Hotărârea nr. 120/2020

Hotărârea nr.120 – privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Teiefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.120 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1253 din data de 27.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Rapoartele de specialitate nr. 1253 din data de 27.01.2020 și nr. ad. 1253/6.03.2020, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020;

Văzând dispozițiile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile H.G.R. nr. 118/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “b” și “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art.196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar generaLal județului

Maria DumMrăveanu

Anexă la HCJ nr.

Director executiv.

Adelina.VăsioiuSecretar

Maria


r Geiie^al al Județului i DncrforăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială 2020

GHIDUL SOLICITANTULUI

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Consiliul Județean Brașov - B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, Județul Brașov tel: 0268.410.777; fax: 0268.475.576, email: proiectsocial@judbrasov.ro;

 • •  Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

 • •  Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.iudbrasov.ro cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

Cuprins:

Temeiul legal și domeniul de aplicare

Legislația Aplicabilă

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

LI. Scop și definiții

 • 1.2. Atribuirea contractelor

 • 1.3. Termeni de referință

 • 1.4. Solicitanți eligibili

 • 1.5. Prevederi bugetare

 • 1.6. Principii de atribuire ale contractelor de finanțare nerambursabilă

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • II. 1 Procedură

 • 11.2 Documente necesare - etapa 1 a procedurii de selecție

 • 11.3 Documente necesare - etapa a 2-a a procedurii de selecție

 • 11.4 Termene de referință

CAPITOLUL III - Criterii de selecție

 • III. 1. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • 111.2. Capacitatea financiară a solicitantului

 • 111.3. Grupuri țintă

 • 111.4. Activități eligibile

 • 111.5. Cheltuieli eligibile

 • 111.6. Cheltuieli neeligibile

 • 111.7. întocmirea bugetului

CAPITOLUL IV - Etapele procedurii de selecție și evaluare

 • IV. 1. Organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecție

 • IV.2. Comisia - Etapa 1 a procedurii de selecție

 • IV.3. Grilă de evaluare

 • IV.4. Contestații

 • IV. 5. Comisia- Etapa a 2-a a procedurii de selecție

CAPITOLUL V - Contractul de finanțare

 • V. l. încheierea contractului de finanțare

 • V.2. Regimul actelor adiționale

 • V.3. Obligațiile beneficiarului

 • V.4. Decontarea cheltuielilor

 • V.5. Efectuarea plăților

V.6. Dispoziții finale

Anexe

Temeiul legal și domeniul de aplicare

Prevederile prezentului Ghid se aplică pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean Brașov, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Domeniul pentru care se aplică prezentul Ghid este: asistența socială.

Pentru același domeniu, un beneficiar poate contracta maxim două finanțări nerambursabile în decursul unui an, cu condiția să nu depășească o treime din totalul fondurilor publice alocate Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială în anul 2020.

Legislația Aplicabilă

 • •  OUG 57/2019 privind Codul Adminstrativ cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • •  Legea nr. 448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 17/2000 republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității în interesul serviciului;

Hotărârea Guvernului nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016

Regulamentul UE nr. 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 ;

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ;

Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020.

Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

Ordinul 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

Ordinul nr. 81 / 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre matemale;

Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

Legea nr. 217 / 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

 • 1.1. Scop și definiții

Prezentul Ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul Județului Brașov pentru activități non-profit în domeniul asistenței sociale.

 • 1.2. Atribuirea contractelor

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în concordanță cu Programul Anual, în limita fondurilor publice alocate de către Consiliul Județean Brașov pentru activitățile de asistență socială. Susținerea financiară din partea Consiliului Județean Brașov se ridică la maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul total al unui proiect depus.

Denumirea autorității finanțatoare: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov.

Procedura aplicată: selecție publică de proiecte.

Obiectiv: Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate pentru a obține condițiile necesare unei vieți decente, ajutându-i să-și dezvolte propriile capacități și competențe.

Obiective specifice:

 • 1.  diversificarea serviciilor sociale oferite cu includerea unor activități în plus față de cele prevăzute în standardele minime de calitate;

 • 2. incluziunea socială a persoanelor defavorizate prin îmbunătățirea competențelor acestora și a capacității de a-și rezolva propriile nevoi/probleme;

 • 3.  sporirea șanselor dezvoltării autonomiei persoanelor aflate în nevoie;

 • 4.  dezvoltarea serviciilor sociale în raport cu liniile strategice naționale în asistența socială;

 • 1.3. Termeni de referință

în înțelesul prezentului Ghid, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • •  activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică;

 • •  autoritate finanțatoare - Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov;

 • •  finanțare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetul autorității finanțatoare, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de asistență socială de interes public general, regional sau local;

 • •  cerere de finanțare - document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanțării pentru o propunere de proiect;

 • •  solicitant - persoană juridică fără scop patrimonial, asociație sau fundație constituită conform legii, cu sediul în județul Brașov, acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și cu servicii sociale pentru care se solicită finanțarea licențiate;

 • •  solicitant eligibil - solicitantul care depune o propunere de proiect în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la UAT Județul Brașov și care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanțatoare;

 • •  beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • •  cofinanțare - contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, care pot proveni din surse proprii sau atrase, în numerar, în procent de minimum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

 • •  cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare proprie;

 • •  contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, în calitate de autoritate finanțatoare și beneficiarul finanțării nerambursabile, prin care părțile stabilesc condițiile acordării acesteia;

 • •  categorii de cheltuieli eligibile - categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul ghid, care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare proprie (cheltuieli eligibile);

 • •  fonduri publice - sume alocate din bugetul județului de către Consiliul Județean Brașov;

 • •  perioada de desfășurare a proiectului - perioada înscrisă în contractul de finanțare (are ca început data începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până la 15 Noiembrie 2020). 15 Noiembrie 2020 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile;

 • •  valoarea maximă a finanțării - suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru un proiect;

 • •  bugetul proiectului - valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului. Costurile eligibile se constituie atât din finanțarea nerambursabilă solicitată, cât și din cofinanțare (contribuția proprie asigurată de beneficiar);

 • •  activitate de asistență socială - complex de măsuri și acțiuni care au ca scop prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților în înțelesul prezentului ghid;

 • •  Comisia de selecție și evaluare - comisie constituită dintr-un număr de 5 membri în scopul selecționării și evaluării proiectelor propuse.

 • 1.4. Solicitanți eligibili

Solicitanții eligibili sunt persoane juridice fără scop patrimonial, asociații sau fundații constituite conform legii, cu sediul în județul Brașov, acreditați ca furnizori de servicii sociale în baza Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și cu servicii sociale pentru care se solicită finanțarea, licențiate.

Furnizorii de servicii sociale trebuie să fie acreditați conform legii. Categoriile de servicii sociale organizate sunt cele menționate în Nomenclatorul serviciilor sociale, prevăzut în anexa la H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obținută în conformitate cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, este obligatorie în momentul depunerii cererii de finanțare și se dovedește prin certificatul de acreditare.

Pentru a fi eligibili pentru o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute în Declarația de eligibilitate - Anexa 1.6.

Contribuția nerambursabilă trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aparatul propriu al Consiliului Județean Brașov va avea atribuții de verificare și control pentru proiectele selectate și finanțate. Aceste proiecte vor fi monitorizate și se va avea în vedere respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale.

 • 1.5. Prevederi bugetare

Proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui program anual aprobat de către Consiliul Județean Brașov, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului județean.

Valoarea unui proiect propus pentru finanțare se va încadra între valoarea minimă de 10.000 lei și valoarea maximă de 50.000 lei. Susținerea financiară din partea Consiliului Județean Brașov se ridică la maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul total al unui proiect depus.

La estimarea bugetului proiectului se vor avea în vedere, ca termeni de referință, STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale prezentate în Hotărârea Guvernului Nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

 • I. 6. Principii de atribuire ale contractelor de finanțare nerambursabilă

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt:

 • •  libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridică fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;

 • •  eficacitatea utilizării fondurilor publice - folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • •  transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • •  tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică fără scop patrimonial ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • •  excluderea cumulului - în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

 • •  neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

 • •  cofinanțarea - în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului;

Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor eligibile ale unui proiect în baza unui contract încheiat între părți.

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

în cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor folosi obligatoriu în implementarea proiectului și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente.

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

Programele/proiectele și acțiunile pentru care se acordă subvenții în anul 2020 conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, NU POT beneficia de finanțare nerambursabilă conform prezentului ghid.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • II. 1 Procedură

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie.

în cursul anului bugetar se va organiza cel puțin o sesiune de selecție a proiectelor.

Documentele se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fiecărei etape), având lipită pe copertă eticheta completată (etapa 1 Eticheta biblioraft). Biblioraftul se va depune sigilat (legat cu sfoară, cu hârtie de sigilare etc.), la sediul U.A.T. Județul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.

Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Riscurile transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea unor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respingerea solicitării de finanțare.

Toate costurile privind întocmirea, redactarea și expedierea documentelor vor fi suportate de solicitant fără a putea emite pretenții autorității finanțatoare în acest sens.

întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul de a-și modifica proiectul sau de a depune documente suplimentare, numai printr-o solicitare scrisă și motivată în acest sens. Modificările se vor supune aceleiași proceduri ca în cazul primei depuneri (etapa 1), dar eticheta va avea specificată și mențiunea “Modificări”. După data și ora limită de depunere a proiectelor solicitantul nu mai are dreptul de retragere sau modificare a proiectului.

în situația depunerii a două sau mai multe proiecte în cadrul aceleiași sesiuni, documentele prin care se demonstrează eligibilitatea, înregistrarea solicitantului se depun o singură dată, la primul dosar depus.

Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Bugetul proiectului va fi prezentat în lei și va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă. Pentru fiecare activitate bugetată se vor oferi informații suplimentare și cuprinzătoare în cererea de finanțare la activitatea respectivă (detaliere a cheltuielii, însoțită de documente justificative, dacă este cazul).

în vederea participării la competiția de selecție, documentațiile prevăzute la punctul următor din ghid se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

Selecția proiectelor se realizează în două etape astfel:

 • II.2 Documente necesare - etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa 1 - [(etapal) OPIS]:

Nr. ■ Crt.

Tip document

Observații

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

Original, semnat, datat + pe CD/DVD/stick, în format electronic editabil (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx)

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

Original, semnat, datat + pe CD/DVD/stick, în format electronic editabil

3)

Plan de activități (Anexa 1.3.)

Original, semnat, datat + pe CD/DVD/stick, în format electronic editabil

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

Original, semnat, datat + pe CD/DVD/stick, în format electronic editabil

5)

Raportul de activitate pentru anul anterior

Original, semnat, datat

6)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

Original.

7)

CV pentru fiecare membru al echipei de implementare proiect. (Acesta include angajament de participare al persoanelor responsabile pentru îndeplinirea proiectului. Anexa 1.7.)

Original. Semnat și datat de titular.

8)

Declarația pe propria răspundere (Anexa 1.8)

Original.

Nr.

Crt.

Tip document

Observații

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

-Statut și Act Constitutiv, ultima versiune -încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul” - nu mai vechi de 30 de zile,.

10)

Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv copie lizibilă conform cu originalul a certificatului de acreditare, licența de funcționare obținută conform legislației în vigoare pentru serviciul social pentru care se solicită finanțarea;

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”.

11)

CD/DVD/stick

Atașat dosarului

12)

împuternicire (Anexa 1.5) - (dacă este cazul)

Original

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului.

 • 11.3 Documente necesare - etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa a 2-a - f(etapa2)_OPIS]:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent, înregistrate la autoritățile competente .

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea Anexa 2.1.

- original

5)

Stat de funcții privind personalul ce urmează a-și desfășura activitatea în proiect, alături de fișa postului pentru fiecare funcție, precum și criteriile de selecție a acestora (calificări, experiență, etc.)

original

6)

Dovada existenței cofinanțării, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți.

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

7)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

Original

8)

Certificat de înregistrare fiscală

 • - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”.

 • - se va depune de fiecare de solicitant sau de fiecare partener

9)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului

Original

Nr.

Crt.

Tip document

Observații

(Anexa 2.3.)

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului.

ATENTIE!

A NU includeți documentele pentru etapa a Il-a în dosarul etapei I! Semnarea contractului este condiționată, conform cerințelor legale, de depunerea la dosarul cererii de finanțare (etapa Il-a) a situațiilor financiare aferente anului fiscal anterior.

IL4 Termene de referință

Nr

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

I.

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

30 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare .

1.2.

Cu 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificări asupra ghidului [*1*].

1.3.

Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare.

II.

Etapa 1 - procesul de selecție:

Conformitate administrativă, evaluare, lista proiectelor înainte de contestații:

II. 1

20 de zile lucrătoare

II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnice și financiare a solicitantului de către Comisie;

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiecte conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare).

II.2

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarele secțiuni:

<=> proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării

nerambursabile

<=> proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

!=> proiectele respinse pentru neconformitate administrativă și/sau neeligibilitate

III.

Contestații:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa I

Termenul pentru depunerea contestațiilor

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

<=> publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

<=> publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contractate

IV.

Etapa a Il-a - procesul de selecție LISTA FINALĂ, semnarea contractelor:

io

IV. 1.

5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

Completarea documentației de către solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate pentru finanțare

IV.2.

3 zile lucrătoare

Verificarea conformității documentelor depuse conform solicitărilor

IV.3.

1 zi lucrătoare

Comunicarea publică a rezultatului selecției - LISTA FINALĂ a proiectelor ce vor fi finanțate / contractate

IV.4.

5-7 zile lucrătoare de la publicarea listei finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

(*) Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi comprimate în funcție de numărul de proiecte depuse de solicitanți.


[* 1*] După publicarea Anunțului de participare orice persoană interesată poate solicita clarificări și informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obligația de a răspunde solicitărilor de clarificări. Răspunsurile vor fi comunicate solicitantului. Răspunsurile la solicitările de clarificări, însoțite de întrebările aferente, vor fi publicate și pe site-ul www.iudbrasov.ro, fără a fi dezvăluită identitatea persoanei interesate care a solicitat clarificările sau informațiile suplimentare respective.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezentul ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

Autoritatea finanțatoare are obligația de a nu face nici o discriminare între solicitanți din punctul de vedere al formei în care aceștia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

CAPITOLUL III - Criterii de selecție »

 • 111.1. Capacitatea tehnică a solicitantului

Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să demonstreze că dispun de personal de specialitate pentru implementarea proiectului propus spre finanțare.

In acest sens se vor prezenta următoarele documente:

 • •  Curriculum Vitae - pentru fiecare persoană propusă în echipa de implementare (semnat și datat în original de titular). (Anexa 1.7). Angajamentul de participare al persoanelor responsabile pentru îndeplinirea proiectului în original, semnat și datat (inclusiv pentru persoanele care nu sunt angajate în cadrul solicitantului, acesta va fi inclus în CV).

 • •  Solicitantul va depune un stat de funcții privind personalul ce urmează a-și desfășura activitatea în proiect, alături de fișa postului pentru fiecare funcție, precum și criteriile de selecție a acestora (calificări, experiență, etc.)

 • 111.2. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența surselor de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii - sponsorizare, scrisori de intenție, donație sau alte forme de sprijin financiar din partea unor terți.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă de minim 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus spre finanțare. In acest sens se va prezenta un angajament pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitului - Anexa 2.1 în original, semnată și datată.

Sursele de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării vor fi în numerar. Nu se acceptă dovada cofinanțării în natură.

în cazul dovedirii contribuției proprii în euro (sau altă valută), cursul pentru care se echivalează cofmanțarea este cursul lei/euro comunicat de Banca Națională a României la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, dată care va fi menționată în anunțul de participare.

Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Vor fi supuse evaluării numai propunerile de proiecte care întrunesc următoarele criterii de selecție:

 • •  documentația este completă și a fost depusă în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare;

 • •  solicitantul este o asociație sau fundație constituită conform legii, acreditată ca furnizor de servicii sociale cu sediul social și activitate socială pe teritoriul județului Brașov și cu servicii sociale pentru care se solicită finanțarea licențiate;

 • •  solicitantul să nu aibă obligații de plată exigibile pe anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • •  solicitantul nu se află în litigiu pe rolul instanțelor judecătorești cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă;

 • •  solicitantul să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele locale, către stat precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • •  solicitantul a prezentat un program detaliat de intervenții și servicii sociale adecvate, în funcție de locația în care se desfășoară;

 • •  serviciile sociale oferite respectă standardele minime de calitate stabilite de legislația în vigoare;

 • •  solicitantul nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a reglementărilor proprii, precum și a legii.

Nedepunerea tuturor documentelor solicitate duce la respingerea proiectului propus.

Programele/proiectele și acțiunile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă trebuie să se circumscrie următoarelor :

 • III.3. Grupuri țintă

Beneficiarii serviciului social:

 • 1. Copii

  • 1.1. Copii: 0-3 ani

  • 1.2. Copii: 3 ani-18ani

 • 2. Tineri

 • 2.1 Tineri: peste 18 ani-26 ani

 • 2.2 Tineri: peste 26 ani-35 ani

 • 3. Adulți

 • 4. Vârstnici

 • 5. Familie

 • 6. Grup

 • 7. Comunitate

Aceste grupuri țintă se referă la persoanele aflate în dificultate care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal, decent de viață. Grupurile țintă sunt definite conform Hotărârii Guvernului nr.l 18/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare.

IIL4.Activități eligibile

 • •  îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice;

 • •  îngrijire și asistență pentru copiii cu dizabilități;

 • •  îngrijire și asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități;

 • •  îngrijire și asistență pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială;

 • •  îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice);

 • •  îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost;

 • •  Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență;

 • •  îngrijire, asistență și suport pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală;

 • •  îngrijire și asistență pentru copiii separați sau în risc de separare de părinți;

 • •  îngrijire, asistență și suport pentru persoanele aflate în situații de nevoie;

 • •  îngrijire și asistență pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție;

 • •  Activități de abilitare/reabilitare /recuperare pentru persoanele cu dizabilități;

 • •  Prepararea și distribuirea hranei pentru persoane în risc de sărăcie/sărace;

 • •  îngrijire și asistență pentru persoanele defavorizate;

 • •  Servicii integrate de informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare;

 • •  Alte tipuri de activități cu impact semnificativ demonstrabil.

 • III.5.Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.

Următoarele categorii de cheltuielile sunt eligibile:

 • a) cheltuieli cu personalul calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciului de asistență socială; cheltuieli cu personalul angajat pentru proiect, corespunzător salariilor actuale plus taxele cu asigurările sociale și alte costuri aferente salariilor. Aceste cheltuieli pot fi în procent de maxim 30% din totalul cheltuielilor eligibile. Cheltuielile de personal se vor include în bugetul proiectului la valoarea brută (inclusiv contribuții angajator). Contractele de muncă vor fi însoțite de dovada înregistrării în Revisal;

 • b) cheltuieli pentru hrana beneficiarilor direcți ai proiectului și pentru încălzirea și prepararea hranei (excepție unitățile de asistență socială care fac asistență la domiciliu); conform HG 903/2014 și HG 904/2014);

 • c)  cheltuieli administrative (iluminatul, apă, canal, salubrizare, închiriere spații, aparatură (excepție unitățile de asistență socială care fac asistență la domiciliu); cheltuielile administrative trebuie să aibă legătură directă cu proiectul (numai pentru locațiile unde au loc activitățile proiectului) și numai aferente perioadei de realizare a acestuia;

 • d) cheltuielile de realizare a proiectului (obiecte inventar, echipamente, dotare spațiu) și servicii, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii și altele asemenea;

 • e) cheltuieli de transport (pentru beneficiari, însoțitori, persoane implicate în desfășurarea proiectului);

 • - Se va deconta în limita a 7,5 l/100km în baza unui referat de consum combustibil, a bonului fiscal pentru carburantul procurat cu datele de identificare ale solicitantului, ordin de deplasare, foaie de parcurs, pe trasee reale și directe;

 • - Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnică a autovehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5% dacă așa este specificat în cartea tehnică a autovehiculului).

 • f)  cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

 • g) cheltuieli cu materialele sanitare/ pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • h) cheltuieli pentru promovarea și vizibilitatea proiectului (banner finanțator, roll-up, fișe, pliante, panouri publicitare, în condițiile în care, prin proiect, se realizează acest tip de materiale).

ATENȚIE

Activitățile de promovare și vizibilitate a proiectului sunt obligatorii.

Bunurile și echipamentele achiziționate prin proiect trebuie să rămână în proprietatea beneficiarului cel puțin 5 ani după încetarea finanțării.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an).

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

Din finanțarea nerambursabilă se pot acoperi numai categoriile de cheltuieli eligibile.

Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care:

 • - reflectă costuri necesare și rezonabile;

 • - sunt oportune și justificate;

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului și după semnarea contractului;

 • - sunt legate în mod direct de proiect;

 • - sunt prevăzute în formularul de buget și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/beneficiu;

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare;

 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

Decontarea cheltuielilor reglementate prin prezentul ghid se realizează conform Anexei 3 - Cerințe decont (Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget.).

IIL6.Cheltuieli neeligibile

Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor.

ATENȚIE - Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) comisioane bancare;

 • b) pierderi de schimb valutar;

 • c)  aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțială, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

 • d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/fmanțări;

 • e) transportul intern în regim de taxi;

 • f)  taxele de parcare, în cazul transportului intern;

 • g) cartele de telefon;

 • h) băuturi alcoolice și tutun, cheltuieli protocol;

 • i)  reparații, întreținerea echipamentelor închiriate.

IIL7. întocmirea bugetului

Bugetul total al proiectului se compune din:

 • •  cheltuieli eligibile: contribuția proprie și/sau atrasă(cofinanțare) + finanțarea nerambursabilă solicitată;

 • •   cheltuieli neeligibile.

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferentă unei activități/acțiuni menționate în Planul de activități. Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Bugetul de venituri și cheltuieli - Anexa 1.2.

La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere următoarele:

 • •  bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale și pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

 • •  bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

 • •  se solicită de la autoritatea finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

 • •  sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, având la bază oferte aferente);

în vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa 1.2. (sheet-ul „BUGET DEMO & Instrucțiuni”).

CAPITOLUL IV - Etapele procedurii de selecție și evaluare

 • IV. 1. Organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecție

Selecția ofertelor se face de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor care va stabili punctajele finale.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. în componența acestei comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Comisia de evaluare și selecție stabilește pe baza punctajului obținut ierarhia ofertelor, în funcție de criteriile de evaluare.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

ATENȚIE!

A Se vor solicita clarificări — dacă este cazul - exclusiv la documentele depuse, nu la cele lipsă!

A Lipsa documentelor solicitate atrage după sine descalificarea solicitantului.

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând părți integrante ale contractului, conduce automat la descalificarea proiectului.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

Solicitantul va fi exclus din procesul de selecție pentru acordarea finanțării și cererea de finanțare respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta:

 • •  se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității finanțatoare sau a comisiei de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

 • •  a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare sau autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare;

 • •  nu a respectat prevederile Ghidului solicitantului.

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai sus, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude de la finanțările ulterioare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităților finanțatoare.

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care există un singur participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

 • IV.2. Comisia - Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisia de selecție și evaluare verifică:

existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, conform solicitărilor de mai sus;

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe suport hârtie;

corectitudinea întocmirii cererii de finanțare, a bugetului de venituri și cheltuieli și a restului documentelor depuse în cadrul acestei etape, în vederea realizării departajării cererilor depuse (punctaj).

Comisia de selecționare și evaluare are dreptul sa respingă propunerea de proiect în oricare

dintre următoarele cazuri:

 • a) propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila nu respectă cerințele prevăzute în Ghidul Solicitantului;

 • b) propunerea de proiect conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea finanțatoare.

Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depuse de solicitanți, iar aceștia vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cererii de finanțare.

Pentru fiecare proiect va fi întocmită grila de evaluare conținând punctajul acordat. Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

Pentru asigurarea contribuției minime obligatorii de 15% din totalul cheltuielilor eligibile, punctajul acordat este de 0 pct. Contribuția minim obligatorie de 15% reprezintă criteriu de eligibilitate.

în cazul în care se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanțarea nerambursabilă solicitată, se va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului astfel:

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată - cheltuieli eligibile: suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la cofinanțare proprie - cheltuieli eligibile: suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modifica corespunzător și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinanțare asumat și numărul liniilor bugetare la depunerea dosarului să nu se modifice, (din Anexa 1.2).

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisia de selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce automat la descalificarea proiectului.

Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii.

Fiecare evaluator completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, acordând fiecărui subcriteriu punctaje. Punctajul final al unei propuneri de proiect se obține prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare expert în parte, pentru fiecare criteriu de evaluare. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

DE REȚINUT:

Punctajul

Criteriile de evaluare sunt împărțite în secțiuni și subcriterii. Fiecărui subcriteriu i se va acorda un punctaj între 0 și punctajul maxim prezentat în grila de evaluare.

 • IV.3. Grilă de evaluare

Stabilirea punctajului conform criteriilor de evaluare

 • 1. Relevanță și coerență - 10 puncte (justificarea proiectului în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității)

  Indicatori

  Punctaj maxim

  Relevanța obiectivelor proiectului propus

  2

  Concordanța dintre necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității și obiectivele proiectului

  3

  Claritatea definirii grupurilor țintă aferente proiectului

  5

  Total

  10

2. Metodologie - 30 puncte

Indicatori

Punctaj maxim

în ce măsură activitățile propuse sunt potrivite, practice și corespund obiectivelor și rezultatelor așteptate?

10

Cât de coerent și de realizabil este planul de activități al proiectului?(reflectă analiza problemelor implicate, ia în considerare factorii externi și anticipează o evaluare)

6

Persoanele asistate sunt selecționate pe baza unor criterii concrete (raportate la activitățile eligibile)

4

Sunt utilizate instrumente de lucru standardizate (anchete sociale,planul individualizat pentru acordarea serviciilor, fișă de evaluare etc.)

10

Total

30

3.Capacitate financiară și operațională de realizare - 15 puncte (resurse materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială)__________________________________

Indicatori

Punctaj maxim

Solicitantul are experiență în managementul proiectelor

5

Solicitantul are experiență tehnică (cunoștiințe privind problemele care trebuie rezolvate)

4

Solicitantul are capacitate managerială (personal specializat), echipamente, capacitate de a gestiona bugetul destinat activităților proiectului)

6

Total

15

4. Bugetul proiectului - 30 puncte

Indicatori

Punctaj maxim

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială acordate în raport cu celelalte cheltuieli din cadrul proiectului

7

Datele privind bugetul au fost completate corespunzător. Bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli cu încadrarea corectă în categoria celor eligibile sau neeligibile, pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate.

10

Cheltuielile propuse sunt în concordanță cu activitățile eligibile pentru îndeplinirea scopului proiectului.

10

în ce măsură raportul dintre costurile estimate și rezultatele așteptate este satisfăcător

3

Total

30

5. Participarea părților - 10 puncte

Indicator

Punctajul maxim

Gradul de acoperire a costurilor proiectului de către solicitant (exceptând cofinanțarea obligatorie)

Până la 10% 5

Peste 10%    10

Total

10


Total___________________________________________________________[10

6. Durabilitate si sustenabilitate - 5 puncte

Indicatori

Punctaj maxim

Capacitatea beneficiarului finanțării de a continua activitățile proiectului pe viitor

3

în ce măsură este posibil ca proiectul să aibă un impact tangibil/semnificativ/pozitiv asupra grupurilor țintă

2

Total

5

Proiectele stabilite ca fiind câștigătoare sunt acelea care întrunesc un punctaj minim de 65 de puncte. în cazul în care mai multe proiecte au același punctaj, va fi declarat câștigător solicitantul care asigură o cofinanțare netă mai mare, în lei.

Ierarhizarea ofertelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în cadrul priorităților de finanțare, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil.

în cazul în care în cursul aceluiași an calendaristic, mai multe proiecte ale aceluiași solicitant sunt selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă de la UAT Județul Brașov, iar nivelul finanțărilor depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programului pentru activități nonprofit pentru anul în curs, în bugetul autorității finanțatoare, comisia va propune înainte de publicarea anunțului privind rezultatele sesiunii de selecție, prin notificare către solicitantul respectiv, reducerea valorii finanțării nerambursabile solicitate pentru unul dintre proiectele în cauză, la alegerea solicitantului, cu diferența până la maxim o treime din totalul fondurilor publice alocate. Suma rezultată va fi trecută în bugetul rectificat al proiectului la categoria cheltuieli neeligibile și suportată integral de solicitant. Neacceptarea de către solicitant a reducerii finanțării nerambursabile cu suma identificată, precum și a trecerii acesteia pe cheltuieli neeligibile, conduce automat la descalificarea proiectului respectiv. De asemenea, în cazul în care solicitantul aflat în această situație nu decide prin răspuns scris în termenul specificat în notificare asupra unui proiect pentru care finanțarea nerambursabilă să fie redusă, comisia va decide respingerea proiectului cu valoarea finanțării nerambursabile cea mai ridicată.

 • IV.4. Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecției de proiecte, după publicarea rezultatelor de la etapa I a sesiunii de finanțare, poate formula o contestație care va fi depusă autorității finanțatoare.

Contestațiile se depun la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatelor de la etapa I a sesiunii și vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, alții decât cei care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor de asistență socială.

Membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de către contestatari, coroborate cu informațiile cuprinse în grilele de evaluare întocmite și vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • •  Datele de identificare ale contestatarului;

 • •  Numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •  Obiectul contestației;

 • •  Motivele de fapt și de drept;

 • •  Dovezile pe care se întemeiază.

Contestația va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. Contestațiile nu vor fi luate în considerare dacă nu întrunesc condițiile de mai sus.

 • IV. 5. Comisia- Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție, vor completa documentația, conform prezentului ghid.

Comisia verifică existența, conformitatea și legalitatea documentelor depuse.

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care solicitantul nu respectă termenul de depunere, documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate și care au prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării.

Comunicarea publică a rezultatului selecției se va afișa pe site-ul Consiliului Județean Brașov, www.judbrasov.ro, după aprobarea acesteia, în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizare. Lista va cuprinde proiectele selectate pentru acordarea finanțărilor și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, precum și proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut de acestea.

CAPITOLUL V - Contractul de finanțare

Finanțarea nerambursabilă a proiectelor se aprobă pentru proiecte care urmează a se derula în intervalul de la data semnării contractului de finanțare până la data de 15.11.2020.

Proiectele selectate vor fi finanțate în limita sumei alocate prin bugetul propriu al Județului Brașov, respectiv 1000 mii lei conform HCJ nr. /2020.

Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecției, solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 • V. l. încheierea contractului de finanțare

Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finanțare, în conformitate cu Anexa 4 Contract cadru.

Contractarea finanțărilor se va face în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. La semnarea contractului de finanțare beneficiarul este obligat să semneze declarația de imparțialitate (Anexa 2.3).

Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • V.2. Regimul actelor adiționale

Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile (criteriile de punctaj). Solicitările de acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finanțare.

în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea actului adițional. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente și de Anexa 1.3 Plan de activități modificată sau/și Anexa 1.2 Bugetul, după caz. Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

Tipurile de solicitări menționate la acest subcapitol se depun la Registratura Consiliului Județean Brașov - camera 10, parter, asumate prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului. Solicitările vor fi însoțite de un OPIS al documentelor depuse.

 • V.3. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul în conformitate cu prevederile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să promoveze denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”.

Raportările vor fi întocmite în limba română, și vor fi depuse, la sediul Consiliului Județean Brașov, prin Registratură, cam. 10, însoțite de adresă de înaintare. Termenul limită pentru depunerea rapoartelor este cel stipulat în contractul de finanțare.

 • V.4. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • •  cheltuiala a fost aprobată în buget;

 • •  cheltuiala a fost realizată pentru proiect (este dovedită legătura directă cu proiectul);

 • •  cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului de asistență socială, pentru activități și plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

 • •  beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată (în original și copie), conform precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • •  beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză.

Pentru a fi aprobate, documentele prezentate vor îndeplini următoarele condiții obligatorii pentru stabilirea eligibilității cheltuielii:

 • •  Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării;

 • •  Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

 • •  Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătură cu activitățile proiectului;

 • •  Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate);

 • •  Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont);

 • •  Sunt interzise facturile comune / pentru mai multe proiecte ale aceluiași beneficiar, emise/ plătite pentru servicii / bunuri de același tip. Fiecare proiect va avea propriile facturi, specifice, individuale / individualizate (pentru situația în care un beneficiar are mai multe contracte semnate în cadrul aceluiași an fiscal cu autoritatea finanțatoare);

Modalitatea de efectuare a decontului:

 • 1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele depuse vor fi asumate de beneficiar în copie conform cu originalul, pentru fiecare în parte. Beneficiarii vor utiliza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid - anexe / părți integrante ale acestuia.

 • 2.  Dosarul va fi remis serviciului de specialitate care va analiza înscrisurile și, după caz, poate solicita clarificări privind documentele depuse de beneficiari, iar aceștia vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau alte măsuri în limitele contractului de finanțare.

 • 3.  In etapa finală a analizei decontului beneficiarii contractelor vor fi informați asupra sumei rămase de plată (tranșa finală). In această situație comunicarea poate fi făcută și telefonic sau prin e-mail.

 • 4.  După comunicarea privind finalizarea analizei decontului beneficiarii vor remite autorității finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (prin Registratură, în original).

 • 5.  Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efectuării plății.

Autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarului să prezinte documentele în original pentru verificarea conformității acestora.

Pentru informații suplimentare se va consulta Anexa 3 - Cerințe decont.

 • •  Beneficiarii vor îndosaria documentele în ordinea activităților și a prezentării lor în raport.

 • •  Documentațiile de decont vor conține, în mod obligatoriu, elementele de identificare a proiectului: nume beneficiar, denumire proiect, titlu proiect, nr. contract finanțare etc.

 • •  Dosarele de decont vor include un opis al documentelor depuse, semnat și ștampilat de către beneficiar.

 • •  Documentele justificative se vor îndosaria în ordinea liniilor bugetare.

 • •  Documente aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Str. Diaconu Coresi nr. 1, unde se va verifica conformitatea documentelor în copie cu originalul acestora și conținutul opisului, în prezența reprezentantului beneficiarului. După verificare, documentele originale vor fi retumate beneficiarului, în aceeași zi, iar documentele în copie vor fi înregistrate la Registratura Consiliului Județean Brașov din B-dul Eroilor nr 5, Brașov, jud. Brașov cu specificarea: „In atenția Direcției de Sănătate și Asistență Medicală”.

Note:

 • •  Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului ghid (secțiunea rambursare), cu respectarea mențiunilor și instrucțiunilor incluse în acestea;

 • •  Verificarea cheltuielilor se va face pentru valoarea totală a proiectului, nu doar pentru finanțarea nerambursabilă acordată.

In implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictului de interese. In acest sens solicitanții vor depune în original Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

V.5. Efectuarea plăților

Finanțările se acordă în două tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe baza facturii emise de beneficiar, însoțită de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțare și nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Ultima tranșă se acordă după validarea documentelor justificative finale și a rapoartelor prevăzute în contract, după finalizarea tuturor acțiunilor/activităților din proiect.

Validarea se va face în termen de cel mult 15 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate și a raportului financiar.

Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării celor două rapoarte, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la validarea rapoartelor depuse de beneficiar.

Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de 7 zile de la data de terminare a activităților proiectului.

V.6. Dispoziții finale

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Registratura Consiliului Județean Brașov din B-dul Eroilor nr 5, Brașov, jud. Brașov cu specificarea: „în atenția Direcției de Sănătate și Asistență Medicală”. Adresa de email care se poate utiliza pentru proiectele sociale este: proiectsocial@judbrasov.ro.

Prezentul ghid se completează cu prevederile legale în vigoare.

Prevederile prezentului ghid vor fi aplicate finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul județean în anul 2020.

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului

Anexa 1.3. Plan de activități din cadrul proiectului

Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Anexa 1.5. împuternicire

Anexa 1.6. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.7. CV (angajament de participare inclus)

Anexa 1.8. Declarația pe propria răspundere

(etapal)_Eticheta biblioraft -

(etapal) OPIS

Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere cofinanțare

Anexa 2.2. Formular de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului

(etapa2) OPIS

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract cadru

Anexa 5. Fișa de monitorizare

Anexa 6. Alerta de neregulă-fraudă

Anexa 7. Justificări financiare

Anexa 8. înaintare rapoarte

Anexa 9. Consimțământ date

RC011 Adresa înaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont)

RC02_Adresa înaintare factură

RC03_Formular de raportare

RC04_Formular Decont

RC05_Opis dosar de Decont

1 Secțiunea "Rambursare&Comunicare", anexe - Ghidul Solicitantului

ANEXA nr. 1.1 (parte integrantă a contractului de finanțare)

CERERE DE FINANȚARE 1

TITLUL PROIECTULUI:

Confidențialitatea datelor și a proiectului:

Opțiunea solicitantului privind confidențialitatea proiectului (Cererea de Finanțare și anexele contractului):

Public integral, neconfidențial:

DA

A Confidențial: DA

Integral

Parțial

Pentru Confidențial DA/Partial menționați secțiunile din Cererea de finanțare care vor fi confidențiale, motivând solicitarea de confidențialitate.

 • A. APLICANTUL

 • 1. Solicitant:

Numele legal complet:

Adresă:

Adresă de corespondență:

Cod fiscal:

Telefon:

Fax :

E-mail:

 • 2. Date bancare:

Denumirea băncii:

Codul IBAN:

Titular:

 • 3. Datele președintelui/reprezentantului legal al organizației:

Nume complet:

Tel./Fax:

E-mail:

Semnătura:

 • 4. Responsabilul financiar al organizației:

Nume complet:

Tel./Fax:

E-mail:

Semnătura:

 • 5. Coordonatorul proiect

Nume:

Tel./Fax:

E-mail:

Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii

Page 1 of 4

Semnătura:

5. a) Fișa de post a coordonator proiect

5. b) CV coordonator proiect (modelul european)

 • 6. Dreptul de a acorda servicii sociale:

Certificat de acreditare: seria............numărul...............................data.............................

Licență de funcționare: seria............numărul...............................data.............................

 • B. CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ (max. o pagină)

 • a. Descrierea solicitantului (5-10 rânduri)

Vă rugăm să oferiți o scurtă descriere a organizației dumneavoastră (obiective, activități etc.).

Activități principale în ultimii 3 ani.

 • b. Experiența relevantă în domeniu (10 rânduri)

Vă rugăm să menționați unul sau mai multe proiecte ale organizației dumneavoastră pe care le considerați relevante pentru tema proiectului.

 • c. Echipa responsabilă de derularea proiectului:

Echipa propusă pentru implementarea proiectului: enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Poziția

Nume, prenume

Funcția in organizație

Telefon/email

Responsabilități

Coordonator

Responsabil financiar

Personal de specialitate

Alți membri, după caz

...

...

...

...

 • d. Descriere detaliată a resurselor la care are acces organizația:

 • - totalul veniturilor pentru anul precedent;

 • - numărul total al membrilor organizației, din care: salariați, colaboratori, voluntari, etc;

 • - echipamente, spații de birouri și alte resurse;

 • - finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimii trei ani (titlul proiectului, suma, finanțatorul, rezultatul proiectului).

 • C. PROIECTUL 1 .Titlul proiectului și domeniul pe care se aplică:

 • 2. Locul desfășurării proiectului (localitate):

 • 3. Durata proiectului: de la...........până la............

 • 4. Rezumatul proiectului (max. 30 de rânduri), structurat astfel:

 • - scopul;

 • - obiectivele proiectului;

 • - grupuri țintă, beneficiari;

 • - activitățile principale;

 • - rezultatele estimate;

 • 5. Justificarea proiectului (max 14 pagina)::

Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele domeniului în care se încadrează proiectul dumneavoastră.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă/zonă precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți.

1. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/activități și surse de finanțare):

Nr. crt.

Acțiunea/ activitatea(*):

Valoarea totală (lei)

Din care (lei):

Suma solicitată din      fonduri

publice

Venituri proprii ale solicitantului

1.

Al - Acțiunea/activitatea....................

2

A2 - Acțiunea/activitatea....................

n

An - Acțiunea/activitatea....................

TOTAL:

(*)Atenție: se va corela cu Anexa 1.2 - Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului.

 • 2. Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind

subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect):

Planul activităților:

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați ca acestea să corespundă cu cele din Anexa 1. 3Plan de activități). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului/contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atenție ! Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor.

 • 3. Rezultatele scontate: ținând cont de caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • - Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • - Beneficii: situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Vă rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă .

 • 4. Mediatizare: Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate. Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 5. Responsabilitate socială (indicați măsurile prin care proiectul respectă și promovează un comportament responsabil față de toate categoriile de beneficiari de servicii sociale - cum sunt aplicate în activitățile prevăzute principii precum: transparența, comportament etic, eficacitate economică și incluziune socială).

 • 6. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați depus mai multe proiecte pentru această sesiune, vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dumneavoastră).

 • 7.  Continuitatea și sustenabilitatea proiectului de asistență socială (maxim 1 pagină).

Prezentați succint posibilitățile de continuare/repetare a proiectului de asistență socială după terminarea finanțării. Descrieți în ce măsură proiectul generează dezvoltarea/îmbunătățirea serviciilor sociale și consolidează incluziunea socială.

Note:

 • 1. Indicațiile explicative nu se vor trece în Cererea de finanțare înaintată Consiliului Județean Brașov.

 • 2. Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații!!!

 • 3. Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Atenție! Datele cererii de finanțare se vor corela cu datele integrate în anexele următoare: Anexa 1.2. - Bugetul (...), Anexa 1.3. - Planul de activități (...), Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele (...). Aceste anexe împreună cu Cererea de finanțare (Anexa 1.1.) sunt părți integrante ale contractului.

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

Director executiv.

AdelinaVăsioiu

(parte integranta a contractului de finanțare)


Anexa 1.2 Bugetul acțiunii, activității din cadrul proiecti


Denumire organizație__________________________

1

A

B

C

D

Titlu Proiect_______________________________

Total (lei):                0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ponderi eligibile (%):

100.00

#DIV/0!

#D1V/O!


Nr. crt. (linia de buget)

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Unitatea de măsură - UM

Nr. UM

Valoarea UM - lei

TOTAL lei £T):

ELIGIBILE - A.

Valoare totala (TVA INCLUS) - lei

ELIGIBILE - B. Cofinanțare proprie a organizației - lei

ELIGIBILE - C.

Finanțare nerambursabilă solicitată - lei: (A-B)

NEELIGIBILE - D. Cheltuieli neeligibile - lei

Verificare (T-A-D)=0

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

b.66


Președinte,

Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Director executiv,

Adelina Văsioiu


Data intocmirii:


Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................


Semnătura și stampila


Denumire organizație__________________________

Titlu Proiect________________________________


Total (lei):

Ponderi eligibile (%):


I

486.50


c 415.00 97.08


D 59.00


Nr. crt.

(linia de buget)

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Unitatea de măsură UM

Nr. UM

Valoarea UM - lei

TOTAL lei (T):

ELIGIBILE - A.

Valoare totala (TVA INCLUS)-lei

ELIGIBILE-B.

Cofînanțare proprie a organizației - lei

ELIGIBILE - C.

Finanțare nerambursabilâ solicitată - lei: (A-B)

1XEELIGIBILE

Verificare

(T-A-D)=0

D. Cheltuieli neeligibile - lei

1

Activitatea 1

b-cheltuieh hrana

zile

12.00

15.75

189.00

180.00

9.00

171.00

9.00

0.00

2

Activitatea 6

f-matenalele didactice

buc

1.00

200.00

200.00

150.00

0.00

150.00

50.00

0.00

3

Activitatea 10

f-matenalele didactice

buc

15.00

1.00

15.00

15.00

1.00

14.00

0.00

4

Activitatea 4

e-transport

litri

15.00

5.50

82.50

82.50

2.50

80.00

0.00

0.00

5___

...... ...

__________

- - -

. ------...

o.oo__

____ 0.00

-----,-------------------------

0.00

Atenție!

Exempkil de mai sus a fost reaiizat cu SCOP INFORMATIV SI DF ORIENTARE!

Scopul acestui exemplu este de a oferi o imagine a ceea ce se asteapta de la un buget proiectat de soliei tanti. *preti.uiie icost/buc.; închirieri; ele.) incluse iu coloana specifica nu au legătură cu piața, sunt doar exemple: “folosiți aceasta pagina pentru exerciții preliminare si/sau acomodare cu modalitatea de introducere de date.

I \STR l CU L M PENTRl ÎNTOCMIREA lilt.l II 1 I I:

 • 1. Toate câmpurile coloanelor de la A Ia K inclusiv se completează OBLIGATORIU pentru

fiecare linie de buget (condiție de eligibilitate/ conformitate).

La introducerea unei noi linii de buget - ex. linia de buget 5 - tabelul generează automat o nouu linie de calcul cu formule incluse.

Pentru fiecare activitate bugetata oferiți informații suplimentare si cuprinzătoare in cererea de

finanțare la activitatea respectiva (la ce folosește cheltuiala, detaliere cheltuiuala)

 • 2. Completarea bugetului:

2.1. - Coloanele cu denumirea .kuni;a.iivi'u c:       ș<-m■ -r;< „U pfici-uk1! se completează astfel:

- se alege un câmp predefmit din lista;

 • 3. Verificați calculul pe fiecare linie astfel: (urmăriți capul de tabel):

TOTAL lei - Valoare totala eligibila - Cheltuieli neeligibile = 0 / (T-A-D)-O

 • 4. Deasupra capului de tabel, insumarea se face automat pentru pana la 392 linii de buget. De asemeni

calculul ponderilor se face automat. NU modificați această însumare automată; NU insutnali

coloanele (la sfarsit) după ce ați introdus ultima linie de buget - acest lucru se face automat deasupra tabelului!

 • 5. Folosiți doua zecimale pentru sumele incluse in buget (setare implicita).

 • 6. ATENTIE! - NU includeți cheltuieli neeligibile la "Finanțarea nerambursabilă solicitata”!

L.Atenție la ponderile pentru cheltuieli eligibile (max. 85% din acestea pot fi solicitate de la UAT

Județul Brașov)

Verificați Liniile De Buget După Finalizare. Printati Aceste Pagini Si. Sub Semnătură.

Introduceți Paginile In Dosarul Cererii De Finanțare. Atasati Dosarului Si Varianta

Editabila A Bugetului (Acest Fișier).

Pentru orice intrebari / nelămuriri privind construcția bugetului - utilizarea formatului curent - sunați

la departamentul nostru:............ (L-V / in intervalul orar 09.00 - 15.00) sau utilizați adresa:

........(aîjudbrasov.ro

Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Data intocmirii:                                                                                                                     Funcția..............................................................

Semnătura și stampila

Nr. crt. (linia de buget)

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Unitatea de măsură UM

Nr. UM

Valoarea UM - lei

TOTAL lei (Ț):

ELIGIBILE -A. Valoare totala (TVA INCLUS)-lei

ELIGIBILE - B. Cofinanțare proprie a organizației - lei

ELIGIBILE-C.

Finanțare nerambursabilă solicitată - lei: (A-B)

NEELIGIBILE

Verificare (T-A-D)=0

D. Cheltuieli neeligibile - lei

OPORTUNITATE!

i) Foaia de calcul / pagina de buget este pregătită sa va ajute astfel:

-TOTAL lei (T):, ELIGIBILE - C. Finanțare nerambursabilă solicitată - lei: si Verificare (T-A-D)=0 au formule incluse;

iii) Urmăriți instrucțiunile de orientare - casetele galbene • care apar in momentul in care va poziționați pe o celula a tabelului de la "Activitate” si "Categorie de cheltuieli"

Președinte,

Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu

Director executiv, Adelina VăsioiuReprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Data întocmirii:


Funcția..............................................................

Semnătura și stampila

a-cheltuieli personal b-cheltuieli hrana c-administrative d-cheltuielile realizare e-transport f-materialele didactice g-materialele sanitare h-promovare


 • a) cheltuieli cu personalul calificat

 • b) cheltuieli pentru hrana beneficiarilor direcți ai proiectului și pentru încălzirea și prepararea hranei

 • c) cheltuieli administrative - iluminatul, apă, canal, salubrizare (...)

 • d) cheltuielile de realizare a proiectului (...)

 • e) cheltuieli de transport (pentru beneficiari, însoțitori, persoane implicate în desfășurarea proiectului)

 • f) cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

 • g) cheltuieli cu materialele sanitare/ pentru curățenie (...)

 • h) cheltuieli pentru promovarea și vizibilitatea proiectului

  Activitatea 1

  Activitatea 2

  Activitatea 3

  Activitatea 4

  Activitatea 5

  Activitatea 6

  Activitatea 7

  Activitatea 8

  Activitatea 9


Note:

l*-la realizarea bugetului/ decontului folosiți codificările de mai sus in coloana dedicata

2*-cititi instrucțiunile specifice (pentru Buget / pentru Rambursare)

3*-in paralel urmăriți descrierea completa a Cap. III din Ghidul solicitantului

4*-la realizare bugetului puteti consulta (orientativ) si anexa privind deconturile/ rambursarea.

Aceasta anexa este importanta (si se recomanda consultarea) la momentul realizării decontului/ solicitarea de rambursare.

Activitatea 10


Președinte,

Adrian-loan Veștea

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu

Director executiv,


Plan de activități

Beneficiar.......................................

Titlul proiectului.............................................................

Se vor detalia activitățile proiectului în corelare cu cele descrise în Cererea de finanțare.

Activitatea

Luna 1

2

3

i 4

.....

.....

.....

..... [Responsabili

Activitatea 1 (titlul)

1

Activitatea 2 (titlul)

I

T

1

Activitatea n (titlul)

1

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

Director executiv, Adelin^-Văsioiu

(anexa este parte integrantă a contractului de finanțare) Anexa 1.4.

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare

A. Identificare proiect și beneficiar:

1

Denumirea completă a organizației:

2

Titlul proiectului:

B. Scop și obiective1:

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

C. Indicatori2:

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

L-INDICATORI OBLIGATORII - vizează exclusiv proiectul și rezultatele acestuia!

1

Indicator 1

2

Indicator 2

3

Indicator 3

Il.-Ind finanța

icatori OBLIGATORII de promovare - vizează promovarea denumirii autorității toare (Contract finanțare)

1

III.-Alti indicatori (la alegerea solicitantului):

Notă: Proiectele vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori preciși, a căror alegere este justificată

Data întocmirii............................

Reprezentant legal/împutemicit,

Numele și prenumele.............................................................

Funcția....................................................................................

Semnătura și stampila..............................................................................

 • 1 Corelați informațiile din această secțiune cu cele din Cererea de finanțare

 • 2 Puteți consulta mențiunile din din pagina următoare "Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

„Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

NU tipăriți această pagină / NU o includeți în dosarul cererii de finanțare

L-INDICATORIOBLIGATOTORII

■S Se vor avea în vedere indicatorii din grila de evaluare prezentată în Ghidul solicitantului.

Definiți indicatorii de mai sus sau oferiți informații suplimentare privind relevanța acestora pentru proiect.

Acești indicatori vor trebui să vizeaze exclusiv proiectul și rezultatele acestuia!

IL-Indicatori OBLIGATOTORII de promovare (min. 1 indicator):

Exemple:

o tip materiale de promovare și numărul acestora

o număr de articole postate pe pagina de internet a beneficiarului

IIL-Alti indicatori (la alegerea solicitantului):___________

Exemple de indicatori (orintativi) - fără a fi obligatorii:

Indicatori care vizează eficiența economică: o lei/activitate o lei/beneficiar

Definirea indicatorilor (note orientative):

Puteți propune indicatori cu următoarele mențiuni (valabile și pentru indicatorii obligatorii):

 • 1.  Să fie realizabili3

 • 2.  Să fie ușor de monitorizat si raportat

 • 3.  Unitatea de măsură să fie specifică acelui indicator

 • 4.  Valoarea de început să fie mai mică decât valoarea de sfârșit

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

Director executiv, Adelina Văsioiu

 • 3 Nerealizarea indicatorilor atrage după sine diminuarea sumelor alocate de autoritatea finanțatoare

2

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa , cu sediul în _____________________________________________________________________,             înmatriculată             la , cu nr..............................., CUI , atribut fiscal _________,

reprezentată legal prin, în calitate de, împuternicim prin prezenta pe , domiciliat în , identificat cu B.I./C.I. seria____nr., eliberat de

, CNP având funcția de, să ne reprezinte la

procedura de selecție și evaluare nr......... organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Brașov în

anul 2018.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • I. ETAPA SELECȚIEI DE PROIECTE:

 • a)  Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură de selecție;

 • b)  Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • c)  Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timpul desfășurării procedurii.

 • d)  Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

 • e)  Să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură;

 • II. ETAPA CONTRACTUALĂ / IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

 • f)  Să semneze contractul de finanțare;

 • g)  Se va îngriji de ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale ce ne revin;

 • h)  Va derula în totalitate procedurile, angajează răspunderea subscrisei în toate actele și faptele ce decurg din implementarea contractului de la semnare până la finalizarea acestuia.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate).

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Președinte,                                     Secretar General al Județului

Adrian-Ioan Veștea                                  Maria Dumbrăveanu

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul , domiciliat în localitatea , str.

nr. , bl. , ap. , județul , codul poștal, posesor al actului de identitate

seria  nr. , cod numeric personal , în calitate de reprezentant/împutemicit al solicitantului, declar că am luat cunoștință de:

 • - prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ghidului solicitantului.

Declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint:

 • a.  a prezentat declarația menționată la art. 12 alin. 3 din Legea 350/2005.

 • b.  și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetul de stat, bugetele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

 • c.  nu a comis o gravă greșeală în materie profesională și și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d.  nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu este deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e.  reprezentantul legal/împutemicitul nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională sau pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

 • f.  nu are conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • g.  nu se află în incapacitate de plată;

 • h.  nu furnizează informații false în documentele prezentate.

Am luat la cunoștință de prevederile Contractului de finanțare nerambursabilă - și sunt de acord cu propunerea de contract fără obiecțiuni.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Președinte,                                      Secretar General al Județului

Adrian-Ioan Veștea                                  Maria Dumbrăveanu

Director executiv,

AdelintTVasioiueuropass


Curriculum vitae Europass


Inserați fotografia (rubrică facultativă)


Informații personale

Nume / Prenume


Adresă(e)

Telefon(oane)

Fax(uri)

E-mail(uri)


Nume, Prenume

Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Mobil:


Naționalitate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada


Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.


Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare


Perioada


Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent


Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) matemă(e)


Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă


Limbați) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Nivel european (*)


înțelegere

Ascultare Citire


Vorbire           Scriere

Participare la Discurs oral Exprimar conversație                   e scrisă


Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale


Competențe și aptitudini organizatorice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Competențe și aptitudini tehnice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Competențe și aptitudini artistice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Alte competențe și aptitudini

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria.

Informații suplimentare

Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.

Anexe

Enumerați documentele anexate CV-ului.

Declar că voi fi disponibil/ă pe perioada de implementare pentru poziția de (conform poziției menționate în Cererea de finanțare) .................. la realizarea proiectului

(denumirea proiectului) ...................................................................................................

................................................................................. în cazul în care acest proiect va fi implementat de către (denumirea solicitantului)..........................................

Data.............................

Semnătura titularului............................

Președinte,


Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata

identificat/identificată cu actul de identitate ........ seria .........., nr

CNP:................................, cu domiciliul în localitatea

str.................................................................. nr......., bl........., sc

ap........., județul.............................,   în calitate de reprezentant legal al

................................................................................................., declar pe propria răspundere, conform prevederilor art.12 alin.(3) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că respect prevederile art.12 alin.(l) și (2) din Legea nr.350/2005. înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii. Numele și prenumele în clar................................................

(al reprezentantului legal al persanei juridice sau al persoanei fizice după caz)

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului.......................................

Data..................................

Președinte,

Secretar General al Județului

Mari a Dumbrăveanu


Adrian-Io an Veștea

Anexa 2.1

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea

Subsemnatul, posesor al actului de identitate seria, nr., eliberat de, la data de cod numeric personal, eliberat de, în calitate de             (reprezentant            legal/împuternicit)            al  (denumire solicitant), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proiectul ______________________________________________________ (titlul proiectului) în condițiile descrise în Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:

 • 1. să furnizez cofinanțarea în sumă de........................lei, reprezentând..............% din valoarea

totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus spre finanțare;

 • 2.  să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului, în valoare totală de

în sensul demonstrării cofinanțării atașăm următoarele:

o Extras de cont în valoare de

o Contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, altele, în valoare de

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

IDENTIFICARE FINANCIARĂ

TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

BANCA

Denumire*

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Cod IBAN

Data** și Semnătura reprezentantului băncii, Ștampila băncii***

Data și Semnătura titularului contului

*Se va preciza și denumirea sucursalei/ filialei/ agenției etc

**Identificarea financiară trebuie să fie emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data depunerii proiectului.

***Cont valid la data eliberării

Este de preferat să atașați o copie RECENTĂ a extrasului de cont. Vă atragem atenția asupra faptului că extrasul de cont trebuie să confirme toate informațiile enumerate la rubricile „DENUMIREA CONTULUI”, „CODUL IBAN” și „DENUMIREA BĂNCII”.

în cazul unui extras atașat, ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii nu sunt necesare. Semnătura titularului de cont și data sunt ÎNTOTDEAUNA obligatorii.

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ♦ »

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele U.A.T. Județul Brașov, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca reprezentant legal sau ca împuternicit al reprezentantului legal al organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este definit mai sus și de asemenea, mă oblig să informez U.A.T. Județul Brașov despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data:______________________________________

Numele și prenumele:______________________________________________

Funcția: ț                                                                                                                                                                                             . ■ . —               - ....

Semnătura și ștampila:

Anexez prezentei declarații o copie a actului de identitate.

Președinte,

Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu

OPIS ETAPA a 2-a

Solicitant:...................................................................................................................................

Titlul proiectului:......................................................................................................................

Nr. Crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

... - ...

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

... - ...

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

... - ...

5)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

... - ...

6)

Certificat de înregistrare fiscală

7)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3 )

... - ...

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-loan Veștea

Director executiv,

Adelina Văsioiu ,

Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.

Categorie buget

Modalitate de decont

CHELTUIELI ELIGIBILE

a). Cheltuieli cu personalul

 • - contract individual de muncă, stat de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către beneficiarul finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectului/acțiunii) sau ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată către bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă a plății (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • -  contract, factură, ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată către bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă (pentru plățile electronice) și extras de cont (în cazul unor prestări de servicii).

listă de prezență/pontaj asumat prin semnătură de coordonatorul de proiect

b). Cheltuieli pentru hrana beneficiarilor direcți ai proiectului și pentru încălzirea și prepararea hranei

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau comandă;

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului;

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare.

 • - listă de prezență asumată prin semnătură de coordonatorul de proiect

c). Cheltuieli administrative -iluminatul, apă, canal, salubrizare

 • - contract utilități pentru spațiul unde se desfășoară proiectul

 • - factură detaliată

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata realizată în numerar, ordin de plată vizat de bancă și sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plți electomice) și extras de cont;

 • - dovada dreptului de folosință a spațiului

 • - PV de citire a contoarelor de consum

d). Cheltuieli de realizare a proiectului

 • - contract de închiriere cu proprietarul acestora - în care se va preciza obligatoriu durata de închiriere raportată la durata evenimentului;

 • - proces verbal de predare-primire a spațiului sau aparaturii;

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

Categorie buget

Modalitate de decont

e). Cheltuieli de transport (pentru beneficiari, însoțitori, persoane implicate     în     desfășurarea

proiectului)

Transportul rutier cu autoturismul / microbuzul sau alte autovehicule destinate transportului de persoane:

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în km, consumul normat, consumul efectiv);

 • - delegațiile;

 • - bonurile de combustibil sau BCF-uri;

 • - contract închiriere a autovehiculelor, după caz.

Transport cu autoturismul sau autocarul propriu:

 • - bon de carburant;

 • - ordin de deplasare.

Servicii de transport:

 • 1. contract sau comandă

 • 2. tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;

 • 3. factura fiscală detaliată;

 • 4. dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 5. biletele de călătorie.

f). Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

 • - contract (după caz);

 • - factură fiscală detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum;

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor didactice către beneficiari.

g). Cheltuieli cu materiale sanitare/ pentru curățenie

 • - contract (după caz);

 • - factură fiscală detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum;

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor didactice către beneficiari.

h). Cheltuieli pentru promovarea și vizibilitatea proiectului

 • - contract (după caz);

 • - factură fiscală detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum.

Categorie buget

Modalitate de decont

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Cheltuieli neeligibile

 • - document intern al beneficiarului prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se va anexa, dacă este cazul, lista nominală semnată de persoanele beneficiare

 • - documente justificative privind efectuarea acestor cheltuieli (vezi modalitate de decont cheltuieli eligibile)

Președinte,

Secretar General al Județului

Mana Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

Director executiv,

Adelina Văsioiu

ANEXA 4

CONTRACT de FINANȚARE nr................................din......................

CAP. I Părțile

în conformitate cu H.C.J. nr............, prin care se aprobă Ghidul solicitantului - Programul

județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020,

UAT Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. RO07 TREZ 24A6 7500 0592 200X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare AUTORITATE FINANȚATOARE,

Și

.......................................................,   cu sediul în localitatea ......................, str. ............................... nr........., județul......................, telefon .................., cont bancar ..................................,  deschis la ...........................................,  Certificat de acreditare nr. .................licența nr., CUI/CIF reprezentată prin................................................, denumită în continuare BENEFICIAR,

au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului                                         ,

denumit în continuare PROIECT.

CAP. II Obiectul și valoarea contractului

Art. 1. (l)Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului ................................................................., respectiv a acțiunilor/activităților, în cadrul programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială în anul 2020 - conform cererii de finanțare și anexele la prezentul contract (Anexele 1.1,1.2,1.3. și 1.4.).

(2) Costul total al proiectului:

Costul total al proiectului

- lei -

Cheltuieli eligibile - Iei -

Cheltuieli neeligibile

- lei -

Total cheltuieli eligibile, din care:

- Iei -

Contribuția proprie și/sau atrasă a beneficiarului

- lei -

Finanțarea nerambursabilă - lei -

1=2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

Art. 2. (1) U.A.T. Județul Brașov acordă beneficiarului finanțării suma de....................lei

pentru finanțarea acțiunilor/activităților proiectului, reprezentând .........% din totalul cheltuielior

eligibile de.................lei.

 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de beneficiar.

 • (3) în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizate pe anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tuturor activităților asumate de beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sumele vor fi decontate astfel:

 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din finanțarea nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată.

 • b) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din finanțarea nerambursabilă și din cofinanțarea beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofinanțării până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezultată.

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, beneficiarul nu realizează procentul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcularea finanțării nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l), astfel UAT Județul Brașov va diminua finanțarea acordată astfel încât contribuția proprie a beneficiarului să se mențină în procentul asumat.

 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

CAP. III Durata contractului

Art. 3.

((1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020.

 • (2) Dată limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de Beneficiar este 15 noiembrie 2020 , conform cererii de finanțare depuse.

CAP. IV Drepturile și obligațiile părților

Art. 4. Beneficiarul finanțării are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților prevăzute în cererea de finanțare și anexele la prezentul contract (Anexele

 • 1.1,1.2,1.3. și 1.4.), potrivit destinației stabilite prin contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să contribuie cu suma de ................... lei, reprezentând .......... % din valoarea totală a

cheltuielilor eligibile ale proiectului;

 • c) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în Anexa nr. 1.4.;

 • d) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor/activităților, documentele prevăzute ca anexă la Ghidul solicitantului (anexele pentru raportare însoțite de opis și adresa de înaintare). Acestea vor fi însoțite de documentele justificative de cheltuieli în copie lizibilă, purtând mențiunea ”conform cu originalul”, semnate și ștampilate de beneficiar.

Documentele justificative se depun pentru finanțarea nerambursabilă, contribuția proprie și cheltuielile neeligibile.

Beneficiarul contractului va întocmi un raport de activitate, financiar și decont pentru justificarea avansului acordat, înainte de solicitarea ultimei tranșe. După validarea acestora beneficiarul poate solicita eliberarea ultimei tranșe.

Raportul final de activitate va include raportare pentru toate activitățile, respectiv toate cheltuielile efectuate.

Evidențierea cheltuielilor pentru decont se va nota în continuare în fișierul anexă de calcul tabelar (formular decont), prin completarea celui depus la raportare.

Procedurile obligatorii pentru întocmirea deconturilor și efectuarea plăților se vor face conform cu prevederile din Ghidul solicitantului.

 • e) să documenteze activitățile/ evenimentele proiectului într-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții și orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/sau ar putea contribui la validarea raportului final

 • f) să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate prin expunerea denumirii instituției pe: banner finanțator, roll-up, afișe, pliante, panouri publicitare, (în condițiile în care, prin proiect, se realizează acest tip de materiale), astfel: “Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”.

 • g) să permită reprezentanților autorității finanțatoare accesul neîngrădit la activitățile, acțiunile și manifestările proiectului (în spații publice deschise, imobile în proprietate sau închiriate) în scopul monitorizării acestuia;

 • h) în vederea realizării monitorizării beneficiarul finanțării are obligația să notifice, în scris, Consiliului Județean Brașov orice modificare apărută în derularea activităților menționate în contract - Anexa 1.3. Notificarea va fi explicită, asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului, înregistrată prin Registratura Consiliului Județean Brașov, însoțită de Anexa 1.3 în original.

 • i) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora. în cazul neachitării obligației de plată se vor percepe majorări de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea nr. 207/2015;

 • j) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu,

 • k) dacă beneficiarul finanțării nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, acesta trebuie să își asume eșecul parțial sau total în realizarea obligațiilor. în acest caz, Județul Brașov are dreptul de a întrerupe plățile, de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată, fiind exonerat de plata oricărei despăgubiri de orice fel;

 • l) contribuția din fondurile publice poate fi redusă și autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali sau nu realizează în totalitate acțiunile/ activitățile, atingerea obiectivelor, indicatorii, de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel;

 • m) să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, orice informație cu privire la derularea proiectului de asistență socială, pe care acesta o poate solicita.

Art. 5. Autoritatea finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să plătească suma prevăzută la art. 2, în tranșe, astfel:

 • •  prima tranșă, suma de .................. lei (dar nu mult de 30% din valoarea totală a finanțării

nerambursabile)y

 • •  ultima tranșă, în sumă de....................Ultima tranșă se acordă în termen de cel mult 30 de

zile calendaristice de la validarea raportului final de activitate, a celui financiar și a decontului pentru prima tranșă.

 • •     Sumele se vor achita în baza facturii emise de beneficiarul finanțării nerambursabile și a solicitării scrise a acestuia.

 • b) să monitorizeze implementarea proiectului/ derularea activităților proiectului;

 • c) să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • d) să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obiectului contractului.

 • e) Să i se restituie sumele neutilizate sau justificate necorespunzător, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii notificării către Beneficiar.

 • f) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului atât pe perioada acestuia, cât și pe o durată de trei luni de la data validării raportului final și a decontului depuse de Beneficiar.

CAP. V Răspunderea contractuală

Art. 6. (1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract din partea beneficiarului atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (2) Nerespectarea prevederilor privind promovarea denumirii autorității finanțatoare se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

 • (3) Nedepunerea raportului final de activitate, a celui financiar și a documentelor pentru decont, în termenul și în forma solicitată, din vina exclusivă a beneficiarului, duce la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării nerambursabile acordate

Ambele părți au obligația să respecte confidențialitatea în ceea ce privește datele care au conform legii caracter privat.

Art. 7. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP. VI. Modificarea Contractului

Art. 8. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile. O astfel de solicitare poate conduce la rezilierea contractului de finanțare.

 • (2) în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea actului adițional. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente justificative și de Anexa 1.3 Plan de activități modificată respectiv Anexa 1.2. Bugetul acțiunii activității din cadrul proiectului, cu evidențierea clară a liniilor bugetare afectate.

Solicitarea de încheiere a unui act adițional (însoțită de OPIS al documentelor depuse) se depune la Registratură - camera 10, parter, asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • (4) Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - perioada și locul de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțită de Anexa 1.3 Plan de activități modificată, cu evidențierea clară a acestora.

CAP. VII Litigii

Art. 9. Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAP. VIII Dispoziții finale

Art. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art. 11. Cererea de finanțare și Anexele nr. 1.1, 1.2. 1.3. și 1.4. fac parte integrantă din prezentul contract. Prevederile procedurale incluse în Ghidul solicitantului și anexele acestuia sunt obligatorii pentru ambele părți.

Art. 12. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului autorității finanțatoare, al Curții de Conturi și al oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului de asistență socială, beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, autoritatea finanțatoare va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

Art. 14. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final de activitate și a raportului financiar final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru validare.

Art. 15. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru U.A.T. Județul Brașov și un exemplar pentru beneficiarul finanțării.

Autoritatea Finanțatoare,


Beneficiar, Reprezentant legal / împuternicit

Responsabil financiar,

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

Director executiv,

Adelina Văsioiu

Fișă monitorizare PROIECTE Secțiunea A - Informații despre beneficiar și contract:

Al.Beneficiar:

A2.Titlul Proiectului

A3.Contract nr./data:

A4.Data monitorizării:

Secțiunea B - Activitatea monitorizată:

Nr. / denumirea activității din cadrul proiectului:

Secțiunea C - Observații / Rezultatele monitorizării:

CI. Participanți:

C2. Derularea activității:

C3. Publicitate asigurată autorității finanțatoare:

C4. Fotografii

*4» Pentru DA, notati locația pe server unde au fost descărcate fotografiile:

DA

NU

C5. Anexe

■4> Pentru DA enumerati anexele sau notati locația pe server unde au fost salvate (dacă sunt în format electronic):

DA

NU

Observații1:

Reprezentați:

Autoritatea finanțatoare, prin                               Beneficiar contract, prin

1 Se pot completa și pagini separate/ suplimentare, sub semnătură

Președinte,

Adrian-Ioan Veștea

Director executiv,

AdelinaA/ăsioiu

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu

Autoritatea Finanțatoare Consiliul Județean Brașov - AFCJBV

Formular Suspiciune de neregulă / Fraudă

Nr./ data înregistrare___________________________

(la AFCJBV)

Alertă de neregulă / fraudă

A. Elementele notificării:

Al. Identificarea programului anual de finanțare

A2.Beneficiar1:

Denumire

Adresa

Reprezentant legal

A3.Titlul Proiectului2

A4.Contract nr./ data:

Nr.

/ Data:

A5 .Natura cheltuilii afectate de suspiciune de neregulă:

B. Fundamentare, descriere, informații complementare:

B.l. Sursa/ data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă

AFCJBV/Beneficiarul Final/Audit / Curtea de Conturi / altă instituție abilitată prin lege/ persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data

B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude

Verificări la fața locului

Monitorizare / control

Audit:

Curtea de conturi

Alta instituție/ autoritate:...........................

O

jservații: ...

B.3. Tipul neregulii suspectate

Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune de fraudă)

Individuală/ Cu caracter sistemic

Intenționată (fraudă)

(se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii)

B.4. Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)

Plată în exces/ necuvenită

Plata unei cheltuieli neeligibile

încălcare normative legale în materie de achiziții/ plăți

încălcare proceduri de lucru, financiar - contabile (referință + scurtă prezentare)

Din neglijență/ datorită definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale

 • 1 Asa cum este trecut in contract

 • 2 IDEM 1

(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)

B.5. Natura cheltuielii

Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuială, linia de buget afectată dacă este cazul

(se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile)

B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit

(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei neregulii, dacă este specificată/ în caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document)

Anexe:______________________

(Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă / se indică nr/data/emitent)

Reprezentant AFCJBV:

(nume, prenume, semnătura)

Președinte,

Secretar Generai al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea


Anexa nr. 7


Antet aplicant


Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Alăturat vă înaintăm documentele financiare justificative pentru perioada ..................... privind   cheltuielile efectuate în cadrul proiectul cu titlul ......................................................, .................................................. Contract de finanțare nr................. /...........................


Data


Reprezentant legal


Coordonator proiect


Numele, prenumele, semnătura și ștampila


Numele, prenumele și semnătura


Președinte,

Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Director executiv,

Adelin^t-Văsioiu


CONSIMȚĂMÂNT

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/subsemnata <prenume, nume>, posesor al CI..., nr...... eliberat de ...., în

calitate de reprezentant, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, declar prin prezenta că sunt de acord ca CJ Brașov să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecție și contractarea cererii de finanțare să proceseze datele mele personale/ale entității juridice pe care o reprezint, în cadrul activității de management al proiectului, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul solicitantului.

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este adresa de email........................

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

Reprezentant legal

Nume și prenume (litere mari de tipar)........................

Data:.......................

Semnătura...................

Director executiv, Adelifîa Văsioiu

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE - pentru membrii comisiei de evaluare-

Subsemnatul ......................................,   domiciliat în localitatea........................,

str....................., nr......................, bl................., ap......, et......., sc........, sectorul/județul............,

cod poștal..........., posesor al actului de identitate...... seria.........nr...................., codul numeric

personal........................................................................................, membru în Comisia de evaluare și selecție a proiectelor de asistență socială, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații următoarele:

 • a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanții de finanțare nerambursabilă;

 • b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitantii de finanțare nerambursabilă;

 • c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitantii de finanțare nerambursabilă;

 • d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de selecție a proiectelor de asistență socială.

 • e) nu mă aflu într-un conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

în cazul în care, pe parcursul procedurii de selecție și evaluare, mă voi afla în una din situațiile menționate mai sus, mă oblig să anunț această situație imediat ce a apărut.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului proiectelor de asistență socială, precum și asupra altor informații prezentate de către solicitanții de finanțare nerambursabilă a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei de selecție.

înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației civile și penale.

Data                                                    Semnătura

Director executiv, Adelină Văsioiu

Nr. Înregistrare la solicitant / beneficiar:

Nr.din_______________________


(se bifează tipul de către beneficiarul contractului)

Notificare

Informare

Cerere act adițional

înaintare dosar DECONT + RAPORT

Justificare avans + Raport intermediar

Final + Raport final


Către Consiliul Județean Brașov,

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar.

proiect și contract

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../...........

Prin prezenta

vă înaintăm acest înscris având ca obiect și din următoarele motive:

Tip înscris

Obiectul

Motivația

Anexe/ Opis

Total file

(acest inscris + anexe/opis)

Numele și funcția___________________________

(reprezentant legal/împuternicit)

Semnătura și ștampila_______________________

Data întocmirii______________________

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea


Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:


(se bifează tipul de către beneficiarul contractului)

Factura

Tranșa 1

Tranșa 2


Nr.din_______________

Către Consiliul Județean Brașov

5                          9

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar,

proiect și contract

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr........../........

Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, in vederea efectuării plății:

FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (lei):

 • - pe factură menționați: numărul de contract, titlul proiectului și '"Tranșa 7” sau "Tranșa 2"

după caz;

 • - exemplu:                « Finanțare nerambursabilă conform contract nr. din data

/2020, Proiectul, Tranșa 1..»

Numele și funcția_________________

Calitate (reprezentant legal, împuternicit, responsabil financiar)

Semnătura și ștampila_______________________

Data întocmirii (zz-ll-aa)

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

Director executiv,


Formular de raportare

Formular de raportare

IDENTIFICARE BENEFICIAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../.....

Raport

De la ...(zi/luna/an)... până la........

Toată perioada contractuală

Notificări / Informări / Cereri acte adiționale în perioada contractuală:

l ip înscris:

Nr.

Numere de înregistrare la Consiliul Județean Brașov și data:

Notificare

Informare

Cerere act adițional

 • I. Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor

 • 1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului finanțat:

-Se completează la raportare...........................

(la raportarea finală se includ toate activitățile, pentru toată durata contractuală)

(Descrierea nu va depăși două pagini și va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului finanțat și verificării realității prestațiilor: beneficiari, participanți, etc. Se vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului)

Denumirea activității/ acțiunii; Perioada de derulare1 2; Loc desfășurare:

Descriere/ rezultate obținute în urma derulării proiectului de finanțare:

Al/... perioada ... / Loc desfășurare - ...

An/ ... perioada ... / Loc desfășurare - ...

2. îndeplinire SCOP, OBIECTIVE, INDICATORI:

2.1. Scop si Obiective:

Categorie

Descrieți / demonstrați/ argumentați modalitatea de îndeplinire a SCOPULUI și OBIECTIVELOR (pentru fiecare în parte):

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

2.2. Indicatori:

Datele din aceste coloane sunt cele menționate de beneficiarul contractului de finanțare în Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

Valoare realizată

1

2

3


■S Valoare realizată = valoarea realizată efectiv la finalul proiectului3

 • 3. Promovare si vizibilitate:

(demonstrați /argumentați cum a fost realizată publicitatea proiectului, inclusiv în ceea ce privește asigurarea publicității finanțatorului conform prevederilor art. 4, lit. f) - Contractul de finanțare4 / anexați documente din care să reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare).

 • 4. Alte comentarii (după caz):

(notați orice alte elemente / argumente /fapte/ dovezi care să susțină și să întărească elementele raportate anterior sau altele apărute pe parcursul derulării proiectului)

 • 5. Anexe (ale Raportului privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor)'. Anexe:

  Nr. crt.

  Denumire anexă

  Nr. pag.

  1

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele incluse în prezentul Raport privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor sunt reale.

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................

II. Raport financiar

 • 1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr................................., deschis la Banca............................/ (denumirea și sediul)

Beneficiar:_____________________________________________

Denumirea proiectului___________________________________

Contract nr. din

 • 2. Date despre finanțare:

  Lei

  Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat:

  Suma primită în cadrul finanțării

  Suma justificată prin documentele atașate:


Se anexează documentele justificative financiar-contabile (cu opis) și orice altă dovadă considerată a fi edificatoare.

Declar pe proprie răspundere următoarele4:

 • 1.  Toate datele incluse în prezentul raport financiar sunt reale și conforme;

 • 2.  Veniturile generate în cadrul activităților proiectului sunt în sumă totală de:lei, după cum urmează:

Nr.

crt.

Sursa venitului

Valoarea (lei)

Documente doveditoare (* 1)

1

(* 1) - declarații, contracte, bonuri etc. (se anexează dacă este cazul) Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................

1 în condițiile prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

Director executiv,

Adelin^Văsioiu

Organizația:

Titlu proiect:

Contract finanțare nerambursabilă nr.:

OPIS Dosar decont

Nr. Crt.

Documentul

Linia de

BUGET

nr.:

De la

pag.....

la... pag.

1.

Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor (RC03_Formular de raportare) - in format PRINȚ asumat prin semnătură/ ștampila și în format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la proiectsocial@judbrasov.ro)

-

2.

Formularul de decont (RC04_Formular Decont - calcul tabelar / excel) în format PRINȚ asumat prin semnătură/ ștampilă și în format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/și trimis pe email proiectsocial@judbrasov.ro)

-

3.

Factură fiscală

1

4.

Notă de recepție

1

5.

Bon de consum

1

6.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

1

7.

Listă de prezență

1

8.

Contract

1

9.

Ordin plată

1

10.

Extrase de conți

1

11.

Factură fiscală

n

12.

Notă de recepție

n

13.

Bon de consum

n

14.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

n

15.

Listă de prezență

n

16.

Contract

n

17.

Ordin plată

n

18.

Extrase de cont2

n

 • 1 Extrasele trebuie să asigure evidențierea plății/ plăților efectuate de beneficiarul contractului / organizație. Sugestie: pentru o bună evidențiere notați în dreptul plății din extras linia de rambursare incidența (cifra)

 • 2 IDEM 1

Note:

 • 1.  ATENTIE! Documentele se vor prezenta pentru fiecare linie de buget în parte, în ordinea crescătoare a liniilor de buget (linia 1, linia 2...) cu marcarea distinctă a acestora (separator)

 • 2.  Adăugați/ștergeți rânduri din OPIS în funcție de nevoi;

 • 3.  La întocmirea dosarului de plată/ rambursare vă rugăm să vă încadrați în prevederile:

 • a.  Anexa 3 - Cerințe decont

 • b.  Ghidul solicitantului

Președinte,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea


R4_Formulare rambursare ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Orga nizatia:______________________________________________________________

Nr. Contract:din

Titlul Proiectului:_______________________________________________________________


TOTAL ELIGIBILE

Cofinantare proprie

Finanțare nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli suplimentare

Buget aprobat (lei):

1,000.00

150.00

850.00

1.00

Procent finanțare ONTRACT (%)

15.00

85.00

Cheltuieli efectuate (lei):

900.00

100.00

800.00

0.00

Procent (co)finantare cheltuit (%)

1         11.11

88.89


Plata din linia de buget nr.:

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data

Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii

T - Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei

A - ELIGIBILE -

B-ELIGIBILE-

C - NEELIGIBILE

Cheltuieli suplimentare -

Cofinantare proprie (lei)

Finanțare nerambursabilă (lei)

Cheltuieli neeligibile (lei)

1

400.00

100.00

300.00

0.00

0.00 i      0.00

2

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00:      0.00

n

!       0.00

1       0.00

Reprezentanți legali:

_   .      ...                                                           Numele și prenumele

Data întocmirii:

Funcția

Semnătura și stampila

Președinte,

Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu

Director executiv, Adelina \€sioiu

R4_Formulare rambursare asistență socială

O

Organizația:_________________________________________________________

Nr. Contract:din

Titlul Proiectului:_______________________________________________________________


TOTAL ELIGIBILE

Cofinanțare proprie

Finanțare nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli suplimentare

Buget aprobat {lei):

1,000.00

150.00

850.00

1.00

©

Procent finanțare CONTRACT {%)

15.00

85.00

©

Cheltuieli efectuate (lei):

iiifei &00.00 :

800.00

0.00

©

Procent (co)finantare cheltuit (%)

|         ii.ii

88.89

©


©

Plata din linia de buget

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie $i Nr., Data

Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii

T - Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei

A-ELIGIBILE-

B - ELIGIBILE -

C - NEELIGIBILE

D- Cheltuieli suplimentare -lei

0.00

Cofinanțare proprie (lei)

Finanțare nerambursabilă (lei)

Cheltuieli neeligibile (lei)

nr.:

1

Activitatea 3

2. cheltuieli hrana

SC Hrana SRL. factura, BVX, 123456. 7sept2017

OP. Nr.87, 10iun2018

400.00

100.00

300.00

0.00

0.00

2

Activitatea 8

5. transport

SC Transportator SRL, factura, TRNP.

234567. Inov2017

OP. 99. 10aug2018

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

n

0.00

0.00

Instrucțiuni:

DECONTUL IN 3 PAȘI:

PASUL 1:

Salveaza acest fișier pe calculatorul tau cu următoarea denumire nNr.Contract_2013.x\s”, unde "Nr. Contract" - numărul contractului de finanțare pentru acest proiect

(ex.: daca aveți contractul nr. 17.251 / 2018 pentru proiectul dvs. fișierul va avea următoarea denumire după salvare: "17251_2018.xls")

PASUL 2:

Citește si urmeaza instrucțiunile de mai jos:

O - se completeza de către beneficiarul contractului cu datele cerute: denumirea sa / nr. de contract / titlul proiectului

© - se completează de către beneficiarul contractului cu sumele din bugetul aprobat, pentru fiecare categorie in parte precum si Total General

Q - câmpuri care se calculează automat pe baza valorilor introduse de dumneavoastră {formule incluse)

INTRODUCEREA UNEI CIFRE IN COLOANA "Plata din linia de buget nr.:" SUB ULTIMUL RÂND COMPLETAT GENEREAZĂ AUTOMAT O NOUA LINIE A CERERII DE RAMBURSARE!

INTRODUCEȚI DATELE IN FORMULAR IN ORDINEA CRESCĂTOARE A LINIILOR DE BUGET!

/-----         -.i t '------Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Data intocmirii:                                                                                                        Funcția..............................................................

Semnătura și stampila

R4_Formulare rambursare asistență socială

Plata din linia de buget nr.:


Activitatea:


Categorie de cheltuieli

Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data

Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii

T - Valoarea

A-ELIGIBILE-

PLĂTITĂ (cu TVA

Inclus)- lei

Cofinanțare proprie (lei)


B-ELIGIBILE -Finanțare nerambursabilâ (lei)


C-NEELIGIBILE Cheltuieli neeligibile (lei)


D - Cheltuieli suplimentare -lei


 • 1. "Plata din linia de buget nr.:" - notati din ce linie de buget a fost făcută plata;

 • 2. "Acțiunea/ activitatea:"; "Categorie de cheltuieli" - se alege din lista (la fel ca la Întocmirea bugetului)

 • 3. "Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data" si "Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii" - completați datele solicitate

  in celula. Pentru decont urmăriți cerințele din "Anexa 3. Cerințe decont sport";


 • 4. "Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei" = valoarea menționata in factura, bon consum etc.

 • 5. "A - ELIGIBILE - Cofinanțare proprie (lei); B - ELIGIBILE - Finanțare nerambursabilă (lei); C - NEELIGIBILE Cheltuieli neeligibile (lei)" - reprezintă valorile menționate in bugetul aprobat pentru acea linie bugetara;

 • 6. "D - Cheltuieli suplimentare - lei" - sume cheltuite in plus de beneficiarul contractului, neprevăzute in bugetul aprobat.

 • 7. "VERIFICARE: Valoarea PLĂTITĂ - (A+B+C+D) = 0" - caseta de verificare pe linie. Pentru valori diferite de 0 (zero) celula va afișa culoarea roșie.

PASUL 3:

ATENTIE!

După finalizare tipariti si semnați. Prezentați pentru decont si varianta editabila (fișierul)

întocmirea acestui formular completeza dosarul cererii de rambursare (Opis, documente de plata in copie etc.) - asa cum sunt mențiunile din Ghidul solicitantului.

Pentru informații suplimentare nu ezitati sa ne contactați, (sugestie: înainte de a ne contacta recitiți prezentele instrucțiuni si mențiunile din Anexa 3 Cerințe decont)

Președinte,

Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului

Maria Dumbrâveanu


Director executiv, AdelinfTVâsioiuReprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Data intocmirii:


Funcția..............................................................

Semnătura și stampila

1

 • 1 De la ... zi/luna/an ... până la ... zi/luna/an ... - conform Cererii de finanțare / Anexa 1.1

2

3

Poate fi diferită de Valoarea de sfârșit prognozată inițial (la depunerea solicitării de finanțare)

4

Conform contractului: '"Nerespectarea prevederilor privind promovarea autorității finanțatoare se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate”