Hotărârea nr. 122/2020

Hotărârea nr.122 – aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www,judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.122 din data de 24 martie 2020

privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian-loan Veștea, înregistrat sub nr.4606/16.03.2020, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, înregistrat sub nr.4607/16.03.2020, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, după cum urmează:

  • - funcția publică de execuție ocupată, consilier, grad profesional superior (ID post:348162) schimbă denumirea în consilier achiziții publice, grad profesional superior;

  • - funcția publică de execuție ocupată, consilier, grad profesional superior (ID post:539352) schimbă denumirea în consilier achiziții publice, grad profesional superior;

  • - funcția publică de execuție ocupată, consilier, grad profesional superior (ID post:497713) schimbă denumirea în consilier achiziții publice, grad profesional superior;

  • - transformarea funcției publice de execuție vacantă de auditor, gradul profesional principal, în funcție publică de excuție de auditor, gradul profesional superior.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 505/20.12.2019 privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. ,.c". art. 194, art. 242, alin. (1), art. 405, art. 407, art. 409, alin. (1) și alin. (3), art. 539, art. 544 alin. (1), art. 546, lit.' j", art. 548, art. 610, și art. 611, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. ..a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean

Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria Dambrăveanu

Anexă


F 94


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJtNr.crt

Funcfla da conducere

Funcția damrecuț*

Grad

Mval

lir. poaturi

Funcții de demnitate publici

3

1

Președinte

S

1

2

Vicepreședinte

S

2

Aparat de Specialitate

3

Administrator public

s

1

Total

169

4

Secretar General al Județului

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6'

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Șef serviciu

II

s

10

10

Șef birou Audit

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

143

12

Consilier

superior

s

99

13

Consilier achiziții publice

superior

s

11

14

Consilier

principal

s

3

15

Consilier achiziții publice

principal

s

3

16

Consilier

asistent

s

5

17

Consilier

debutant

s

1

18

Auditor

superior

s

5

19

Consilier juridic

superior

s

12

20

Referent de specialitate

superior

SSD

2

21

Referent

superior

M

1

22

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

57

23

Director

II

S

1

24

Șef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

25

Sef Birou

II

S

1

26

Consilier

IA

S

10

27

Consilier

I

s

6

28

Consilier

II

s

3

29

Consilier

D

s

2

30

Inspector de specialitate

IA

s

1

31

Inspector de specialitate

I

s

1

32

Inspector de specialitate

II

s

1

33

Referent

IA

M

2

34

Casier

M/G

1

35

Șofer

I

M/G

5

36

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

37

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

38

Muncitor calificat

II

M/G

1

39

Funcționar

M/G

1

40

Salvator montan

I

M

9

41

Salvator montan

III

G

2

42

îngrijitor

M/G

4

43

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

227

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

230

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia Elena întocmit: Consilier, Neamțu Paula Alexandrina 'VțbV