Hotărârea nr. 13/2020

Hotărârea nr. 13 - privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului de Artă Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.13

din data de 23 ianuarie 2020

privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.191/14.01.2020, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Referatul de aprobare nr.ad.191/14.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare Statul de funcții al Muzeului de Artă Brașov;

Având în vedere faptul că la nivelul Statului de funcții s-au propus modificări prin transformarea unui post vacant de restaurator, S, gradul IA în restaurator, S, debutant;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l și 4, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.173, alin.(2), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul ari. 182 și ari. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Statul de funcții al Muzeului de Artă Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariate revine conducătorului instituției.

Art. 3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 405/28.11.2018, privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul de Artă Brașov.


Contrasemnează,


Secretar Gen^râl al Județului Maria Dțmbrăveanu

Nr.

FUNCȚIA

Nivelul

Nivel

Nr.

crt.

studiilor

încadrare

posturi

Treapta/

Grad

1

Manager

S

II

1

2

Contabil sef

S

II

1

3

Sef serviciu arta

S

II

1

4

Muzeograf

S

I

1

5

Muzeograf

s

II

1

5

Supraveghetor muzeu

M;G

5

6

Restaurator

S

Debutant

1

7

Conservator

S

IA

1

8

Conservator

SSD

I

1

9

Economist

S

IA

1

10

Funcționar

M;G

1

11

Administrator

I

1

12

Paznic

4

13

Șofer

I

1

TOTAL

21

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise prin prezentul document.

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

B-dul Eroilor nr.21


Secretar _

Maria Dmn


STAT DE FUNCȚII

$MANAGER

PopicaXădu


CONTABIL ȘEF Moraru Mihaela Draga