Hotărârea nr. 145/2020

Hotărârea nr.145 - aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului DJ 102I, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “CNI” S.A. a obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare DJ 102I, limită județ Prahova – DN1A Șanțuri”.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 145

din data de 8.04.2020

- privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului DJ 1021, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “CNI” S.A. a obiectivului de investiții: "Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată la data de 8.04.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 5849 din data de 6.04.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 5849 din data de 6.04.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului DJ 1021, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “CNI” S.A. a obiectivului de investiții: '"Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri”-,

Ținând cont de prevederile art. 221 alin. (2) din .O.G.R. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (2) și Anexa nr. 3 din O.G.R. nr. 25/2001 privind înființarea Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97 din data de 24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “b” și alin. (3) lit. ,,f' din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1)- Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A, pe bază de protocol, a amplasamentului DJ 102 I, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții .”CNI” SA a obiectivului de investiții: ” Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri”, pe bază de protocol a unui număr de 7 amplasamente ce reprezintă terenuri aferente DJ 102 I, situate in UAT Săcele, Județul Brașov și care aparțin domeniului public al Județului Brașov, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, amplasamente în suprafață totală de 100777 mp, din care un teren în suprafață de 15710 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117071, un teren în suprafață de 12192 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117072, un teren în suprafață de 30568 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117073, un teren în suprafață de 32009 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117074, un teren în suprafață de 9786 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117075, un teren în suprafață de 324 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117068 și un teren în suprafață de 188 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117069, amplasamente libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “CNI”-S.A. a obiectivului de investiții: "Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri”.

(2) - Protocolul menționat la alineatul (1) al prezentului articol se încheie ulterior aprobării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., în condițiile legii.

Art.2. - Consiliul Județean Brașov se obligă să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.3. - Consiliul Județean Brașov se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat de Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- loan VContrasemnează, Secretar general al județului Maria DyniJjrăveanu