Hotărârea nr. 129/2020

Hotărârea nr.129 – aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor din echipa de debate a Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil și profesorului pregătitor

CONSILIUL JUDEȚE AN BRAȘOV B duI Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.129 din data de 24 martie 2020

- privind aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor din echipa de debate a Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil și profesorului pregătitor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.4460/13.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.4461/13.03.2020, întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor din echipa de debate a Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil și profesorului pregătitor;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare adresa nr.22999/13.12.2019 transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean al Județului Brașov prin care se propune acordarea de stimulente financiare pentru elevii care fac parte din echipa de dezbate a Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil și pentru profesoara care coordonează echipa;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.493/28.11.2019 privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”;

Având în vedere prevederile art. 111, alin.(5) și alin.(5A1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare elevilor din echipa de debate a Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil și profesorului pregătitor, după cum urmează:

Șolcă Robert-Nicolae - elev, clasa a XILa, premiul II - 1.000 lei

Balaș Teodora-Iulia - elevă, clasa a Xl-a, mențiune - 300 lei

Cemat Ana-Maria, elevă, clasa a Xl-a, mențiune - 300 lei

Schiller Monica-Dorina, professor pregătitor - 1000 lei (respective 1.045 lei brut)

Art.2. - Valoarea totală a stimulentelor este de 2.645 lei, cuprinzând și impozitul aferent și se acordă din bugetul Județului Brașov, Cap.67.02, art.59.22 -Cultură, Recreere și Religie.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează,


Secretar Gep€f>l al Județului Maria l/umbrăveanu