENTĂ SOCIALĂ

3.766,53

5,00

3.771,53

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.766,53

5,00

3.771,53

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.200,11

5,00

1.205,11

DEFICIT

-13.112,68

0,00

-13.112,68

0,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENTE

»

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

6=2+3+4+5

TRIM II

TOTAL VENITURI - SD

32.725,95

7.301,87

40.027,82

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, din care:

43.10.14

29.631,33

7.301,87

36.933,20

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

4.241,41

82,21

4.323,62

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

13.967,79

6.981,00

20.948,79

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii

2.310,81

238,66

2.549,47

TOTAL CHELTUIELI - SD

34.267,63

7.301,87

41.569,50

Titlul - Active nefinanciare

71

33.927,86

7.301,87

41.229,73

CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

31.506,47

7.301,87

38.808,34

Titlul - Active nefinanciare

71

31.166,70

7.301,87

38.468,57

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

2.310,81

238,66

2.549,47

Titlul - Active nefinanciare

71

2.310,81

238,66

2.549,47

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

15.027,33

6.981,00

22.008,33

Titlul - Cheltuieli de capital

71

15.005,43

6.981,00

21.986,43

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

4.574,88

82,21

4.657,09

Titlul - Active nefinanciare

71

4.257,01

82,21

4.339,22

DEFICIT

-1.541,68

0,00

-1.541,68

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Ramona Broscățan

Președinte

Adrian loan Veștea


Secretar General

Maria/rWmbrăveanu


PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL- ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 08.04.2020

Valoarea propusă 24.04.2020

Influente +/-

Capitolul 84 TOTAL

33.056,95

27.255,08

-5.801,87

CJBRAȘOV

33.056,95

27.255,08

-5.801,87

A - Obiective in continuare

33.056,95

27.255,08

-5.801,87

1

Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900-9+900

33.056,95

27.255,08

-5.801,87

întocmit:

Șef BCAPS Borteș DidonaSecretayGeneral

Mana ©umbrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

mii lei

Denumirea obiectivului de investiție

Titlul 71

Valoarea aprobată la 08.04.2020

Valoarea propusă 24 aprilie 2020

Influențe

+/-

C.pitohilM                                ■ - ........   - ’

K i-,

7,597,07

7301,87

SPITALUL CLINIC DE COPII

228,20

466,86

238,66

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

228,20

466,86

238,66

1

Distilator 20 L -1 buc

15,00

0,00

-15,00

2

Distilator 16 L - 2 buc

0,00

17,50

17,50

3

Platformă Real Time PCR multiplex automată pentru detecția rapidă a SARS - Cov 2

0,00

236,16

236,16

4

Lampa frontala cu led 2 buc

13,00

0,00

-13,00

5

Lampa frontala cu led 1 buc

0,00

13,00

13,00

6

Lampa frontala de examinare -2 buc

12,00

0,00

-12,00

7

Lampa frontala de examinare -1 buc

0,00

12,00

12,00

8

Mașina spalat pardoseli -1 buc

76,20

0,00

-76,20

9

Mașina spalat pardoseli -2 buc

0,00

76,20

76,20

10

Injectomat- 3 buc

0,00

11,94

11,94

11

Infuzomat -1 buc

0,00

3,60

3,60

12

Monitor funcții vitale cu modul multigas -1 buc

0,00

57,64

57,64

13

Monitor funcții vitale cu modul capnograf CO2 -1 buc

0,00

28,43

28,43

14

Pat cântar- 8 buc (rămâne 1 buc)

112,00

10,39

-101,61

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

67,00

7.048,00

6.981,00

B- Obiective noi

0,00

6.981,00

6.981,00

1

Construcție spital modular - secție exterioară ATI

0,00

6.981,00

6.981,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

67,00

67,00

0,00

1

Dispozitiv de măsurare a presiunii intracompartimentale

4,17

0,00

-4,17

2

Microscop optic binocular

13,97

0,00

-13,97

3

Microscop optic trinocular cu fluorescenta

17,62

0,00

-17,62

4

Microscop stereoscopic

31,24

0,00

-31,24

5

Hotă microbologică clasa II -1 buc

0,00

67,00

67,00

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE

0,00

82,21

82,21

B- Obiective noi

0,00

82,21

82,21

1

Modernizare instalații electrice Spitalul de Boli Infecțioase

0,00

82,21

82,21

Director Ex. Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona