Hotărârea nr. 132/2020

Hotărârea nr.132 – abrogarea unor poziţii din Anexa- ”Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B du! Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.132 din data de 24 martie 2020

- privind abrogarea unor poziții din Anexa- "Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Județului Brașov", la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.2103/18.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad.2103/18.03.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune abrogarea unor poziții din Anexa-“Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Județului Brașov", la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare adresa nr.2103/07.02.2020 a Serviciului Financiar-Contabilitate și Procesul-verbal nr.19783/01.11.2019, încheiat ca urmare a finalizării operațiunilor de inventariere, de către comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.846/25.10.2018, completată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 105/13.02.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.331/16.10.2002, privind aprobarea listei bunurilor care vor face parte din patrimonial SC Compania de Construcții Generale SA Brașov;

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și art. 173 alin.l, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se abrogă pozițiile nr.241-275, 285-289, 291-299, 300-361, 369-372, 382, 385-394, 395-398, 405, 406,410,413, 414, 416, 417, 418,419,423 din Anexa- "Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția Juridică.Contrasemnează,


Secretar General al Județului Maria Djmrnrăveanu