Hotărârea nr. 142/2020

Hotărârea nr.142 – rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 142 din data de 8.04.2020

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată la data de 8.04.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 5970/7.04.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad 5970/7.04.2020 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020;

Văzând Decretul nr.195 /2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. IX alin. (1), (2), (3) din O.U.G. nr. 29/21.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, precum și art. 7 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 și ale OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97 din data de 24.03.2020;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, bugetul local - sursa 02, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 10, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Dnnfbrăveanu

PREȘEDINTE, Adrian - loan Veștea


SECRETAR GENERALUL JUDEȚULUI Maria DumeraveanuBUGET LOCAL


A) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SF

209.676,66

0,00

-344,55

344,55

209.676,66

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.01

119.356,00

-344,55

344,55

119.356,00

TOTAL CHELTUIELI - SF

209.676,66

0,00

-344,55

344,55

209.676,66

Titlul - Bunuri și servicii

20

46.963,40

-78,16

-125,60

-30,10

46.729,54

Titlul - Dobânzi

30

4.828,00

-383,00

0,00

0,00

4.445,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

39.458,44

4.316,86

-344,55

344,55

43.775,30

Titlul ■ Alte cheltuieli

59

24.338,05

-3.855,70

125,60

30,10

20.638,05

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

38.322,59

-1.314,96

635,60

760,10

38.403,33

51.02.01.03 - Autoritati executive

38.322,59

-1.314,96

635,60

760,10

38.403,33

Titlul - Bunuri și servicii

20

7.597,94

80,74

0,00

0,00

7.678,68

Titlul - Alte cheltuieli

59

8.002,55

-1.395,70

635,60

760,10

8.002,55

cotizații - reglări trim

-1.395,70

635,60

760,10

CAP. 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

4.850,00

-383,00

0,00

0,00

4.467,00

Titlul - Dobânzi

30

4.828,00

-383,00

4.445,00

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

18.269,76

4.126,86

-344,55

344,55

22.396,62

Județul Brașov, din care:

18.269,76

4.126,86

-344,55

344,55

22.396,62

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

18.269,76

4.126,86

-344,55

344,55

22.396,62

66.02.06.01 - Spitale generale

18.269,76

3.947,96

-344,55

344,55

22.217,72

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea cheltuielilor curente, din care:

51.01.46

15.414,22

3.947,96

-344,55

344,55

19.362,18

Spitalul Clinic Județean de Urgentă

6.060,67

108,00

6.168,67

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii

3.985,45

704,70

-344,55

344,55

4.690,15

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

1.072,20

1.922,40

2.994,60

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

2.630,70

291,36

2.922,06

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

1.553,50

827,00

2.380,50

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

111,70

94,50

206,20

66.02.06.03 - Unitati medico - sociale

2.855,54

178,90

0,00

0,00

3.034,44

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale (Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru)

51.01.39

2.855,54

178,90

3.034,44

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

36.232,69

-2.460,00

-510,00

-730,00

32.532,69

Titlul ■ Alte cheltuieli

59

14.950,50

-2.460,00

-510,00

-730,00

11.250,50

67.02.50 - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

3.706,50

-2.460,00

-510,00

-730,00

6,50

Titlul - Alte cheltuieli

59

3.706,50

-2.460,00

-510,00

-730,00

6,50

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

48.656,96

190,00

0,00

0,00

48.846,96

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

3.575,04

190,00

0,00

0,00

3.765,04

Județul Brașov, din care:

4.575,04

190,00

0,00

0,00

4.765,04

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale

51

3.575,04

190,00

0,00

0,00

3.765,04

68.02.12 - Unitati de asistenta medico-sociale

3.575,04

190,00

0,00

0,00

3.765,04

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale (Unitatea Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru )

51

3.575,04

190,00

3.765,04

CAP. 87.02 - Alte acțiuni economice

400,00

-158,90

-125,60

-30,10

85,40

87.02.04 - Turism

400,00

-158,90

-125,60

-30,10

85,40

Titlul - Bunuri si servicii

20

400,00

-158,90

-125,60

-30,10

85,40

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SD

288.336,70

0,00

0,00

0,00

288.336,70

TOTAL CHELTUIELI - SD

477.599,23

0,00

0,00

0,00

477.599,23

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

26.008,97

6.383,52

0,00

0,00

32.392,49

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

56.441,21

6.383,52

0,00

0,00

62.824,73

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

23.247,81

6.383,52

0,00

0,00

29.631,33

66.02.06.01 - Spitale generale (Județul Brașov)

56.441,21

6.383,52

0,00

0,00

62.824,73

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

1.267,36

1.604,60

2.871,96

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

1.560,65

2.680,76

4.241,41

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

551,00

2.098,16

2.649,16

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

3.590,20

0,00

3.590,20

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

377.181,13

-6.383,52

0,00

0,00

370.797,61

Titlul - Active nefinanciare

71

230.498,96

-6.383,52

0,00

0,00

224.115,44

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

255.253,13

-4.778,92

0,00

0,00

250.474,21

•Titlul - Active nefinanciare

71

108.570,96

-4.778,92

103.792,04

84.02.06.02 - Aviație civila

121.928,00

-1.604,60

0,00

0,00

120.323,40

Titlul - Active nefinanciare

71

121.928,00

-1.604,60

120.323,40

CAP. 87.02 - Alte acțiuni economice

434,93

0,00

0,00

0,00

434,93

DEFICIT

-189.262,53

0,00

0,00

0,00

-189.262,53

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚE47

Vizat: Șef Serviciu: Broscățan Ramona


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Maria Dnmorăveanu

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SF

623.139,33

4.419,26

-344,55

344,55

627.558,59

Donații și sponsorizări, din care:

37.10.01

13,70

102,40

0,00

0,00

116,10

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

3,50

102,40

105,90

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24.044,22

368,90

0,00

0,00

24.413,12

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

6.430,58

368,90

6.799,48

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

15.414,22

3.947,96

-344,55

344,55

19.362,18

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

1.072,20

1.922,40

2.994,60

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

1.553,50

827,00

2.380,50

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

3.985,45

704,70

-344,55

344,55

4.690,15

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

2.630,70

291,36

2.922,06

Spitalul Clinic Județean de Urgență

6.060,67

108,00

6.168,67

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

111,70

94,50

206,20

TOTAL CHELTUIELI - SF

636.252,01

4.419,26

-344,55

344,55

640.671,27

Titlul - Cheltuieli de personal

10

466.013,62

-577,00

0,00

0,00

465.436,62

Titlul - Bunuri și servicii

20

167.400,68

5.968,14

-344,55

344,55

173.368,82

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-1.058,88

0,00

0,00

-1.058,88

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

600.064,15

4.229,26

-344,55

344,55

604.293,41

Titlul - Cheltuieli de personal

10

-577,00

0,00

0,00

-577,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

159.905,43

5.865,14

-344,55

344,55

165.770,57

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-1.058,88

0,00

0,00

-1.058,88

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.855,54

178,90

0,00

0,00

3.034,44

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.805,54

103,00

2.908,54

Titlul - Bunuri si servicii

20

50,00

75,90

125,90

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

95.768,59

1.330,39

-344,55

344,55

97.098,98

Titlul - Cheltuieli de personal

10

0,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

27.584,69

1.330,39

-344,55

344,55

28.915,08

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-625,69

-625,69

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. LA. Sbârcea ” Brașov

62.940,10

94,50

0,00

0,00

63.034,60

Titlul - Cheltuieli de personal

10

51.593,30

-680,00

50.913,30

Titlul - Bunuri si servicii

20

10.946,80

1.207,69

12.154,49

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-433,19

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

31.191,74

827,00

0,00

0,00

32.018,74

Titlul - Bunuri si servicii

20

4.925,74

827,00

5.752,74

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

33.338,33

393,76

0,00

0,00

33.732,09

Titlul - Bunuri si servicii

20

17.174,63

393,76

17.568,39

Spitalul Clinic Județean de Urgență

297.669,28

108,00

0,00

0,00

297.777,28

Titlul - Cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

87.311,53

108,00

0,00

0,00

87.419,53

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

82.234,95

1.922,40

0,00

0,00

84.157,35

Titlul - Bunuri si servicii

20

11.912,04

1.922,40

13.834,44

CAP.68.10-ASIGURARI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

3.576,53

190,00

0,00

0,00

3.766,53

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sanpetru

3.576,53

190,00

0,00

0,00

3.766,53

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.444,42

87,00

2.531,42

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.097,11

103,00

1.200,11

DEFICIT

-13.112,68

0,00

0,00

0,00

-13.112,68

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I o.ool

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SD

26.342,43

6.383,52

0,00

0,00

32.725,95

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, din care:

43.10.14

23.247,81

6.383,52

0,00

0,00

29.631,33

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

1.267,36

1.604,60

0,00

0,00

2.871,96

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

551,00

2.098,16

0,00

0,00

2.649,16

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

1.560,65

2.680,76

0,00

0,00

4.241,41

TOTAL CHELTUIELI - SD

27.884,11

6.383,52

0,00

0,00

34.267,63

Titlul - Active nefinanciare

71

27.544,34

6.383,52

0,00

0,00

33.927,86

CAP. 66.10-SĂNĂTATE

25.122,95

6.383,52

0,00

0,00

31.506,47

Titlul - Active nefinanciare

71

24.783,18

6.383,52

0,00

0,00

31.166,70

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

3.078,84

2.680,76

0,00

0,00

5.759,60

Titlul - Active nefinanciare

71

1.576,25

2.680,76

0,00

0,00

4.257,01

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. LA. Sbârcea " Brașov

4.069,19

0,00

0,00

0,00

4.069,19

Titlul - Active nefinanciare

71

4.069,19

0,00

4.069,19

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.026,26

1.604,60

0,00

0,00

2.630,86

Titlul - Active nefinanciare

71

1.267,36

1.604,60

2.871,96

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

554,14

2.098,16

0,00

0,00

2.652,30

Titlul - Active nefinanciare

71

554,14

2.098,16

2.652,30

DEFICIT

-1.541,68

0,00

0,00

0,00

-1.541,68

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGĂHIȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Ramona Broscățan

Anexa 3


Secretar-^eneral

Maria Dumbrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL- ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 24.03.2020

Valoarea propusă aprilie 2020

Influențe +/-

Capitolul 84 TOTAL

126.622,70

120.234,18

-6.383,52

CJ BRAȘOV

126.617,70

120.234,18

-6.383,52

A - Obiective in continuare

126.612,70

119.405,67

-7.207,03

1

Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900-9+900

37.840,32

37.835,87

-4,45

2

Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900-9+900

37.835,87

33.056,95

-4.778,92

3

Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ105, km 9+400

2.862,12

2.721,70

-140,42

4

Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Mercheasa - Jimbor - lim jud Harghita km 0+000-18+250-execuție

4075,81

3427,14

-648,67

5

Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001

4032,27

4012,16

-20,11

6

Pod peste râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila

5.566,31

5556,45

-9,86

7

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a - PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU 9 OBIECTE

27.898,01

26.293,41

-1.604,60

8

PT+execuție - Pod pe DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, la km 14+730

3.874,00

0,00

-3.874,00

9

Pod pe DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, la km 14+730 - PT+executie

0,00

3.874,00

3.874,00

10

PT+execuție - Refacere pod DJ103A km 16,000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces

2.627,99

0,00

-2.627,99

11

Refacere pod DJ103A km 16,000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces - PT+executie

0,00

2.627,99

2.627,99

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

5,00

828,51

823,51

1

întocmire DALI + PT+ DDE - Modernizare si reabilitare DJ 102G Victoria - Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta km 0+000-9+900 și modernizare DJ 108B : DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000 -1+400

0,00

4,45

4,45

2

PT+DDE+DTAC - Reabilitare DJ105 -alunecare de teren pe DJ105, km 9+400

0,00

140,42

140,42

3

Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Mercheasa - Jimbor - lim jud Harghita km 0+000-18+250 -expertiza tehnică + revizuire PT+DDE+PAC

0,00

648,67

648,67

4

Expertiză tehnică + SF+PT + DDE - Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001

0,00

20,11

20,11

5

Expertiză + PT + DDE Pod peste râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila

0,00

9,86

9,86

6

Expertiza tehnica + DALI - Modernizare DJ 113 Sanpetru (DJ 103) - Preventoriu TBC Sanpetru, km 0+000-2+000

5,00

0,00

-5,00

7

Expertiza tehnica + DALI - Modernizare DJ 113 Sanpetru (DJ 103) - Preventoriu TBC Sanpetru, km 0+000-2+500

0,00

5,00

5,00

Director Ex. Direcția Achiziții și Contractare


întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona

i

Anexa 4

Președinte                   /                                                                     SecretarGeneral

Adrian loan Veștea-''"’’^ /    /                                                                         Maria Dumbrăveanu

f a v /                                                            c/rX

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE ’ INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL ’ 2020

mii lei

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 24.03.2020

Valoarea propusă aprilie 2020

Influențe

+/-

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

88,00

2.186,16

2.098,16

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

88,00

2.186,16

2.098,16

1

Ventilator non invaziv/invaziv staționar -10 buc

0,00

928,20

928,20

2

Paturi ATI-10 buc

0,00

161,00

161,00

3

EKG -2 buc

0,00

27,40

27,40

4

Injectomate -40 buc

0,00

404,80

404,80

5

Infuzomate -10 buc

0,00

81,80

81,80

6

Defibrilator extern automat -3 buc

0,00

51,78

51,78

7

Lămpi UV fixe cu grilă - 40 buc

0,00

110,80

110,80

8

Stație de oxigen - 2 buc ( se suplimentează cu 1 buc)

48,00

103,00

55,00

9

Mașină de spălat cu uscător- 2 buc

0,00

16,88

16,88

10

Analizor gaze sangvine -2 buc

0,00

126,00

126,00

11

Monitor funcții vitale -14 buc ( se suplimentează cu 10 buc)

40,00

174,50

134,50

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

262,00

1.866,60

1.604,60

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

262,00

1.866,60

1.604,60

1

Ventilator mecanic fix -13 buc(se suplimentează cu 11 buc)

186,00

1.208,00

1.022,00

2

Injectomat - 64 buc ( se suplimentează cu 44 buc)

76,00

427,00

351,00

3

Infuzomat 11 buc

0,00

177,20

177,20

4

Aspirator de secreții portabil 11 buc

0,00

34,70

34,70

5

Videolaringoscop 1 buc

0,00

19,70

19,70

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE

0,00

2.680,76

2.680,76

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

2.680,76

2.680,76

1

Aparat EKG -10 buc

0,00

100,00

100,00

2

Ventilator - 8 buc

0,00

858,71

858,71

3

Monitor compatibil cu monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale - 8 buc

0,00

132,80

132,80

4

Injectomat - 50 buc

0,00

392,70

392,70

5

Infuzomat -10 buc

0,00

89,25

89,25

6

Defibrilator extern automat - 4 buc

0,00

135,66

135,66

7

Nebulizator specific aparatelor de ventilație mecanică - 200 buc

0,00

952,00

952,00

8

Videolaringoscop -1 buc

0,00

19,64

19,64

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "LA. SBARCEA"

163,73

163,73

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

163,73

163,73

0,00

1

Troliu tratament -8 buc (raman 6 buc)

92,33

69,24

-23,09

2

Cardiotocograf - 2 buc

71,40

0,00

-71,40

3

Nebulizator dezinfecție aer și suprafețe -4 buc

0,00

40,00

40,00

4

Aparat automat pentru acoperit pantofi- 8 buc

0,00

54,49

54,49

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona