Hotărârea nr. 112/2020

Hotărârea nr.112 –privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență “Domino” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

județul Brașov

*                    f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offlce@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.112

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență “Domino" din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 3593 din data de 9.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 1751 din data de 10.03.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență “Domino" din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrate cu nr. 16180/02.03.2020 și nr. 16181/02.03.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare Hotărârea nr. 72/29.11.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată, de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, precum și de prevederile H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, precum și de H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență “Domino" din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 15 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea art. 22 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- loan Veștea


Contrasemnează, Secretar genwajr al județului, Maria DunrorăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția GanaralS da Asistența Soclalâ fl Protecția Copilului Brașov

•tr. lutiu Maalu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 To<of<M*/faxi 02tt.4f7.f0d, amaMi «fflfttlțpapcbv.rc wobșttat wvTW.tfjțjf»peifv.fo Cod fiscali M7C339

COMPLEX DE SERVK’D „MĂGURA" CODLEĂ


Aprobat conf. Hot. CJ Brașov nr.____/


Secretar General al CJ Brașov, MARIA DUMBRĂVEANU


REGULAMENT de organizare si funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Primire în Regim de Urgentă „ Domino” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” din Codlea în structura Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Brașov

AVIZAT, COLEGIUL DIRECTOR Hotărârea nr.             JW.Z

•tr. Iiittai Moniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600081 Talofoa/fa» 09M.417.100, emaili aW«a^ci®aHU|*ctev.r«> woboKo* www.<tgjt/>civ.fv Cod flocăit 8870338

COMPLEX DE SERVICII „MACERA" CODLEA

Vicepreședinte, ADRIAN GABOR

Director Executiv, ADELINA VĂSIOIU

REGULAMENT de organizare si funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Primire în Regim de Urgentă „ Domino” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” din Codlea în structura Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Brașov

AVIZAT,str. Itfliu M«mIu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tolafon/fam 02M.47Z.f4Mb omaHi wobaRo* www.ajrxptfav^v Cod flăcăii 987*330

COMPLEX DE SERVICII ...MAGI RA“ CODLEA

ART. 1

DEFINIȚIE

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino”, denumit în continuare C.P.R.U., aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov nr./ , în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului (CPRU) și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, pentru reprezentanții legali ai benericiarilor și pentru vizitatori.

ART. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino”, denumit în continuare C.P.R.U., este un serviciu social de tip rezidențial, de interes public, pentru copiii preluați în regim de urgentă, cod serviciu social 8790CR-C-II și este înființat și administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) D.G.A.S.P.C. Brașov este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 • (3) Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” deține Licența de funcționare Seria LF nr. 0000028, fiind autorizat să funcționeze pe o perioadă de 5 ani de la 07.03.2016 la data de 07.03.2021.

 • (4) C.P.R.U.„Domino” funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, conform Regulamentului - Cadru de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.94/18.02.2020.

 • (5) C.P.R.U.„Domino” funcționează în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, la adresa - Mun. Codlea str. Carpați nr.23, jud. Brașov, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 15 locuri.

ART.3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Scopul serviciului social C.P.R.U.„Domino” este de a asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

 • (2) Serviciul social C.P.R.U. este un serviciu de tip rezidențial prin care se asigură protecția copilului abuzat, neglijat, exploatat sau aflat în pericol iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă (în familie de plasament sau la asistent maternal profesionist), precum și găzduirea și îngrijirea acestuia pe perioadă determinată, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului în regim de urgență.

 • (3) Misiunea C.P.R.U.„Domino” este de a asigura protecția copilului abuzat, neglijat,

exploatat sau aflat în pericol iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă (în familie de plasament sau la asistent maternal profesionist), precum și gțțzi$Sfi£ăȘî îngrijirea acestuia pe o perioadă determinată.                                         /ZZ

&tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud, Brașov, cod SOOOB1 Tolafon/faxs 020,417.100^ emaili ~*ri-r-~«— wabatto* wvrw.ttgatpebv.ro Cod fiscal* 9B7B339

COMPLEX DE SERVICII „MAGI RA" CODLEA

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 • (l) Serviciul social C.P.R.U.„Domino” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a Standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social C.P.R.U.„Domino” este înființat prin: Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr./ și funcționează în cadrul Complexului de Servicii “Măgura”, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin Serviciul social C.P.R.U.„Domino”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin Serviciul social C.P.R.U.„Domino”, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social C.P.R.U.„Domino” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2)  Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.P.R.U.„Domino” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a

unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz,

de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după

caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, îj^b'â£!ă’f potențialului și abilităților copilului de a trăi independent;                             oastcriA


str. lullu Mtnlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO01 Toloffon/faxsO2S1.417.1QC, atnaili «frica<£«*țța&p<:bv.>o wabaltot wvrw.tyMpctovjne Cod fiscali 9B7S339

COMPLEX DE SERVICII „MAGI RA" CODLEA

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale copilului și a implicării active a acestuia în

soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității copilului, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor

capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea C.P.R.U.„Domino” cu serviciul public de asistență socială de la domiciliul

copilului/ familiei;

 • q) prevenirea și combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

 • r) educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul

toleranței, demnității și solidarității;

 • s) încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;

 • t) responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita

dezvoltarea fizică și morală;

 • u) reintegrarea școlară, familială și socială a copilului.

ART.6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.P.R.U.„Domino” sunt copii cu vârsta cuprinsă între 7 - 18 ani, care se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă (în familia de plasament sau la asistent maternal profesionist), precum cei părăsiți în unități sanitare/ alte instituții, în baza instituirii măsurii de plasament în regim de urgență, conform legislației în vigoare.

 • (2) Condițiile de acces/ admitere în centru sunt următoarele:

 • a) admiterea în C.P.R.U.„Domino” se va face pe baza Dispoziției de plasament în regim de urgență emisă de Directorul D.G.A.S.P.C. Brașov/Ordonanță președințială emisă de instanța judecătorească competentă.

 • b) documentele necesare admiterii la C.P.R.U.„Domino” sunt : Dispoziția de plasament în regim de urgență emisă de Directorul D.G.A.S.P.C. Brașov/ Ordonanță președințială emisă de instanța judecătorească competentă, Raportul de evaluare inițială a situației minorului (întocmit de specialistul din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov care a realizat evaluarea situației minorului) și alte acte/documente care pot fi obținute până la instituirea măsurii de protecție (acte de identitate ale minorului și ale familiei sale, documente medicale, adrese/documente cu informații despre caz etc.).

 • c) criterii de eligibilitate:

❖copilului abuzat, neglijat, exploatat sau supus oricărei formă de violență/ aflat în pericol iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă (în familie de plasament sau la asistent maternal profesionist);

❖copilul găsit sau copilul părăsit în unitate sanitară;

❖copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora;

❖ copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;


 • d) după admiterea în C.P.R.U.„Domino” se încheie Contractul de furnizare a sociale;

fttr. luliu M*n*u nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 To4ofon/fax<O2Si.417.1Q^ amaMi wabaHot M'WW.ațpMpcfrr’./v Cod flocăit 9878339

C OMPLEX DE SERVICII „MAGI RA" CODLEA

 • (3) încetarea serviciilor sociale acordate în C.P.R.U.„Domino” și părăsirea centrului se realizează astfel:

 • a) prin reintegrarea copilului în familia sa;

 • b) prin înlocuirea măsurii de protecție de plasament în regim de urgență cu o altă măsură de protecție specială (plasament în familia extinsă sau în familia substitutivă - în familie de plasament sau la asistent maternal profesionist, plasament în sistem rezidențial).

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.P.R.U.„Domino” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau minori cu dizabilități;

 • i) să fie informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai serviciilor oferite de C.P.R.U.„Domino” și să fie consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • j) să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • k) să-și exprime liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și dezvoltării personale;

 • l) să gândească și să acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • m) să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • n) să beneficieze de serviciile menționate în ROI-ul C.P.R.U.„Domino” și misiunea acestuia;

 • o) să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • p) să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • q) să facă sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

 • r) să nu fie exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);

 • s) să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul C.P.R.U.„Domino”;

 • t) să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • u) să beneficieze de intimitate;

 • v) să-și manifeste și să-și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • w) să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

 • x) să practice cultul religios dorit;

 • y) să aibă acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de C.P.R.U.„Domino”;

 • z) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau ad.

procedurile aplicate în C.P.R.U.„Domino” și să se poată exprima liber în legătură cu/p

O SOQALĂ

.O Șl AROTECȚt, COPIL ULUI

Btr. luflu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod fiOOOSI Tolafon/faxi 028^.417.10^ omaili wabattot www.OfttfitOvM Cod flocăit 9878339

COMPLEX DE SERVICII „MAGI RA" CODLEA

aa) să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

bb) să primească răspuns la solicitările exprimate.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.P.R.U.„Domino” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • c) să participe, în raport cu vârsta, situația sa etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART.7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

Principalele funcții ale serviciului social C.P.R.U.„Domino” sunt următoarele:

 • (1) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin asigurarea următoarele activități:

 • a) reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu părintele/ reprezentantul legal al beneficiarului;

 • b) găzduire pe perioada determinată;

 • c) îngrijire personală și supraveghere;

 • d) educație non-formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viată independentă;

 • e) sănătate;

 • f) socializare, petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară;

 • g) consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • (2) de informare a beneficiarului și a familiei acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • a) oferirea ghidului beneficiarului;

 • b) deplasare pe teren la familia beneficiarului;

 • c) informare directă și indirectă;

 • (3) de promovare a drepturilor beneficiarului și a unei imagini pozitive a acestuia, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • a) informare în comunitate prin mijloace directe și indirecte;

 • b) organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • c) colaborare cu instituții și fundații din tară și străinătate;

 • (4) de asigurare a calității serviciilor sociale furnizate, prin realizarea următoarelor activități:

 • a) reintegrare familială;

 • b) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • c) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • d) monitorizarea planurilor stabilite (PIS/PIP);

 • e) oferirea de servicii specializate prin intermediul specialiștilor (psiholog, asistent social, asistent medical, terapeut, etc).

Uf

atr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tolofon/faxa O2M.417.1!H^ onaili wobattof wwvs.clg»»petov.ro Cad fiscali 9878339

COMPLEX DE SERV1CU _MAGl RA“ CODLEA

ART.8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

 • (1) Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” face parte din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea și funcționează conform statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean conform Anexei 2.

 • (2) Structura de personal din cadrul C.P.R.U. „Domino” este compusă din:

 • a) personal de conducere;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar;

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire;

Raportul beneficiar/angajat este de 1/12.

ART.9

PERSONALUL DE CONDUCERE

Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de Centru (pentru întregul Complex de Servicii „Măgura” : Centrul de Primire în Regim de Urgență "Domino”, Centrul pentru Copilul cu Handicap Sever ”Speranța”, Centrul de Plasament "Alice”).

> Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul C.P.R.U.„Domino” și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului muncii etc.;

 • b)  elaborează rapoartele generale privind activitatea C.P.R.U.„Domino”, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii C.P.R.U.„Domino” în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care ii este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j)  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul C.P.R.U.„Domino” și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă C.P.R.U.„Domino” în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din tară și din străinătate;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență^^alâ10^^ . de la domiciliul copilului/ familiei, cu alte instituții publice locale și organizații ale societîraî gi®âfee.

atr. lutlu Manlv nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6O0OB1 Talafon/faxt 02ti.417.100, ernaHi «mca^dunsiicbv.ro wabattat                   Cod flocăit 9B70339

COMPLEX DE SERVICII „MAGI RA ■ CODLEA

active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • p) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a R.O.F.-ului;

 • q) asigură încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii;

 • r) analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul Centrului;

 • s) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • t) alte atribuții prevăzute în standardului minim de calitate aplicabil.

 • (3) Șeful de centru ocupă postul în urma susținerii unui concurs/examen, în condițiile legii.

 • (4) Șeful de centru este absolvent cu diplomă de învățământ superior, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face în condițiile legii.

ART. IO

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE ȘI AUXILIAR

(l) Personalul de specialitate al Complexului de servicii "Măgura”, care deservește C.P.R.U.”Domino” este format din:

 • a) asistent social pricipal S - cod COR 263501;

 • b) educator principal PL - cod COR 263508

 • c) instructor de educație principal M - cod COR 531203;

 • d) instructor de educație M - cod COR 531203;

 • e) psiholog specialist S - cod COR 263411;

 • f) psihopedagog S - cod COR 263412

 • g) părinte social G - cod COR 531202

 • h) asistent medical PL - cod COR 325901

(2) Atribuții generale ale personalului de specialitate din cadrul Complexului de servicii "Măgura” Codlea care deservește C.P.R.U. „Domino” sunt:

 • • să promoveze, prin toate acțiunile sale, interesul superior al copiilor ocrotiți de instituție;

 • • să respecte confidențialitatea cazurilor copiilor ocrotiți în centrul de primire;

 • • să răspundă de calitatea muncii pe care o realizează;

 • • să adopte în relație cu colegii o atitudine amicală, care să faciliteze cooperarea în rezolvarea problemelor de serviciu;

• să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice în instituție; să nu fumeze decât în locurile special amenajate;

 • • să respecte cu strictețe programul de lucru;

 • • să creeze în relațiile cu copiii o atmosferă caldă, familială, de sinceritate, înțelegere și încredere reciprocă, să le insufle încredere și optimism;

 • • să nu aducă injurii și acuze părinților copiilor ocrotiți, atât în prezenta copiilor cât si în absența acestora;

 • • să nu utilizeze injuriile și pedepsele fizice în relație cu copiii, indiferenț/^e famj^Je


str. lullu M*nlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91 Tolofoa/faxa0281.417.100^ «analii •tricat&cițFai&pctov.ia watoattac www.tffupefri'./v Cod fiscali 907*339

COMPLEX DE SERVICII.„MAGI RA" CODLEA


acestora;

 • • să participe la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • • să răspundă pe durata efectuării serviciului de bunurile mobile și imobile, de integritatea acestora în spațiul fizic în care își desfășoară activitatea;

 • • să supravegheze în permanență copiii, pentru a evita eventuale accidente sau stricăciuni ale bunurilor (răspunde personal în cazul producerii de accidente pe perioada serviciului său);

 • • să cunoască normele de protecția muncii și P.S.I., să se prezinte la toate instruirile legate de protecția muncii și P.S.I. și să aplice aceste norme;

 • • să ia toate măsurile pentru a preveni producerea de accidente lui și copiilor, de a evita producerea exploziilor, intoxicațiilor sau alte pagube materiale sau să pericliteze sănătatea sau viața copiilor;

 • • să cunoască și să respecte legislația în vigoare cu privire la protecția copilului; să consulte literatura de specialitate în domeniu;

 • • să respecte cu strictețe prevederile regulamentului de ordine interioară;

 • • să colaboreze cu ceilalți angajați ai centrului la rezolvarea unor cazuri de copii cu probleme;

 • • să ducă la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

 • • să respecte N.I.F. și ROF;

 • • răspunde civil, penal, material, administrativ - după caz.

fi distribuit oriunde în cadrul Complexului, în aceeași funcție ținând cont de nevoile

Poate existente conform clasificării ocupațiilor din România.


 • (3) Atribuții specifice ale personalului de specialitate:

a) asistentul social pricipal S - cod COR 263501

 • •  să preia copilul de la părinți sau de la alte posibile surse (poliție, alte persoane fizice etc.), și să

îl prezinte personalului instituției; i se prezintă copilului situația sa actuală, i se aduc la

cunoștință drepturile, obligațiile personale și regulamentul de ordine interioară;

 • •  să discute la primul contact cu părinții despre motivele care au dus la instituționalizare,

perioada preconizată pentru a rămâne în Centru și stabilește împreună cu aceștia planul de

reintegrare;

 • •  să aducă la cunoștința părinților prevederile legii; să discute cu părinții importanța menținerii legăturilor cu familia pentru copil, stimulând vizitele în ambele sensuri; insistă pe cât posibil pentru reducerea perioadei instituționalizării în Centru; discută cu părinții alternative de protecție specială a copiilor și notifică în scris hotărârea acestora;

 • •  să efectueze adrese către Direcție, fișe de monitorizare, adrese privind anumite demersuri: înscriere la școală, solicită eliberarea de foi matricole, adrese către poliție, SPAS etc.;

 • •  să sesizeze Poliția și D.G.A.S.P.C. Brașov în cazul în care dispare un copil din centru; să se deplaseze la domiciliul părinților sau al persoanelor semnificative, pentru a-1 găsi;

 • •  să consemneze în dosarul copilului toate discuțiile avute cu acesta, toate discuțiile avute cu părinții, reevaluările făcute la domiciliul familiei copilului, precum și toate modificările survenite în situația copilului, inclusiv planurile de reintegrare;

 • •  să colaboreze cu psihologul și instructorul de educație în scopul cunoașterii copilului și familiei acestuia, pentru găsirea soluției optime în privința copilului;

 • •  să militeze pentru cunoașterea drepturilor copilului, atât de către personal cât și de către copiii din centru;

 • •  să contribuie împreună cu instructorul de educație la înregistrarea evoluției copilul^?tro^utUl'

8                                    (p

*tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SODO&1 Tolafon/faxi 0230.417.100, «malta wabsMot wvrw.etooop<f&v.r» Cod floealt 9B70339

COMPLEX DE SERVICII _MAGl RA“ CODLEA

relațional, legături simbolice cu familia și cu persoanele importante din trecutul copilului, istoricul instituțional și să consemneze permanent evenimentele din viața acestuia;

să participe activ la identificarea problemelor de orice natură a copiilor, a originii acestor probleme, a eventualelor situații de abuz (fizic, psihic sau sexual) și a oricăror situații prin care s-au încălcat drepturile copiilor din Centru; să se implice în furnizarea de informații persoanelor implicate în rezolvarea acestor probleme și să susțină moral acești copii până la restabilirea sănătății psiho-fizice a copilului;

să întocmească rapoarte despre copii la solicitarea autorităților, conform legii (D.G.A.S.P.C. Brașov și din alte județe, Poliție, Primărie, etc.);

să acționeze (prin sesizarea Serviciului Juridic) pentru înregistrarea nașterii copiilor care nu au certificat de naștere; să solicite extrase de naștere pentru uzul organelor de stat, dacă este cazul, să sprijine copilul pentru realizarea buletinului de identitate; să păstreze actele de identitate ale copilului.

b) educator principal PL - cod COR 263508

răspunde și se implică activ în educația școlară, extrașcolară a copiilor din grupă;

elaborează și implementează planul anual/lunar/săptămânal/zilnic de educație, funcție de capacitatea individuală a fiecărui beneficiar;

participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS nevoi educaționale și urmărește obținerea de rezultate școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului;

participă la întâlnirile organizate de șeful S.R. cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. Brașov în scopul analizării situației copilului și cunoaște procedurile de colaborare cu managerul de caz și alți specialiști;

este desemnat persoană de referință pentru copil/tânăr și întocmește programul de acomodare, cu sprijinul specialiștilor din instituție;

elaborează, împreună cu cadrul didactic, Programul educațional, anexă a PIP, urmărește pregătirea temelor școlare și asigură sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;

în situația în care copilul, din motive de sănătate, nu poate frecventa, pe o perioadă determinată de timp, cursurile, educatorul solicită cadrelor didactice lecțiile predate și lucrează suplimentar cu copilul pentru asigurarea continuității activităților de pregătire școlară în conformitate cu curriculum școlar;

educatorul participă la toate activitățile la care unitatea de învățământ solicită prezența părinților;

participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS nevoile de recreere și socializare, PIS dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

participă, împreună cu copiii la acțiuni administrative în C.P.R.U. „Domino”;

cunoaște și aplică procedurile specifice standardelor de funcționare a C.P.R.U. „Domino”;

pregătește împreună cu echipa pluridisciplinară reîntoarcerea în familie, înlocuirea măsurii de protecție, integrarea socio-profesională a copilului/tânărului, după caz;

evaluează periodic beneficiarii și întocmește Rapoartele de Monitorizare a Implementării P.I.S.;

participă la ședințele de supervizare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

completează registrele existente în S.R. - abuz, sesizări/reclamații, pedepse, completează și actualizează Jurnalul Copilului;

în acord cu beneficiarii și educatorii, programează și realizează activitățile de educare non^/ formală;                                                                              fi

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 TolofonJfaxi 0289.417.100^ «naUi «eico^«i*a<b#cSv.»o wabaHa* www.tt^»»pc8»vjv Cod flocăit 987*339


COMPLEX DE SERVICII „MAGI RA“ CODLEA

contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională prin activități de recreere, socializare, petrecere a timpului liber;

încurajează dezvoltarea relațiilor pozitive cu mediul social;

colaborează cu instructorii de educație și psihologul pentru elaborarea strategiei de educație pentru fiecare copil (educație formală, non-formală, informală, valori, finalitate educație, precum și particularitățile copilului);

prin comunicare verbală și nonverbală, evaluări pozitive și activități de socializare, contribuie la progresul afectiv al beneficiarilor;

comunică medicului de familie sau asistentei medicale eventualele probleme legate de sănătate și ia măsuri pentru respectarea prescripțiilor medicale (însoțește copiii la medic în lipsa asistentului medical, administrează tratamentul medical când este cazul);

propune șefului de centru modalitatea prin care pot fi recompensați copiii, în funcție de rezultatele lor școlare sau de implicarea în activitățile desfășurate în cadrul centrului;

verifică cel puțin o dată pe săptămână inventarul bunurilor copilului când se face și programul administrativ, dar se vor face și controale de rutină ori de câte ori este nevoie;

are o atitudine afectivă față de copii, evitând discuțiile neprincipiale și orice contact fizic nenecesar cu aceștia sau cu colegii, pentru a evita orice influență negativă asupra procesului de socializare a copiilor;

duce la îndeplinire sarcinile ce revin ofițerului de serviciu.

 • c) și d) instructor de educație principal M și instructor de educație M - cod COR 531203 să proiecteze, să organizeze și să conducă întreaga activitate educativă, ținând cont și de preferințele copiilor;

să se informeze de la persoanele aflate în cunoștință de cauză (asistent social, psiholog etc.), asupra motivelor care au dus la instituționalizare și privind alte date personale ale copilului;

să conlucreze cu medicul instituției, cu psihologul, cu asistentul social și cu părinții copilului, pentru găsirea mijloacelor de educație adecvate acestuia și pentru păstrarea stării de sănătate;

să stabilească împreună cu asistentul social întâlniri cu familia, familia lărgită sau persoane care prezintă atașament față de copil;

să consemneze în caietul copilului datele importante din viața acestuia;

să stabilească, împreună cu psihologul din centru, cele mai adecvate măsuri educative pentru dezvoltarea intelectuală, morală și socială a copiilor și pentru rezolvarea devierilor de conduită;

să contribuie la înfrumusețarea clădirii centrului de primire, efectuând cu copiii lucrări practice în funcție de aptitudinile, pregătirea și preferințele lor; să implice copiii în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești;

să asigure (prin scoaterea din magazie) a echipamentului copilului, în funcție de sezon și de prețul de cost alocat copilului;

să organizeze activități specifice de deprinderi de viață independentă necesare reintegrării copilului;

să preia copiii pe bază de proces verbal, la intrarea în serviciu, și să solicite informații cu privire la starea generală a copiilor și a cazurilor problemă;

să ajute copiii la formarea deprinderilor de a se spăla și îmbrăca;

să efectueze înviorarea de dimineață prin intermediul exercițiilor fizice; în funcție de> vremii, acestea se vor desfășura în curte sau în interiorul centrului;

să supravegheze și să ajute copiii la servirea mesei, în scopul formării deprinc^loț^fe mânca civilizat;
io
*tr. luflu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Talafon/faxi O29l.417.1QCy amaMi W0b»H0t                Cod flăcăii M70339

COMPLEX DE SERVICII „MAGI RA“ CODLEA

să comunice conducerii centrului problemele apărute pe linie instructiv-educativă și disciplinară, iar celui administrativ pe cele organizatorice și gospodărești;

să comunice medicului sau asistentei medicale problemele medicale apărute;

să însoțească copiii mici, împreună cu părintele social, la grupurile sanitare, ajutându-i la dezbrăcat, îmbrăcat, spălat, pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (personalul să fie de același sex cu copilul); să solicite schimbarea lenjeriei de corp și a celei de pat, atunci când este cazul;

să efectueze periodic un control privind modul în care copiii își întrețin articolele vestimentare sau de echipament;

să aibă în timpul servirii mesei un rol activ prin păstrarea liniștii în sala de mese și prin demonstrații practice privind modul cum se servește masa;

să supravegheze predarea hainelor murdare la spălătorie știind că are în subgestiune întreg echipamentul copilului;

să verifice cel puțin o dată pe săptămână inventarul copilului (când se face și programul administrativ), dar și prin controale de rutină, ori de câte ori este nevoie;

să colaboreze cu administratorul pentru programul administrativ zilnic (curățenie în curte, holuri, dormitoare, băi, W.C.-uri, sală de activități, activități în sala de mese, la bucătărie, spălătorie, etc.);

să planifice/ organizeze un program de excursii sau ieșiri în aer liber, de drumeții, de activități pe terenul de sport;

să supravegheze programul de somn al copiilor;

să stabilească un program T.V. și pentru alte activități în sala de activități;

fiecare instructor de educație va îndeplini rolul de persoana de referință pentru un număr de copii din grupa sa. Persoana de referință va elabora un plan individualizat de intervenție pentru fiecare copil, după două săptămâni de la internare. Planul urmează a fi reactualizat lunar;

să completeze caietele personale ale copiilor (obligatoriu) cu date importante din viața lor, astfel încât la transferarea lor să avem o oglindă fidelă a vieții copilului;

instructorul de educație de serviciu are obligația de a întocmi referat pentru haine la internare, externare sau când pleacă copiii;

vor fi verificați toți copiii la intrarea sau la plecarea din centru (să nu dețină băuturi alcoolice, substanțe interzise, obiecte care pot produce vătămări corporale etc.);

 • e) psihologul specialist S - cod COR 263411

realizează evaluarea psihologică inițială și periodică a copiilor admiși în C.P.R.U. „Domino” și elaborează Planul Personalizat de Consiliere (P.P.C.);

întocmește evaluarea și re-evaluarea psihologică a beneficiarilor C.P.R.U. „Domino” (profilul de personalitate și nivelul de dezvoltare cognitivă);

participă, împreună cu echipa pluridisciplinară, la elaborarea P.I.P.;

întocmește Raportul de monitorizare referitor la atingerea obiectivelor cuprinse în P.P.C. pentru fiecare beneficiar în parte, stabilind obiective și activități concrete pentru o dezvoltare psiho-emoțională echilibrată;

stabilește frecvența și durata consilierilor acordate copiilor/adulților, în funcție de tipul problemelor identificate;

consiliază familia împreună cu asistentul social, la momentul efectuării anchetei sociale ;

întocmește evaluarea psihologică a copiilor, a familiilor acestora la solicitarea D.G.A^Rl?.^^-Brasov ;                                                                                                  /pineciiA.

str. luflu M«nlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolofon/fax« 0263.417.100, emaHi wvrw.Og36pebv.ro Cod floeali 9979339

COMPLEX DE SERVICII „MAGVRA" C ODLEA

 • •  mediază conflictele apărute între beneficiari, între beneficiari și personalul centrului și între beneficiari și membrii diverselor colectivități;

 • •  observă și optimizează dinamica grupurilor de beneficiari ai centrului rezidențial;

 • •  elaborează strategii specifice care să corespundă cerințelor individuale sau de grup;

 • •  evaluează contextul în care se manifestă problemele psihologice ale beneficiarilor;

 • •  întocmește evaluări psihologice necesare instanțelor de judecată și însoțește copilul în instanța de judecată - după caz;

 • •  colaborează cu instructorii de educație, cu asistentul social, în vederea elaborării activităților educaționale, recreative și de socializare pentru fiecare beneficiar în parte;

 • •  desfășoară ședințe de psihoterapie individuală și de grup cu beneficiarii (ludoterapie, art-terapie, ergoterapie, etc), întocmind documentele aferente ;

 • •  susține și încurajează menținerea și îmbunătățirea relației copil-familie;

 • •  solicită în unele cazuri avizul medicului neuropsihiatru;

 • •  cunoaște legislația aplicabilă în domeniul psihologiei și a protecției copiilor și acționează pentru respectarea acesteia;

 • f) psihopedagog S - cod COR 263412

 • •  oferă consiliere în funcție de problemele fiecărui beneficiar;

 • •  consiliază familia biologică în vederea reintegrării copilului;

 • •  oferă consiliere personalului din centru, pentru buna desfășurare a activității;

 • •  întocmește fișe de evaluare psihologică, raport de evaluare, participă la întocmirea documentelor de specialitate și a altor categorii de documente necesare unei bune desfășurări a activității din centru;

 • •  evaluează aspectele psihologice ale copilului, familiei din care provine;

 • •  oferă consiliere si terapie suportivă, în funcție de problemele fiecărui beneficiar;

 • •  oferă terapii de scurtă durată focalizate pe problemă (individuale și de grup);

 • •  oferă consiliere în vederea modificării stilului de viață;

 • •  cunoaște Managementul conflictului, oferind mediere și negociere, etc.;

 • •  însoțește beneficiarul admis în centru, în primele ore ale găzduirii asfel încât să faciliteze adaptarea în mediul instituțional și elaborează - făcând parte din echipa pluridisciplinară împreună cu managerul de caz, asistentul social, asistenta medicală, instructorul de educație -în cel mult două săptămâni de la admiterea beneficiarului, raportul de evaluare detaliata a situației acestuia ;

 • •  participă la întocmirea și reactualizarea documentelor obligatorii din dosarul beneficiarului rezident în centru (raport de evaluare detaliată, revizuiri, fișa psihologică, planificare lunară, raport de activitate/monitorizare, note de întâlnire/consiliere, etc.) pe care le înaintează șefului de centru pentru avizare;

 • •  realizează planificarea lunară a obiectivelor specifice, anexă a programului personalizat de intervenție (PPI), prin care se stabilesc detalii despre obiectivele de atins pentru fiecare beneficiar, pe termen de o lună, care corespund nevoilor identificate în PIP;

 • •  participă cel puțin săptămânal sau de câte ori este necesar la întâlnirile de caz ale echipei multidisciplinare din centru, pentru a discuta cazurile și a lua deciziile necesare soluționării acestora;

 • •  sesizează orice abuz (de orice natură: fizic, psihic etc.) sau situații prin care se încalcă

drepturile beneficiarilor, în care sunt implicați alți angajați ai centrului sau persoan^d^Jaf?^ centrului, înștiințând șeful de complex cu privire la aceste fapte și derulează un cupMnț^j^pe problematica abuzului;                                                           /A? generală

r                                                                                           Z DE ASISTENT

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Tolcfoo/faxi OMt.417.1DO, omaili •Sico^dgaMhcfev.rtt» woboHm wvrw.efgoopebv.ro Cod fiscali 9B7S339

COMPLEX DE SERVICII ..MAGI RA“ CODLEA

 • •  asigură o atmosferă plăcută în centru stimulând cognitiv și afectiv beneficiarii și ajutându-i să dezvolte relații pozitive cu ceilalți beneficiari din centru, cu personalul din unitatea de învățământ - dacă este cazul;

 • •  răspunde de elaborarea documentelor în termenele stabilite;

 • •  face propuneri pentru îmbunătățirea activității centrului;

 • •  cunoaște legislația aplicabilă în domeniul psihologiei și a protecției copiilor și acționează pentru respectarea acesteia;

 • g) părintele social G - cod COR 531202

 • •  respectă regimul alimentar stabilit de medicul unității sau medicul specialist, conform vârstei sau stării de sănătate;

 • •  supraveghează și participă la efectuarea igienei corporale a copiilor;

 • •  supraveghează și participă la activitățile educaționale ale copiilor ;

 • •  asigură securitatea și integritatea a copiilor în programul de recreere (în aer liber);

 • •  însoțește copii în deplasările către unitățile spitalicești, asigură securitatea și integritatea lor;

 • •  curăță și să dezinfectează zilnic camerele, geamurile, pardoselile din cadrul unității;

 • •  efectuează spălarea rufelor și călcatul acestora când nu exista spălătoreasă;

 • •  efectuează sterilizarea zilnică a tacâmurilor/vaselor din care sunt alimentați copii;

 • •  în cazul în care nu există personal sau personalul este insuficient, va asigura pregătirea mesei și servirea ei;

 • •  realizează supravegherea copiilor pe timp de noapte/în timpul somnului, împreună cu ofițerul de serviciu și asistentul medical (trezindu-i și ducându-i la baie pe cei cu enurezis nocturn, după caz);

 • •  efectuează și menține în permanență curățenia, în dormitoare, pe holuri, în grupurile sanitare, în curtea centrului și la locurile de joacă; în funcție de vârsta copiilor, îi poate implica pe aceștia în realizarea curățeniei în dormitor sau în alte locuri pe care le frecventează;

 • • asigură, împreună cu instructorul de educație, formarea deprinderilor de viață independentă;

 • • asigură servirea mesei de seară, și după caz, participă la pregătirea ei;

 • •  cunoaște legislația aplicabilă în domeniul psihologiei și a protecției copiilor și acționează pentru respectarea acesteia;

 • h) asistent medical PL - cod COR 325901

 • •  îndeplinește prescripțiile de ordin igienico-sanitar ale medicului;

 • •  realizează primirea, consultația, trierea copiilor, stabilirea necesității și efectuarea metodelor speciale de igienă (combaterea pediculozei, scabiei, infestării cu paraziți, afecțiunilor dermatologice etc), programarea și evidența efectuării consultațiilor de specialitate, a analizelor de laborator și a investigațiilor conform indicațiilor medicilor specialiști;

 • •  realizează controlul periodic al copiilor: cântărire, termometrizare, înregistrarea pulsului, a respirației, recoltări de probe biologice; calculează indicii ponderali și caloriile, pentru fiecare copil și consemnează aceste date într-o fișă specială;

 • •  urmărește cu atenție dezvoltarea somato-motorie a copiilor și starea sănătății lor;

 • •  ajută medicul la efectuarea examenului medical al copiilor și semnalează acestuia orice semn de boală sau orice alt eveniment posibil;

 • •  aplica tratamentul prescris de medic și administrează medicamentele conform prescripțiilor medicale;


 • •  participă la activitatea organizată a perioadei de veghe;

 • •  instruiește personalul cu privire la aplicarea tratamentului medicamentos și a

str. luliu M«nlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Talafon/faxs 0980,417.1 OC^ omaMi wabattat wvrw.4g»»peOv.r9 Cad fiscali 9B79339

COMPLEX DE SERVICII „MAGIRA" CODLEA

alimentar copiilor din centru, pe perioada în care asistentul medical nu este prezent în centru;

 • •  realizează controlul igienico-sanitar al alimentelor;

 • •  însoțește copiii la examenele medicale efectuate în afara complexului (examene efectuate de către medicul de familie sau de către un alt specialist);

 • •  realizează demersurile de internare/externare a copiilor din complex;

 • •  realizează sterilizarea instrumentelor la locul de muncă, după normele în vigoare;

 • •  supraveghează permanent, din punct de vedere medical, copiii internați în centru;

 • •  gestionează corespunzător medicamentele de care dispune;

 • •  face programări pentru anumite consultații medicale în primele zile după admitere;

 • •  calculează caloriile pentru meniul de a doua zi;

 • •  controlează modul cum se face curățenia în centru, aducându-i la cunoștință șefului de centru dacă din punct de vedere igienico-sanitar sunt deficiențe;

 • •  verifică carnetele de sănătate ale personalului din centru și în mod special ale personalului care participă activ la prepararea hranei;

 • •  se asigură că va intra în posesia fișei medicale, de la medicul de familie al copilului, în primele 3-5 zile de la internarea copilului, împreună cu asistentul social al complexului și managerului care răspunde de caz;

 • •  duce la îndeplinire toate dispozițiile ce-i revin potrivit Legii 272/2004 și a Standardelor Minime Obligatorii: Ordinul 25/2019.

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărie, întretinere-reparatii, deservire

(1) Personalul administrativ deservește CS “Măgura” Codlea, inclusiv C.P.R.U.„Domino” (asigură activitățile auxiliare) și este alcătuit din:

 • a) economist SI - cod COR 263102

 • b) referent MIA - cod COR 331309

 • c) administrator MI - cod COR 515104

 • d) magaziner M - cod COR 432102

 • e) paznic G - cod COR 962907

 • f) șofer GI - cod COR 832201

 • g) muncitor calificat Glii - cod COR 7549

 • h) muncitor necalificat GI - cod COR 9622

(2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărie, întreținere -reparații, deservire:

 • a) economist SI - cod COR 263102

 • • întocmește toate documentele prevăzute de legea 82/1991 a contabilității;

 • • ia măsuri de transpunere în practică a prevederilor conținute de normele interne, dispoziții primite de la D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • • întocmește împreună cu șeful de centru și administratorul Bugetul de venituri și cheltuieli al centrului pe care îl înaintează la D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • • organizează conform dispozițiilor legale, circuitul actelor justificative și a documentelor contabile și asigură înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidenta contabilă;

 • • efectuează operațiile contabile și organizează evidenta contabilă sintetică și analitică;

 • • primește și execută formele de poprire, asigură realizarea titlurilor executorii, a contr; încheiate cu salariații și efectuează reținerile respective pe statele de salarii;

  fcC (IA ERAl (STEWTA 7® fAAlZ /CM


  OJf GEa DE AS


 • • întocmește referate pentru urmărirea debitorilor și achitarea acestora;


atr. luliu Mantu nr. 6, Brașov, jud. Brașov* cod S00091 TolofoA/faM« 028t.417.10Q, omaili wabatta*                   Cod flocăit 9B7S339

C OMPLEX DE SERVICII „VLVGURA“ CODLEA

 • • organizează evidența contractelor încheiate și urmărește executarea lor;

 • • organizează inventarierea valorilor materiale și bănești; instruiește și controlează periodic personalul unității care gestionează bunuri;

 • • ține la zi evidența contabilă în vederea confruntării cu evidența tehnico-operativă a gestiunii și sesizează D.G.A.S.P.C. Brașov în vederea corectării neconformitătilor;

 • • verifică statele de plată ale angajaților;

 • • urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor privind salarizarea și drepturile personalului, având ca bază legile în vigoare, statul de funcțiune etc.;

 • • întocmește, clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare, etc.;

 • • efectuează lunar confruntări cu gestionarii;

 • •  întocmește lunar până la data de IO ale lunii balanța de verificare analitică și evidența bugetară pe care le transmite la Serviciul CSPBMF;

 • •  urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au drept copiii, verificând periodic registrul scadențar;

 • •  verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul unității;

 • •  verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilizează bonurile de consum și listele de alimente;

 • •  vizează calculul foilor de alimentație zilnică și a alimentelor eliberate de la magazie pentru pregătirea hranei copiilor;

 • •  examinează și face propuneri în vederea cheltuirii raționale a alocațiilor de hrană;

 • •  verifică periodic registrul de evidentă a meselor servite la cantină;

 • •  se ocupă de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea financiar - contabilă a unității (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni etc.);

 • •  răspunde de efectuarea înregistrărilor contabile în funcție de documentele justificative și de soldul conturilor din balanță în ceea ce privește componența acestuia și de respectarea normelor contabile și controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum și de păstrarea acestora pe suport magnetic;

 • •  îndeplinește orice sarcină trasată de directorul economic, șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, șeful de centru și Directorul General Adjunct pentru Protecția Copilului;

 • •  anunță conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov cu ocazia oricărui control pe linie de contabilitate și transmite o copie după procesul verbal întocmit de organul de control pentru urmărirea realizării măsurilor ce se impun;

 • •  pune la dispoziția organelor de control toate documentele financiar-contabile solicitate;

 • •  respectă prevederile M.O.F. al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  respectă N.I.F.

 • b) referent MIA - cod COR 331309

 • •  ia măsuri de transpunere în practică a prevederilor conținute de normele interne, dispoziții primite de la D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, planul de venituri și cheltuieli extrabugetare, planul de casă, precum și orice alte lucrări de planificare financiară, la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • •  urmărește executarea integrală a bugetului, în scopul unei utilizări judicioase a bugetare alocate, informând periodic conducerea în vederea luării de măsuristr. lullu M«nlu rw. 6, Brașov, jud> Brașov, cod SOOOB1 Talafon/faxi 0291.417.100, amaili wabatta* wvrw.e/gjt»pet>v.r'& C«d fiscali 987*339

COMPLEX DE SERVICII „MAGI RA" CODLEA

pentru realizarea sarcinilor planificate;

 • •  organizează conform dispozițiilor legale, circuitul actelor justificative și a documentelor contabile, și asigură înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidența contabilă;

 • •  efectuează operațiile contabile și organizează evidenta contabilă sintetică și analitică;

 • •  primește și execută formele de poprire, asigură realizarea titlurilor executorii, a contractelor încheiate cu salariații și efectuează reținerile respective pe statele de salarii;

 • •  întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau în conturile bancare, pentru urmărirea debitorilor de orice fel și pentru achitarea creditelor;

 • •  organizează evidența contractelor încheiate și urmărește executarea lor;

 • •  organizează inventarierea valorilor materiale și bănești; instruiește și controlează periodic personalul unității care gestionează bunuri;

 • •  întocmește și execută planul de muncă și salariile unității, în conformitate cu statutul de funcții;

 • •  verifică statele de plată ale angajaților;

 • •  urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor privind salarizarea și drepturile personalului, având ca bază legile în vigoare, statul de funcțiune, etc.;

 • •  întocmește dările de seamă contabile și pe cele statistice, privind plata salariilor;

 • •  întocmește, clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare, etc.;

 • •  efectuează lunar confruntări cu gestionarii;

 • •  verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilizează bonurile de consum și listele de alimente;

 • •  întocmește lunar până la data de 15 ale lunii balanța de verificare analitică la ct. 001; 600 pe care o confruntă cu balanța sintetică;

 • •  urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au drept copiii, verificând periodic registrul scadențar;

 • •  verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul unității;

 • •  face parte activă din comisia de casare și declasare;

 • •  vizează calculul foilor de alimentație zilnică și a alimentelor eliberate de la magazie pentru pregătirea hranei copiilor;

 • •  examinează și face propuneri în vederea cheltuirii raționale a alocațiilor de hrană;

 • •  verifică periodic registrul de evidentă a meselor servite la cantină;

 • •  se ocupă de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea financiar - contabilă a unității (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni etc.);

 • •  răspunde de respectarea normelor contabile și controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum și de păstrarea acestora pe suport magnetic;

 • •  îndeplinește orice sarcină trasată de directorul economic, șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, șeful de centru;

 • •  anunță conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov cu ocazia oricărui control pe linie de contabilitate și transmite o copie după procesul verbal întocmit de organul de control pentru urmărirea realizării măsurilor ce se impun;

 • •  pune la dispoziția organelor de control toate documentele financiar-contabile solicitate;

 • •  respectă prevederile M.O.F. al D.G.A.S.P.C. Brașov;


  respectă N.LF.str. luliu M«nlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolafon/faxi 026^.417.100^ omailt wabșttot HMW.flSprMpoSvw Cod flocăit 9B79339

COMPLEX DE SERVICII „MAGVRA" CODLEA

 • c) administrator MI - cod COR 515104

 • •  la începutul schimbului va controla toate încăperile centrului, verificând vizual dacă totul este în regulă și nu s-au produs stricăciuni;

 • •  este obligat a lua legătura cu ofițerul de serviciu din schimbul de noapte, îngrijitorul și educatorul de serviciu pentru a verifica dacă s-au produs stricăciuni sau au dispărut obiecte de inventar, mijloace fixe sau orice bun din centru;

 • •  dacă constată orice neregulă, trebuie să solicite angajaților de serviciu un referat prin care să arate cauza care a dus la neregula constatată, prezentând mai departe acest referat șefului de centru;

 • •  întocmește foaia de parcurs pentru conducătorul auto al centrului verificând dacă mașina se află în stare de funcționare și dacă este aprovizionată cu combustibil;

 • •  verifică dacă conducătorul auto este odihnit, nu se află sub influența băuturilor alcoolice, dacă este apt pentru a conduce autovehicolul;

 • •  întocmește contracte de sponsorizare;

 • •  stabilește sarcinile precise pe sectoare și pe activității oamenilor din subordine: îngrijitori, bucătari, spălătorese, mecanic, paznic;

 • •  participă la alcătuirea meniului împreună cu magazionerul, doctorul și bucătarul;

 • •  asistă la predarea alimentelor de către magazioner către bucătărie, confirmând dacă cantitățile corespund listei zilnice;

 • •  face comenzi către furnizorii cu care avem contracte, în urma consultării cu magazionerul, șeful biroului contabilitate și șeful de centru ;

 • •  este răspunzător de ordinea și curățenia din centru, urmărind ca în orice moment centrul să arate curat, bine întreținut și în permanentă primitor;

 • •  întocmește referate de necesitate care vor fi supuse aprobării șefului de centru și apoi vor fi trimise la D.G.A.S.P.C. Brașov, pentru aprobările de rigoare;

 • •  obligatoriu pe referatul de necesitate trebuie consemnat de către șeful biroului de contabilitate sau înlocuitorul acestuia, disponibilul din contul respectiv;

 • •  poate solicita educatorului de serviciu repartizarea unor copii care să ajute la activitățile gospodărești;

 • •  răspunde de încadrarea în cotele de benzină alocate; astfel, va semnala șefului de centru orice depășire a acestora;

 • •  este obligat să întocmească N.I.R. pentru orice bun intrat direct în gestiunea sa, să opereze în fișele de evidenta obiectelor de inventar aflate în folosință cât și în fișele mijloacelor fixe, la rubricile intrări sau restituiri. Acest lucru se face în ziua în care are loc operațiunea;

 • •  controlează periodic dacă obiectele de inventar aflate în folosință sau mijloacele fixe de pe teren care sunt date în subgestiuni se află faptic la locul lor. Orice mutare a lor dintr-un loc în altul se va evidenția și în listele de inventar care se află pe locuri de folosință;

 • •  solicită referatele de îmbrăcăminte care se întocmesc la internarea sau externarea copiilor din centru; acestea vor fi îndosariate;

 • •  întocmește bonurile de transfer în cazul în care copiii sunt transferați în alte centre din județul nostru;

 • •  întocmește bonuri de consum pentru materiale și obiecte de birotică, cât și bonuri de consum când se solicită scoaterea din magazie a unor obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte sau produse ca: detergenți, săpun, pastă de dinți, deodorante, periuțe etc.;


 • •  controlează procesul de fabricare a meniului, dacă se respectă cantitățile și calitate

str. Ivliu M«nlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Talafon/faxi 0281.417.10^ amaili w*b*M« wvrw.iiga»pebv.ro Cod fiscali 9B7S339


COMPLEX DE SERVICII ..MAGI RA“ CODLEA

 • •  controlează calitatea tuturor lucrărilor care se efectuează în centru, semnalând șefului de centru orice neregulă;

 • •  controlează personalul din subordine pe întreg parcursul programului, putând controla și prin sondaj la anumite ore, modul în care acesta își desfășoară activitatea și cum respectă programul de lucru. Are obligația de a controla și a semnala orice persoană din subordine care se prezintă la serviciu obosită sau în stare de ebrietate. în cazul constatării acestor abateri se va întocmi un raport care va fi prezentat șefului de centru, care va proceda conform regulamentului de ordine interioară;

 • •  aprovizionează centrul cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte și cele necesare activității de învățământ și activităților de timp liber a copiilor ocrotiți în centru; asigură centrul cu aparatură, mijloace de transport, alimente, combustibili, lubrifianți și altele, potrivit cerințelor și fondurilor de care dispune unitatea;

 • •  asigură păstrarea și justa folosire a tuturor bunurilor instituției;

 • •  asigură curățenia, încălzirea și iluminatul imobilelor centrului;

 • •  se îngrijește în permanentă de asigurarea condițiilor necesare aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală și colectivă, ținând seama de numărul, vârsta și sexul copiilor aflați în centru;

 • •  participă la realizarea unor lucrări de reparații și a inventarului instituției;

 • •  repartizează pe gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic felul în care sunt păstrate și folosite acestea;

 • •  ia măsuri pentru asigurarea pazei și a securității instituției, și de prevenire și stingere a incendiilor;

 • •  întocmește registrul în care înscrie echipamentul acordat copiilor și tinerilor aflați în evidenta C.P.R.U.;

 • •  controlează modul de folosire al alimentelor;

 • •  pregătește și asigură operațiile de inventariere anuală și curentă a bunurilor instituției;

 • •  face propuneri de casare a obiectelor de inventar;

 • d) magaziner M - cod COR 432102

 • •  ține evidenta materialelor și alimentelor aflate în magazie, respectând legislația de gestiune;

 • •  primește și eliberează materialele și alimentele care se păstrează în magazie;

 • •  păstrează în bune condiții obiectele și materialele aflate în gestiune; se îngrijește de conservarea corespunzătoare a alimentelor aflate în gestiune;

 • •  participă la inventarierea bunurilor materiale pe care le gestionează;

 • •  participă la stabilirea meniului zilnic;

 • •  întocmește, ori de câte ori este nevoie, împreună cu inspectorul de specialitate necesarul de alimente, echipament și materiale necesare centrului;

 • •  întocmește documentul cumulativ pentru alimente și materiale și le centralizează la sfârșit de lună;

 • •  împreună cu referentul se îngrijește de aprovizionarea centrului cu materialele necesare și alimente: mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte, materiale necesare copiilor la activitatea instructiv-educativă, aparatură, alimente, combustibil, lubrifianți și tot ceea ce este necesar pentru buna desfășurare a activității centrului;


stv. fuliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6OOOB1 Totofon/faMi 0299.417.100^ omaih wabaHat wvrv/.4g»»pebv^0 Cod flocăit 9B79339


COMPLEX DE SERVICII ...VUGLRA" CODLEA

 • •  la întocmirea listei zilnice de alimente are obligația ca aceasta să cuprindă corect meniul zilei raportat la efectivul prezent, cantitatea și, detaliat, ceea ce cuprinde acel meniu - se va scrie și pe fața foii și pe dosul ei;

 • •  execută orice altă dispoziție de serviciu sau delegare de atribuțiuni administrative emise de administrator sau șef complex;

 • •  întocmește bonurile de eliberare a materialelor din magazia centrului;

 • •  întocmește și completează fișele de echipare individuală a copiilor instituționalizați;

 • •  respectă cu strictețe prevederile N.I.F. și M.O.F, R.O.F.

 • •  duce la îndeplinire orice alte sarcini în interesul instituției sau al copiilor instituționalizați;

 • e) paznic G - cod COR 962907

 • •  răspunde de siguranța bunurilor materiale ale centrului;

 • •  efectuează controlul personalului la plecarea din unitate;

 • •  asigură paza instituției;

 • •  legitimează și anunță prezența persoanelor străine;

 • •  permite accesul în instituție doar persoanelor autorizate;

 • •  este primul contact cu o persoana străină care se prezintă la poarta instituției;

 • •  respectă sarcinile primite pe linie ierarhică;

 • •  respectă colegii și superiorii prin limbaj și atitudine;

 • •  acționează în sensul interesului copiilor ocrotiți;

 • •  completează și păstrează documentele și înscrisurile care fac obiectul activității sale;

 • •  are răspunderi pe linia situațiilor de urgență în punctul de lucru în caz de incendiu: măsuri de stingere a incendiului, anunțarea pompierilor, evacuarea copiilor și personalului și anunțarea responsabililor, acordarea de prim ajutor victimelor;

 • f) șofer GI - cod COR 832201

 • •  realizează toate demersurile de păstrare în perfectă stare de funcționare a mașinii;

 • •  efectuează zilnic verificarea sistemului de direcție, a celui de frânare și de iluminare a mijlocului de transport cu care se deplasează;

 • •  efectuează deplasări numai la dispoziția conducerii (în folosul centrului sau a copiilor asistați) și a personalului centrului aflat în delegație de serviciu;

 • •  participă la aprovizionarea unității cu alimente și medicamente;

 • •  asigură, după caz, transportul copiilor din instituție;

 • •  efectuează toate demersurile necesare pentru circulația legală a autoturismului;

 • •  face demersuri în vederea aprovizionării cu piese de schimb, carburanți și lubrifianți, pentru mijlocul de transport aflat în grija personală;

 • g) muncitor calificat Glii - cod COR 7549

 • •  la intrarea în serviciu verifică starea instalațiilor de încălzire, a cazanelor, a instalațiilor electrice și în mod obligatoriu închiderea ușilor și a ferestrelor pe timpul nopții;

 • •  verifică instalația de alimentare cu apă a centralei termice;

 • •  efectuează și menține în permanență ordinea și curățenia în centrala termică;

 • •  răspunde de starea de curățenie și întreținere a instalației de încălzire, de funcționarea acesteia la parametrii și în programul stabilit;

 • •  execută lucrări de întreținere a instalațiilor de încălzire;


 • •  în intervalul de timp când nu este necesară supravegherea focului, acesta execută lucrări de reparație și întreținere la mobilier, instalații, clădiri, etc.;


»tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolafoa/faxaO2Si.417.1Q6, omaUi •fnc*£’cKfaftp«;tov.i<» wabattet                 Cod fiscali 987*339

COMPLEX DE SERVICII ..MAGI RA“ CODLEA

 • •  în caz de incendiu ia măsuri de stingere, evacuarea copiilor, alarmare a pompierilor și a poliției, precum și anunțarea de urgență a conducerii instituției;

 • •  duce la îndeplinire orice alte sarcini în interesul instituției sau al copiilor ocrotiți.

Nerespectarea sarcinilor de serviciu, precum și a dispozițiilor primite atrage după sine sancționarea până la desfacerea contractului de muncă;

 • •  întocmește lista de meniuri împreună cu medicul, magazinerul și inspectorul de specialitate;

 • •  mare atenție la recepționarea alimentelor necesare preparării hranei provenite din magazie: să corespundă cantitativ și calitativ (să nu aibă termenul de valabilitate expirat);

 • •  preia alimentele pe bază de semnătură, iar din acel moment răspunde atât de materia primă, cât și de produsul finit;

 • •  la prepararea hranei se are în vedere respectarea rețetarului și a fișei calorice având obligația să sesizeze orice inadvertență privind numărul minim de calorii/copil/zi;

 • •  în incinta bucătăriei nu au voie persoane care nu lucrează în acel loc de muncă;

 • •  este interzisă pătrunderea în bucătărie fără halat alb. Personalul care participă la prepararea hranei trebuie să aibă carnet de sănătate cu analizele la zi, iar igiena corporală trebuie să fie unul din criteriile de bază pentru a lucra în bucătărie ( spălat, unghii tăiate, păr spălat și cu batic sau cu bonetă pe cap, etc.);

 • •  este interzis a se introduce alimente din exteriorul centrului, singurele alimente din care se prepară hrana sunt cele scoase din magazie;

 • •  este interzis a fi primiți copiii care au probleme de sănătate și nu au voie să intre în contact cu mâncarea;

 • •  bucătăria va sta de regulă închisă și numai persoanele autorizate au voie să intre (șef centru, inspectorul de specialitate, magazioner, asistent medical);

 • •  în cazul în care bucătarul nu-și face o tură completă (când servește trei mese) va preda mai departe pe bază de semnătură, alimentele sau hrana preparată, unei persoane desemnate de administrator;

 • •  realizează conservarea murăturilor, rădăcinoaselor, a verzei, și a cartofilor;

 • •  când este cazul, ajută copilul care este de serviciu la bucătărie să-și formeze deprinderi gospodărești;

 • •  realizează ordinea și curățenia în sala de pregătire a alimentelor și în sala de mese;

 • •  realizează spălarea și sterilizarea vaselor;

 • •  evacuează în permanentă gunoiul din sala de pregătire a alimentelor și din sala de mese;

 • •  servește hrana copiilor, respectând programul de masă;

 • •  este interzis a se scoate din centru alimente, hrană preparată sau resturi de mâncare;

 • •  preia în subgestiune toate bunurile ce sunt supuse spălării, ținând o evidentă clară atât a echipamentului ce intră în spălătorie, a celui ce se află stocat, cât și a celui ce iese;

 • •  se asigură că toate bunurile supuse spălării vor fi bine spălate și călcate, iar când se constată că sunt descusute, se trece la recondiționarea lor;

 • •  se asigură că lenjeria sau hainele uzate vor fi scoase din circuit și depozitate până la casare;

 • •  efectuează și menține în permanentă curățenia la locul de muncă, în centru și în curtea centrului;

 • •  întreține și contribuie la îngrijirea și dezvoltarea spațiul verde și floral din afară și din interior;

 • •  gestionează cât mai bine materialele de curățenie, fiind direct răspunzătoare de

consumată;


str. lullu M«niu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO01 Tolofon/faxi02St.417.10Q, «naHi •ffia«K£d*aa*ci»v.»0 w*b»Ha«                 Cod flscalt 9870339

COMPLEX DE SERVICII „MAGI RA" CODLEA

 • •  este vigilent în executarea sarcinilor de serviciu;

 • •  nu întârzie și nu absentează nemotivat; este prezent la post pe toată perioada serviciului, cu excepția cazurilor în care este solicitat de un superior;

 • •  respectă copiii instituționalizați, părinții, rudele sau reprezentanții acestora;

 • •  are o ținută corespunzătoare și adoptă o atitudine civilizată față de persoanele cu care interacționează în timpul serviciului;

 • •  acționează cu fermitate atunci când situația o impune;

 • •  nu dă informații despre instituție, personal sau beneficiari, persoanelor din afara instituției;

 • •  păstrează ordinea și curățenia la locul de muncă;

 • •  răspunde de documentele din sectorul propriu de activitate;

 • •  semnalează în timp util eventualele probleme sau nereguli apărute în sectorul de activitate;

 • •  adoptă în relație cu colegii o atitudine amicală, care să faciliteze cooperarea în rezolvarea problemelor legate de serviciu;

 • •  acționează în interesul copiilor ocrotiți în instituție;

 • •  respectă confidențialitatea cazurilor copiilor ocrotiți în centrul de primire;

 • •  nu aducă injurii și acuze părinților copiilor ocrotiți, atât în prezența copiilor cât și în absența acestora;

 • •  răspunde pe durata efectuării serviciului de bunurile mobile și imobile, de integritatea acestora în spațiul fizic în care își desfășoară activitatea;

 • •  cunoaște normele de protecția muncii și P.S.L, să se prezinte la toate instruirile legate de protecția muncii și P.S.I. și să aplice aceste norme;

 • •  ia toate măsurile pentru a preveni producerea de accidente lui și copiilor, de a evita producerea exploziilor, intoxicațiilor sau a altor pagube materiale ori să pericliteze sănătatea sau viața copiilor;

 • •  respectă cu strictețe prevederile regulamentului de ordine interioară;

 • •  duce la îndeplinire orice altă sarcină de serviciu primită pe linie ierarhic;

 • •  răspunde civil, penal, material, administrativ - după caz;

 • •  execută toate lucrările de reparație și întreținere din cadrul instituției;

 • •  supravegheză și menține integritatea patrimoniului instituției, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

 • •  supraveghează și participă la reparația de la centrala termică;

 • •  execută în atelier orice lucrare de reparare sau amenajare necesară instituției;

 • •  răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută;

 • h) muncitor necalificat GI - cod COR 9622

 • •  întocmește lista de meniuri împreună cu asistentul medical, magazionerul și inspectorul de specialitate;

 • •  mare atenție la recepționarea alimentelor necesare preparării hranei provenite din magazie: să corespundă cantitativ și calitativ (să nu aibă termenul de valabilitate expirat);

 • •  preia alimentele pe bază de semnătură, iar din acel moment răspunde atât de materia primă cât și de produsul finit;

  avand


 • •  la prepararea hranei se are în vedere respectarea rețetarului obligația să sesizeze orice inadvertență privind numărul minim d

  și a fișei calorice j calorii/copil/zi;

  loc de muncă;

  participă la pr

  jiena corporală jjfe __

  unghii tăiate, pă^spăljy^J^


 • •  în incinta bucătăriei nu au voie persoane care nu lucrează în acel


 • •  este interzisă pătrunderea în bucătărie fără halat alb. Personalul c hranei trebuie să aibă carnet de sănătate cu analizele la zi, iar i fie unul din criteriile de bază pentru a lucra în bucătărie (spălat,atr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolofon/faxi         Z./XKț email*

w«b»He* wvrw.etg»»pebv.ro Cod fiscal* 9B79339

COMPLEX DE SERVICII „MAGVRA“ CODLEA

cu batic sau cu bonetă pe cap, etc.);

 • •  este interzis a se introduce alimente din exteriorul centrului, singurele alimente din care se prepară hrana sunt cele scoase din magazie;

 • •  este interzis a fi primiți copiii care au probleme de sănătate și nu au voie să intre în contact cu mâncarea;

 • •  bucătăria va sta de regulă închisă și numai persoanele autorizate au voie să intre (șef centru, inspectorul de specialitate, magazioner, asistent medical);

 • •  contribuie la conservarea murăturilor, rădăcinoaselor, a verzei si a cartofilor;

 • •  când este cazul, ajută copilul care este de serviciu la bucătărie să-și formeze deprinderi gospodărești;

 • •  realizează ordinea și curățenia în sala de pregătire a alimentelor și în sala de mese;

 • •  realizează spălarea și sterilizarea vaselor;

 • •  evacuează în permanentă gunoiul din sala de pregătire a alimente și din sala de mese;

 • •  servește hrana copiilor, respectând programul de masă;

 • •  este interzis a se scoate din centru alimente, hrană preparată sau resturi de mâncare.

ART.12

Descriere responsabilităților generale ce revin tuturor angajaților serviciului social C.P.R.U.

“DOMINO”

 • (1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea;

 • a.  participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b. asigură comunicarea și colaborarea permanentă între serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c.  abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d.  respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații D.G.A.S.P.C.Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • •  de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • •  de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • •  de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • •  de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • •  de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • •  de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsampufufet,^ protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice diralg^raJ^P^/o

llo SdUALÂ/ O/l

22                           V

V coAmJli J/


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500081 Tofofon/faxi 028l.417.10C, omaHi wabșltm wvrw.tiga»pebv.r& Cod fiscali 087*339

COMPLEX DE SERVICII ..MACI RA" CODLEA


datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu si în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/ personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • 3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • a) participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • b) cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • c) utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • d) informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • e) răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • 4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • a) respectă toate regulamentele (ROF, ROI, MOF), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivel de centru;

 • b) cunoaște legislația în vigoare privind protecția copilului;

 • c) respectă Codul de Etică și Deontologie Profesională.

 • 5) Privind serviciul de permanență:

a) personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • 6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • a) să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante;

 • b) să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • c) să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART. 13

Finanțarea centrului

 • (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile conform Ordinului 25/2019.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • •  bugetul de stat;

 • •  bugetul local al județului Brașov;

 • •  donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară

și/sau din străinătate;

fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile;

alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

23str. Iwfiu Montu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1 Tolofon/faxi           fOd, analii »aica0g«Hma*cl»v.>c

wabctte* K'ww.djraapeAi'.iv Cod flseslt 9B7S339

COMPLEX DE SERVICII ..MAGVRA“ CODLEA

Anexele l și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament, după cum urmează:

Anexa l - Cadrul legal de organizare și funcționare

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social

AVIZAT,

Birou Interv în Reg de Urgență•tr. luliu Maniti nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Tolofon/faxi 0268.417.100, MnaHi oWi<ts«^dBas.|»cftra.»o> wobattet wvrw.c89a3pcttv.ro Cod flacals 9B7S33S

C OMPLEX DE SERVICII ..MAGI RA“ CODLEA

ANEXA l la Hot. nr._____________________

Cadrul legal de organizare și funcționare:

 • 1)  Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată

 • 2)  Legea nr.6l/l993 privind acordarea alocației de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare

 • 3)  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată, republicată

 • 4)  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare

 • 5)  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

 • 6)  Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 • 7)  Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată

 • 8)  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

 • 9)  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

 • 10) Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 • 11) Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • 12) Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului

 • 13) Ordinul 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială (Anexa 2 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de primire în regim de urgen^g^itps copilul abuzat, neglijat sau exploatat)                                                           directi/

s«r. (uliu Mania rw. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001 TolafonSfaxi 026t.417.100, analii wabaHoi                 Cod flăcăii 9B70339

COMPLEX DE SERVICII ..MAGI RA“ CODLEA

 • 14) Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 94/18.02.2020 privind aprobarea Statului de Funcții, a Organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

  AVIZAT,


  Birou Interv în Reg de Urgență


  AVIZAT, Serv Manag Resurselor Umane Raluca Hașu


  întocmiți ȘefCeu^u

  Mirela Uacătu
*tr. (uliu Manta nr. 6, Brașov, jud. Brașov, coci SOQOB1 Talofon/faxi026i.41T.100, ocnaHt 0Wîc^«i<8P»s.j»icfc»v.t«» wabaltot wvrw.df»9ț>ctof.re Cod fiscali 9B7633B

COMPLEX DE SERVICII ..MAGI RA“ CODLEA

ANEXA 2 la Hotărârea nr_________________

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” face parte din cadrul Complexului de Servicii Măgura Codlea și funcționează cu un număr de persoane de 39 posturi conform statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean

 • (1) Personalul de conducere: șeful de complex coordonează C.P.R.U.„Domino” din cadrul Complexului de Servicii „Măgura”

 • a) personalul de specialitate ( educație și îngrijire):

 • - asistent social principal S - l

 • - educator principal PL - l

 • - psiholog specialist S - l

 • - psihopedagog S - l

 • - instructor de educație principal M - 3

 • - instructor de educație M - l

 • - asistent medical PL - l

 • - părinte social G - 6

 • b) Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire pentru Complexul de Servicii "Măgura” din Codlea (Centrul de Primire în Regim de Urgență "Domino”, Centrul de Plasament "Alice”, Centrul pentru Copilul cu Handicap Sever "Speranța”)

 • - economist SI - l

 • - referent MIA - l

 • - administrator MI - l

 • - magaziner M - 2

 • - muncitor calificat Glii - 11

 • - muncitor necalificat GI - l

 • - paznic G - 5

 • - șofer GI - l

 • (2) Raportul angajat/ beneficiar se face conforn                        1/12


  AVIZAT,


  Birou Interv în Reg de Urgență

  Claudia Ajjopei  AVIZAT, Serv Juridic Contencios


  Krisztina Hațhpri


  AVIZAT, Serv Manag Resurselor Umane Raluca Hașu


  întoci


  întoci

  Șef Cei


  . Mirela


  ^tru/

  icăt/su

  f 5