Hotărârea nr. 12/2020

Hotărârea nr. 12 - privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” pentru mandatul 2020-2024

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 12

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” pentru mandatul 2020-2024

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 752 din data de 16.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 752 din data de 16.01.2020 întocmit de către Direcția Implementare Aeroport prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” pentru mandatul 2020-2024;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile cap. V - Organele de Conducere ale regiei din Regulamentul de organizare și funcționare a regiei autonome Aeroportul Internațional Brașov R.A.” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/23.04.2019, privind aprobarea înființării Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov” RA;

Având în vedere prevederile art.5 și ale art. 64A4 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 și art. 28 din H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul art. 182 și 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” pentru mandatul 2020-2024 în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă și se desemnează membrii în comisia de selecție a candidaților, după cum urmează:

  • - Petru Morar Nechifor, director executiv adjunct, Direcția Management Proiecte;

  • - Loredana Iuga, director executiv adjunct, Direcția Juridică;

  • - Gabriela Belu, consilier Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

Art.2 - Comisia de selecție constituită la art. 1 va avea ca atribuții derularea întregii proceduri de selecție și de propunere a candidaților selectați în lista scurtă, în condițiile H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3 - Comisia de selecție constituită la art. 1 va relua procedura de selecție până la numirea celor 3 membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Implementare Aeroport și membrii comisiei constituite la art. 1.


Contrasemnează,

Secretar genaraȚal județului Maria Jjuițmbrăveanu