Hotărârea nr. 127/2020

Hotărârea nr.127 – aprobarea contractării de catre UAT Judetul Brasov a proiectului ”Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect: SIPOCA/ MySMIS nr. 771/135887

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

COD F-16


HOTĂRÂREA NR.127

din data de 24.03.2020

privind aprobarea contractării de către UAT Județul Brașov a proiectului ”Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect: SIPOCA/ MySMISnr. 771/135887

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 4743/18.03.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 4743/18.03.2020, întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea contractării de către UAT Județul Brașov a proiectului ” Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect: SIPOCA/MySMIS nr. 771/135887;

Văzând Hotărârea nr.97/24.03.2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Regulamentul UE nr. 910/2014 -elDAS - privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, Directiva NIS (Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 transpusă în Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare și H.G.R. Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile 173, alin. (1) lit. „d”, alin. (5), lit.”b” și „c”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă contractarea de către UAT Județul Brașov a proiectului "Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect: SIPOCA / MySMIS nr. 771/135887, precum și participarea cu suma de 59.280,50 lei, reprezentând cofinanțare de 2%.

Art.2.~ Direcția Economică va identifica sursa de finanțare, în vederea participării cu suma de 59.280,50 lei, prevăzută în art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretarul Genai^lȚl Județului Maria Dumbrăveanu