Hotărârea nr. 125/2020

Hotărârea nr.125 – aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Cod F-16HOTĂRÂREA NR.125 din data de 24.03.2020

privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație Ia S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 2634/17.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad 2634/17.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexelor;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând adresa nr. 2634/17.02.2020 a Comisiei de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 490/28.11.2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corportativă a întreprinderilor publice, actualizată, H.G.R. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corportativă a intreprinderilor publice, actualizată, precum și art.173 alin.l lit. (a) și alin. (2) lit. “d” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Raportul final privind reluarea procedurii de selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Lista scurtă a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov să facă toate demersurile legale în vederea numirii candidatului admis în Consiliul de Administrație la această societate comercială.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.


Contrasemnează, Secretar gengral al județului Maria Vnimbrăveanu

PORT FINAL

;cție pentru un post de membru pentru Consiliul de Administrație al S.C Metrom Industrial Parc S.A.Brașov

Comisia de selecție constituită conform Hotărârii CJ Bv nr.490/28.11.2019, a procedat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificată, după cum urmează :

Comisia a procedat la declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A Brașov, a elaborat și a afișat proiectul planului de selecție - Componenta inițială și Componenta finală, a definitivat planul de selecție și a publicat anunțul de selecție în două ziare ec.financiare și pe site-ul instituției, acestea cuprinzând condițiile generale de participare, criteriile de selecție a candidațiilor, cerințe comune, criterii de evaluare și condiții de aplicare, precum și documentele necesare pentru depunerea candidaturii, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură a fost cuprinsă între 19.12.2019-17.01.2020 ora 15,00. Pentru acest post a fost depus un dosar de candidatură în termenul stabilit prin anunțul de selecție, respectiv până la data de 17.01.2020 ora: 15,00.

Comisia de selecție s-a întrunit în vederea întocmirii listei lungi a candidaturilor eligibile, care are caracter confidențial și nu a trebuit publicată.

în urma verificării dosarului de candidatură depus în termenul legal pentru selecția privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, comisia de selecție/evaluare stabilește următoarele rezultate:

Nr crt

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare admis / respins

Studii absolvite

Observații (motivare respingere)

1.

Nedelea Gheorghe

Admis

Licențiat în științe economice Facultatea Științe Economice / Universitatea George Barițiu Brașov


In conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) din O.U.G. nr. 109/2011 ” Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”

în acest sens, scrisoarea de așteptări și regulile generale pentru redactarea declarației de intenție au fost publicate, în data de 28.01.2020, pe site-ul instituției și pe cel al SC METROM Industrial Parc SA Brașov, odată cu stabilirea listei scurte. Conform calendarului de desfășurare, candidatul admis la selecția dosarului a depus în termen declarația de intenție, conform scrisorii de așteptări, înregistrată cu nr.2298/11.02.2020.

In urma analizării declarației de intenție prin integrarea rezultatelor analizei în matricea profilului candidatului, raportată în funcție de matricea profilului consiliului, comisia de selecție, propune ca selecția finală a candidatului aflat pe lista scurtă, să se facă pe bază de interviu, conform art.44 din HG nr.722/2016.


Interviul a avut loc în data de 14.02.2020, ora 10, la sediul Consiliului Județean Brașov, Bdul Eroilor nr.5, cam 34.

Interviul și evaluarea s-au realizat în conformitate cu planul de interviu și grila de evaluare. Comisia a adresat întrebări candidatului și răspunsurile au fost consemnate în scris. Punctajul obținut la proba interviului s-a făcut prin notarea de către fiecare membru al comisiei de la 0 la 100 puncte, conform planului de interviu și grilei de evaluare.

Punctajul minim pentru admitere a fost de 70 de puncte.

Nr cit

Nume și prenume Candidat

Punctaj obținut

Observații

1

Nedelea Gheorghe

96,00

Admis

Rezultatul final obținut va fi comunicat Adunării Generale a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc SA, în vederea numirii în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.


Comisia de selecție


Pascu Lucian Ion - consilier, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală;

Belu Gabriela - consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Bucur Mariana - consilier, Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică.LISTA SCURTĂ

a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C Metrom Industrial Parc S.A.BrașovComisia de selecție constituită conform Hotărârii CJ Bv nr.490/28.11.2019, a procedat la declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A Brașov, a elaborat și a afișat proiectul planului de selecție - Componenta inițială și Componenta finală, a definitivat planul de selecție și a publicat anunțul de selecție în două ziare ec.financiare și pe site-ul instituției, acestea cuprinzând condițiile generale de participare, criteriile de selecție a candidațiilor, cerințe comune, criterii de evaluare și condiții de aplicare, precum și documentele necesare pentru depunerea candidaturii, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Lista scurtă conține și punctajul obținut de candidat;


Nr crt

Nume și prenume candidat

Punctaj

Studii absolvite

REZULTAT

1.

Nedelea Gheorghe

96,00

Licențiat în științe economice Facultatea Științe Economice / Universitatea George Barițiu Brașov

ADMIS


în conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) din O.U.G. nr. 109/2011 ” Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”

Rezultatul final obținut va fi comunicat Adunării Generale a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc SA, în vederea numirii în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.


Comisia de selecțiePascu Lucian Ion - consilier, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală;

Belu Gabriela - consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Bucur Mariana - consilier, Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică. V