Hotărârea nr. 118/2020

Hotărârea nr.118 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 69, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 132458-C1-U10 Braşov, nr. cadastral 132458-C1-U10

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @judb rasov. ro, www. jud brasov, roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.118

din data de 24.03.2020

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 69, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 132458-C1-U10 Brașov, nr. cadastral 132458-C1-U10

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 3728/10.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad 3728/10.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 69, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 132458-C1-U10 Brașov, nr. cadastral 132458-C1-U10;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 3728/04.03.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 69, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 132458-C1-U10 Brașov, nr. cadastral 132458-C1-U10, la un preț de 50.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 156/8/26.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 2 din imobilul situat în mun. Brașov, str. Lungă nr. 69, casă monument istoric, datare sf. sec. XIX, poziția 288, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11437;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin. 1 lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11437, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 288, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 69, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 132458-C1-U10 Brașov, nr. cadastral 132458-C1-U10.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar geneifal al județului Maria Bumbrăveanu