Hotărârea nr. 134/2020

Hotărârea nr.134 – aprobarea acordării de stimulente financiare suplimentare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, care au în îngrijire pacienţi infectaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada MARTIE-MAI 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 134

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea acordării de stimulente financiare suplimentare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, care au în îngrijire pacienți infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada MARTIE-MAI 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 4929/19.03.2020, întocmit de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. 4929/19.03.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea acordării suplimentare de stimulente financiare lunare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, care au în îngrijire pacienți infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada MARTIE-MAI 2020, pentru personalul medical și de specialitate, din cadrul acestora, care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei; cuantumul suplimentar lunar propus este de 60.000 lei și se acordă în funcție de numărul de cazuri de SARS-CoV-2 tratate de fiecare unitate sanitară;

în Raportul de specialitate se precizează că Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 26/23.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 60.000 lei, rămâne în vigoare.

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/17.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “f’ și art. 190 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare suplimentare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, care au în îngrijire pacienți infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada MARTIE-MAI 2020, pentru personalul medical și de specialitate, din cadrul acestora, care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei, conform Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare suplimentare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă cuantumul suplimentar lunar al stimulentelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre la suma de 60.000 lei, care se acordă în funcție de numărul de cazuri de SARS-CoV-2 tratate de fiecare unitate sanitară.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 26/23.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 60.000 lei, rămâne în vigoare.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Dumbrăveanu (7^

Anexa la HCJBv nr

PREȘEDINTE, Adrian loan Vesteă’


SECRETAR GENERA^AL JUDEȚULUI, Maria DumJjrăveanu

REGULAMENT

privind aprobarea acordării de stimulente financiare suplimentare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, care au în îngrijire pacienți infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada MARTIE-MAI2020

SCOPUL REGULAMENTULUI

ART.l Prezentul regulament are drept scop acordarea, în conformitate cu prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalului medical și de specialitate din spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, de stimulente financiare lunare, în baza hotărârii Consiliului Județean Brașov și în limita bugetului aprobat.

LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ

ART.2 Art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare „ Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat."

PRINCIPIILE POLITICII DE ACORDARE A STIMULENTELOR FINANCIARE

SUPLIMENTARE

ART.3

  • a)  principiul stabilității, respectiv asigurarea predictibilității acordării acestora în limitele creditelor bugetare aprobate cu această destinație, prin bugetul de venituri și cheltuieli anual, în scopul menținerii stabilității forței de muncă și creșterii calității serviciilor medicale, în interesul pacienților;

  • b) principiul gestionării eficiente a cheltuielilor de personal de natura stimulentelor financiare plătite din fonduri publice conform căruia acesta trebuie să fie în conformitate cu țintele bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public.

BENEFICIARII FONDULUI REPREZENTÂND STIMULENTELE FINANCIARE

SUPLIMENTARE

ART.4 Beneficiarii, fondului reprezentând stimulente financiare suplimentare acordate în perioada martie-mai 2020, sunt spitalele publice din subordinea autorității admnistrației publice locale, Consiliul Județean Brașov, care au în îngrijire pacienți infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2

MODALITATEA DE ACORDARE DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV A SUMELOR REPREZENTÂND STIMULENTE FINANCIARE SUPLIMENTARE

ART.5 Consiliul Județean Brașov constituie fondul pentru acordarea unor stimulente financiare, personalului medical și de specialitate din spitalele publice din subordine care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei determinată de coronavirusul SARS-CoV-2, în baza hotărârii plenului consiliului județean, în limita bugetului aprobat.

PLATA STIMULENTELOR ȘI EVIDENȚA ÎN CONTABILITATE

ART.6 în primele 5 (cinci) zile ale lunii, unitatea sanitară transmite Consiliului Județean, numărul pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, avuți în îngrijire în luna anterioară.

ART.7 Sumele reprezentând stimulente financiare vor fi virate în conturile de disponibil ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, pe baza avizului Direcției de Sănătate și Asistență Medicală. Pentru obținerea avizului, unitățile sanitare publice vor transmite către Consiliul Județean -DSAM :

o solicitarea unității sanitare privind virarea sumei

o avizul Consiliului de Administrație

o aprobarea Comitetului Director

o lista persoanelor beneficiare

o fundamentarea propunerilor întocmite de către șefii de secții/ compartimente/ laboratoare

ART.8 Cuantumul total lunar al stimulentelor financiare suplimentare ce se acorda spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov este de 60.000 lei.

MODALITATEA DE ACORDARE DE CĂTRE SPITALUL PUBLIC A SUMELOR REPREZENTÂND STIMULENTE FINANCIARE

ART.9 Managerul spitalului, în calitate de ordonator de credite, va răspunde de modul de implementare a mecanismului de acordare a stimulentelor financiare lunare personalului medical și de specialitate care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei determinată de coronavirusul SARS-CoV-2 cu respectarea prevederilor art.25 alin. (2) din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART.10 Stimulentele financiare vor fi acordate în raport cu timpul efectiv lucrat.

ART.ll Criteriile de acordare nominală a sumelor aferente stimulentelor financiare la nivelul spitalului public, din subordinea Consiliului Județean Brașov, vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al unității sanitare, la propunerea comitetului director, cu avizul sindicatelor reprezentative.

ART.ll Comitetul director aprobă lunar propunerile fundamentate ale șefilor de secții/ compartimente/ laboratoare, confirmate de compartimentul de resurse umane și de directorul financiar contabil al unității sanitare, cu avizul consiliului de administrație și avizul sindicatelor reprezentative.

ART.13 Cuantumul lunar al stimulentelor financiare suplimentare pentru un angajat nu poate fi mai mare de două salarii minime brute pe țară.

ART.14 Plata stimulentelor financiare suplimentare aprobate, se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

ART.15 Stimulentele financiare suplimentare acordate nu fac parte din salariul de bază, spitalul public calculează toate contribuțiile datorate către bugetele de stat și speciale, potrivit legii.

DISPOZIȚII FINALE

ART.16 Prezentul regulament intră în vigoare la data comunicării hotărârii Consiliului Județean Brașov către unitățile sanitare publice, respectarea acestuia fiind obligatorie.

Director Executiv Dir. Efconomică,

Gabriela Agafiței v

Director Executiv DSAM, Adelina Văsioiu

.                     i VA.-