Hotărârea nr. 131/2020

Hotărârea nr.131 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @j ud b rasov.ro, www.judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.131 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 469/6.03.2020, întocmit de către Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice și Referatul de aprobare nr. ad. 469/6.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”, finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov și promovat de către Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Văzând devizul general, devizele pe obiecte modificate cu valorile estimate pentru materiale reale, nota justificativă privind modificarea unor articole din devizele pe obiect, lista principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție, ofertele de prețuri pentru valorile materialelor modificate, precum și Avizul CTE al Consiliului Județean Brașov nr. 65/5.03.2020 privind documentația “Revizuire Indicatori Tehnico-Economici, Reabilitare, Consolidare și Schimbare de Destinație a Clădirii Olimpia”, Faza D.A.L.I;

Ținând cont de Hotărârea nr.97/24.03.2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „b” și alin. (3) lit. ,,f’ din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia” finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov și promovat de către Muzeul Județean de Istorie Brașov conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 469/28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia” își încetează aplicabilitatea.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar gene Maria


ANEXA NR.1

Președinte,Secretar general al județului, Maria Djnpbrăveanu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNCO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL

Reabilitare,consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia

Jud. Brașov, Municipiul Brașov, str. George Cosbuc, nr. 2, CF nr. 149025-C1 nr. 149025

-Valoare totală investiție 2.621.844,76 lei cu TVA inclus respectiv 2.206.488,24 lei fără

TVA, din care :

Valoare C+M: 1.720.230,62 lei cu TVA inclus,respectiv 1.445.571,95 lei, fără TVA

Valoare echipamente tehnologice cu montaj: 176,690.01 lei,cu TVA inclus.respectiv 148.479 lei,fără TVA

Durată execuție :6 luni

Suprafața terenului: 808 mp din care:

Suprafața construită (amprenta la sol): 359.25 mp;

Suprafața construită desfășurată : 1077.75 mp.

Suprafață alei, trotuare, accese, carosabil, parcări, suprafețe betonate = 365 mp

POT existent : 44.50 % ;CUT: 0,09%

Regim de înălțime: S+P+E+Pod(amenajat)

înălțimea maximă la coamă: 22,93 m

Categoria de importanță = "C" (construcții de importanță redusă), conf. HG 766/1997.

Clasa de importanță = "III" (construcții de tip curent), conf. P100/2006 (Yi = 1,0).

Gradul de rezistență la foc = "III", conf. P118/99.

DIRECTOR EXECUTIV D.D.J.S.P.

Pasc


Mihai Lucian Pasc


ircea


Redactat consilier : Gherghe Mircea


6.03.2020