Hotărârea nr. 135/2020

Hotărârea nr.135 – avizarea inițierii de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a procedurii de externalizare a serviciului nemedical de spălătorie lenjerie, echipamente de protecție și alte efecte de spital

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: i40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.135 din data de 24 martie 2020

privind avizarea inițierii de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a procedurii de externalizare a serviciului nemedical de spălătorie lenjerie, echipamente de protecție și alte efecte de spital

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.2299/17.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 2299/17.03.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune avizarea inițierii de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a procedurii de externalizare a serviciului nemedical de spălătorie lenjerie, echipamente de protecție și alte efecte de spital;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând adresele nr. 1667/10.02.2020 și nr.2586/04.03.2020, emise de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr.2299/11.02.2020 și nr.ad.2299/04.03.2020; ’

Luând în considerare dispozițiile punctului 7, lit.b din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Sănătății nr.886/2006, privind extemalizarea serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare, art.206 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.;

Având în vedere dispozițiile art.173, alin.(l) lit. “d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează inițierea de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a procedurii de externalizare a serviciului nemedical de spălătorie lenjerie, echipamente de protecție și alte efecte de spital.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.