Hotărârea nr. 124/2020

Hotărârea nr.124 – aprobarea modificării şi completării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.40/23.01.2020 privind continuarea serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.124

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.40/23.01.2020 privind continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică înregistrat cu nr. ad.537 și ad nr.2674/17.03.2020 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.ad.2674/16.03.20202 prin care se propune aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.40/23.01.2020 privind continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 136 alin.l si alin 2, art. 182 alin.2, art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.40/23.01.2020 privind continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, Secretar Genial al Județului Maria Dunrorăveanu

NR. CRT.

CONTRACT

DOSAR

STADIU DOSAR/ TERMEN

Estimare ore

1.

1322591/23.03.2017

1663/62/2017

Reclamant

UATJUD BRAȘOV

Vs Curtea de Conturi

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

20 ore

2.

919820/28.04.2016

(prelungire durată contract achiziție)

8387/2/2016

recurent:

MCSI-OIPSI

Dosar în curs de soluționare la înalta Curte de Casație și Justiție

5 ore

7 ore

4737/2/2016

Reclamant CJ.BV

Dosar în curs de soluționare la însșta Curte de Casație și Justiție

3.

754399/03.06.2015

(insolvență Gotic)

895/62/2015

Creditor CJBV

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

50 ore

5.

754396/05.09.2014

BISERICA EVANGHELICĂ C.A

4194/62/2011

Apelant CJBV

Dosar în curs de soluționare la Curtea de Apel Brașov

20 ore

6.

2125463/31.05.2019

(recuperare sume proiect Registru Agricol Electronic

15317/197/2019

reclamant: DAT JUD.

BV

pârâte:

UAT Orașul Ghimbav

UAT Orașul Zărnești

UAT Comuna Teliu

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

20 ore

(recuperare contravaloare servicii mentenanță)

6097/3/2020 reclamant: UAT Jud. Brașov pârâte:

Dosar înregistrat la

60 ore

Siveco România SA și UAT-urile partenere beneficiare (recuperare corecție financiară)

5071/62//2019

reclamant: UAT Municipiul Săcele pârâte: UAT-urile partenere (reziliere acord de parteneriat)

Tribunalul

București

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

65 ore

7.

078847/02.04.2015

1751/62/2015

Parte civilă Județul

Brașov

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

1000 lei/termen

8.

8230/62/2011*

Recuperare investiții imobil Piața Sfatului nr.15

Dosar în curs de soluționare la înalta Curte de Casație și Justiție București

Echivalentul în lei a sumei de 6.720 euro

Director executiv D.J.

Claudia Crăciun

ANEXA


Președinte, Adrian-Ioan Vestea


Secretar, Maria Dumbrăveanu