Hotărârea nr. 115/2020

Hotărârea nr.115 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.115

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.4333/12.03.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.2784/10.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii Brașov, ca urmare a transformării unor posturi vacante, suplimentarea unor posturi și a promovării unor angajați;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art. 5 alin. (1) pct. 1 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.506/20.12.2019, se va modifica corespunzător.

Art.4. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Brașov.

PREȘEDINTE

Contrasemnează,


Adrian- loan Vesi


Secretar geneuăLal județului Maria Bumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV


tnexa la HCJ BV nr. /


Nivel de competenta: II M


Nr.paturi: 225 + 80 insotitori


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV


Operator de date cu caracter personal nr. 15898


Președinte:                            Secretar general al județului:Maria Durfibravean


SERVICIUL. R.U.O.N.S: F.C-1, F.E.=5


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


COMP. CONTENCIOS: F.E.=1


r—lBIROU MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR: FC-1FE-4

—I COMP.DEPREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE FE=3


COMP.EVAL.INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA: F.E.=10

I

COMP. INTERNĂRI EXTERNĂRI F.E =3


] COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL FE=1 | SERVICIU INTERN DE SSM si SU FC=1. FE =5


Consiliul Județean Brașov

Director Executiv,

Adelina Vasioiu


UNITATEA

DE PRIMIRI

COMP.

SPITALIZARE

URGENTE

DE ZI

F.C =2,

F.E.= 7

F.E.=67
....... I

AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • Cabinete cu corespondent in secțiile cu paturi:

 • • pediatrie;

 • - alergologie si imunologie;

-O.R.L.;

 • • chir.ort.ped.;

 • - gastroenterologie;

 • - hematologie;

 • - chir.plastica, microchir.rec.

Cabinete fara corespondent in secțiile cu paturi:

 • - ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

 • - oftalmologie;

 • - recup.,med.fiz. si balneo.;

 • - dermatovenerologie;

 • - sala de tratament.

 • - cabinet de medicina dentara

F.E.=27


BIROU FINANCIAR CONTABILITATE • BUGET

F.C.=1, F.E = 5


SERVICIU ADMINISTARTIV APROVIZIONARE F.C.=1, F.E =5


Serviciul Tehnic: din care: Formația de întreținere Reparații Instalații Sanitare F.C=2, F.E.=29Comp. Achiziții Publice

F.E.=3


Bloc alimentar

F.E = 9


Personal Operativ Muncitori

F.E.=2


Manager, Ec. Monica Sabadusi
4#2


Funcții de conducere (F.C.) = 31

Funcții de execuție (F.E.) =614

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 645


Anexa la HCJ BV nr.


Consiliul Județean Brașov

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

Adresa: Str. Nicopole nr. 45

Nr.paturi: 225+80 insotitori = 305 paturi

Categoria unitatii: IV

Tipul unitatii: II M

Operator de date cu caracter personal nr. 15898


Director Executiv,

Adelina Vasioiu


STAT DE FUNCȚII

FNr.

Crt.

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Nr.

post

0

1

2

3

4

5

6

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Economist

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

1

2

Director Medical

Medic

Primar/II

Chir.ort.pediatrica

S

1

3

Director Financiar-Contabil

Economist

Specialist IA/II

Stiinte economice

s

1

4

Asistent Sef Unitate

Asistent medical

Principal/II

Pediatrie

s

1

5

Sef Laborator

Medic

Primar/II

Medicina laborator

s

1

6

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

s

2

7

Sef Secție

Medic

Primar/I

Pediatrie

s

1

8

Sef Secție

Medic

Primar/1

ATI

s

1

9

Sef Secție

Medic

Primar/I

Chir.ort.pediatrica

s

1

10

Sef Secție

Medic

Primar/I

Neurologie ped./Psihiatrie pe

s

1

|1

Sef Laborator

Medic

Primar/I

Radiologie si imag.med.

s

1

12

Sef Secție

Farmacist

Primar/I

Farmacie generala

s

1

13

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

s

4

14

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

PL

3

15

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

1

16

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

1

17

Sef Serviciu

Economist

Specialist 1 A/II

Stiinte economice

s

2

18

Sef Serviciu

Inginer

Specialist 1A/II

Tehnic

s

2

19

Sef Birou

Consilier juridic

IA/1I

Stiinte juridice

s

1

20

Sef Birou

Economist

Specialist IA/I

Stiinte economice

s

1

21

Sef Formație Muncitori

Muncitor

II

Tehnic

M

1

22

Medic

Primar

Anatomie patologica

S

1

23

Medic

Primar

ATI

S

1

24

Medic

Primar

Chir.ort.pediatrica

S

3

25

Medic

Primar

Ortopedie pediatrica

S

1

26

Medic

Primar

Chir.pediatrica

2

27

Medic

Primar

Chir.pl.rep.

S

1

28

Medic

Primar

Endocrinologie

S

1

29

Medic

Primar

Medicina laborator

S

2

30

Medic

Primar

Obst.-ginecologie

S

1

31

Medic

Primar

Oftalmologie

S

1

32

Mdic

Primar

Neurologie ped.

s

1

33

Medic

Primar

ORL

s

3

34

Medic

Primar

Pediatrie

s

16

35

Medic

Primar

Dermatovenerologie

s

1

36

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

f57

Medic

Specialist

ATI

s

4

38

Medic

Specialist

Boli Infectioase

s

1

39

Medic

Specialist

Chir.pl.rep.

s

1

40

Medic

Specialist

Epidemiologie

s

1

41

Medic

Specialist

Pediatrie

s

5

42

Medic

Specialist

Radiologie si imag.med.

s

2

43

Medic

Specialist

RMFB

s

1

44

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

45

Biochimist

Principal

Biochimie medicala

s

1

46

Biolog

Principal

Biochimie medicala

s

1

47

Farmacist

Specialist

Farmacie clinica

s

1

48

Fiziokinetoterapeut

BFT

s

2

49

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

32

50

Asistent medical

MG

s

12

51

Asistent medical

Laborator

s

1

52

Asistent medical

Debutant

MG

s

2

53

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

SSD

3

54

Asistent medical

Principal

Dietetica

PL

1

55

Asistent medical

Principal

Farmacie

PL

4

56

Asistent medical

Principal

Igiena

PL

2

57

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

13

58

Asistent medical

Principal

MG/Ped.

PL

81

59

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

6

60

Asistent medical

MG

PL

25

61

Asistent medical

Debutant

MG

PL

1

62

Asistent medical

Radiologie

PL

3

63

Sora medicala

Principala

Laborator

M

1

64

Sora medicala

Principala

Pediatrie

M

1

65

Instructor educație

Principal

M

9

66

Statistician medical

Principal

M

1

67

Registrator medical

Principal

M

10

68

Registrator medical

Debutant

M

1

69

Registrator medical

M

4

70

Infirmiera

G

80

71

Infirmiera

Debutanta

G

2

72

îngrijitoare

G

54

73

Spalatoreasa

G

9

74

Consilier juridic

IA

Stiinte juridice

S

2

75

Economist

Specialist IA

Stiinte economice

S

7

1

Economist

I

Stiinte economice

S

1

' î

Inginer

Specialist IA

Tehnic

S

1

78

Inginer de sistem

IA

Matematica-Informatica

S

1

79

Informatician

III

SSD

1

80

Referent de specialitate

I

Drept

S

1

81

Referent de specialitate

II

Drept

s

1

82

Referent de specialitate

II

Stiinte economice

s

1

83

Referent de specialitate

III

Stiinte economice

s

1

84

Referent de specialitate

III

Sociologie

s

1

85

Referent

II

Tehnic

M

1

86

Contabil

IA

Contabilitate

M

1

87

Arhivar

M

1

88

Casier

M

1

89

Funcționar

M

3

1

Magaziner

M

2

Servant pompier

M

3

92

Muncitor

I

Electrician

G

2

93

Muncitor

I

Zugrav-vopsitor

G

1

94

Muncitor

I

Șofer

G

1

95

Muncitor

I

Fochist

G

2

96

Muncitor

I

Lacatus

G

4

97

Muncitor

I

Tamplar

G

2

98

Muncitor

1

Instalator gaze

1

99

Muncitor

II

Bucatar

G

2

100

Muncitor

II

Electrician

G

1

101

Muncitor

II

Fochist

G

5

102

Muncitor

III

Fochist

G

1

103

Muncitor

III

Lenjer-croitor

G

1

104

Muncitor

III

Lacatus

G

1

105

Muncitor

III

Liftier

G

4

106

Muncitor

III

Instalator gaze

G

1

107

Muncitor

IV

Bucatar

G

2

108

Muncitor

IV

Liftier

G

2

109

Muncitor

IV

Instalator gaze

G

1

110

Muncitor necalificat

G

6

TOTAL VENITURI PROPRII

514

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

111

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

S

1

112

Sef Secție

Asistent medical

Principal

MG

S

1

113

Medic

Primar

NPI

S

1

114

Medic

Primar

Neurologie pediatrica

S

1

115

Medic

Primar

Pediatrie

S

5

116

Medic

Primar

Psihiatrie pediatrica

S

1

117

Medic

Specialist

Medicina de urgenta

S

1

118

Medic

Specialist

Pediatrie

S

6

119

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

S

1

120

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

S

1

121

Psiholog

Specialist

Psihologie clinica

S

1

122

Asistent social

Asistenta sociala

S

1

123

Asistent social

Principal

Asistenta sociala

S

1

124

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

S

12

125

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

14

126

Asistent medical

MG

PL

3

!7

Registrator medical

Principal

M

3

!8

Registrator medical

M

7

129

Infirmiera

G

8

130

Îngrijitoare

G

8

131

Brancardier

G

2

132

Medic rezident anul I

Pediatrie

S

10

133

Medic rezident anul I

Med.Urg.

1

134

Medic rezident anul I

Ort.Ped.

1

135

Medic rezident anul II

Chir.Ped.

2

136

Medic rezident anul II

Pediatrie

S

8

137

Medic rezident anul III

Chir.Ped.

S

2

138

Medic rezident anul III

Pediatrie

S

9

139

Medic rezident anul IV

Pediatrie

S

9

140

Medic rezident anul V

Chir.pediatrica

S

1

141

Medic rezident anul V

Pediatrie

S

9

TOTAL BUGET DE STAT

131

TOTAL GENERAL

645

Total posturi aprobate: 645, din care: _ conducere: 31

- execuție : 614 - venituri proprii: 514 - buget de stat: 131

Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmiseManager,

Ec. Monica Sabadusi

Director Financiar-Contabil, Ec. Anica Bojte \ \


Vizat, Compartiment Contencios, Cj. Diana Coman

Viza Sindicat,


Reprezentant salariati, As. Stanescu Florinela