Hotărârea nr. 148/2020

Hotărârea nr. 148 – privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2020, conform Dispoziției nr. 244/14.04.2020.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B duî Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F 16


HOTĂRÂREA NR.148 din data de 23.04.2020

- privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul

2020, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 244/14.04.2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 6279/15.04.2020 inițiat de Președintele Consiliului ludețean Brașov, precum și Raportul de specialitate nr. ad 6279/15.04.2020 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 244/14.04.2020;

Ținând cont de adresa nr. 472889/20.03.2020, de la Direcția Generala de Sinteză a Politicilor Bugetare - Ministerul Finanțelor Publice, Referatul nr. Ad. 5093/10.04.2020, privind asigurarea sumelor necesare cazării personalului medical din unitățile sanitare din subordine, precum și de Contractul nr. Ad 5093/10.04.2020/4964/09.04.2020, încheiat între Județul Brașov și Direcția de Sănătate Publică;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând dispozițiile din Legea nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Art. 19 alin. (2), Art. 82, al. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare Art. IX, alin. (1), (2), (3) din OUG nr. 29/21.03.2020 - privind unele masuri economice și fiscal bugetare, art. 16 din Ordonanța Militară nr. 7/2020, modificată prin Ordonanța Militară nr 8/2020, art. 1, alin. (5), lit. „b” din HGR nr. 201/18.03.2020, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97 din data de 24.03.2020;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.(l), lit. „d” și alin. (5), lit. „c” și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, în conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 244/14.04.2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri, prin Direcția Economică.Contrasemnează, Secretar geute/al al județului Maria Bnrtnbrăveanu

ANEXA NR. 1

PREȘEDINTE, Adrian - loan Veștea


SECRETAF^GENERAL, Maria Duifiprăveanu


A) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

6=2+3+4+5

TRIM II

TOTAL VENITURI - SF

209.676,66

4.126,20

213.802,86

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42,02,80

0,00

4.126,20

4.126,20

TOTAL CHELTUIELI - SF

209.676,66

4.126,20

213.802,86

Titlul - Bunuri și servicii

20

46.729,54

4.126,20

50.855,74

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

22.396,62

4.126,20

26.522,82

Județul Brașov, din care:

22.396,62

4.126,20

26.522,82

Titlul - Bunuri și servicii

20

0,00

4.126,20

4.126,20

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFITEI


Vizat: Sef Serviciu: Broscătan Ramona »                                                     I _