Hotărârea nr. 130/2020

Hotărârea nr.130 – aprobarea participării UAT Judeţul Braşov în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acţiune”, aprobarea actului constitutiv şi a statutului

Județul Brașov

>                    f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroiior nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brasov. ro, www.j udbrasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.130 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea participării UAT Județul Brașov în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, aprobarea actului constitutiv și a statutului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 24.03.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.4418/12.03.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte și Referatul de aprobare nr. 4302/11.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea participării UAT Județul Brașov în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, aprobarea actului constitutiv și a statutului;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere prevederile art. 5 lit.”i”, art.89, alin.(l), (2), (3), (4), (5), art.90 alin.(l), (2), (3), art. 173, alin. 71, lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu dispozițiile art.l din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 10 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, prevederile art.l din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrațiv-teritoriale;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă participarea UAT Județul Brașov în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, persoană juridică de drept privat, non-guvemamentală, independent, non - profit și de utilitate publică.

Art.2. - Se aprobă actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se alocă suma de 3.000 lei din bugetul Județului Brașov, reprezentând aportul în bani la patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”.

Art.4. Se desemnează președintele Consiliului județean Brașov - domnul Adrian-loan Veștea să reprezinte județul Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, reprezentant care va fi împuternicit să semneze actul constitutiv si statutul asociației

Art.5. - Cuantumul cotizației UAT Județul Brașov, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, va fi aprobat ulterior, prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov, la solicitarea asociației, după modificarea statutului, conform prevederilor legale în vigoare .

Art.6.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică si Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, Secretar Generai hi Județului Maria L/umbrăveanu


Secretar general al județului, Dumbrăveănu Maria

STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „VALEA PRAHOVEI IN ACȚIUNE”

MEMBRI FONDATORI:

ORAȘUL SINAIA, cu sediul in Sinaia, bulevardul Carol I nr. 47, județul Prahova, Romania, cod de identificare fiscala [•], reprezentat prin Primar, dl. VLAD OPREA, domiciliat in [•], identificat prin C.I. seria [•], nr. [•], eliberata de [•] la data de [•], CNP [•]

ORAȘUL RÂȘNOV, cu sediul in Râșnov, str. Piața Unirii nr. 12, județul Brașov, cod de identificare fiscala [•], reprezentat prin Primar, dl. LIVIU CALIN BUTNARIU, domiciliat in [•], identificat prin C.I. seria [•], nr. [•], eliberata de [•] la data de [•], CNP [•]

ORAȘUL COMARNIC, cu sediul in Comarnic, strada Republicii, nr. 104, județul Prahova, cod de identificare fiscala [•], reprezentat prin Primar, dl. SORIN POPA, domiciliat in[«], identificat prin C.I. seria [•], nr. [•], eliberata de [•] la data de [•], CNP [•]

ORAȘUL AZUGA, cu sediul in Azuga, str. Independentei, nr. 10A, județul Prahova, cod de identificare fiscala [•], reprezentat prin Primar, dl. CIPRIAN GEORGE BARBU, domiciliat in [•], identificat prin C.I. seria [•], nr. [•], eliberata de [•] la data de [•], CNP [•]

JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, județul Brașov, cod de identificare fiscala [•], reprezentat prin Președinte, dl. ADRIAN-IOAN VESTEA, domiciliat in [•], identificat prin C.I. seria [•], nr. [•], eliberata de [•] la data de [•], CNP [•]

denumiți colectiv „asociații” si individual „asociatul”,

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. VOINȚA DE ASOCIERE SI SCOPUL ASOCIAȚIEI

Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, noi, membrii fondatori, ne exprimam in mod liber voința de a ne asocia in vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Valea Prahovei in Acțiune” ca persoana juridica de drept privat, non-guvernamentala, independenta, non-profit si de utilitate publica, in conformitate cu:

 • i. dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, modificata si completata;

 • ii.   dispozițiile Ordonanței, de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • iii.   dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • iv.   dispozițiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale.

Asociația se va constitui in scopul promovării si implementării proiectelor noi de infrastructura, fara a exclude participarea autorităților centrale, europene sau alte organisme internaționale. Sursele de finanțare vor fi locale, guvernamentale sau europene, de la caz la caz.

Art. 2. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

 • (1) Denumirea Asociației este Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Valea Prahovei in Acțiune”, conform dovezii disponibilității denumirii nr. 180552/28.02.2020 eliberata de către Ministerul Justiției, valabila pana la 28.08.2020.

 • (2) Asociația va avea stampila, sigla si insemne proprii.

 • (3) Denumirea completa se va regăsi in toate actele Asociației, precum si in stampila acesteia.

 • (4) Asociația se identifica si sub acronimul „ADI Valea Prahovei in Acțiune”, acronim ce poate fi utilizat in sigla, antet, corespondenta, anunțuri, publicații.

 • (5) însemnele si culorile Asociației sunt:

 • a) insemne:


H ASOCIAȚIA de

DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA

 • b) culori:


Art. 3. SEDIUL ASOCIAȚIEI

 • (1) Sediul principal al Asociației este in Sinaia, Bulevardul Carol nr. 47, jud. Prahova, reprezentând sediul Primăriei orașului Sinaia.

 • (2) In baza Hotărârii Consiliului Director, sediul Asociației poate fi schimbat in orice alt loc aflat in raza teritoriala a unităților administrativ-teritoriale membre, comunicând instanțelor de la vechiul si noul sediu al Asociației modificarea, impreuna cu Decizia Consiliului Director.

 • (3) Asociația poate stabili raporturi de cooperare cu alte organizații din tara si din străinătate, in vederea desfășurării unor activitati de interes comun, in limitele competentei autoritatilor deliberative si executive.

Art. 4. DURATA DE FUNCȚIONARE A ASOCIAȚIEI

 • (1) Asociația se constituie pe o durata de funcționare nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Sinaia.

 • (2) Durata de funcționare a Asociației poate fi modificata in baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Art. 5. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 • (1) Scopul Asociației il reprezintă dezvoltarea durabila a zonei Valea Prahovei prin realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, printre care construirea autostrăzii Comamic-Brasov, mobilitatea urbana si gestionarea in comun a unor servicii de utilitati publice.

 • (2) Asociația are următoarele obiective:

 • (i) imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport prin realizarea autostrăzii Comamic-Brasov;

 • (ii) dezvoltarea mobilității urbane prin facilitarea de servicii de transport in comun, incluzând, dar nelimitandu-se la transportul feroviar si transportul rutier local de persoane;

 • (iii) Încurajarea dezvoltării socio-economice, cu abordarea integrata a creșterii economice, dezvoltării sociale si protecției mediului in zona Valea Prahovei, prin exploatarea potențialului turistic al acesteia;

 • (iv) coordonarea dezvoltării unităților administrativ-teritoriale membre, corelat cu dezvoltarea infrastructurii;

 • (v) imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații si energie si coordonarea dezvoltării serviciilor publice;

 • (vi) promovarea protecției mediului, cu utilizarea raționala a resurselor naturale si conservarea biodiversitatii;

 • (vii) organizarea, exploatarea, finanțarea, gestionarea si monitorizarea in comun a serviciilor de utilitati publice fumizate/prestate pe raza de competenta a unităților administrativ-teritoriale membre;

 • (viii) realizarea in comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării si/sau dezvoltării sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii;

 • (ix) creșterea calitatii vieții si promovarea coeziunii teritoriale, economice si sociale din zona Valea Prahovei.

ART. 6. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

 • (1) Patrimoniul inițial al Asociației este in valoare de 15.000 lei.

 • (2) întregul patrimoniu va fi evidențiat si pastrat in conformitate cu legislația romana in materie, pe numele Asociației si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia. Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat in alte scopuri decât in cel prevăzut in prezentul Statut.

 • (3) Patrimoniul inițial al Asociației poate fi completat cu veniturile obținute de Asociație, astfel cum sunt definite in prezentul Statut.

 • (4) Membrii asociati vor depune un aport propriu inițial după cum urmeaza:

  Denumire Asociat

  Aport in Lei

  1.

  Orașul Sinaia

  3.000 lei

  2.

  Orașul Râșnov

  3.000 lei

  3.

  Orașul Comarnic

  3.000 lei

  4.

  Orașul Azuga

  3.000 lei

  5.

  Județul Brașov

  3.000 lei

  Total aport

  15.000 lei

 • (5) Gestionarea patrimoniului inițial se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptata in mod corespunzător statutului de organizație non-guvemamentala si non-profit.

 • (6) Fondurile proprii ale Asociației sunt in lei.

Capitolul II

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 7. CATEGORII DE MEMBRI

Asociația se compune din următoarele categorii de membri:

 • a) membri fondatori - autoritatile publice administrativ-teritoriale care au aderat la prezentul Statut al Asociației, au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social. Asociații fondatori au drept de vot deliberativ;

 • b) membri asociati - autoritatile publice administrativ-teritoriale, care se asociaza ulterior infiintarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului Asociației. Membrii asociati au drept de vot deliberativ;

 • c) membri onorifici - persoanele fizice si persoanele juridice romane sau străine de drept privat care se bucura de o apreciere deosebita din partea membrilor fondatori, si/sau membrilor asociati, datorita activitatii lor profesionale si care au adus o contribuție substanțiala la dezvoltarea localităților membrilor fondatori. Votul membrilor onorifici in Adunarea Generala este doar consultativ.

Art. 8. DOBÂNDIREA CĂLIT AȚII DE MEMBRU

 • (1) Calitatea de membru al Asociației poate fi dobândita de către orice unitate administrativ-teritoriala din tara care isi manifesta intenția de a adera la Asociație, după ce si-a manifestat opțiunea in scris, declarând:

 • (1) acceptarea in totalitate a prevederilor Actului Constitutiv si ale Statutului Asociației;

 • (ii) plata cotizației si respectarea Hotărârilor Adunării Generale;

 • (ii) respectarea obiectivelor si a scopului Asociației;

 • (iii) dorința de a activa si participa la acțiunile Asociației, in oricare din formele sale organizatorice;

 • (iv) dovedirea interesului fata de scopul acesteia;

 • (v) nu aduce atingeri morale sau materiale Asociației.

Solicitarea de inscriere va fi supusa votului Adunării Generale a Asociației, care va decide cu unanimitate de voturi primirea noilor membri, urmând a fi incheiat un act adițional la prezentul Statut, noii membri urmând a fi trecuti in preambulul Statutului.

 • (2) Calitatea de membru onorific poate fi acordata către orice alta persoana juridica sau fizica, in urma aprobării Adunării Generale, prin vot unanim, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 lit. c) din prezentul Statut.

Art. 9. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

 • (1) Calitatea de membru al Asociației (fondator, asociat si/sau onorific) se pierde in următoarele cazuri:

 • a) prin retragere unilaterala (in acest caz, decizia de retragere se comunica Adunării Generale cu cel puțin 30 de zile inainte de data retragerii);

 • b) prin excludere, daca membrul:

 • •  produce prejudicii morale si materiale Asociației prin activitatea proprie;

 • •  se angajeaza in acțiuni care contravin Statutului sau hotărârilor Adunării Generale si ale Consiliului Director;

 • •  se angajeaza in acțiuni contrare legii si ordinii de drept, care lezeaza prin activitatea lor imaginea Asociației;

 • •  nu achita cotizațiile datorate Asociației pe o perioada de 2 ani calendaristici consecutivi;

 • •  absentează repetat, iar inactivitatea in cadrul Asociației nu este justificata.

 • c) in cazul radierii Asociației.

 • (2) Adunarea Generala va analiza consecințele retragerii si modificările care se impun si va hotari modificarea corespunzătoare a prezentului Statut si a Actului Constitutiv al Asociației.

 • (3) Excluderea unui membru are loc la propunerea Consiliului Director, numai prin hotararea Adunării Generale, cu vot unanim, cu abținerea membrului in cauza.

 • (4) Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au niciun drept asupra patrimoniului social.

CAPITOLUL III

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Art. 10. DREPTURILE MEMBRILOR FONDATORI

Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 • a) sa aleaga si sa fie aleși in organele de conducere si control ale Asociației, daca au aptitudini si capacitate pentru funcțiile la care candidează;

 • b) sa participe la lucrările Adunării Generale si la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației, prin reprezentanții lor legal desemnați, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c) sa solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi;

 • d) sa-si exprime prin vot opțiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunării Generale;

 • e) sa primească, la cerere, toate informațiile care privesc activitatea Asociației;

 • f) sa participe la toate acțiunile organizate de Asociație;

 • g) sa propună si alte activitati pentru realizarea intereselor Asociației, daca nu contravin legii si prezentului Statut;

 • h) sa beneficieze de bunurile si sprijinul Asociației in indeplinirea sarcinilor delegate sau incredintate de către Adunarea Generala sau Consiliul Director;

 • i) pentru activitatea desfasurata si pentru merite deosebite, membrii Asociației si reprezentanții legali ai acesteia pot fi recompensați sub forma de mulțumiri scrise sau publice, distincții, diplome de merit si/sau premii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 11. DREPTURILE MEMBRILOR ONORIFICI

Membri onorifici ai Asociației au următoarele drepturi:

 • a) de a participa, cu drept de vot cu caracter consultativ, la ședințele Adunării Generale;

 • b) de a participa la toate acțiunile organizate de Asociație;

 • c) de a fi informați si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii obiectivelor Asociației, mijloacele aflate in patrimoniul acesteia;

 • d) de a renunța la calitatea de membru de onoare.

Art. 12. OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

Membrii Asociației au următoarele obligații:

 • a) sa respecte si sa aplice intocmai cadrul legislativ in vigoare, Actul Constitutiv, Statutul si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului Director;

 • b) sa execute obligațiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;

 • c) sa plateasca cotizația anuala necesara desfășurării activitatilor Asociației in cuantumul stabilit de Consiliul Director si aprobat de Adunarea Generala;

 • d) sa promoveze si sa participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • e) sa susțină activitatea Asociației si interesele acesteia;

 • f) sa participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale;

 • g) sa indeplineasca orice alte atribuții, in vederea realizării scopului Asociației, cu respectarea cadrului legal aplicabil existent.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

Art. 13. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

Organele de conducere, administrare si control ale Asociației sunt:

 • a) Adunarea Generala;

 • b) Președintele;

 • c) Vicepreședintele;

 • d) Consiliul Director;

 • e) Comisia de Cenzori.

Art 14. ADUNAREA GENERALA

 • (1) Adunarea Generala este organul de conducere alcătuit din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate.

 • (2) Adunarea Generala are următoarele atribuții:

 • a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanțului contabil;

 • c) alegerea si excluderea membrilor;

 • d) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

 • e) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;

 • f) hotararea afilierii la alte asociații, alte organizații de profil, precum si Înființarea de sedii secundare fara personalitate juridica, in măsură permisa de lege;

 • g) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului;

 • h) dizolvarea si lichidarea Asociației, precum si stabilirea destinației bunurilor ramase după lichidare, vizând exclusiv entitati cu domeniu de activitate similar;

 • i) aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de Asociație in nume propriu a căror valoare depășește echivalentul in lei al sumei de 5.000 EUR;

 • j) aprobarea Însemnelor Asociației;

 • k) orice alte atribuții prevăzute in lege sau in Statut.

 • (3) Adunarea Generala se Întrunește, in ședințe ordinare, de regula cel puțin de doua ori pe an si in ședințe extraordinare, ori de cate ori este necesar.

 • (4) Adunarea Generala are drept de control permanent asupra activitatii Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori.

Art. 15. ȘEDINȚELE ADUNĂRII GENERALE

 • (1) Adunarea Generala se convoacă, in general, cu cel puțin 15 zile inainte de data fixata pentru desfășurare sau, ori de cate ori este necesar, cu cel puțin 5 zile inainte.

 • (2) Adunarea Generala se convoacă de Președintele Asociației, la inițiativa acestuia sau la cererea scrisa a unui număr de cel puțin 1/2 din numărul membrilor Asociației, printr-un convocator scris care va cuprinde data si ora, locul si ordinea de zi elaborata de cei care vor convoca Adunarea Generala. Convocatorul poate fi transmis prin fax, e-mail sau posta/curier.

 • (3) Odata cu comunicarea datei, orei, locului si a ordinii de zi a Adunării Generale, se vor pune la dispoziția participantilor materialele supuse dezbaterii.

 • (4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor propuneri, făcute in scris si depuse la secretariatul Asociației cu cel puțin 3 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala. Noile propuneri vor fi prezentate celorlalți asociati, direct in cadrul Adunării Generale.

 • (5) La Adunarea Generala participa toti membrii Asociației si după caz, alte persoane, in calitate de invitați.

 • (6) In cadrul Adunării Generale, membrii Asociației au drept de vot cu caracter deliberativ, iar membrii onorifici au drept de vot doar cu caracter consultativ.

Art. 16. DESFASURAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRII GENERALE

 • (1) Adunarea Generala este condusa de Președintele Asociației, sau, in lipsa acestuia, de Vicepreședintele Asociației. In cazul in care nici Președintele Asociației si nici Vicepreședintele Asociației nu pot fi prezenti, un alt membru al Asociației va fi desemnat prin decizie scrisa a Președintelui Asociației sau, după caz, a Vicepreședintelui Asociației.

 • (2) In situația in care atat Președintele Asociației cat si Vicepreședintele Asociației nu pot fi prezenti si nici nu au desemnat, in scris, un alt membru, membrii prezenti vor alege prin vot deschis persoana care va conduce lucrările ședinței, daca sunt întrunite condițiile privitoare la cvorum.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale adoptate in exercitarea atribuțiilor sale se iau in prezenta a doua treimi din numărul asociaților (membrii fondatori si/sau membrii asociati), cu majoritatea simpla a voturilor asociaților prezenti. Membrii onorifici nu alcătuiesc cvorumul, deoarece au drept de vot doar consultativ. Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un vot egal in Adunarea Generala.

 • (4) Daca la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut la alin. (3), Adunarea Generala urmeaza a fi convocata din nou, pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai târziu de 15 zile de la data stabilita pentru prima convocare, iar Adunarea Generala este valabil intrunita indiferent de numărul de asociati prezenti si va hotari cu majoritatea simpla a voturilor asociaților prezenti.

 • (5) La începutul fiecărei ședințe a Adunării Generale, va fi desemnat de către cel care conduce ședința un secretar de ședința, pentru a redacta Procesul-verbal de ședința care se va depune la secretariat, astfel incat si membrii absenți sa ia la cunoștința de modul de desfasurarea al ședinței.

 • (6) In procesul-verbal de ședința vor fi menționate:

 • a) modul de desfășurare a ședinței;

 • b) numărul asociaților prezenti/absenti;

 • c) constatarea îndeplinirii sau nu a cvorumului;

 • d) dezbaterile care au avut loc si hotărârile adoptate.

 • (7) Fiecare proces-verbal de ședința va fi semnat de Președinte sau de Vicepreședinte, sau de persoana desemnata in conformitate cu art. 16 alin. (2) de mai sus, după caz, si va fi insotit de o anexa care cuprinde tabelul de prezenta, cu numele in clar al participantilor si al reprezentanților acestora, datele de identificare si semnaturile.

 • (8) In baza proceselor-verbale de ședința se adopta Hotărârile Adunării Generale, semnate de Președintele Asociației si contrasemnate de Vicepreședintele Asociației, iar in lipsa acestora, aceștia pot sa împuternicească un alt membru al Asociației sa îndeplinească aceste formalități.

 • (9) In situația in care se modifica Actul Constitutiv si/sau Statutul si/sau se hotărăște dizolvarea Asociației, toti asociații prezenti la ședința vor semna hotărârile cu respectarea cvorumului necesar pentru a face posibila votarea.

 • (10) Hotărârile adoptate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si ale Statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotriva.

Art. 17. HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE

Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse in Statut, pot fi atacate injustiție, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 18. Rapoartele de activitate ale Consiliului Director si ale Comisiei de Cenzori, programele de activitate, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanțurile contabile se dezbat si se supun, anual, aprobării Adunării Generale.

Art. 19. PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI

 • (1) Președintele Asociației este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani. Președintele poate fi reales pentru mandate succesive de cate 4 ani.

 • (2) Președintele Asociației ales in unanimitate de membrii Asociației este Primarul Orașului Sinaia, dl. VLAD OPREA, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 20. ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI

Președintele Asociației indeplineste următoarele atribuții:

 • a) convoacă si prezidează Adunările Generale si ședințele Consiliului Director, propune problematica ce face obiectul ordinii de zi si semnează procesele-verbale ale Adunărilor Generale si ale ședințelor Consiliului Director;

 • b) reprezintă Asociația in relațiile cu persoanele fizice si juridice romane si/sau străine publice si/sau private precum si in fata autorităților ori instanțelor judecătorești naționale si/sau internaționale;

 • c) poate delega o parte din atribuțiile sale, temporar sau permanent, Vicepreședintelui sau altor membri din Consiliul Director;

 • d) stabilește sarcini, emite decizii si urmărește modul in care au fost indeplinite;

 • e) aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare, modalitățile de lucru, componenta comisiilor de lucru si alte regulamente;

 • f) organizează acțiuni concrete pentru realizarea scopului si a obiectivelor Asociației;

 • g) actioneaza pentru promovarea scopului Asociației in vederea atragerii de noi membri;

 • h) indeplineste orice alte atribuții prevăzute de legislația in vigoare.

Art. 21. VICEPREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI

 • (1) Vicepreședintele Asociației este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani.

 • (2) Vicepreședintele Asociației este Primarul Orașului Azuga, dl. Ciprian George BARBU, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 22. ATRIBUȚIILE VICEPREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI

Vicepreședintele Asociației indeplineste următoarele atribuții:

 • a) coordonează activitatile curente ale Asociației, efectuează toate operațiunile cerute pentru ducerea la indeplinire a scopului si obiectivelor Asociației, in limita competentelor acordate;

 • b) acorda suport pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director si ale Adunărilor Generale;

 • e) exercita funcția de reprezentare a Asociației, in limitele competentelor delegate de Președinte;

(f) Vicepreședintele poate convoca, la solicitarea Președintelui, ședințele Consiliului Director si/sau ședințele Adunării Generale, poate propune problematica ce face obiectul ordinii de zi si semnează procesele-verbale si Hotărârile Adunărilor Generale, conform prevederilor art. 16 alin. (7) de mai sus, precum si pe cele ale ședințelor Consiliului Director.

Art. 23. CONSILIUL DIRECTOR

 • (1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale.

 • (2) Consiliul Director este format din Președintele Asociației si un număr de 4 membri (cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor Adunării Generale a Asociației).

 • (3) Prin prezentul Statut, asociații pot sa prevada un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de membri in Consiliul Director, inclusiv președintele, sa fie impar.

 • (4) Consiliul Director inițial este alcătuit astfel:

 • a) Președintele este Primarul Orașului Sinaia, dl. Vlad OPREA;

 • b) Vicepreședinte este Primarul Orașului Azuga, dl. Ciprian George BARBU;

 • c) Membru este Primarul Orașului Râșnov, dl. Liviu Calin BUTNARIU;

 • d) Membru este Primarul Orașului Comarnic, dl. Sorin POPA;

 • e) Membru este Președintele Consiliului Județean Brașov, dl. Adrian-Ioan VESTEA.

 • (5) Președintele Consiliului Director este si Președintele Asociației.

 • (6) Mandatul membrilor Consiliului Director are o durata de 4 ani si trebuie sa asigure reprezentarea tuturor membrilor Asociației in cadrul acestor funcții, folosindu-se principiul reprezentării prin rotatie.

 • (7) Alegerile Președintelui si Vicepreședintelui au loc la aceeași data, cu votul membrilor Adunării Generale, in conformitate cu art. 16 alin. (3) de mai sus.

 • (8) In cazuri motivate, un membru al Consiliului Director poate renunța la mandat, înainte de termen si este responsabilitatea celorlalți membri ai Consiliului Director de a sesiza Adunarea Generala pentru a alege un alt membru al Asociației sau o terta persoana care sa preia funcția vacanta.

Art. 24. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DIRECTOR

Consiliul Director asigura realizarea scopului si obiectivelor Asociației si are următoarele atribuții:

 • a) asigura conducerea executiva a Asociației si duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;

 • b) administrează si gestionează patrimoniul Asociației si ia decizii in privința folosirii bunurilor;

 • c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, execuția bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al exercițiului financiar viitor, proiectul programelor Asociației, in vederea aprobării acestora de către Adunarea Generala;

 • d) aproba încheierea de acte juridice, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul in lei al sumei de 5.000 EUR;

 • e) propune strategia Asociației pe termen scurt, mediu si lung, in raport cu scopul pentru care aceasta s-a constituit;

 • f) stabilește cuantumul anual al cotizației si il supune Adunării Generale spre aprobare;

 • g) răspunde de respectarea normelor legale incidente scopului si obiectivelor stabilite;

 • h) aproba organigrama si politica de personal a Asociației;

 • i) hotărăște schimbarea sediului Asociației;

 • j) angajeaza personal salariat sau indemnizat, necesar desfășurării activitatii specifice Asociației, in limita bugetului aprobat de Adunarea Generala si a posturilor aprobate de Consiliul Director, cu aprobarea președintelui;

 • k) stabilește si intretine relațiile cu tertii persoane fizice si/sau juridice publice si/sau private interne si/sau internaționale;

 • l) colaborează cu reprezentanții altor organizații neguvemamentale si cu cei ai autoritatilor si instituțiilor publice pentru soluționarea problemelor de interes comun, fiind reprezentat in acest scop de președintele Consiliului Director;

 • m) se ingrijeste de procurarea resurselor financiare si materiale necesare realizării programelor si proiectelor Asociației si urmărește folosirea cu eficienta maxima a acestora;

 • n) elaborează Regulamentul Intern de Organizare si Funcționare, cu aprobarea președintelui Consiliului Director;

 • o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, prezentul Statut si de Adunarea Generala.

Consiliul Director poate sa delege parte dintre atribuțiile sale către Președinte, in condițiile legii si ale prezentului Statut.

Art. 25. Hotărârile Consiliului Director contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului pot fi atacate injustiție, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 26. Membrii Consiliului Director răspund personal pentru propria lor conduita si in solidar pentru hotărârile si acțiunile Consiliului Director, atat fata de terti, cat si fata de Asociație, pentru daunele provenite din culpa lor, conform legislației in vigoare.

Art. 27. Actele si faptele membrilor Consiliului Director sunt actele si faptele Asociației in măsură in care se incadreaza in limita atribuțiilor stabilite in prezentul Statut.

Art. 28. (1) Consiliul Director se intruneste in ședințe cel puțin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Președintelui.

Consiliul Director se intruneste legal in prezenta majorității simple a membrilor in funcție.

 • (2) Hotărârile Consiliului Director se adopta cu majoritatea simpla a voturilor membrilor sai. In caz de egalitate de voturi, votul președintelui Consiliului Director este hotărâtor.

 • (3) Ședințele Consiliului Director se conduc de Președinte sau, in lipsa acestuia, de Vicepreședinte, ori de un alt membru delegat de Președinte.

 • (4) Consiliul Director va alege dintre participantii la ședința un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței. In anexa procesului-verbal de ședința, se va intocmi tabel de prezenta, cu numele in clar al participantilor, datele de identificare si semnaturile.

 • (5) Hotărârile Consiliului Director se semnează de Președinte si se contrasemnează de secretarul de ședința.

 • (6) Hotărârile Consiliului Director se consemnează in registrul de procese-verbale, care se pastreaza la sediul Asociației.

 • (7) In vederea Îndeplinirii scopului si obiectivelor Asociației, va fi creat un aparat tehnic sub conducerea unui director executiv numit de Consiliul Director, cu aprobarea Președintelui acestuia, caruia ii vor fi delegate parte dintre atribuțiile Consiliului Director. Aparatul tehnic poate include un secretar, un contabil, un consilier juridic, personal de specialitate. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariati ai Asociației.

Art. 29. COMISIA DE CENZORI

In realizarea competentei sale, Comisia de Cenzori:

 • a) verifica, cel puțin o data pe an, modul in care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) intocmeste rapoarte si le prezintă Adunării generale;

 • c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fara drept de vot;

 • d) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art. 30. CONTROLUL FINANCIAR

Controlul activitatii economico-financiare al Asociației este asigurat de Comisia de Cenzori, formata din minim 3 membri numiți de Adunarea Generala, pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Primii membri ai comisiei de cenzori vor fi numiți in prima Adunare generala a Asociației. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil in condițiile legii.

Art. 31. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILA

Activitatea curenta financiar-contabila va fi desfasurata de un contabil autorizat sau de un expert contabil, angajat ulterior inscrierii Asociației in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

CAPITOLUL VI

RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 32. VENITURI

Veniturile obținute de Asociație pot proveni din:

 • a) cotizațiile membrilor;

 • b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condițiile legii;

 • c) venituri realizate din activitati economice directe, cu caracter accesoriu si care au o stransa legătură cu scopul principal al Asociației;

 • d) donații, sponsorizări si legate;

 • e) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

 • f) surse financiare atrase din sectorul privat, de la banei, investitori străini, Uniunea Europeana si de la alte organizații internaționale;

 • g) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 33. Asociația poate deschide conturi la orice banca din Romania, cu respectarea legislației in vigoare.

Art. 34. CHELTUIELI

(1) Principalele categorii de cheltuieli ale Asociației sunt:

 • a) salarii si alte sume asimilate salariilor;

 • b) indemnizații, prime si premii;

 • c) editarea de cârti, reviste, broșuri, pliante, bannere publicitare si alte articole promotionale;

 • d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

 • e) cheltuieli pentru cazare, masa, transport;

 • f) apa, canal, salubritate, energie electrica, termica si gaze naturale;

 • g) cheltuieli de birotica si papetarie;

 • h) cheltuieli de protocol;

 • i) alte cheltuieli, cu respectarea normelor legale in vigoare.

 • (2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoanele insarcinate de Consiliul Director.

 • (3) Salariile, indemnizațiile si alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc in limitele statutului de funcțiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

 • (4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea, din disponibilitățile existente.

Art. 35. Exercițiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepția primului exercițiu, care incepe de la data înființării Asociației.

Art. 36. Asociația poate deține in proprietate bunuri imobile si/sau mobile, pe care le poate valorifica pentru îndeplinirea scopului Asociației.

Art. 37. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

(1) Asociația se dizolva:

 • a) de drept;

 • b) prin hotararea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotararea Adunării Generale, dar nu anterior datei de 01.01.2022;

 • d) in alte situații prevăzute de lege.

Art. 38. Asociația se dizolva de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului si obiectivelor pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu prezentul Statut, daca aceasta situație dureaza mai mult de un an de la data la care Adunarea Generala sau, după caz, Consiliul Director trebuia sa se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociati sub 2, daca acesta nu a fost completat in termenul legal prevăzut in acest scop.

Art. 39. Asociația se dizolva prin hotararea instanței judecătorești competente când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

 • b) realizarea scopului sau este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește alt scop decât pentru cel care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabila.

Art. 40. (1) Lichidarea Asociației se va face in condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației ramase in urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 41. (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociației din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

 • (2) Asociația isi inceteaza existenta la data radierii ei din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

 • (3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotararea judecătoriei in a cărei circumscripție se afla sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

 • (4) In cazul dizolvării prin hotararea Adunării Generale, in termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecătoria in a cărei circumscripție teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

Art. 42. (1) In cazul lichidării Asociației, lichidatorii se numesc de către Adunarea Generala.

 • (2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.

 • (3) Lichidatorii, la intrarea in funcție, efectuează inventarul si incheie bilanțul care sa constate situația exacta a activului si pasivului.

 • (4) Lichidatorii sunt obligați sa primească si sa păstreze registrele si orice alte acte ale Asociației si sa tina un registru cu toate operațiunile lichidării, in ordinea datei acestora.

 • (5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.

 • (6) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice in curs, sa încaseze creanțele, sa plateasca creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, sa transforme si restul activului in bani, procedând la vanzarea prin licitație publica a bunurilor mobile si imobile.

 • (7) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate in curs de derulare.

 • (8) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca in termen de doua luni sa depună bilanțul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operațiunile de lichidare la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor al judecătoriei in a cărei circumscripție teritoriala isi are sediul Asociația si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

 • (9) Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nicio contestație, bilanțul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele Asociației si ale lichidării, după aceasta fiind considerați descarcati.

 • (10) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 43. Asociația inceteaza a avea ființa la data radierii din Registrul Asociațiilor si fundațiilor.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 44. Asociația are dreptul de a avea insemne proprii (emblema, sigla si culori).

Art. 45. Prezentul Statut a fost adoptat împreuna cu Actul Constitutiv si semnat de către membrii fondatori.

Art. 46. Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special imputemiciti in acest scop, cu înscrierea modificării in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei in a cărei circumscripție isi are sediul Asociația.

Art. 47. Prezentul Statut este guvernat de legea romana. In situația in care intervin modificări ale legislației in domeniu, prezentul Statut va fi modificat in conformitate cu noile prevederi.

Art. 48. Toate disputele născute din sau in legătură cu acest Statut, inclusiv orice problema privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, vor fi rezolvate pe cale amiabila, in caz contrar, urmând a fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art. 49. In vederea îndeplinirii tuturor formalităților de constituire si înregistrare a Asociației, incluzând, printre altele, procedura de dobândire a personalității juridice, a inscrierii Asociației in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor, obținerea avizelor si actelor necesare premergătoare si ulterioare dobândirii personalității juridice a Asociației, este împuternicita de către membrii asociației Societatea Popescu & Asociații S.p.a.r.l., cu sediul in București, str. Buzesti nr. 75-77, et. 13, sector 1, semnătură acesteia fiindu-ne pe deplin opozabila. De asemenea, comunicarea tuturor actelor de procedura cu privire la dobândirea personalității juridice se va face la sediul societății Popescu & Asociații S.p.a.r.l.

Prevederile Statutului devin operante la data semnării si se completează cu dispozițiile legale in vigoare.

Semnat la Sinaia, astazi [•] in | ^exemplare originale, din care se eliberează cate un exemplar pentru fiecare membru, un exemplar pentru avocat si [*]exemplare pentru Judecătorie.

Reprezentanții membrilor fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Valea Prahovei in Acțiune”:

 • 1. Orașul Sinaia, prin Primar dl. VLAD OPREA

 • 2. Orașul Râșnov, prin Primar dl. LIVIU CALIN BUTNARIU

 • 3. Orașul Comarnic, prin Primar dl. SORIN POPA

 • 4. Orașul Azuga, prin Primar dl. CIPRIAN GEORGE BARBU

 • 5. Județul Brașov, prin Președinte dl. ADRIAN-IOAN VESTEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

REMUS DA VID

Director execuți

Șef serviciu, Nicoleta Iureș


Nicolae Săcujn