Hotărârea nr. 114/2020

Hotărârea nr.114 – aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean DJ 103D din categoria funcţională de drum judeţean, în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal şi trecerea imobilului teren în suprafaţă de 37.996 mp, înscris în CF 108396 Viştea, nr. cad. 108396, a imobilului teren în suprafaţă de 417 mp, înscris în CF 108397 Viştea, nr. cad. 108397, precum şi a imobilului teren în suprafaţă de 34.476 mp, înscris în CF 108402 Viştea, nr. cad. 108402, din domeniul public al judeţului Braşov, în domeniul public al UAT Viştea

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


COD F-16


HOTĂRÂREA NR.114 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea încadrării unui sector de drum județean DJ 103D din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și trecerea imobilului teren în suprafață de 37.996 mp, înscris în CF 108396 Viștea, nr. cad. 108396, a imobilului teren în suprafață de 417 mp, înscris în CF 108397 Viștea, nr. cad. 108397, precum și a imobilului teren în suprafață de 34.476 mp, înscris în CF 108402 Viștea, nr. cad. 108402, din domeniul public al județului Brașov, în domeniul public al UAT Viștea

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 4277/18.03.2020, precum și Raportul de specialitate nr. 4277/11.03.2020, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene, prin care se propune aprobarea încadrării unui sector de drum județean DJ 103D din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și trecerea imobilului teren în suprafață de 37.996 mp, înscris în CF 108396 Viștea, nr. cad. 108396, a imobilului teren în suprafață de 417 mp, înscris în CF 108397 Viștea, nr. cad. 108397, precum și a imobilului teren în suprafață de 34.476 mp, înscris în CF 108402 Viștea, nr. cad. 108402, din domeniul public al județului Brașov, în domeniul public al UAT Viștea;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Viștea nr. 7/27.02.2020;

Văzând Hotărârea nr.97/24.03.2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d”, alin. (5), lit. “1”, art. art. 182, alin. (1), art. 294, alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încadrarea unui sector de drum județean DJ 103D din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și trecerea imobilului teren în suprafață de 37.996 mp, înscris în CF 108396 Viștea, nr. cad. 108396, a imobilului teren în suprafață de 417 mp, înscris în CF 108397 Viștea, nr. cad. 108397, precum și a imobilului teren în suprafață de 34.476 mp, înscris în CF 108402 Viștea, nr. cad. 108402, din domeniul public al județului Brașov, în domeniul public al UAT Viștea, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Predarea-primirea sectorului de drum județean ce face obiectul prezentei hotărâri, se va face în baza unui proces verbal semnat în termen de 15 zile de la emiterea hotărârii, de către reprezentanți ai UAT - Județul Brașov și reprezentanți ai UAT Viștea.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică.


Contrasemnează, Secretarul General al Județului Maria Dwmbrăveanu

ANEXA NR.1


Secretar General al Județului Maria Diuâbrăveanu

DA TELE DE IDENTIFICARE

privind încadrarea unui sector de drum județean DJ103D din categoria funcțională de drum de județean în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și trecerea imobilului teren în suprafață de de 37.996 mp înscris în CF108396 Viștea nr.cad 108396, imobilului teren în suprafață de 417 mp înscris în CF 108397 Viștea nr.cad 108397 și imobilului teren în suprafață de 34.476 mp înscris în CF 108402 Viștea nr.cad 108402, din domeniul public al județului Brașov și administrarea Condiliului Județean Brașov în domeniul public al UAT Viștea și administrarea Consiliului Local Viștea


Nr. Crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

Elemente de identificare

1.

DC 78A

Viștea de Sus (DJ 104A) - Viștișoara (DJ 102G)

Nr. Cadastral: 108396, 108397,108402

0+000 -6+387

6,387

DJ 103D: Viștea de Jos (DN1)-Viștea de Sus -Viștișoara, km 5+106- 11+493

Nr. Cadastral: 108396, 108397, 108402

Vizat: Șef Serviciu S.G.U.D.C.:Catalina Qttnăj..............................................................

Redactat consilier : Neagu Mirela...............................................................