Hotărârea nr. 143/2020

Hotărârea nr.143 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: i 40 268 410 777, Fax: + 40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.143

din data de 08.04.2020

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată la data de 08.aprilie 2020;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad.5943/07.04.2020. întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, precum și Referatul de aprobare nr. ad. 5943/07.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Față de statul de funcții și organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.511/20.12.2019, unitatea sanitară solicită modificări ale statului de funcții și organigramei ca urmare a suplimentării/diminuării/transformării unor posturi precum și a promovării unor angajați.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând adresa nr. 10439/07.04.2020 a Spitalului Clinic de Județean de Urgență Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.5943/07.04.2020;

Caracterul de urgență se justifică având în vedere contextul epidemiologie determinat de răspândirea coronavi rusul ui SARS CoV-2 pe teritoriul României și necesitatea atragerii în regim de urgență a personalului medical de specialitate (ATI, medicină de laborator).

Ținând cont de dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, art.l, pct.2 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1374/2016. precum și OGR nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențialului, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.173 alin. (1), lit. „a”și lit. „d”, alin. (2), lit. .,c" și alin. (5), lit. „c" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 180 alin.(l) lit. “a” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art.5, alin. (1) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. ..a" din O.U.G. nr.57/2019. privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.4. - Cu data prezentei. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.511/20.12.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

PREȘEDINTE                  i-v

Adrian- loan Veștea                        '          Contrasemnează,

Secretar gen^aH»! județului

Maria Durmbrăveanu

UKGANIGKAMA - SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA BRAȘOV ZUZU MANAGER

Dr.COBELSCHI CĂLIN-PAVEL


Anexă^g HCJBV nr Președ^B, Adrian-loan VFe=2

COMPARTIMENT JURIDIC

Fc=l Fe-28

SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE SI EXTERNARE A BOLNAVILOR

Fc-1

Fe=3

BIROUL DE INFORMATICA

Fe-1

SECRETARIAT RELAȚII CU PUBLICUL

Fe=2

COMPARTIMENT CULTE

Fe=1

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE.......din data de.......... Secretar gsmeral al județului, ■Maria Durtlbraveanu


MANAGER


COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ SI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Fe=2

UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA CU PUNCTE DE LUCRU

Fe=14

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Fc=l Fe=ll

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Fe=2

SERVICIU R.U.N.O.S

Fc=l

Fe=8

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Fc=l

Fe=5


I        ~

DIRECTOR MEDICAL Fc=l


Fc=l Fe=209

UPU-SMURD CU PUNCT DE LUCRU LA VICTORIA -CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENȚĂ

Fc=23 Fe=1033,5

SECȚII/COMPARTIMENTE CU PATURI (VEZI ANEXA LA ORGANIGRAMA)

Fc=4

Fe=27

Farmacii cu punct de lucru:central, Mârzescu, T ractorul.Astra

Fe=5

Explorări funcționale

Fe=74

Bloc Operator Il-pavilion Tractorul Bloc Onerator l-central

Fe=6

Săli de operații - Oftalmologie, ORL

Fc=l

Fe=45

Laborator clinic de Analize Medicale

Fc=l Fe=50

Laborator Radiologie și Imagistică Mpdiralâ

Fc=l Fe=22

Serviciu de Anatomie Patologică -Compartiment Citologie -Compartiment Histopatologie -Compartiment Prosectură

Fe=27

Baze de tratament

Fe=ll

Compartiment endoscopie

Fc=l

Fe=26

Serviciul Județean ele Medicină Legală

Fe=l

Cabinet Psihologic

Fe=3

Laborator RadioterapieCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Anexă la HCJBV în


clin data de..............


Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 883

Nivel de competenta: II

Categoria unitatii: IIPreședinte, Adrian^


Secretar generabal/județului, Maria Dunrerăveanu


Director Executiv,

Adelina Vasioiu

STAT DE FUNCȚII »

Nr.

Cit

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuant um post

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

ii

s

1.0

2

DIRECTOR F1NANCIAR-CONTABIL

ii

s

1.0

3

DIRECTOR MEDICAL

ii

s

1.0

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

ii

s

1.0

5

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

1.0

6

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC SPECIALIST

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

7

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

8

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CARDIOLOGIE

s

2.0

9

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

1

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

10

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

1.0

11

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

12

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

GASTROENTEROLOGIE

s

1.0

13

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

HEMATOLOGIE

s

1.0

14

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

1 /

MEDICINA INTERNA

s

1.0

15

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

1 \ \ . /

NEUROCHIRURGIE

s

1.0

16

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

1 \

NEUROLOGIE

s

1.0

17

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

1.0

18

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

I

REUMATOLOGIE

S

1.0

19

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

UROLOGIE

S

1.0

20

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

CHIRURGIE GENERALA

S

1.0

21

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA INTERNA

S

2.0

22

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

ONCOLOGIE MEDICALA

S

1.0

23

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

1.0

24

MEDIC SEF CENTRU

MEDIC PRIMAR

I

NEFROLOGIE

S

1.0

25

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE LABORATOR

S

1.0

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

II

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

1.0

27

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

II

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

28

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

I

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

29

MEDIC

PRIMAR

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

S

1.0

30

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

4.0

31

MEDIC

PRIMAR

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

S

9.0

32

MEDIC

PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

10.5

33

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

14.5

34

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

S

2.0

35

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

S

3.0

36

MEDIC

PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

S

1.0

37

MEDIC

PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

2.0

38

MEDIC

PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

S

4.5

39

MEDIC

PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

4.0

40

MEDIC

PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

S

2.0

41

MEDIC

PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

S

4.5

42

MEDIC

PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

S

1.0

43

MEDIC

PRIMAR

HEMATOLOGIE

s

1.0

44

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

7.5

45

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

10.0

46

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA MUNCII

s

1.0

47

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

48

MEDIC

PRIMAR

NEFROLOGIE

s

3.0

49

MEDIC

PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1.5

50

MEDIC

PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

s

2.0

51

MEDIC

PRIMAR

O.R.L.

s

7.0

52

MEDIC

PRIMAR

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

2.0

53

MEDIC

PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

2.5

54

MEDIC

PRIMAR            A

,ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

55

MEDIC

PRIMAR            l\       /

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

5.5

56

MEDIC

PRIMAR             \ \  ,  /

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

8.0

57

MEDIC

PRIMAR

UROLOGIE

S

4.0

58

MEDIC

PRIMAR

REUMATOLOGIE

S

1.0

59

MEDIC

PRIMAR

PNEUMOLOGIE

S

1.0

60

MEDIC

PRIMAR

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

61

MEDIC

PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

62

MEDIC

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

63

MEDIC

SPECIALIST

ANESTEZIE, TERAP. INTENSIVA

S

9.0

64

MEDIC

SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

65

MEDIC

SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

3.0

66

MEDIC

SPECIALIST

CARDIOLOGIE

S

9.5

67

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

68

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

S

1.0

69

MEDIC

SPECIALIST

CHIR.PLASTICA, REPARATORIE

S

2.0

70

MEDIC

SPECIALIST

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

S

2.0

71

MEDIC

SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

1.0

72

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

73

MEDIC

SPECIALIST

ENDOCRINOLOGIE

S

1.5

74

MEDIC

SPECIALIST

HEMATOLOGIE

S

2.0

75

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA INTERNA

S

9.0

76

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA MUNCII

S

1.0

77

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

S

2.0

78

MEDIC

SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

S

2.0

79

MEDIC

SPECIALIST

NEUROLOGIE

S

5.0

80

MEDIC

SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

S

1.0

81

MEDIC

SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

S

4.0

82

MEDIC

SPECIALIST

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

4.0

83

MEDIC

SPECIALIST

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

1.0

84

MEDIC

SPECIALIST

RADIOTERAPIE

s

1.0

85

MEDIC

SPECIALIST

UROLOGIE

s

1.5

86

MEDIC

SPECIALIST

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

s

8.0

87

MEDIC

SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

88

FARMACIST SEF

FARMACIST PRIMAR

FARMACIE GENERALA

s

2.0

89

FARMACIST SEF

FARMACIST

FARMACIE GENERALA

s

1.0

90

BIOCHIMIST

PRINCIPAL

s

1.0

91

BIOLOG

PRINCIPAL

CITOLOGIE

s

1.0

92

BIOLOG

PRINCIPAL

s

2.5

93

CHIMIST

PRINCIPAL

s

2.0

94

FARMACIST

PRIMAR                     /

FARMACIE GENERALA

s

1.0

95

FARMACIST

SPECIALIST          \\ k     /

FARMACIE CLINICA

s

2.096

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE GENERALA

D

1.0

97

FARMACIST SEF SECȚIE

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE CLINICA/GENERALA

S

1.0

98

FIZICIAN

SPECIALIST

S

1.0

99

FIZICIAN

PRINCIPAL

FIZICA

S

1.0

100

FIZIOKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

5.0

101

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

2.0

102

PSIHOLOG

SPECIALIST

s

1.0

103

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

s

3.0

104

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

105

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

9.0

106

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

RAD. SI 1MAG. MEDICALA

PL

1.0

107

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR

PL

1.0

108

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

9.0

109

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

110

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

12.0

111

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

1.0

112

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE -

PL

16.0

113

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

114

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

18.0

115

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

S

7.0

116

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

142.0

117

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

10.0

118

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

245.0

119

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

2.0

120

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PL

2.0

121

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

122

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

16.0

123

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MED1CO-SOCIAL

PL

1.0

124

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

125

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

1.0

126

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

3.0

127

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

74.0

128

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

129

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

96.0

130

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

8.0

131

ASISTENT MEDICAL

PNEUMOLOGIE

PL

1.0

132

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

S

9.0

133

ASISTENT MEDICAL

................... \\. /

NUTRIȚIE SI DIETETICA

S

1.0

134

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT           \\ \ \ /

LABORATOR

S

1.0135

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

s

19.0

136

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

17.0

137

ASISTENT MEDICAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

1.0

138

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

BALNEOFIZIOTERAPIE

S

3.0

139

ASISTENT MEDICAL

BALNEOFIZIOTERAPIE

S

1.0

140

AUTOPSIER

M

3.0

141

AGENT DDD

M

2.0

142

BRANCARDIER

G

37.0

143

INFIRMIERA

G

263.0

144

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

50.0

145

ÎNGRIJITOARE

G

104.0

146

OFICIANT MEDICAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

147

REGISTRATOR MEDICAL

M

6.0

148

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

10.0

149

REGISTRATOR MEDICAL

DEBUTANT

M

8.0

150

STATISTICIAN MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

151

SORA MEDICALA

PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

3.0

152

MANIPULANT BUNURI

G

11.0

153

GARDEROBIER

G

9.0

154

SEF SERVICIU

CONSILIER I

S

1.0

155

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

156

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

157

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

158

SEF SERVICIU

ANALIST IA

S

1.0

159

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

160

SEF SERVICIU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

S

1.0

161

SEF BIROU ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

162

SEF BIROU APARATURA MEDICALA

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

163

SEF BIROU INFORMATICA

INGINER DE SISTEM I

S

1.0

164

SEF ATELIER NR.1

SUBINGINERI

IS3

1.0

165

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

166

ANALIST IA

S

5.0

167

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR IA

M

1.0

168

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR DEBUTANT

M

1.0

169

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR I

M

1.0

170

CONSILIER JURIDIC IA

S

3.0

171

CONTABIL IA

A

M

1.0

172

ECONOMIST I

_________________C\_____i

S

5.0

173

ECONOMIST II

_____________\\ ,—L

S

3.0

174

ECONOMIST SPECIALIST IA

s

7.0

175

AUDITOR 11

s

2.0

176

INGINER DE SISTEM IA

s

1.0

177

INGINER SPECIALIST IA

s

1.0

178

INGINER II

s

2.0

179

CASIER

M

1.0

180

FUNCȚIONAR

M

5.0

181

FUNCȚIONAR DE SECURITATE

s

1.0

182

MAGAZINER

M

3.0

183

OPERATOR I

M

5.0

184

OPERATOR II

M

2.0

185

PREOT GRAD II

S

2.0

186

REFERENT DE SPECIALITATE I

S

4.0

187

REFERENT DE SPECIALITATE III

S

3.0

188

REFERENT DE SPECIALITATE II

S

2.0

189

REFERENT I

M

1.0

190

REFERENT IA

M

2.0

191

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

2.0

192

ȘOFER AUTOSANITARA III

ȘOFER

6.0

193

ȘOFER II

ȘOFER

2.0

194

SUBINGINERI

IS3

1.0

195

TEHNICIAN IA

M

1.0

196

TEHNICIAN IA

INFORMATICA

M

1.0

197

ARHIVAR

M

1.0

198

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

8.0

199

MUNCITOR CALIFICAT I

FOCHIST

9.0

200

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

3.0

201

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS

3.0

202

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

203

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR APA DISTILATA

1.0

204

MUNCITOR CALIFICAT IV

SUDOR

1.0

205

MUNCITOR CALIFICAT I

TAMPLAR

1.0

206

MUNCITOR CALIFICAT I

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

207

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

2.0

208

MUNCITOR CALIFICAT 11

FOCHIST

9.0

209

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

1.0

210

MUNCITOR CALIFICAT II

Electrician

1.0

211

MUNCITOR CALIFICAT II

\l /

LIFTIERA

7.0

212

MUNCITOR CALIFICAT III

_______________\\ \ /

ELECTRICIAN

1.0213

MUNCITOR CALIFICAT III

FOCHIST

4.0

214

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

7.0

215

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

4.0

216

MUNCITOR CALIFICAT III

INSTALATOR

1.0

217

MUNCITOR CALIFICAT III

TAMPLAR

2.0

218

MUNCITOR CALIFICAT III

ZUGRAV-VOPSITOR

1.0

219

MUNCITOR CALIFICAT III

FRIZER

1.0

220

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZIDAR

1.0

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

3.0

222

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

5.0

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

225

MUNCITOR CALIFICAT IV

ELECTRICIAN

2.0

226

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

3.0

227

MUNCITOR CALIFICAT IV

LACATUS

1.0

228

MUNCITOR NECALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

229

MUNCITOR NECALIFICAT I

11.0

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1703.0

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE URGENTA

s

1.0

2

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA LEGALA

s

1.0

3

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

4

MEDIC

PRIMAR

ATI

s

1.0

5

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

6

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

s

6.0

7

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA GENERALA

s

1.0

8

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA LEGALA

s

4.0

9

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

s

2.5

10

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

11

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

s

20.0

12

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

s

3.0

13

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

s

1.0

14

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

s

3.0

15

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

s

0.5

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

s

2.0

17

BIOCHIMIST

PRINCIPAL

s

1.0

18

ASISTENT MEDICAL SEF

N0DICINA GENERALA

PL

1.0

19

ASISTENT SOCIAL

______________LA____

Asistenta sociala

s

2.0

20

ASISTENT MEDICAL

-------------\ U \ /

MEDICINA GENERALA

s

12.021

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

8.0

22

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

1.0

23

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

S

2.0

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.0

26

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

17.0

27

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

43.0

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

11.0

29

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

7.0

30

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

31

AUTOPSIER

M

1.0

32

AUTOPSIER

G

1.0

33

AUTOPSIER

DEBUTANT

G

2.0

34

BRANCARDIER

PL

1.0

35

BRANCARDIER

G

28.0

36

INFIRMIERA

G

31.0

37

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

12.0

38

INGRUITOARE

G

5.0

39

OPERATOR I

M

1.0

40

REGISTRATOR MEDICAL

M

4.0

41

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

42

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

4.0

43

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

UROLOGIE

S

6.0

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

S

8.0

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

S

4.0

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

DERMATO-VENEROLOGIE

S

2.0

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

S

7.0

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

S

32.0

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

S

4.0

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE URGENTA

S

5.0

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA INTERNA

S

9.0

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUROLOGIE

S

6.0

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

OFTALMOLOGIE

S

3.0

55

MEDIC REZIDENT ANUL I

O.R.L.

S

4.0

56

MEDIC REZIDENT ANUL I

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

3.0

57

MEDIC REZIDENT ANUL I

ATI

S

11.0

58

MEDIC REZIDENT ANUL I

\\ 1 /

BOLI INFECTIOASE

S

2.0

59

MEDIC REZIDENT ANUL I

__W

PSIHIATRIE

S

2.0

60

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE TORACICA

S

2.0

61

MEDIC REZIDENT ANUL I

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

2.0

62

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA LEGALA

S

2.0

63

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA MUNCII

s

2.0

64

MEDIC REZIDENT ANUL I

MICROBIOLOGIE MEDICALA

s

2.0

65

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEFROLOGIE

s

2.0

66

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUCHIRURGIE

s

2.0

67

MEDIC REZIDENT ANUL I

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

4.0

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

PSIHIATRIE

s

1.0

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

70

MEDIC REZIDENT ANUL II

ATI

s

4.0

71

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

s

8.0

72

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

6.0

73

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

s

27.0

74

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

5.0

75

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE URGENTA

s

7.0

76

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

5.0

77

MEDIC REZIDENT ANUL 11

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

5.0

78

MEDIC REZIDENT ANUL II

O.R.L.

s

3.0

79

MEDIC REZIDENT ANUL II

UROLOGIE

s

5.0

80

MEDIC REZIDENT ANUL II

OFTALMOLOGIE

s

2.0

81

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

82

MEDIC REZIDENT ANUL II

NEUROLOGIE

s

4.0

83

MEDIC REZIDENT ANUL II

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

s

2.0

84

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

85

MEDIC REZIDENT ANUL II

DERMATO-VENEROLOGIE

s

2.0

86

MEDIC REZIDENT ANUL III

ATI

s

3.0

87

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

3.0

88

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

s

1.0

89

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

90

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE FAMILIE

s

10.0

91

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

s

4.0

92

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

s

4.0

93

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

94

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

s

5.0

95

MEDIC REZIDENT ANUL III

A

O.R.L.

s

3.0

96

MEDIC REZIDENT ANUL III

A       /

i       /

OFTALMOLOGIE

s

3.0

97

MEDIC REZIDENT ANUL III

\| /

UROLOGIE

s

1.0

____98

MEDIC REZIDENT ANUL III

______\\W_

EPIDEMIOLOGIE

s

4.099

MEDIC REZIDENT ANUL III

NEUROLOGIE

S

3.0

100

MEDIC REZIDENT ANUL III

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

1.0

101

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA SPORTIVA

S

1.0

102

MEDIC REZIDENT ANUL IV

PSIHIATRIE

S

1.0

103

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ATI

S

1.0

104

MEDIC REZIDENT ANUL IV

BOLI INFECTIOASE

S

1.0

105

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

S

6.0

106

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

107

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE PLASTICA

S

3.0

108

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

S

1.0

109

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

S

6.0

110

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

3.0

111

MEDIC REZIDENT ANUL IV

OFTALMOLOGIE

S

2.0

112

MEDIC REZIDENT ANUL IV

UROLOGIE

S

2.0

113

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORL

S

2.0

114

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE URGENTA

S

6.0

115

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE FAMILIE

S

5.0

116

MEDIC REZIDENT ANUL IV

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

2.0

117

MEDIC REZIDENT ANUL IV

NEUROLOGIE

S

1.0

118

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

119

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

S

3.0

120

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

S

4.0

121

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

1.0

122

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

s

2.0

123

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

124

MEDIC REZIDENT ANUL V

UROLOGIE

s

2.0

125

MEDIC REZIDENT ANUL V

ATI

s

3.0

126

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

588.0

Total unitate sanitara (A+B)

2291.0

Total posturi aprobate:

2291.0

din care

- conducere

49.0

din care

- execuție

2,242.0

Total posturi aprobate :


2291.0


din care   - venituri proprii

din care   - buget de stat


1,703.0 588.0


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

MANAGER, Dr. COBELSCHI CĂÎ
Șef Serv.

Consilie


10întocmit


Ă MIHAELA


Manea Camelia