Hotărârea nr. 128/2020

Hotărârea nr.128 – încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.249/2011 privind avizarea externalizării tuturor serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare publice de interes județean


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 128

din data de 24.03.2020

- pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.249/2011 privind avizarea externalizării tuturor serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare publice de interes județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020

Analizând referatul de aprobare al vicepreședintelui consiliului județean Gabor Alexandru Adrian înregistrat sub nr. 4829/18.03.2020, precum și raportul de specialitate al Direcției de Sănătate și Asistență Medicală nr. ad. 4829/18.03.2020 prin care se propune încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 249/2011 privind avizarea externalizării tuturor serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare publice de interes județean;

Ținând cont de:

-Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/2020;

-Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean,

-Ordinul Ministerului Sănătății nr. 886/2006 privind extemalizarea serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare,

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere dispozițiile 173, alin. (1), lit.”d”, alin. (5), lit. ”c” și art. 190, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Cu data prezentei, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 249/2011 privind avizarea externalizării tuturor serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare publice de interes județean.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

PREȘEDINTE, Adrian- loan Veștea


Contrasemnează,

Secretar general/al județului, Maria Emnbrăveanu