Hotărârea nr. 126/2020

Hotărârea nr.126 – reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr. 2

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.126 din data de 24 martie 2020

privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr. 2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 3389/18.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad 3389/18.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și societatea comercială;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art.173 alin.l lit. (c) și lit. “e”, precum și ale art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea între Județul Brașov și S.C. CONSILPREST S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, bd. Eroilor nr. 5, pentru perioada 1.04.2020-31.03.2021, având ca obiect exploatarea și amenajarea terenului bazei sportive Olimpia pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii.

Art.2.- Se aprobă modelul contractului de asociere încheiat între Județul Brașov și S.C. CONSILPREST S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, bd. Eroilor nr. 5, având ca obiect exploatarea și amenajarea terenului bazei sportive Olimpia pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii, conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și S.C. CONSILPREST S.R.L.


Contrasemnează, Secretar Genferal al Județului Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV N r.în registra re:


SECRETAR GENERAL Mana Dunr6răveanu

S.C. CONSILPREST S.R.L N r.în registra re

CONTRACT DE ASOCIERE

în temeiul art. 91 alin.(l) lit. e și alin. (6) lit. a din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1270 din Legea nr.287/2009 -Codul Civil - precum și în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. , privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2020-31.03.2021 prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și S.C. Consilprest S.R.L pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia, cu menționarea condițiilor de utilizare a terenului pus la dispoziție de Județul Brașov se încheie prezentul contract.

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Părțile contractului sunt:

1.Județul Brașov, reprezentat legal prin președintele Consiliului Județean Brașov,Adrian-Ioan Veștea, cu sediul în municipiul Brașov b-dul Eroilor nr.5, tel/fax 068/410777/475576, având cod fiscal 4384150 și contul IBAN nr. RO79TREZ13124670259XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov,

 • 2. S.C. CONSLIPREST S.R.L. legal reprezentată prin director Radu Jica, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr.5, Tel/fax 0268/414833 având cod fiscal RO 8008476 J081392/1995,

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1- Părțile Contractante se asociază in vederea exploatării Bazei Sportive Olimpia, situată în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2, proprietatea Județului Brașov. înscrisă în C.F. nr. 149026. nr. top 149026, compusă din teren în suprafață de 4.290 m.p.și construcții neintabulate: magazie, vestiare +terasă și tribună.prin practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii.

 • 3. TERMENUL CONTRACTULUI

  • 3.1. - Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada 01.04.2020-31.03.2021.

  • 3.2. - La expirarea termenului prevăzut, S.C. Consilprest S.R.L., va preda imobilul, cel puțin în aceleași condiții de calitate ca și la preluare.

  • 3.3. - în prezentul contract nu își găsește aplicabilitatea art. 1437 Cod Civil, în sensul că tacita relocațiune nu operează.

 • 4. APORTUL PĂRȚILOR

  • 4.1. - Județul Brașov contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând în punerea la dispoziție a imobilului -teren și construcții neintabulate: magazie, vestiare +terasă și tribună, situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2 , proprietate publică a Județului Brașov.

  • 4.2. S.C. Consilprest S.R.L. Brașov contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând în:

- suportarea costurilor privind montarea, mentenanță și utilitățile pentru realizarea obiectului asocierii;

-virarea, semestrial, a unei cote de 51% din profitul realizat din exploatarea imobilului, inclusiv bar și terasă, prin practicarea tenisului, respectiv octombrie 2020, și a patinajului, respectiv martie 2021.

 • 4.3. Pentru activitatea de tenis și de exploatare a patinoarului, va ține evidență contabilă separată.

 • 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

  • 5.1. - Drepturile părților

   • 5.1.1. Județul Brașov are dreptul:

-să verifice modul în care se asigură integritatea imobilului - clădire și teren - puse la dispoziție, pe perioada de valabilitate a contractului;

-să fie plătite toate costurile prevăzute la art.5.2.2 din prezentul contract;

-să i se vireze semestrial 51% din profitul realizat din exploatarea imobilului, inclusiv bar și terasă, prin practicarea tenisului, respectiv octombrie 2020, și a patinajului, respectiv martie 2021.

 • 5.1.2. S.C. Consilprest S.R.L Brașov are dreptul:

-să folosească imobilul pus la dispoziție, pentru realizarea obiectului contractului;

-să nu fie împiedicat în utilizarea imobilului pe perioada de valabilitate a contractului;

-să închirieze direct imobilul în urma achitării unui tarif/abonament/tichet de intrare pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și a unui tarif închirirere patine pentru practicarea patinajului pe perioada iernii;

 • 5.2.-Obligațiile părților

5.2.1 Județul Brașov are obligația :

-să pună la dispoziție imobilul pentru realizarea obiectului contractului;

-să nu împiedice utilizarea acestuia pentru realizarea obiectului contractului.

 • 5.2.2. S.C. Consilprest S.R.L Brașov are obligația:

-să folosească imobilul numai potrivit destinației și a scopului pentru care a fost încheiat contractul de asociere;

-să suporte costurile privind montarea, mentenanța și utilitățile pentru realizarea obiectului asocierii;

-să suporte costurile cu utilitățile : apă, gaz și curent, prin preluarea contractelor cu furnizorii de utilități, pentru perioada asocierii;

-să virezesemestrial Județului Brașov 51% din profitul realizat din exploatarea imobilului, inclusiv bar și terasă, prin practicarea tenisului, respectiv octombrie 2020, și a patinajului, respectiv martie 2021;

 • - să asigure paza bunului;

-să depună la Direcția Fiscală Brașov prezentul contract de asociere în vederea achitării obligațiilor la bugetul local stabilite prin lege, aferente bunurilor ce fac obiectul contractului;

-să permită proprietarului să controleze modul în care este folosit terenul închiriat;

- să înștiințeze proprietarul în termen de 24 de ore despre orice acțiune a unei terțe persoane care îi tulbură folosința;

-să exercite folosința asupra imobilului ca un bun proprietar, cu întocmirea documentațiilor prevăzute de lege și obținerea certificatelor/avizelor/AC impuse prin documentațiile de urbanism.

 • 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  • 6.1.- Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei;

 • - in cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

 • - prin acordul părților;

 • - în cazul in care, referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care nu mai permite continuarea acestuia;

-reziliere, în caz de neexecutare a obligațiilor asumate prin prezentul contract;

-încetează de drept, când nevoile urbanistice/administrative impun acest lucru.

 • 7. FORȚA MAJORĂ

  • 7.1. - Forța majoră, așa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul contract.

  • 7.2. - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

  • 7.3. - Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu încetează, prezentul contract se reziliază fără ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

 • 8. LITIGII

8.1 .-Litigiile ce decurg din executarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

 • 8.2.Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu se poate realiza, soluționarea litigiilor se va face de către instanțele de drept comun, potrivit legii.

 • 9. DISPOZIȚII FINALE

  • 9.1. Pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite la pct.5.2.2. din prezentul contract, S.C. Consilprest S.R.L. datorează majorări de întârziere în cuantumul stabilit pentru obligațiile datorate bugetelor locale, confom Codului de Procedură Fiscală.

  • 9.2. Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor codului civil.

  • 9.3. Prezentul contract se incheie în 3 (trei) exemplare, din care două exemplare pentru Județul Brașov și 1 exemplar pentru S.C. Consilprest S.R.L. Brașov

   Județul Brașov Președinte, Adrian-Ioan Veștea


S.C. Consilprest S.R.L. Brașov Director Radu Jica

Secretar general Maria Dumbrăveanu

Dir. Economică Director executiv Gabriela Agafiței

Vizat CFPP

Direcția Juridică

Director executiv

Claudia Crăciun

Vizat hi ridic