Hotărârea nr. 146/2020

Hotărârea nr. 146 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 aprilie 2020

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.146 din data de 23.04.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020;

Analizând Dispoziția nr. 245/15.04.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020, ora 12,00;

Ținând cont de:

 • - măsurile dispuse prin Decretul 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 164/2020 privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență;

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de trei puncte la punctul nr. 20 „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.04.2020.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data 23 aprilie 2020, conform Dispoziției nr. 245/15.04.2020, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020, ora 12,00.


Contrasemnează, Secretar getferal al județului MariafRumbrăveanu

PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.245

din data de 15.04.2020

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020, ora

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 178 al in. (2), art. 179 al i n. (3) și art. 196 alin.( 1) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de măsurile dispuse prin Decretul 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 97/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020, ora 1200, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08.04.2020.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2020, conform Dispoziției nr. 244/14.04.2020.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr.l 15 din 28.03.2019 și nr.303 din 25.07.2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 7 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii a 3 imobile (aprtamente) în Lista - "Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 15. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a apartamentelor 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 25, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Muzeul Casa Mureșenilor Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea lungimii drumului județean DJ 103D, situat in județul Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Canaan” Șercaia, prin reorganizarea serviciului social al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan” Șercaia, centru cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statului de funcții și a organigramei acestuia.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicii managerului Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungirea contractul de închiriere cu actualul proprietar, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov R.A.” .

  20. Diverse.

  ineaza.

  L ALJ


  Contrasemnează, GENERAL AL JUDEȚULUI


  brăveanu