Hotărârea nr. 117/2020

Hotărârea nr.117 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 16, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 110922-C1-U4 Braşov, nr. cadastral top 5179/I

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B du! Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.117

din data de 24.03.2020

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 16, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 110922-C1-U4 Brașov, nr. cadastral top 5179/1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 3889/10.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad 3889/10.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 16, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 110922-C1-U4 Brașov, nr. cadastral top 5179/1;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 3889/5.03.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 16, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 110922-C1-U4 Brașov, nr. cadastral top 5179/1, la un preț de 97.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 144/9/26.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat în mun. Brașov, str. Poarta Schei nr. 16, casă monument istoric, datare sec. XIX, poziția 361, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11502;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin. 1 lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11502, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 361, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 16, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 110922-C1-U4 Brașov, nr. cadastral top 5179/1.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.Contrasemnează, Secretar general al județului Maria DumKrăveanu