Hotărârea nr. 137/2020

Hotărârea nr.137 – completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.46/23 ianuarie 2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Braşov, conform documentaţiei cadastrale de dezmembrare a acestuia

Județul Brașov

♦ »


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.137 din data de 24 martie 2020

- privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.46/23 ianuarie 2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Brașov, conform documentației cadastrale de dezmembrare a acestuia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.5042/23.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr.5042/23.03.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 46/23 ianuarie 2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Brașov, conform documentației cadastrale de dezmembrare a acestuia;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând documentația cadastrală avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov cu nr.34767/03.03.2020;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.7/1996, republicată - a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANCP1 nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov - Anexa nr. I, dispozițiile art. 108, art. 173, alin. (1), lit.”c’*, art. 285-287 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.60 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.46/23 ianuarie 2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Brașov, conform documentației cadastrale de dezmembrare a acestuia, se completează astfel:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1', cu următorul cuprins:

”Art.l'.— Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.1234744 Brașov cu numerele cadastrale alocate fiecărui lot în parte, după cum urmează:

Nr. cad. 163 748 situat în Municipiul Brașov cu suprafața de 694 mp;

Nr.cad.163749 situat în Municipiul Brașov cu suprafața de 313 mp;

  • -  Nr. cad. 163750 situat în Municipiul Brașov cu suprafața de 121 mp;

  • -   Nr. cad. 163 751 situat în Municipiul Brașov cu suprafața de 872 mp;

Nr. cad. 163752 situat în Municipiul Brașo v cu suprafața de 873 mp. ”

Art.II - Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.46/23 ianuarie 2020 rămân neschimbate.


Contrasemnează, Secretar GMf£râl al Județului MariajJumbrăveanu