Hotărârea nr. 121/2020

Hotărârea nr.121 – aprobarea dării în administrare a imobilului (construcții cu teren aferent) situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr.159817 către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: +■ 40 268 410 777, Fax: »40 268 475 576 offlce@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.121 din data de 24 martie 2020

- privind aprobarea dării în administrare a imobilului (construcții cu teren aferent) situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 159817 către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.23716/10.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad. 23716/10.03.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dării în administrare a imobilului (construcții cu teren aferent) situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 159817 către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov nr.27293/2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.23716/2019;

Având în vedere prevederile art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.l, lit.c, art.294, alin.2 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă darea în administrare a imobilului (construcții cu teren aferent) situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 159817 către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.

PREȘEDINTE Adrian- loan VgsH


Contrasemnează,

Secretar General al Județului Maria Bumbrăveanu