Hotărârea nr. 113/2020

Hotărârea nr.113 – aprobarea înfiinţării serviciului social ”Telefonul Copilului” pe lângă Centrul de Recuperare “Micul Prinţ” + Echipa Mobilă în cadrul Complexului de Servicii “Cristian” Braşov, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social “Telefonul Copilului”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.113 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea înființării serviciului social "Telefonul Copilului” pe lângă Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă în cadrul Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social “Telefonul Copilului”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 24.03.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.4318/11.03.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.3961/10.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea înființării serviciului social "Telefonul Copilului” pe lângă Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă în cadrul Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social “Telefonul Copilului;

Ținând cont de Nota de fundamentare nr. 17395/05.03.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov prin care se precizează activitățile care vor fi desfășurate de Serviciul social “Telefonul Copilului”;

în conformitate cu Hotărârea nr. 66 și 67 din data de 30.09.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecșia Copilului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca, centre de zi pentru copiii în familie și/sau copiii separați sau în risc de separare de părinți, art. 8 alin. (2) din anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HG nr.l 18/2014, legea nr.292/2011, asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare precum și Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 173 alin.( 1) lit.”a” și lit.”d”, alin.(2) lit„b”, art. 182 și art. 196 alin.( 1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă înființarea serviciului social "Telefonul Copilului” pe lângă Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă în cadrul Complexului de Servicii “Cristian” Brașov.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social “Telefonul Copilului” .

Art.3. - Serviciul social „Telefonul Copilului” va funcționa ca unitate fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cod serviciu social 8891 CZ -C-TC.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.                                               ,

PREȘEDINTE o        Ț

Adrian- loanVesțea——+—     g         Contrasemnează,

j g- Secretar generâl al județulu //  /                      Maria Dnmbrăveanu

/ / .....'

atr. Ittliu Maaiu nr. 6, Brațov, jud. Brațov, cod 500091

Tsisfan/faia 0268^17.100, «naRi offîcs^dgaspcbv.ro websHet wvrw.fyttpcbv.ro Cod fiscali 9*70339

COMPLEX DE SERX1CH CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobila și Telefonul Copilului

Aprobat cf. HOT. C.J. Brașov Nr........../.

Președinte C.J. Brașov ADRIAN IOAN VEȘT


Secretar Generalal Județului Maria Dumbrăveanu


Director executiv

Adelina Mihaela Văsioiu


REGULAMENT

de organizare și funcționare a serviciului social Telefonul Copilului care funcționează pe lângă Centrul de Recuperare “MICUL PRINȚ” + Echipa Mobilă din cadrul Complexului de Servicii ”Cristian”, Brașov

AVIZAT

COLEGIUL DIRECTOR

Hotărârea nr.67 din 30.09.2019

str. lallu Mania nr. 6, Brașov, )ud. Brașov, cod SOOOS1 Tatefoa/fa» O2U.417.100, «maib offîca^dgaspcbv.ra wabslte: wvrw.^tpcbvjv Cod flocal: 987*339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț”, Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

REGULAMENT

de organizare și funcționare a serviciului social Telefonul Copilului care funcționează pe lângă Centrul de Recuperare „Micul Prinț +Echipa

Mobilă” din cadrul Complexului de Servicii ”Cristian”, Brașov

Art. 1

DEFINIȚIE »

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Telefonul Copilului, denumit în continuare TC, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov nr./, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind serviciile oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații TC și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

Art. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social Telefonul Copilului, cod serviciu social 8891 CZ-C-TC, este înființat și administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) D.G.A.S.P.C. Brașov este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 • (3) Serviciul social Telefonul Copilului este în curs de licențiere.

 • (4) Serviciul funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, în cadrul Complexului de Servicii „Cristian” Brașov,pe lângă Centrul de Recuperare „Micul Prinț”+ Echipa Mobilă, conform Regulamentului de organizare și funcționare.

 • (5) Regulamentul D.G.A.S.P.C. Brașov a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.94/18.02.2020.

 • (6) Serviciul Telefonul Copilului își desfășoară activitatea în Mun.Brașov, str.Iuliu Maniu, nr. 6, județul Brașov și funcționează conform prevederilor legale, într-un spațiu special amenajat, unde nu au acces apelanții. Locația TC nu este cunoscută de publicul larg. Această măsură presupune contactul clientului doar prin intermediul telefonului, iar în cazul unei intervenții în teren, echipa mobilă de intervenție va relaționa cu aceștia.

*tr. laliu Maahi nr. 6, Brațov, Jud. Brașov, eod S00091

Toiafonffaai O2M.4t7.10C, amaBt ofTica@dgaspcbv.ro wabaHat MWM'.afcMpett'./w Cad flocals 9670339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

 • e)  asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f)  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în serviciu a unui personal mixt;

 • g)  ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h)  preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

 • i)   asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa mobilă;

 • j)   asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • k)  colaborarea cu serviciile publice de asistență socială precum și cu orice alte instituții atunci când se impune.

ART.6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 • (l) Beneficiarii serviciului social Telefonul Copilului sunt:

 • ■   Copiii aflați în situație de abuz, neglijare sau exploatare, precum și copiii expuși riscului de abuz, neglijare sau exploatare;

 • ■  Familiile copiilor expuși sau aflați într-o situație de abuz, neglijare sau exploatare;

 • (2) Condițiile de acordare a serviciilor sunt următoarele:

 • a) existența unei sesizări pe telefonul copilului sau prin altă modalitate de sesizare;

 • b) identificarea și evaluarea riscurilor prin instrumentele de evaluare în vederea estimării nevoilor imediate ale apelantului, riscul și gravitatea situației A/N/E;

 • c) mobilizarea echipei mobile de intervenție, care se deplasează în teren pentru evaluare și intervenție în situații de urgență, imediat ce consilierul TC, care primește și înregistrează apelul stabilește existența unei situații de urgență, definite prin punerea în pericol a vieții copilului prin abuz, neglijare sau exploatare grave;

 • (3) ) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Telefonul Copilului, au următoarele drepturi:

 • a)  să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să li se asigure păstrarea anonimatului și a confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite prin intermediul apelului;

 • c) de a primi pe loc informații și recomandări pentru soluționarea situațiilor care i-a determinat să apeleze TC;

 • d) evaluarea imediată a nevoilor;

 • e) de a primi asistență și consiliere pentru depășirea situației de criză;

 • f)  de a primi suport emoțional adecvat și asigurarea de faptul că situația lor va fi soluționată de urgență,

 • g) respectarea dorinței copilului de a finaliza convorbirea telefonică;

 • h) reluarea convorbirii dacă clientul solicită din nou sprijinul consilierului;

fttr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Talafon/fa» D2Sl.4t7.1OO, amaHi cffÎG*£dgaspcbv.ro wabsHot mw.afrMpeftM» Cod flacals 9979339

COMPLEX DE SERVO CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobilă si Telefonul Copilului

 • i)  să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • j)  să li se asigure asistarea și consilierea telefonică, precum și serviciile la care trebuie să reorienteze sau să refere copilul atunci când soluționarea problemei prezentate depășește competențele TC;

 • k) să fie protejați de lege;

 • l)   să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • m) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • n)  să fie informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai serviciului și să fie consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • o) să-și exprime liber opiniile/dorințele;

 • p) să beneficieze de serviciile menționate în ROF-ul Serviciului și misiunea acestuia;

 • q) să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • r)  să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • s)  să aibă acces la toate informațiile care îi privesc;

 • t)  de a primi răspuns la solicitările exprimate.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Telefonului Copilului au următoarele obligații:

 • >  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • >  să participle la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • >   să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a familiei din care provine beneficiarul, conform condițiilor stabilite în sentința judecătorească;

 • >   să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • >  să respecte prevederile prezentului regulament.

Art.7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

 • (1) Principalele funcții ale serviciului social Telefonul Copilului sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

> asistarea și consilierea telefonică a copilului;

 • > preia, înregistrează și verifică fiecare solicitare primită, asigurând intrarea în sistem dacă este de competenta direcției și repartizează cazul prin referire spre alte sisteme conexe dacă nu intră în sfera de competență a direcției;

 • >  realizează analiza inițială a sesizării, stabilește credibilitatea și evaluează gradul de urgență, stabilește timpul de răspuns către petent;

 • > preia toate apelurile de pe telefonul copilului;

 • >  realizează consilierea telefonică de specialitate a cazurilor;

*tr. luliu Manhi nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tatefon/tos 0268.417.100, smaHi offic»£cțj3spcbv.ra wtbsita                 Cod fiscal; 9670339

COMPLEX DE SERVICII CRISHAN

Centrul de Recuperare „Micuț Prinț'*, Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

> colaborează cu Biroul de Intervenție în Regim de Urgență și Centrul de Primire în Regim de Urgență, în vederea informării asupra cazurilor intrate în evidență;

 • > estimarea nevoilor imediate ale apelantului, riscul și gravitatea situației A/N/E;

 • > reorientarea sau referirea copilului atunci când soluționarea problemei prezentate depășește competențele TC;

 • > intervenția echipei mobile de intervenție, care se deplasează în teren pentru evaluare și intervenție în situații de urgență, imediat ce consilierul TC care primește și înregistrează apelul stabilește că este vorba despre o situație de urgență definite prin punerea în pericol a vieții copilului prin abuz, neglijare sau exploatare grave. în cazul copilului a cărui viață este pusă în pericol prin abuz, neglijare sau exploatare se dispune plasarea acestuia într-un mediu securizat. Echipa mobilă de intervenție este compusă din cel puțin: un specialist din cadrul personalului TC și un polițist. Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul în care funcționează TC încheie convenții de colaborare cu inspectoratul și secțiile de poliție, prin care se stabilesc clar atribuțiile personalului care asigură intervenția în situații de urgență, conform legislației în vigoare. Echipa mobilă de intervenție acționează conform unei proceduri proprii, denumită în continuare Procedura de intervenție a echipei mobile, elaborate de furnizorul de servicii sociale, în baza ghidului metodologic pentru intervenția și prevenirea în echipă multidisciplinară și rețea în situațiile A/N/E realizate de Autoritatea pentru protecția copilului și adopție; Dacă este necesar, echipa mobile de intervenție va anunța, după caz, salvarea și procuratura.

 • > acces la datele și informațiile de interes public despre instituțiile unde trebuie să fie referiți sau cărora se pot adresa pentru rezolvarea situației descrise;

 • > consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > prezentarea misiunii Serviciului prin deținerea de materiale promoționale pentru copii,

părinți, profesioniști și menbrii comunității;

 • > informare directă și indirectă;

 • > discuții tematice în întâlniri de lucru cu reprezentanții autorităților publice;

 • > elaborarea de rapoarte de activitate;

 • > existența unei baze de date cu servicii publice existente la nivelul comunității, în

domeniul social,inclusiv protecția copilului și protecția persoanelor cu dizabilități, medical, educațional, poliție și justiție

 • c)    de promovare a serviciului, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > informare în comunitate prin mijloace directe și indirecte;

 • > organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • > colaborarea cu instituții și fundații din țară și străinătate.

 • d)   de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:      \ ju,

5


*tr. Isliu Manta nr. 6, Brașov, jud. Brașov, eod 500091 Talnfon/fa» 0299,417.106, MnaBi offîcr&dgaspcbv.ra WMW.flbMMpeftv’./v Cod floeali 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centru! de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobila și Telefonul Copilului

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • >  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • >  rapoarte lunare de activitate;

 • > formarea continuă a personalului.

 • e) de asigurare a asistenței la audiere a minorilor, la solicitarea organelor de Poliție, a Parchetelor, a instanțelor judecătorești;

 • f) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • > deținerea unui spațiu special amenajat, unde nu au acces apelanții și nu este cunoscută publicului larg;

 • > asigurarea unei baze materiale minime care să conțină, adaptată la numărul de consilieri de pe o tură, un telefon mobil pentru preluarea apelurilor telefonice, un calculator pentru accesarea rapidă a bazei de date și redactarea documentelor aferente activității, birou, scaun, fișete de arhivare și un automobil pentru deplasarea în teren;

 • > personalul de specialitate cu competențe în consiliere psiho-socială.

Art. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

 • (1)      Serviciul social Telefonul Copilului funcționează conform prevederilor legale aflate în

vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărârea nr................... a Consiliului

Județean Brașov

 • (2)      Centrul își desfășoară activitatea conform unui program de permanență. TC este disponibil permanent, 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale.

 • (3)     Permanența serviciului este asigurată de personal de specialitate cu competențe în consiliere psiho-socială și voluntari. Activitatea acestora este programată pe intervale de timp de 4-8 ore. în timpul nopții, în interviul 20.00-08.00, permanența este asigurată de minim doi angajați, dintre care unul este obligatoriu un specialist în asistență socială, psihologie sau psihopedagogia. Tura se poate prelungi în situația în care momentul schimbului de tură se suprapune cu o intervenție telefonică sau în teren.

 • (4)      Structura de personal din cadrul serviciului social Telefonul Copilului este compusă din:

 • > personal de conducere-șef complex C.S „Cristian” Brașov, Centrul de Recuperare „Micul Prinț+ Echipa Mobilă”;

 • > personal de specialitate-asistenți sociali și psihologi;

 • > personal administrativ-șoferi.

 • (5)  Personalul este suficient și competent pentru asigurarea funcționării TC în condiții optime.

fttr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91

TalofMi/fMa 0269.417.100 omaMi offica^dgaspcbv.ra wHsMm                Cod flocal! 907*339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț*', Echipa Mobila și Telefonul Copilului

Personalul care deservește TC este format din consilieri, de preferință asistență sociali și psihologi, sau specialiști cu studii socio-umane care au absolvit cursuri de instruire/formare profesională pentru obținerea de competențe în consiliere psihosocială. Personalul TC este instruit anual cu privire la aplicarea procedurilor utilizate în activitatea curentă.

Stabilirea numărului minim de personal se face de către angajator împreună cu coordonatorul centrului și șeful TC, astfel încât pe fiecare tură să fie cel puțin două persoane, respectiv un consilier care poate face parte din echipa mobilă și cel care îndeplinește activitatea de operator telefonic, în perioada deplasării acestuia în teren.

Personalul aferent TC are competența necesară pentru realizarea serviciilor de specialitate; sesiunile de instruire sau/și de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; diplomele, certificatele de absolvire ale personalului angajat și contractele de muncă ale acestora sunt disponibile, în copie la sediul centrului.

Art. 9

PERSONALUL DE CONDUCERE

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către Șeful de Complex C.S „Cristian” Brașov.

 • (2) Coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului va fi realizată de către persoana desemnată în acest sens

 • (3) Atribuțiile Șefului de Complex sunt:

 • a)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului;

 • b)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;

 • d)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • e)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și alte instituții publice, organizații ale societății civile, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în folosul beneficiarilor;

 • f)    întocmește împreuna cu contabilul complexului proiectul bugetului propriu al C.R. și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • g)    instruiește personalul angajat cu privire la PSI și SSM;

 • h)    întocmește anual raportul de activitate;

 • i)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • j)    coordonează, îndrumă și controlează activitățiile desfășurate de personalul serviciului;

 • k)    elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • l)     colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a calității serviciilor oferite beneficiarilor;

 • m)   desfășoară activități pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;

•tr. taliu Muta nr. 6, Brașov, |ud. Brașov, cod SOOOSi TatofofWtaa tâWdfZ.ftMț MnaHi offîc»§dgaspcbv.ra w»b«lt»t www.tfgMpebv^o Cod floeal: 967*339

COMPLEX DE SERVICII CRISTL1X

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobila și Telefonul Copilului

 • n)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință personalului, a prevederilor din Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare;

 • o)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • p)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • q) lunar, conducătorul TC întocmește rapoarte de activitate pe care le aduce la cunoștința coordonatorului centrului, rapoartele lunare de activitate ale TC sunt disponibile la sediul centrului;

 • r)    coordonează si organizează activitatea voluntarilor din cadrul serviciului.

ART.10:

PERSONALUL DE SPECIALITATE ÎN ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR.

Personalul de specialitate al Serviciul social Telefonul Copilului este format din:

 • a) asistent social debutant/practicant S - cod COR 263501;

 • b) psiholog debutant/practicant S - cod COR 263411;

(1) Atribuții ale personalului de specialitate din cadrul serviciului:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) la intrarea în tură completează registrul de procese-verbale predare-primire tură și predă telefonul în stare optimă de funcționare;

 • c) preia toate apelurile de pe telefonul copilului;

 • d) comunică la intrarea în tură cu serviciile/birourile/centrele din structura DGASPC Brașov pentru a afla numărul locurilor disponibile de la asistenții matemali și din centrele de plasament în care ar putea fi internați minori aflați în situații de risc;

 • e) preia, înregistrează și verifică fiecare solicitare primită, asigurând intrarea în sistem dacă este de competenta direcției și repartizează cazul prin referire spre alte sisteme conexe dacă nu intră în sfera de competență a direcției;

 • f)  personalul Telefonului Copilului are capacitatea de a realiza înregistrarea tuturor solicitărilor apelanților;

 • g) TC realizează înregistrarea și monitorizarea apelurilor într-un Registru de convorbiri și detaliază informațiile primite în documentele serviciului, care minim sunt următoarele:

 • a) fișa de convorbire, b) fișa pentru apeluri mute/greșite, c) codurile pentru fișa de convorbire, d) registrul de convorbiri e) fișa de semnalare obligatorie și evaluare inițială a situațiilor de abuz, neglijare și exploatare;

 • h) consilierii din cadrul TC completează fișa de convorbire în timpul apelului, cu toate informațiile relevante și importante;

 • i)  realizează analiza inițială a sesizării, stabilește credibilitatea și evaluează gradul de urgență, stabilește timpul de răspuns către petent;

Btr. luliu Manki nr. 6, Brațov, jud. Brațov, cod 500091 Talafon/fa» O2S9.417.1Q0i antaHi offico@dgaspcbv.ro wobsftei wvrw.dga»pcbv,ro Cod flacal: 9B79339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

 • j)  realizează consilierea telefonică de specialitate a cazurilor;

 • k) asigură asistarea și consilierea telefonică a apelanților;

 • l)  colaborează cu Biroul de Intervenție în Regim de Urgență și Centrul de Primire în Regim de Urgență, în vederea informării asupra cazurilor intrate în evidență;

 • m) primește semnalările cu privire la situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului;

 • n) organizează și actualizează periodic baza de date cu informații utile despre serviciile publice existente la nivelul comunității, cel puțin din următoarele domenii: social, inclusiv protecția copilului și protecția persoanelor cu dizabilități, medical, educațional, poliție, justiție.

 • o) completează fișa de convorbire pentru apelurile mute/greșite;

 • p) în cazul semnalărilor din comunitate cu privire la o suspiciune sau situație de abuz, neglijare sau exploatare, denumită în continuare situație A/N/E, completează fișa de semnalare obligatorie și evaluare inițială a situațiilor A/N/E, în termen maxim de 12 ore de la consemnarea convorbirii;

 • q) consultă Registrul de convorbiri înainte de intrarea în tură, cu privire la unele apeluri care au o situație deosebită, (situația de criză, apelare repetată), permițând o abordare unitară și coerentă a acestor cazuri.

 • r)  evaluează nevoile imediate ale apelantului;

 • s)  oferă copiilor asistență și consiliere pentru depășirea situației de criză;

 • t)  oferă suport emoțional adecvat și asigură copiii de faptul că situația lor va fi soluționată de urgență, iar datele privind identitatea lor și situațiile semnalate vor fi tratate cu maximă atenție și în regim de confidențialitate;

 • u) respectă anonimatul și confidențialitatea convorbirilor;

 • v) în situațiile de urgență, cu excepția datelor referitoare la persoana care semnalează dacă nu este însuși copilul, consilierii furnizează toate datele necesare, inclusiv cele referitoare la identitatea și locul în care se află copilul, echipei mobile de intervenție, pentru a interveni;

 • w) respectă dorința apelantului de a finaliza convorbirea iar în cazul în care durata unui apel depășește 50 de minute, care este durata maxim admisă, consilierul va sumariza și va încheia el convorbirea, dar, după caz, aceasta se poate relua dacă clientul solicită din nou sprijinul consilierului; date relevante despre aceste apeluri se consemnează în registrul de convorbiri.

 • x) se deplasează în teren pentru evaluare și intervenție în situațiile de urgență;

 • y) intervine imediat ce consilierul din cadrul TC care primește și înregistrează apelul stabilește că este vorba despre o situație de urgență definită prin punerea în pericol a vieții copilului prin abuz, neglijare și exploatare grave;

 • z) în situația în care, timpul de deplasare al echipei mobile de intervenție depășește durata de o oră și informațiile despre caz indică pericol iminent pentru viața copilului, contactează asistentul social din cadrul serviciul public de asistență socială de la nivelul unității administrativ teritoriale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/rezidența sau se află copilul sau lucrătorul social comunitar ori alte persoane resursă din comunitatea respectivă (din poliție, de la nivelul primăriei, alte servicii de specialitate din domeniul protecției copilului) pentru a se evalua cât mai rapid cazul.


*tr. tullu MmIm nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tdofon/Ta» OMi.417.1QO, smali offîc»$4gaspcbv.fQ

wtbattw                 Cod flocăit 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

aa) menține legătura cu profesioniștii menționați pentru luarea unei decizii în conformitate cu situația concretă evaluată inițial de către aceștia.

bb) întocmește toate documentele necesare instituirii măsurii de protecție a plasamentului în regim de urgență, acolo unde se impune;

cc) transmite către Biroul Monitorizare a Dispozițiilor de plasament în regim de urgență, imediat după instituirea măsurii de protecție;

dd) după instituirea măsurii de protecție, predă în cel mai scurt timp dosarul minorului către serviciul competent a efectua managementul de caz;

ee) dacă este necesar, va anunța, după caz, ambulanța și procuratura. Observațiile și constatările le va consemnează în fișa de semnalare obligatorie și evaluare inițială a situației A/N/E. Acest document se completează la sediul TC, în cel mai scurt timp de la intervenția în teren

cc) colaborează cu specialiști din alte servicii/birouri/centre/instituții în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

dd) sesizează conducerii serviciului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

Alte atribuții:

-participă la audierea minorilor, la solicitarea organelor de Poliție, a Parchetelor, a instanțelor judecătorești;

 • - menține legătura cu asistentul social/psihologul din Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” Codlea din cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea pentru gestionarea cazurilor și împreună iau măsurile care se impun pentru rezolvarea situațiilor apărute;

 • - face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • - participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • - promovează interesul superior al copiilor;

 • - respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii servicului;

 • - abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formulă de politețe preferată de aceștia;

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate

 • - alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Art. 11

PERSONALUL ADMINISTRATIV

 • (1) Personalul administrativ al serviciului este alcătuit din: a) șofer G I - cod COR 832201

 • (2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ: șofer G I - cod COR 832201

> conduce autoturismul din dotarea serviciului;

tfr. laliu Mani» nr. 6, Brațov, jud. Brașov, eod S00091

Taiafonffa» O264.4t7.1QQ, amaHi officacgdgaspcbv.ro wabslta                Cod flacal: M70339

COMPLEX DE SERVO CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

 • > completează la intrarea în tură registrul de procese-verbale predare-primire tură și predă/primește mașina în stare optimă de funcționare;

 • >  confirmă zilnic prin semnătură pe foaia de parcurs că autoturismul corespunde din punct de vedere tehnic;

 • >  respectă itinerarul stabilit;

 • >  asigură deplasarea în teren a echipei mobile;

 • >  păstrează în stare de funcționare și curățenie autovehiculele din dotare, asigurând transportul în condiții de maximă siguranță;

 • >  răspunde de buna funcționare și întreținere a autoturismului, executând orice reparație care intră în competența sa;

 • >  anunță superiorul despre orice defecțiune apărută la autoturismul din dotare;

 • >  anunță superiorul în ceea ce privește necesarul de materiale sau servicii pentru autoturism;

 • >  la terminarea cursei, predă superiorului delegațiile și foile de parcurs completate și ștampilate;

 • >  gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite;

 • >  duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

 • >  respectă planificarea concediilor după programarea făcută;

 • >  are obligația de a anunța în termen de 24 de ore conducerea, în cazul concediilor medicale;

 • >  respectă graficul de lucru întocmit și afișat de către superior; semnează pentru luare la cunoștință în termen de 3 zile înainte de începerea lunii următoare (modificările se discută cu superiorul, până la definitivarea graficului, cazurile speciale vor găsi o rezolvare de comun acord cu conducerea).

ART.12

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL „TELEFONUL COPILULUI

Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii, colegii și superiorii ierarhici, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

(l) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

> de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

str. luliu M*ftlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod S00M1 Taiafon/faxi 0269.417.100, emaRt offîca&dgaspcbv.ra wabaltet www.9gMpc0v.ro Cod fiscal: 9BÎ0339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centru! de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobilă si Telefonul Copilului

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • >  cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în regim de permanență, în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

str. lutiu M*rIu nr. €, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOO91 Taiafofl/faxi 0261.417.100, smiHi officwg’dgaspcbv.ra w»bslt»t www.0gaapcbv.ro Cod fiscal: 9B79339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

a) personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART. 13

FINANȚAREA SERVICIUL SOCIAL TELEFONUL COPILULUI:

(1)(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Serviciul social Telefonul Copilului are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile, conform Ordinului 27/2019.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a)

  bugetul local al județului Brașov;

  bugetul de stat;

  donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din


 • b)

 • c) țară și din străinătate;

 • d)    fonduri externe rambursabile, alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în

vigoare.                                    R

DiretTOr General,

Gîrbaceă Julieta Aurelia


Avizat, Serviciul Juridic Contencios


z

Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

/ Hasu Raluca


Înț6cmit,

Boză Roxana


*tr. Ittliu Manta nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Taiafonffaxt 0268.417.100, atna& cfficagdgaspcbv.ro webaltei www.dpospctov.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobila și Telefonul Copilului

ANEXA 1

Cadrul legal de organizare și funcționare

Complexul de servicii „Cristian” Brașov și Telefonul Copilului funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în baza:

 • 1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 • 4. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Hotărârea de Guvern nr.476/03.07.2019, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 , privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

«tr. hiliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500081 ToUtonffa» 0266.417.100, ocnafti offtc»gdgaspcbv,ra wabsltet                 Cod flocăit 9879339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centru! de Recuperare «Micul Prinț", Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

 • 7. Ordinul nr. 27/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ;

 • 8. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.94/18.02.2020 - privind aprobarea Statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

  Avizat, Serviciul Juridic Contencios


  Șef Complex, Dumă Irina


întocmit.

Bozâ


ana


ttr. Itiliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOfil

Talofon/faX! 0268^17.100, otnafl: cfHc*g^gaspcbv.ra wobalta www.dgMpcbv.ro Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Centrul de Recuperare „Micul Prinț", Echipa Mobilă și Telefonul Copilului

ANEXA 2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

(1) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Telefonul Copilului aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.456/31.10.2019, este următoarea:

 • (2) Personalul de specialitate al Serviciului Telefonul Copilului este format din:

 • (3) asistent social practicant S-l post - cod COR 263501;

 • (4) asistent social debutant S-3 posturi - cod COR 263501;

 • (5) psiholog debutant S-2 posturi - cod COR 263411;

 • (6) psiholog practicant S-2 posturi - cod COR 263411;

 • (7) Personalul administrativ al Serviciului Telefonul Copilului este alcătuit din:

 • (8) a) șofer G I - 4 posturi- cod COR 832201


Directori Icnera), Gîrbac^a îuji ;ta Au

Director General Adjunct, Priboi Mihai Septijju


Avizat, Serviciul Juridic Contencios Umane

Avizat,

Șef Serviciul Managementul Resurselor