Hotărârea nr. 14/2020

Hotărârea nr. 14 - privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Bdul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.14 din data de 23 ianuarie 2020

privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.562/14.01.2020, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Referatul de aprobare nr.562/14.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare Statul de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov;

Având în vedere faptul că la nivelul Statului de funcții s-au propus modificări prin transformarea a trei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional debutant în trei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional asistent;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 conform dispozițiilor ari. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.388, alin.(l) și (2), art.474 și art.475 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul ari. 182 și ari. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Statul de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariate revine conducătorului instituției.

Art. 3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 328/29.08.2019, privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, se modifică corespunzător.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.


Contrasemnează,

Secretar Geu^răl al Județului Maria Diînrorăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Anexa nr...............la HCJ nr...............


Aprobat,


STAT DE FUNCȚII


Secretar,^ vnvi al, Maria DujxbrăveanuAparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Nr.crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Studii

Grad /

Treaptă profesională

Grad profesional

Nr. posturi

Funcții publice de conducere

4

1

Director executiv

S

II

1

2

Șef serviciu

S

II

3

Funcții publice de execuție

33

1

Consilier juridic

s

I

superior

3

2

Inspector

S

1

superior

1

3

Consilier achizții publice

S

1

superior

1

4

Consilier

S

I

superior

12

5

Consilier

s

I

principal

4

6

Consilier achizții publice

s

I

principal

1

7

Consilier

s

I

asistent

7

8

Consilier

S

I

debutant

1

9

Consilier achizții publice

S

I

debutant

1

10

Referent

M

III

superior

2

Posturi în regim contractual

5

1

îngrijitor

M;G

1

2

Șofer

M;G

I

1

3

Arhivar

M

IA

1

4

Muncitor calificat

M;G

11

1

5

Consilier

S

I

1

42

TOTAL APARAT PROPRIU


Director executiv, IOAN CURECHERIUConsilier, Gabriela Borac


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise