Hotărârea nr. 116/2020

Hotărârea nr.116 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 34, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128590-C1-U8 Braşov, nr. cadastral 128590-C1-U8

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-diil Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud b rasov. ro, www.j udbrasov. roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.116

din data de 24.03.2020

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 34, județul Brașov, înscris înC.F. nr. 128590-C1-U8 Brașov, nr. cadastral 128590-C1-U8

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2839/03.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 2839/04.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 34, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128590-C1-U8 Brașov, nr. cadastral 128590-C1-U8;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 2839/19.02.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 34, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128590-C1-U8 Brașov, nr. cadastral 128590-C1-U8, la un preț de 180.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 120/7/17.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 7 din imobilul situat în mun. Brașov, str. Castelului nr. 34, casă monument istoric, datare 1742, 1832, 1871, poziția 207, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11351;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11351, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 207, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 34, județul Brașov, înscris înC.F. nr. 128590-C1-U8 Brașov, nr. cadastral 128590-C1-U8.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar generM aii județului Maria Duiarorăveanu