Hotărârea nr. 133/2020

Hotărârea nr.133 – aprobarea completării cu două noi poziţii a Anexei „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Braşov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.133 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea completării cu două noi poziții a Anexei „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinara la data de 24.03.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr.ad. 4740 /18.03.2020 prin care se propune aprobarea completării cu două noi poziții a Anexei „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(I) lit.c, alin (4) lit.a, precum și prevederile art.286-287, art.289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 alin.(l), art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă completarea Anexei „Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

introducerea prin completarea cu două poziții - imobile (construcții) a Inventarului Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se declarară de interes public județean imobilele (construcții) înscrise în CF nr. 104095 Tărlungeni și C.F. nr. 104093 Tărlungeni.

Art.3. Se aprobă darea în administrare a bunurilor înscrise în CF nr. 104095 Tărlungeni, nr. cad.595 și CF nr. 104093 Tărlungeni, nr. cad 596, în favoarea D.G.A.S.P.C Brașov.

Art.4. Se aprobă încheierea unui contract de administrare cu D.G.A.S.P.C Brașov pentru locațiile antemenționate, conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.54/11.09.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.248/28.06.2017 și, ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.349/29.08.2019.

Art.5. în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri se încheie procesul-verbal de predare primire a imobilelor între UAT Județul Brașov și DGASPC Brașov

Art.6. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează

Secretar General al Județului Maria Imudbrăveanu

PREȘEDINTE                                                       SECRETAR

Adrian - loan Vestea^X^-^^                                                      Maria Dyfajbrăveanu

'  /                                                  ANEXA 1

INVENTARUL BUNURILOR CARE INTRA IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr.

Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2.

Clădire

Imobil situat in Județul Brașov, Corn Târlungeni, str.Cloșca nr.819B înscris în CF nr. 104095 Târlungeni sub nr. Cad 595

2020

210.685 lei

Domeniul public al județului Brașov prin construire          AC

nr.,60/29.11.2005 și certificat de edificare construcție nr.413/2017

2

1.6.2

Clădire

Imobil situat in Județul Brașov, Corn Târlungeni, str.Cloșca nr.819B înscris în CF nr. 104093 Târlungeni sub nr. Cad 596

2020

210.685 lei

Domeniul public al județului Brașov prin construire          AC

nr.,59/29.11.2005 și certificat de edificare construcție nr.414/2017

Vizat: Director Executiv/Claudia Crăciun / Red.: M.Mitarcă