Hotărârea nr. 144/2020

Hotărârea nr.144 – privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.144

din data de 08.04.2020

- privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată la data de O8.aprilie 2020;

Analizând Referatele de aprobare nr.ad.20566/19.02.2020 și nr. ad. 5390/06.04.2020 inițiate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și rapoartele de specialitate nr.ad.20566/ 19.02.2020 și și nr. ad. 5390/06.04.2020 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov cu nr.7349/12.11.2019 prin care se propune modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov, în sensul înlocuirii doamnei dr. Boțoroga Adina cu doamna dr. Sava Cristina, persoană nominalizată de către Colegiul Medicilor Brașov cu adresa nr.16361/05.11.2019, precum și avizul nr. 6429/DPPD/MV/l9.03.2020 emis de către Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.321/31.07.2017 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap Brașov;

Având în vedere prevederile art.85, alin.(4), (5), (6), (8) și (9) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și dispozițiile art.173 alin.(l), lit.a și lit.d, alin.(2), lit.b și alin.(5), lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196 alin. (1) lit.„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

PREȘEDINTE Adrian- loan Veștea


Art. 1 - Se aprobă componența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov, după

cum urmează:

Președinte:

Radocea Cornelia

-Medic, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Membri:

Sava Cristina

Anania Petruța-Florentina

Condrat Claudia

Colța Elena

-Medic-Medicină Generală propusă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov prin Colegiul Medicilor Brașov

-Reprezentant ONG (Hospice Casa Speranței)

-Psiholog

-Asistent Social

Art.

2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.321/31.07.2017 privind

aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

Contrasemnează, Secretar geneo^î al județului Maria DumJbrăveanu