Hotărârea nr. 111/2020

Hotărârea nr.111 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Minim Protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni Brașov, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: + 40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.lll din data de 24.03.2020

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Minim Protejată “Casa Adrian ” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni Brașov, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 4145 din data de 10.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 4198 din data de 10.03.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Minim Protejată “Casa Adrian" din structura Complexului de Servicii Tărlungeni Brașov, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrate cu nr. 16885/03.03.2020 și nr. 18242/09.03.2020, precum și nota de fundamentare nr. 16885/03.03.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare Hotărârea nr. 49/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 516/20.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința minim protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată, de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, de prevederile H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, precum și de H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Minim Protejată “Casa Adrian" din structura Complexului de Servicii Tărlungeni Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 6 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 516/20.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința minim protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Contrasemnează,Secretar geiwfâj al județului Maria Dntrfbrăveanu

atr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOA1 Talafon/faxi0298.4t7.100, atnaifi o(fk»^ti^3!ipcbv,fo wobaltai www.dgttpcbv.ro Cod fiscali 9BT0339

Complexul de Servicii Tărlungeni

Aprobat prin H.C.J. Brașov nr...../.


Secretar General al Județului, MARIAfflJUMBRĂVEANLÎ

Director executiv DSAM

Adelina Văsioiu

REGULAMENT

de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare

Locuință minim Protejată “CASA ADRIAN”

din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

AVIZAT, Colegiul Director Hotărârea nr. 49/09.08.2019

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1 Telefon/faxi 0268.417.100, «maîli wohsltet www.ttff48pcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

Complexul de Servicii Tărlungeni

ART.l

DEFINIȚIE:

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social al Locuinței minim protejată “Casa Adrian”, în continuare L.m.P. “Casa Adrian” sau L.m.P. din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, aprobat prin hotărâre de Consiliu Județean, în vederea asigurării funcționării L.m.P. cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații L.m.P. “ Casa Adrian”, și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART.2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL:

 • (1) Serviciul social L.m.P “Casa Adrian”, cu sediul în comuna Tărlungeni, str. Principală nr. 795, județul Brașov, cod serviciu social: 8790 CR-D-VII, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (2) D.G.A.S.P.C. Brașov este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 • (3) Serviciul social L.m.P “Casa Adrian” funcționează ca unitate fără personalitate juridică

în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.           < nv i 4

 • (4) L.m.P “Casa Adrian”, funcționează la adresa str. Principală nr. 795, comuna Tărlungeni, jud.Brașov, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 6 locuri.

ART.3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL:

 • (l) Scopul serviciului social L.m.P “Casa Adrian“ Tărlungeni este de asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, creșterea gradului-; de independență si autodeterminare pentru persoane adulte cu dizabilități cu certificat de încadrare în grad de handicap, prin activități de educație civică, consiliere socială și psihologică, promovare relații sociale (socializare), promovare și cooperare socială, socializare și resocializare de petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activitățile zilnice, servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, reintegrare fi^njha ță-:i L < și comunitară, alte activități, după caz: terapii de recuperare fizică psihică/mintal^ter^g e >

'/                                                                                   ’V -

(TVattfz—                             2                                   T ■*

Btr. lullu Manii* nr. 6t Br*șov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faxiO28i.4f7.100, amalh wabalfat wvtw.flgaiiKbv.iv Cod flăcăii 9*79339

Complexul de Servicii Târlungeni

ocupațională, psihopedagogie, logopedic, terapii complementare și alte asemenea, alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate etc.

 • (2) Serviciul social L.m.P “Casa Adrian“ are ca principală atribuție fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, abilitare/ reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă , precum și pentru inserția socio-profesională.

 • (3) Beneficiarii serviciilor sociale oferite de L.m.P “Casa Adrian“ sunt persoane adulte cu dizabilități cu certificat de încadrare în grad de handicap.

 • (4) Beneficiarilor li se asigură un mediu primitor, în care li se respectă identitatea cu toate aspectele ei și unde sunt încurajați să-și exprime sentimentele. în cazul unor probleme personale, aceștia pot să apeleze la oricare dintre membrii personalului pe toată durata șederii în centru. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat.

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE :

 • (1) Serviciul social L.m.P. “Casa Adrian“ funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa 1.

 • (2) Serviciul social L.m.P. “Casa Adrian“ este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 321/29.08.2019 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social L.m.P. “Casa Adrian“ în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) DGASPC Brașov, prin serviciul social L.m.P. “Casa Adrian“, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (5) L.m.P. “Casa Adrian“ are avizul de înființare emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și are o capacitate maximă de 6 locuri.

 • (6) L.m.P. “Casa Adrian“ deține autorizațiile și avizele de funcționare în termen de valabilitate: autorizația sanitară de funcționare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcționarea activităților cu risc pentru starea'“de sănătate a populației; autorizația sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activități de preparare și distribuție a hranei; autorizația de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu.

 • (7) Furnizorul de servicii sociale (FSS) public face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului L.m.P. cel puțin o dată pe an; tabelul cu participanții la sesiunile de informare și semnăturile acestora constituie anexă la ROF.

 • (8) Furnizorul de servicii sociale public, respectă prevederile actelor normative, incusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea și responsabilizarea personalului față de serviciile și activitățile din locuința minim protejată.

 • (9) FSS are și respectă planul anual de instruire și formare profesională pentru personalul a^ajdt/’’

 • (10)   Planul anual de instruire și formare profesională cuprinde module de instrui re^iyțhdc

str. luilu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600081

Toiofon/faxi Q26i.417.1OQy omaili wabaltoi www.tffftapcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Târlungeni

egalitatea de șanse; prevenirea , recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități.

 • (11)   Personalul locuinței mimim protejate este instruit cu privire la: egalitatea de șanse; prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități; dovada instruirilor /formărilor se include în dosarul de personal.

 • (12)   FSS/LmP consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului, în care se menționează: data și tema instruirii, numele și semnătura participanților, numele și semnătura persoanei care a realizat instruirea.

 • (13)   FSS asigură comunicarea și colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu locuința protejată, cu serviciul public de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și centrale

 • (14)   FSS/LmP încurajează activitatea voluntarilor și folosește serviciile acestora în interesul beneficiarilor , în condițiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de coordonatorul locuinței protejate

 • (15)   FSS/LmP promovează parteneriatul în îngrijirea și protecția persoanelor adulte cu dizabilități, prin identificarea și implicarea de organisme guvernamentale sau neguvemamentale, specialiști sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

ART.5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul social Locuința minim Protejată ”Casa Adrian” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu, la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile generale care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul L.m.P. „Casa Adrian” sunt următoarele:

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată

dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic, sau > . economic;                                                                      //X ..... >


 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie

Oue?-*------                                     4


str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Telefon/faxi 0261.417.100, «naili » f f ic d ya s. p c i> v. i » wabaltat HWM'.rffMpcfri'.ro Cod flăcăii 9575339

Complexul de Servicii Târlungeni

situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice si private, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și

implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;           . ,

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării ac tive a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni . de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnica, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai

bun raport cost-beneficiu;                                                                     c ; v

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență sociala, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar,

pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;                                                                                                                    k; ,

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural

  etc.;


  UCl(?
atr. luliu Maniu nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 500001 Talefon/faxt 0288.417.100, amaih webalta: www.tigtspcbv.ro Cod flacal: 9870339

Complexul de Servicii Târlungeni

-tis

!S0 «OWa


 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice

similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;            ' .; ,

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale, se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile si bunurile acestora;

 • v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social L.m.P. ”Casa Adrian”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării, neglijării, violenței, torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante a persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținândurșq cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model cât mai apropiat de cel familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, clupa--caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențiali^f șr.


str. (uliu M«n!u nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Toiofon/faxi O2&8.417.1 OQ, amaili wabsltat www.tig49pcbv.ro Cod flăcăii 9870339

Complexul de Servicii Târlungeni

abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea cu serviciul public de asistență socială;

r) respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

s) adaptarea societății la persoana cu handicap;

t) abordarea integrată;

u) libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază;

 • v) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

 • x) alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;

y) integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca toți ceilalți membri ai societății.

ART.6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE:

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în L.m.P. ”Casa Adrian” sunt persoane adulte cu dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate, care nu au întreținători legali, posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie, sunt dependenți de servicii sociale de baza și care au domiciliu sau reședințaipe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, nu suferă de schizofrenie/tulburări mari de comportament și nu au o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare.de dependență.

 • (2) Admiterea în locuința minim protejată se realizează pe baza unui dosar de admitere, întocmit de Primăria unde persoana cu handicap are domiciliul, dosar transmis spre analizare și soluționare către D.G.A.S.P.C.Brașov la Serviciul de Evaluare Complexă, care propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți instituționalizarea persoanei cu handicap.

 • (3) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Dosarul de admitere este evaluat si aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (în continuare CEP AH) Brașov și trebuie să cuprindă următoarele documente :

 • > cerere de admitere în locuința minim protejată, semnată de beneficiar sau de reprezentantul

lega1

 • > copie de pe actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;

«tr. (uliu Manlu nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 600001

Tolafon/faxi 0288.417.100, omalh *>Hica-ijdfipas.pcbv.rtt wabsltet www.ttgaapcbv.ro Cod fiscali 0670339

Complexul de Servicii TArlungcni

 • > copie certificatul de încadrarea în grad de handicap, în termen de valabilitate;

 • > PIS, PIRIS;                                                                            , ;

 • > ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;

 • > copie acte de identitate reprezentant legal;

 • > raportul de anchetă socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale;

 • b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor;

 • > să aibă certificat de încadrare în grad de handicap valabil, PIS, PIRIS;

 • > să nu i se poată acorda servicii în comunitatea din care provine;

 • > să aibă domiciliul în județul Brașov;

 • > să nu sufere de schizofrenie/ tulburări mari de comportament;

 • > să nu aibă boli care se pot transmite în colectivitate;

 • > să nu aibă o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență;

 • c) Admiterea în locuința minim protejată;

 • > măsura de internare în L.m.P. se stabilește de către CEP AH Brașov, la solicitarea

beneficiarului/reprezentantului legal al acestuia;

 • > aprobarea admiterii în L.m.P. se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii

și a unui angajament de plată, între furnizor și beneficiar sau reprezentantul legal, care se obligă la plata contribuției de întreținere. Angajamentul de plată este parte integrantă din contract; beneficiarii admiși în L.m.P. sunt evaluați din punct de vedere al statusului bio-psiho-social, stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de tratament și de recuperare/reabilitare, nevoilor educaționale, culturale și spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, șa), precum și a evaluării vocaționale;                                                                                                !i( . :

 • d) Contractul de furnizare de servicii

 • > contractul de furnizare servicii se încheie în 3 exemplare între Directorul General al DGASPC Brașov, șeful centrului din partea furnizorului de servicii și beneficiar/reprezentantul legal /tutore /curator al acestuia; contractul se întocmește de asistentul social, pentru o perioadă de un an de zile, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional

 • > contractul de prestări servicii se Întocmește în maxim 7 zile de la data instituționalizării persoanei asistate;

 • > beneficiarului și după caz aparținătorului acestuia i se aduc la cunoștință toate prevederile contractului de prestări-servicii, toate actele normative care stau la baza contractului, de prestări-servicii și i se asigură, după caz, asistență privind înțelegerea tuturor prevederilor din contractul de prestări servicii, înainte ca acesta să îl semneze;

 • > aparținătorii prevăzuți în Ordinul nr. 623/.2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, au obligația ca în termen maxim de 6 luni de la data instituționalizării beneficiarului să definitiveze actele de curatelă/ tutelă, după caz^ în -vederea reprezentării interesului persoanei instituționalizate.


str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tolefon/faMt 0808.417.100^ arnaili wabaltet www.dfft9pcbv.ro Cod fiscali 0870339

Complexul de Servicii TArlungeni

 • e) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului: este detaliată în Anexa 3

 • (4)Condiții de încetare a serviciilor:

 • A. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;

 • b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul L.m.P.;

 • c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;

 • d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

 • B. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul.

 • b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, furnizorul de servicii să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;

 • c) transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective;

 • d) L.m.P. nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul benefîciarului/beneficiarilor;

 • e) la expirarea termenului prevăzut în contract;

 • f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii’i cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al DGASPC Brașov, managerul de caz sau un reprezentant al personalului L.m.P. și doi reprezentanți ai beneficiarilor

 • g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații DGASPC Brașov va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare

 • h) în caz de deces al beneficiarului-L.m.P. întocmește fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului, în maxim 12 ore

str. (uliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 TalafotWfaxt 0288.417.10Q, amaili wabsltat www.gga9pcbv.r9 Cod fiscal: 9B70339

Complexul de Servicii Târlungeni

Fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum și destinația comunicată.

în situația încetării acordării serviciului, L.m.P. ”Casa Adrian” transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către DGASPC Brașov, în baza unui proces-verbal de predare - primire.

Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea - primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu DGASPC Brașov.

Procesele verbale de predare - primire sunt semnate de părți și arhivate.

Locuința minim Protejată Casa Adrian Tărlungeni deține un registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor, care cuprinde datele de identificare a beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în serviciul social L.m.P. ”Cșsa Adrian” au următoarele drepturi:

 • > să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără discriminare, pe bază de rașăj sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • > să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;

 • > să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale

 • > să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • > să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, în raport cu gradul de înțelegere;

 • > să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • > să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • > să fie protejate de lege atât ele, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • > să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • > să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, ținând cont de dizabilitate și de gradul acestora de înțelegere;

 • > să fie informate, ele și reprezentanții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • > să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • > să decidă și să-și asume riscurile în mod direct sau prin reprezentanți legali în toate

aspectele vieții lor și să-și exprime liber opțiunile;                                             'H:

 • > să gândească și acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • > să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • > să consimtă asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;      .;/z - "

 • > să beneficieze de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii; ' >

str. iuliu Maniu nr. B, Br»șov, jud. Brașov, cod SOOO01 Telafon/faxt 026B.417.100, ecnaili otfw*£dga!»|icbv.io wabaltet www.ftffaspclfv.ro Cod flacalt BB7033S

Complexul de Servicii Târlungeni

 • > să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • > să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;                 ;

 • > să facă sugestii și reclamații, ei sau reprezentanții legali lor legali, fără teamă de consecințe;

 • > să nu fie exploatați economic cu privire la banii sau proprietățile lor, sau să li se pretindă sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • > să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • > să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • > să-și manifeste și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • > să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

 • > să-și gestioneze așa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție

legală sau a acordurilor scrise între beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor și bunurilor;                                                                             1

 • > să practice cultul religios dorit;

 • > să nu desfășoare activități lucrative, aducătoare de venituri pentru serviciul social, împotriva voinței lor;

 • > să acceseze toate spațiile și echipamentele comune;

 • > să aibă acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de serviciul social;

să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre

procedurile aplicate și să-și poată exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

 • > să fie informați cu privire la activitățile desfășurate;

 • > să fie consultați cu privire la serviciile furnizate,având inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de furnizare servicii;

 • > să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

 • > ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și recuperare;

 • > asistență sociala, respectiv servicii sociale și prestații sociale; amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;

 • > petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

 • > asistență juridică;

 • > facilități fiscale;

 • > evaluare și reevaluare prin examinarea la centru a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare.

 • (6)Persoanele beneficiare de servicii sociale ( aparținătorii acestora după caz) în cadrul serviciului social L.m.P. ”Casa Adrian” au următoarele obligații:

 • > să coopereze cu personalul angajat în rezolvarea problemelor personale.

 • > să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • > să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • > să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • > să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • > să respecte prevederile prezentului regulament și legislația care a stat la baza întocmirii lui.

 • > să nu consume băuturi alcoolice în incinta unității, de a nu introduce băuturi alcoojice în

unitate, de a nu intra în centru în stare de ebrietate;                                  /f5 d tort

str. («tiu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Tolafon/faai02Bi.417.100, omailt ofTic«^:dyB»K.pt:bv.«o wobaltet www.dga9pcbv.r0 Cod flocăit 9*70339

Complexul de Servicii Târlungcni

 • > să nu fumeze decât în locuri special amenajate, cu excepția persoanelor imobilizate, pentru care se vor lua măsuri speciale;

 • > să nu părăsească unitatea fără aprobarea/înștiințarea conducerii unității sau, după caz, a ofițerului de serviciu (asistentul medical de serviciu);

 • > să respecte demnitatea personalului, indiferent de postul pe care îl ocupă, și a celorlalți beneficiari printr-un comportament adecvat; în acest sens, este interzisă folosirea cuvintelor și a gesturilor obscene, a injuriilor, a tonului ridicat, precum și a abuzului fizic, psihic sau financiar;

 • > să nu manifeste gesturi cu conotații sexuale față de beneficiarii cu debilitate mintală sau cu alte probleme psihice, de a nu intreține relații sexuale cu aceștia;

 • > aparținătorii, curatorii/tutorii au obligația de a se ocupa de procedurile funerare ale beneficiarilor, în cazul decesului.

ART. 7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

 • (l) Principalele funcții ale Locuinței minim Protejate ”Casa Adrian” sunt;

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea DGASPC Brașov, în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduirea beneficiarilor pe perioadă de un an de zile cu posibilitatea de prelungire' a contractului de prestări-servicii;

 • > îngrijire personală: se asigură îngrijirea de bază ( hrană, cazare, îmbrăcăminte, igiena, etc);

 • > îngrijire medicală asigurată de medic, medicul de familie, asistente medicale;

 • > supravegherea stării de sănătate, administrare de medicamente;

 • > supreveghere: asigurarea desfășurării de către beneficiari a activităților în deplină siguranță;

 • > suport emoțional: oferă beneficiarilor și familiei acestuia sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de ei;

 • > asigurarea unui mediu securizant: asigură măsuri de siguranță și securitate legale necesare pentru asigurarea protecției beneficiarilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător,

 • > asigurarea hranei: beneficiarilor le este asigurată o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârstă, nevoile și preferințele acestorâ', în conformitate cu legislația în vigoare prin preparea și distribuirea de 3 mese principale/zi și după caz gustări; se încurajează consumul a minim de 3 ori/săptămână, de fructe proaspete/deserturi preparate;

 • > L.m.P. alocă timp suficient, conform unui program afișat, pentru servirea mesei:

 • >  L.m.P. afișează meniul la loc vizibil;

 • > L.m.P. elaborează și aplică un Program de curățenie și întreținere pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toate spațiile în care funcționează serviciul social, conform legislației în vigoare;

 • > menținerea legăturilor cu familia extinsă și alte persoane importante pentru beneficiari: se

asigură sprijin concret și sunt încurajați să mențină legaturi cu familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate față de ei, iar familia și alte persoane apropiate față de beneficiar sunt implicate, pe cât posibil, în viața acestuia pe perioada șederii în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea/ integrarea sa familială și socială să se pregătească și să se realizeze în cele jnai bune condiții,                                                                                       : v \

 • > reintegrare familială si comunitară: asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii beneficiarului

fi:,-                   >L-


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Telafon/faxi 02S8.417.10Q, amaiit                  o

wabsltot www.dffitpcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Târlungenî

mania


" tșB-aiui sssoBVtsa i-wxit


>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


din centru, în vederea reintegrării familiale și/sau sociale;

socializare si activități culturale: asigură beneficiarilor oportunități de petrecere a timpului liber și socializare;

asigură un sistem de primire, înregistrare soluționare a sesizărilor reclamațiilor cu privire la serviciile oferite;

colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru beneficiar și familie din comunitate;

asigură paza serviciului social;

elaborarea Planului Personalizat de către o echipă multidisciplinară și revizuirea acestuia;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activități:

L.m.P. inițiază și organizează acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare precum și despre importanța existenței acestor servicii în comunitate și pentru familiile beneficiarilor;

cel puțin o dată pe an locuința protejată organizează campanii de sensibilizare a comunității vis-â- vis de persoanele cu dizabilități;

L.m.P. publică date relevante despre activitatea sa, în mod periodic;                         ... t

L.m.P. colaborează cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primării, unități sanitare, biserică, poliție, etc.);

L.m.P. desfășoară activități de recrutare de voluntari din comunitate;

elaborează rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și persoanelor cu dizabilități privind problematica socială;

intervine în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

intervine în sensibilizarea comunităților la nevoile specifice persoanelor cu dizabilități.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

evaluarea și monitorizarea calității în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii și indicatori;

acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

în relația dintre furnizori și beneficiarii acestora se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile

se va asigura confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale (chestionare);

dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării copfinue acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipaimentel

■tr- luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOA1 Talofon/faxi 0289.417.100, amailt «>Hjc«.4-d4#aspi.L>v.«i> wabattat www.dgupcbv.n Cod fiscali 9B7033S

Complexul de Servicii Târlungeni

specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane prin realitatea următoarelor activității:

 • > realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare pentru desfășurarea activității serviciului social în conformitate cu standardele minime de calitate;

 • >  asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului (clădiri, dotări, instalații, aparatură, etc);

 • > identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului serviciului social;

 • > întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului;

 • > finanțarea serviciului se face de DGASPC Brașov din fonduri de la bugetul de stat și bugetul Consiliului Județean Brașov .

ART. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

 • (1) Serviciul social L.m.P. "Casa Adrian" funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2;

( 2) Structura de personal din cadrul serviciului social L.m.P.”Casa Adrian” este compusă din:

 • a) personal de conducere

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar

 • c) personal adminsitrativ, gospodărie, întreținere-reparații,deservire

 • d) voluntari

ART. 9

PERSONAL DE CONDUCERE

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de complex ( pentru Complexul de Servicii Tărlungeni)

 • (2) Atribuțiile șefului de complex/locuință protejată sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) elaborează planuri și proiecte, cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;


 • e) întocmește raportul anual de activitate;                                               z

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centruluj; <


14

str. (uliu M«niu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolofon/foxi 0998.417.100^ omaih ot*<c^4'd'Sjsss-<ț»*bv.#s> wobsltot www.ctfft9pcbv.ro Cod flăcăii 9B70339

suS»pt vnrMotmtrt v«&.ul

aaiQM/ttai-oi


Complexul de Servicii Târlungeni

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii locuinței protejate în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și prevederilor regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură întocmirea proiectului de buget propriu al unității și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

asigură instruirea personalului din subordine, pe linie de SU și SSM, în conformitate cu normele legale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative,^ ■ , experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face respectând prevederile legale în vigoare

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ.PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR

 • (1) Personalul de specialitate, care deservește complexul de servicii:

 • a)  asistent medical PL (222101);

 • b) asistent social practicant S (263501);

 • c)  psiholog practicant S (263411)

 • d) psiholog debutant S (263411)


 • (2) Personalul de îngrijire și asistență care deservește LmP Casa Adrian:

 • a) îngrijitoare G (513205).


15

■tr. tullu M«nlu nr. fi, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talofon/faxi 0289,417.100^ amaiit wobalta: www.tiffa9pcbv.ro Cod fiscali 0870330

Complexul de Servicii Târluugeni

 • b) infirmieră G (513204).

 • (3) Personalul de specialitate este asigurat potrivit Ordinului 82/2019 Standard 4 anexa 2 de personalul de la CZ Casa Soarelui:

 • a) psiholog specialist S (263411)

 • b) asistent social practicant S (263501);

 • b) terapeut occupational S (263419)

 • c) logoped S (226603)

 • d) educator principal PL (253203)

 • e) educator principal S (253203)

 • f) instructor de educație M (263508)

 • g) îngrijitor G (532103)

 • (4)  Atribuții ale personalului de specialitate din cadrul complexului de servicii și ale personalului de îngrijire și asistență - LmP Casa Adrian:

 • a) Asistent medical PL (222101)

 • > Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor și se implică direct în rezolvarea problemelor de ordin medical ale beneficiarilor.

 • > îndeplinește prescripțiile de ordin igienico-sanitar ale medicului;

 • > Realizează controlul periodic al beneficiarilor: cântărire, termometrizare, înregistrarea pulsului, a respirației, recoltări de probe biologice; să calculeze indicii ponderali și caloriile, pentru fiecare beneficiar și să consemneze aceste date într-o fișă specială;

 • > Urmăreaște cu atenție dezvoltarea somato-motorie a beneficiarilor și starea sănătății lor;

 • > Ajută medicul la efectuarea examenului medical al beneficiarilor și semnalizează acestuia orice semn de boală sau orice alt eveniment posibil;

 • > Aplică tratamentul prescris de medic și administreză medicamentele conform prescripțiilor

medicale;                                                                              d.

 • > Participă la activitatea organizată a perioadei de veghe;

 • > Instruiește personalul cu privire la aplicarea tratamentului medicamentos și a regimului alimentar al beneficiarilor din centru.

 • > Realizează controlul igienico-sanitar al alimentelor;

 • > însoțește beneficiarii la examenele medicale efectuate în afara L.m.P.,, Casa Adrian“ (examene efectuate de către medicul de familie sau de către un alt specialist);

 • > Realizeaze demersurile de intemare/extemare a beneficiarilor din L.m.P.,, Casa Adrian”;

 • > Realizează sterilizarea instrumentelor la locul de muncă, după normele în vigoare;

 • > Supraveghează permanent, din punct de vedere medical, beneficiarilor internați în locuința protejată;

 • > Gestionează corespunzător medicamentele de care dispune;

 • > Recoltează probe pentru analize;

 • > Programează beneficiarii pentru anumite consultații medicale;

 • > Calculează caloriile pentru meniul de a doua zi, împreună cu personalul; se îngrijește ca acesta să corespundă din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • > Controlează modul în care se face curățenia în centru, aducându-i la cunoștință

centru dacă din punct de vedere igienico-sanitar sunt deficiențe;                               ’ A-

z.

•tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolofon/faxt 0268.417.100, «maili wobaltoi www.ctgc0pe6v.r0 Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Tărlungeuî

 • > Are obligația împreună cu asistentul social al Complexului și managerului, care răspunde de caz ca în primele 3-5 zile de la internarea beneficiarului să intre în posesia fișei medicale de la medicul de familie al acestuia;

 • > Face demersuri pentru reînnoire certificate handicap;

 • > Se implică in evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului și în întocmirea planului individual de intervenție;

 • > Deservește intreg Complexul.

 • b)Asistent social practicant S (263501)

 • > Aduce la cunoștință drepturile și obligațiile, ROI și MOF ale Centrului, beneficiarilor;

 • > Păstrează legătură cu serviciile DGASPC, pentru intemarea/extemarea beneficiarilor.:

L.m.P„Casa Adrian”;                                                                   . ;,

 • > Redactează contracte de servicii în momentul în care beneficiarii sunt instituționalizați și acte adiționale la acestea, daca este cazul;

 • > Face evaluări, reevaluări, documente necesare beneficiarilor, conform procedurilor existente in L.m.P„Casa Adrian”, astfel încât dosarele acestora să fie complete;

 • > Este membru al echipei în lucrul cu beneficiarii și discută despre problemele beneficiarilor, pentru a le soluționa;

 • > Efectuează anchete sociale ori de câte ori este cazul;

 • > Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz; (face parte din echipa pluridisciplinara).

 • > Are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor situații de abuz (fizic,emoțional,sexual), neglijare, intimidare, pe care le semnalează șefului de Complex;

 • > întocmește rapoarte la solicitarea DGASPC Brașov sau din alte județe, Poliție, Primării etc, cu informarea prealabilă a șefului de Complex;

 • > Consemnează informațiile obținute prin intervențiile realizate (evaluări, întâlniri, vizite);

 • > înaintează șefului ierarhic documentele întocmite (rapoarte de vizită, evaluări etc.) spre avizare;

 • > Asigură conlucrarea cu alte servicii/instituții, solicitând încheierea contractelor, de colaborare-după caz;

 • > Urmărește, verifică modul de aplicare al prevederilor planurilor individualizate /■ de servicii,

 • > Este denumită responsabil de caz pentru beneficiarii Centrului, daca nu există altă persoană desemnată.

 • > Elaborează planul individual de intervenție pentru beneficiari.

 • > Se implică în realizarea tuturor activităților aferente planului individual de intervenție pentru beneficiari;

 • > Deservește întreg Complexul.

 • c)Psiholog practicant S (263411)

str. lutlu Manii* nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faxi 0268.417.1 OQ, amaiit wabalto: wwvf.dgtapcbv.ro Cod fiscali 0B7O330

Complexul de Servicii Târlungeni

 • >  Se implică în evaluarea beneficiarilor de la L.m.P. „Casa Adrian”;

 • >  Participă la reevaluarea beneficiarilor atunci când situația o impune, cu respectarea calendarului prestabilit privind reevaluările. Reevaluarea beneficiarului se realizează semestrial, precum și atunci când situația o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate și ale statusului funcțional fizic și/sau psihic al beneficiarului. Rezultatele reevaluării se înscriu în fișa de reevaluare a beneficiarului;

 • >  Realizează consilierea psihologică a beneficiarilor aparținând L.m.P. „Casa Adrian”;

 • >  Se implică în diverse activități întreprinse în cadrul L.m.P. „Casa Adrian” care necesită prezența personalului de specialitate - sesiuni de informare ale beneficiarilor etc;

 • >  Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

 • >  Are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor situații de abuz (fizic, emoțional, sexual) - pe care le semnalează șefului de Complex;

 • >  însoțește ori de cate ori este nevoie asistentul social pentru evaluarea situațiilor familiilor (anchete sociale);

 • >  Cunoaște și respectă legislația în vigoare privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

 • >  Deservește intreg Complexul.

 • d) îngrijitoare G (513205)

 • > Realizează activitatea zilnică cu respectarea procedurilor specifice existente in cadrul L.m.P. „Casa Adrian”, cu respectarea misiunii locuinței minim protejate;

 • > Pregatește/sprijină beneficiarii în pregătirea mesei beneficiarilor în pregătirea mesei, conform meniului pre-stabilit, cu respectarea condițiilor igienico-sanitare, cantitative și calitative;

 • > îndrumă beneficiarii in vederea servirii mesei in mod adecvat;

 • > Supraveghează beneficiarii in activitățile lor, oferindu-le indicații în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă;

 • > Sprijină și îndrumă beneficiarii la spălarea veselei și efectuarea curățeniei în sala de mese, asigurând efectuarea curățeniei în bucătărie și în sala de servire a meselor, cu respectarea standardelor igienico-sanitare (spalarea pardoselii, faianței, ușilor, meselor etc);

 • > Păstrează în bune condiții obiectele din bucătărie si sala de mese și răspunde de deteriorarea și lipsa acestora;

 • > Folosește echipamentul de lucru și de protecție din dotare (halat, șorț, bonetă etc), aflate permanent în perfectă stare de curățenie;

 • > Efectuează la termenele stabilite analizele și controlul medical, impuse de reglementările legale în vigoare;

 • > îndrumă și sprijină beneficiarii în întreținerea curățeniei zilnice a oficiilor, holurilor,

grupurilor sanitare și a camerelor (pardoseli, pereți, geamuri, mobilier, inclusiv obiectele personale ale asistaților);                                                                          , .

 • > Oferă ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice, indrumând/sprijinind beneficiarii în a le efectua;

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1

TaUfon/faxi 0299.417.100, •maih t>it*c»~$,ciyass*cbv.«o wabaltm www.Og99pcOv.ro Cod flocăit 9870339

Complexul de Servicii Tărlungcni

 • > Asigură evacuarea resturilor menajere din Centru la finalul turei (pentru a se evita înfundarea fosei septice);

 • > Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant beneficiarilor;

 • > Răspunde de respectarea programului de spălare a hainelor, completând tabelul aferent acestei activități;

 • > Recepționează marfa pentru Centru, așezand-o cu respectarea condițiilor de depozitare;

 • > Participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică pe beneficiari în această activitate;

 • > Supraveghează beneficiarii cu care își desfășoară activitatea pentru ca aceștia să nu se accidenteze, să nu provoace daune materiale;

 • > Supraveghează beneficiarii, participând activ la programul zilnic al acestora, la formarea deprinderilor de bază;

 • > Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor (semnalând orice problemă personalului de specialitate);

 • > Completează registrele existente în locuința minim protejată, conform procedurilor - abuz, sesizări/reclamații etc.

de centru și ale DGASPC Brașov.

 • e) Infirmieră G (513204):

 • > asigură supravegherea și îngrijirea beneficiarilor în locuința protejată și în timpul ieșirilor din

aceasta;                                                                                                                  ; . .

 • > sprijină beneficiarii la efectuarea igienei personale;

 • >  efectuează și supraveghează curățenia în locuința protejată;                                ,i,, - ,

 • > participă împreună cu beneficiarii la activitățile care sunt inițiate de psiholog;

 • > asigură buna desfășurare a activității în locuința protejată prin implicarea direct șiț< responsabilizarea beneficiarilor în funcție de vârstă și capacități în activitățile gospodărești;

 • > ajută și sprijină beneficiarii în crearea deprinderilor de igienă personală (spălat, îmbrăcat) în funcție de capacitatea acestora și de nevoile lor;

 • > supravegheză și sprijină beneficiarii în timpul servirii mesei, avand un rol activ, în scopul însușirii deprinderilor de a mânca civilizat;

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz ;

 • >  sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a-și identifica și clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune opțiuni;

 • > preia și verifică și întocmește notele de recepție pentru produsele primite de la agenții economici și păstrează legătura în permanență cu administratorul Complexului;

 • > completează toate documentele și registrele necesare bunei desfășurare a activităților, în conformitate cu legislația în vigoare.

  • (5) Atribuții ale personalului de specialitate, Soarelui:

  • a) psiholog specialist (263411)


  auxiliar de îngrijire și asistență de la CZ Casa■tr. lutiM Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 TolafotVfaxi 0344.417.100, omailt t> i f i c d ys» s. p e to v.»o wabaitot                  Cod flocăit 9B70339

Complexul de Servicii Târiungeni

 • >  stabilește, împreună cu personalul de educație, programul educațional al beneficiarilor care frecventează Centrul;

 • >  asigură consilierea psihologică a persoanelor cu dizabilități în scopul dezvoltării încrederii în propria persoană;

 • >  evaluează persoana din punct de vedere psihologic, analizează documentația medicală și socială din dosarul persoanei și stabilește metodele de psihodiagnostic pe care le folosește;

 • >   recomandă acțiunile pentru recuperarea persoanei cu dizabilități care vor fi cuprinse în programul personalizat de intervenție a persoanei cu dizabilități;

 • > completează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării psihologice inițiale în termen de 5 zile de la înscrierea beneficiarului în Centru și a reevaluărilor trimestriale sau ori de câte ori este nevoie;

 • > realizează consiliere și terapie copiilor aflați în evidența Centrului întocmind rapoarte, note de discuții cu progresele/regresele fiecărui beneficiar pe care le înmânează șefului de centru pentru avizare;

 • > realizează consilierea familiei naturale sau substitutive a beneficiarilor care frecventează Centrul;

 • > implementează obiectivul general intervenția psihologică, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P.

 • > elaborează P.P..-ul intervenției psihologice al beneficiarilor consemnând activitățile zilnice

în registrul corespunzător, fișa beneficiarului.                                                ; >

 • >  formează împreună cu personalul de specialitate al Centrului, echipa multidisciplinară, care are sarcina de a evalua beneficiarul și de a elabora planul personalizat, prin care se stabilesc, pentru fiecare beneficiar, activitățile și serviciile oferite, intervalele de evaluare, stabilindu-se în același timp și programul zilnic al beneficiarului..

 • >  stabilește frecvența și durata consilierilor acordate beneficiarilor, în funcție de tipul problemelor identificate.

 • > solicită sprijinului logopedului în cazul beneficiarilor cu dezvoltare întârziată a limbajului,

 • > propune, către conducerea Centrului, achiziționarea de jucării, materiale educative și didactice, materiale de specialitate necesare stimulării și dezvoltării beneficiariiw Centrului.

 • > întocmește planul de abilitare/reabilitare al beneficiarilor care frecventează Centrul stabilind obiectivele de atins, metode , termene..

 • > oferă consiliere personalului din Centru, pentru buna desfășurare a activității.

 • > mediază conflictele aparute între beneficiari și personalul Centrului.

 • > stabilește, împreună cu personalul de educație, programul educațional al beneficiarilor care frecventează Centrul.

 • > respectă codul deontologic al psihologului

 • b) Asistent social practicant S (263501);                                             La d o/

> implementează standardele minime de calitate prevăzute de Ordinul nr. 82/2019, aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate adultilOțatr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, eod SOOOB1 Tafafon/faMi039i.417.100, amaih wabaltat                  Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii TArlungcni

 • > cunoaște și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • > asigură coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor Programelor Personalizat de Intervenție (P.P.) pentru toți beneficiarii Centrului;

 • > întocmește Programul de Recuperare, Abilitare/Reabilitare al beneficiarilor;

 • > participă și asistă la admiterea copiilor în Centru și elaborează documentele specifice necesare;

 • > informează aparținătorii cu privire la drepturi și obligații, regulamentul Centrului misiunea centrului;

 • > întocmește și actualizează dosarele beneficiarilor;

 • > participă și colaborează cu membrii echipei pluridisciplinare pentru elaborarea documentelor specifice și se asigură de realizarea obiectivelor propuse în planurile/programele personalizate de intervenție;

 • > întocmește diferite situații/statistici/rapoarte solicitate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > colaborează cu personalul D.G.A.S.P.C., managerul de caz al beneficiarului ori de câte ori

este nevoie in problematica copilului din centru ;                                             .; < ;

 • >  asigură consiliere socială (îndrumarea beneficiarilor către diferite instituții și pentru asigurarea sprijinului pentru obținerea unor drepturi; facilitează accesul beneficiarilor la alte tipuri de prestații și servicii sociale, informează cu privire la drepturile sociale și serviciile disponibile pe raza județului Brașov, precum și din alte locații din țară);

 • > cunoaște și respectă Manualul de Proceduri al Centrului;

 • > urmărește și pune în aplicare planul general defalcat în activități lunare concrete pe linie educativă și deprinderi de viață independentă,abilitare -reabilitare precum și de activități de recreere-socializare; verifică realizarea activităților planificate și rezultatele acestora;

 • > promovează principiile și normele prevăzute de legislația în vigoare cu privire la drepturile

persoanelor cu dizabilitati, ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul Centrului;                           ,;

 • > cunoaște și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • > elaborează Planul Personalizat, pentru fiecare beneficiar,denumit în continuare P.P., programul zilnic al copiilor, programul de abilitare/reabilitare al fiecărui beneficiar, activitățile recreative și de socializare, însoțind beneficiarii la locul de desfășurare și urmărește întocmirea rapoartelor de către cei implicați în această activitate;

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P., întocmește și reactualizează dosarul copilului;

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul etapelor

managementului de caz;                                                                  , ,, 5

 • > implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.;

 • > sesizează orice situație de abuz sau neglijență întâlnită și ține evidența cazurilor de discriminare, abuz, intimidare, neglijare; evaluează situația de abuz întocmind fișa de semnalare;


Btr. Itiilu Mani» nr. 6, Brsșov, jud. Brașov, cod 500001 Toiofon/faxi 029S.417.100, «maili •> fh c «•£ d usa s, p c k> v.«o wabaltoi www.ttgupcbv.ro Cod fiscali 9070330

Complexul de Servicii Târlungcni

 • > consemnează prezența zilnică a beneficiarilor, completează registrul de evidență a beneficiarilor;

 • > coordonează activitatea de voluntariat cu respectarea legislației în vigoare și a procedurilor D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > arhivează documentele sociale ale beneficiarilor Centrului;

 • b) Terapeut ocupational (263419)

 • > ajută persoanele cu dizabilități să îndeplinească independent sarcini care țin de rutina zilnică sau de ocupație;

 • > îmbunatatirea calitatii vieții prin invatarea de noi deprinderi si abilități menite sa mențină

funcționarea psiho-socială optima a beneficiarilor centrului;                                   ;

 • > recuperarea reabilitarea si reintegrarea persoanelor cu dizabilități prin tehnici specifice terapiei ocupationale(imbogatirea deprinderilor cognitive,fizice si motorii si pentru a spori încrederea in sine a beneficiarilor,pentru a dezvolta abilitățile de motricitate fina,de motricitate grosiera,abilitățile oral-motorii,abilitățile de auto-ingrijire etc.)

 • >  participa la efectuarea evaluării psiho-medico-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a beneficiarilor centrului in cadrul echipei multidisciplinare;

 • >  oferă servicii ce se fundamentează pe practica centrata pe beneficiar;

 • >  efectuează evaluari/reevaluari periodice (inițiala,semestriale/ori de cate ori e nevoie) in vederea inregistrarii progreselor /regreselor sau modificărilor semnificative, completind documentele centrului;

 • >  cooperează si colaborează cu echipa multidisciplinara ,cu beneficiarii si familia acestora in vederea abordării si participării individului la viata comunității din care face parte;

 • >  contribuie la învățarea de noi deprinderi si abilități menite sa conducă la menținerea unei funcționări psiho-sociale optime a beneficiarilor;

 • >  organizează activitatea din sala de terapie;

 • >  asigura terapia zilnica beneficiarilor,conform programării;

 • >  ia măsuri urgente, dictate de fiecare caz în parte pentru rezolvarea situațiilor deosebite;

 • >  solicită reprezentantului legal al beneficiarului toate investigațiile de specialitate pentru a putea stabili activitățile de abilitare-reabilitare pentru fiecare beneficiar

 • c) Logoped (226603)                                                               \

 • > coordonează eforturile, demersurile și activitățile logopedice desfășurate, în interesul superior al copilului;

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului;

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului pentru,

abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului;                                          :

atr. tuilu Mania nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOOO1 Tolofon/faxt G36t.417.1OQ, omaiit wobaltat www.tt999pcbv.rc Cod fiscal» 9B70339

Complexul de Servicii Târlutigeni

 • > colaborează cu tot personalul Centrului, voluntari, alte persoane desemnate sau autorizate să desfășoare activități cu beneficiarii, cu reprezentantul legal al acestora;

 • > efectuează evaluarea (diagnosticarea) logopedică a beneficiarului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulate de acesta;

 • > efectuează stimularea beneficiarului cu dizabilități -pe arii de dezvoltare;

 • > stabilește diagnosticul tulburării de limbaj pentru fiecare beneficiar și metodele specifice de corecție a tulbarării de limbaj;

 • > întocmește fișa logopedică inițială(in termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului) a beneficiarului cu tulburări de limbaj completând ori de câte ori este nevoie, pentru fiecare beneficiar în parte evoluția în activitatea de corectare a acestor tulburări, efectuează reevaluări semestriale ale beneficiarilor centrului;

 • > stabilește durata ședințelor de terapie a tulburărilor de limbaj, atât pentru activitățile individuale (20-25min) cât și pentru cele de grup (30 min);

 • > crează un climat afectiv propice desfășurării activităților.

 • d) Educator principal PL (253203)

 • > desfasoara activități educative cu beneficiarii centrului ,pe grupe sau individual

 • > implementează obiectivul general pentru educația non - formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P.;

 • > efectuează evaluarea inițială a beneficiarului din punct de vedere educațional (conform nivelului de dezvoltare, vârstei și cunoștințelor acumulate de acesta), în termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului și reevaluărilor periodice conform standardelor;

 • > elaborează P.P.- ul pentru educație ;

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului;

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului.

 • > implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.- uri.

 • > participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate;

 • > efectuează evaluarea educațională a beneficiarului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulate de acesta;

 • > efectuează stimularea beneficiarului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare,dezvoltarea deprinderilor de viata independenta,activități de integrare sociala si civica a beneficiarului;

 • > consiliază beneficiarul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor;

 • > completează Fisa beneficiarului stabilind activitățile ,durata acestora adaptate fiecgruU.

beneficiar;                                                                                           '

•tr. lullu Maniu nr. A, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 TalefontfaMi 0209.417.100, amaili wabaltai www.dgttpcbv.ro Cod flăcăii 9870330

Complexul de Servicii Târlungeni

> urmărește dezvoltarea capacităților, a competențelor dobândite de copii în sistem formal prin intermediul temelor pentru acasă sau în situații de învățare similare create special, precum și cele dezvoltate și exprimate în educația non-formală și în cea informala.

 • e) Educator principal S (253203)

 • > desfasoara activități educative cu beneficiarii centrului ,pe grupe sau individual

 • > implementează obiectivul general pentru educația non - formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P..

 • > efectuează evaluarea inițială a beneficiarului din punct de vedere educațional (conform nivelului de dezvoltare, vârstei și cunoștințelor acumulate de acesta), în termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului și reevaluărilor periodice conform standardelor;

 • > elaborează P.P.-ul pentru educație ;

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului;

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului;

 • > implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.- uri;

 • > participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate;

 • > efectuează evaluarea educațională a beneficiarului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta si cunoștințele acumulte de acesta;

 • > efectuează stimularea beneficiarului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare,dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ,activități de integrare sociala si civica a beneficiarului;

 • > consiliază beneficiarul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor ;

 • > completează Fisa beneficiarului stabilind activitățile ,durata acestora adaptate fiecărui beneficiar;

 • > urmărește dezvoltarea capacităților, a competențelor dobândite de copii în sistem formal prin intermediul temelor pentru acasă sau în situații de învățare similare create special, precum și cele dezvoltate și exprimate în educația non-formală și în cea informala.

 • f) Instructor de educație M (263508)

 • > Desfășoară activități educative cu beneficiarii centrului, pe grupe sau individual;

 • > desfășoară activități specifice pentru educația non - formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P.;

 • > efectuează evaluarea inițială a beneficiarului din punct de vedere educațional (conform

nivelului de dezvoltare, vârstei și cunoștințelor acumulate de acesta), în termen de 5 zil^^jț^ . admiterea beneficiarului și reevaluărilor periodice conform standardelor;                     ,;

 • > elaborează P.P.- ul pentru educație ;                                              r

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov* jud. Brașov, cod 500001 Talefon/faxi0289.417,100^ amaiii oHic^dyatvpcbv.io wabsltat wvrw.dga»pct>v.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Târlungeni

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului;

 • > participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate;

 • > efectuează evaluarea educațională a beneficiarului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulte de acesta;

 • > efectuează stimularea beneficiarului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta,activități de integrare sociala si civica a beneficiarului;

 • > consiliază beneficiarul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor ;

 • > completează Fisa beneficiarului stabilind activitățile ,durata acestora adaptate fiecărui beneficiar.

 • g) îngrijitor G (532103)

 • > asigurarea zilnica a îngrijirii beneficiarilor si a curățeniei in centru;

 • > asigurarea îmbrăcării/dezbrăcării, încălțării/descălțării ,stării de igienă permanentă a beneficiarilor străduindu-se a li se creea deprinderi în acest sens;

 • > asigură asistența pentru hranirea beneficiarului încurajind în același timp hranirea independent;

 • > stimularea beneficiarilor în formarea deprinderilor de igiena personală, autoservire.

 • > supravegherea în permanență a beneficiarilor pentru evitarea accidentelor;

 • > sesizarea oricăror modificări (a scaunelor, urinei, temperaturii,modificări tegumentare etc.) în starea generală a beneficiarilor și raportarea lor de urgență șefului de centru/asistentei/medicului/educatorului;

 • > însoțirea și ajutarea beneficiarului la grupurile sanitare;

 • > asigurarea spălării rufelor, vesela, ținând cont de normele de igiena in vigoare;

 • > efectuarea curățeniei în Centrul “Casa Soarelui” folosind materiale de curățenie si dezinfectie conform normelor legale in vigoare, cit si in jurul Centrului si completarea documentelor specifice centrului(programul de curățenie);

 • > participă alături de personalul de specialitate, la activitățile de recreere și socializare ale beneficiarilor;

 • > efectuează și menține în permanență curățenia în camere, holuri, saloane, birouri, grupurile sanitare, curtea unității;

 • > verifică la intrarea în serviciu, starea camerelor, instalațiilor de încălzire, instalațiilor de scurgere - evacuare si semnalează administratorului orice defecțiune apărută;

 • > semnalează psihologului și șefului de centru existenta oricărei forme de abuz, din afara sau din interiorul centrului, asupra copilului;

 • > asigură preluarea deșeurilor colectate selectiv din interiorul clădirii și transferul acestora in recipienții din exteriorul clădirii cel puțin odata la 24 ore sau ori de cite ori este necesar;

 • > urmărește ca în momentul transferului deșeurilor în recipienții din exterior să nu se prcjțdțțȘg. amestecarea diferitelor tipuri de deșeuri.


*tr. tuliu Maniu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tafafon/faxt 0288.417.100^ emaiit wabaltat wvmv.dgttpcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Tărlungcni

ART. 11

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare L.m.P.„Casa Adrian” și este alcătuit din:

 • a)  economist S I (263102)

 • b)  administrator M I (515104)

 • c)  șofer G 1 (832201)

 • d)  muncitor calificat G III (7549)

 • (2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrative, gospodărie, întreținere-reparații. deservire:

 • a) Economist S I (263102)

 • > realizează evidența operativ-contabilă, întocmește și operează documentele specifice, conform legislației în vigoare și normelor interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește periodic balanțele analitice și sintetice, precum și contul de execuție bugetară a

 • C. S., înregistrează cronologic și sistematic documentele justificative ale C.S., le arhivează și păstrează corespunzător;

 • > efectuează periodic verificări cantitativ-valorice ale bunurilor existente în C.S., conform normelor și prevederilor legale;

 • > întocmește și răspunde pentru propunerile de buget transmise pentru anul următor, împreună cu șeful de centru;

 • > primește și execută formele de poprire, asigură ducerea la îndeplinire a titlurilor executorii, prin elaborarea cu Serviciul Juridic -Contencios și Serviciul CSPBMF din cadrul

 • D. G.A.S.P.C. Brașov;

 • > arhivează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare, conform normelor în vigoare;

 • > verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilizează bonurile de

consum și listele de alimente;                                                                    i ; ; )

 • > urmărește respectarea baremelor stabilite de legislația în vigoare, privind drepturile beneficiarilor (hrană și echipament cazarmament transport și materiale igienico-sanitare etc);

 • > verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul unității;

 • > vizează calculul foilor de alimentație zilnică și a alimentelor eliberate de la magazie pentru pregătirea hranei copiilor;

 • > verifică periodic registrul de evidență a meselor servite la cantină;

 • > răspunde de aplicarea legislației, care reglementează activitatea financiar - contabilă a unității (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni etc.);

 • > răspunde pentru înregistrările contabile efectuate, pe baza documentelor justificative care. stau la baza acestor înregistrări și pentru păstrarea acestora pe suport magnetic;

 • > îndeplinește orice sarcină trasată de directorul economic, șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov și șeful de centru.

> întocmește lunar balanțele de verificare și contul de execuție, le transmite sei^itdtii7' contabilitate-buget, până în data de 10 a fiecărei luni;

•tr. lullu Maniu nr. 6, Brațov, jud. Brașov* cod SOOOB1 TaUfon/faxi 0389.417.100, omaih o (f i c «•£ d s. u c b v. t i> wabaftot www.ftff99pcbv.rc Cod fiscali 0870339

SiMri4« T-aftaamtr» trarAkUt

ao ffloi/iso mcoi


Complexul de Servicii I ^rlungeni

 • >   ia măsuri de transpunere a prevederilor conținute de notele interne și dispoziții primite de la conducerea DGASPC Brașov;

 • > răspunde de modul de întocmire și de prezentarea la termen a documentelor oficiale, a situațiilor economico-financiare lunare, trimestriale și anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a performanței financiare, fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată (balanța de verificare, cont de execuție, buget de venituri și cheltuieli);

 • > colaborează cu colegii de serviciu pentru remedierea defecțiunilor, în limita competenței;

 • > întocmește/elaborează diferite situații/documente financiare solicitate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > răspunde de păstrarea și arhivarea registrelor obligatorii precum și a documetefor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

> urmărește și răspunde pentru trimiterea la plată a tuturor facturilor la sedul D.G.A.S.P.C. Brașov în termenul scadent și a celorlalte documente cu privire la somații, popriri, anunțuri etc.

 • b) Administratorul M I (515104)

 • a) gestionează, administrează și răspunde de întregul patrimoniu al C.S. Tărlungeni;

 • b) se îngrijește de aprovizionarea cu toate materialele necesare bunei funcționări a locuinței minim protejate;

 • c) asigură păstrarea și folosirea economicoasă a bunurilor complexului;

 • d) organizează activitatea din compartimentele subordonate;

 • e) supraveghează lucrările de reparații curente și investiții din complex;

 • f) se preocupă de păstrarea bunurilor mobile și imobile din complex;

 • g) repartizează pe locurile de muncă obiectele de inventar si mijloacele fixe, controlând periodic modul cum acestea sunt îngrijite și păstrate;

 • h) ia măsuri de asigurare a pazei și securității întregului patrimoniu;

 • i)  ia măsuri de prevenire a incendiilor;

 • j)  verifică instruirea de P.M. și P.S.I. efectuată de persoana desemnată să se ocupe de această sarcină;

 • k) desemnează formarea comisiilor de inventariere și de recepție a mărfurilor;

 • l)  verifică perioada de folosință a echipamentelor beneficiarilor și personalului;

 • m) participă la întocmirea listei zilnice de alimente, după care o prezintă spre aprobare șefului de complex și contabilității cu o zi înainte de eliberarea alimentelor din magazie;

 • n) controlează zilnic calitatea mâncărurilor și repectarea rețetarului;

 • o) vizează eliberarea materialelor consumabile și este responsabil de folosirea judicioasă a

acestora;

 • p) asigură condiții favorabile pentru realizarea inventarierii anuale;


 • q) ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului;

 • r)  eliberează, controlează și evidențiază datele înscrise în foile de parcurs

■tr. Ittllu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOOB1 Tolofon/faxt 0389.417.100, omaiit wabaltot                  Cod fiacalc SB70339

Complexul de Servicii Târlungcni

conducătorul auto;

 • s) urmărește și respectă prevederile din contractele cu furnizorii, precum și cantitatea, calitatea și prețul produselor achiziționate;

 • t)  testează piața liberă pentru cumpărarea directă a materialelor și produselor și declară pe propria răspundere avantajele achizițiilor făcute;

 • u) întocmește pentru fiecare beneficiar fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.).

(c) Șofer G I (832201):

 • >  conduce autovehiculul pentru deplasare/transport beneficiari;

 • >  răspunde de buna funcționare și întreținere a autovehiculului, executând și reparații care intră în competența sa;

 • > gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite pentru buna funcționare a autovehiculul;

 • > menține permanent curățenia garajului și a vecinătății acestuia;

 • > se îngrijește ca starea tehnică, estetică și de curățenie a mașinii, conform normelor acceptate.

 • >  ia toate măsurilor ce se impun pentru prevenirea producerii accidentelor cauzate de apariția unor defecțiuni (conducătorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anormale sau ori de câte ori va considera că este necesar să efectueze controlul tehnic și dacă este cazul va anunța conducerea centrului pentru luarea măsurilor ce se impun);

 • > are obligația să participe la supravegherea desfășurării operațiunilor de încărcare-descărcare în condiții de securitate

 • > întocmește referat de necesar, pe care îl înaintează inspectorului de specialitate, pentru piesele /materialele/ serviciile de achiziționat, pentru buna funționare a autovehiculului.

d)Muncitor calificat G III (7549):

 • >  la intrarea în serviciu are obligația de a verifica toate instalațiile de utilități ( de alimentare cu apa rece și caldă, precum și toate instalațiile și canalele colectoare și de scurgere, panpul electric, aducțiunea de gaz metan) și de a nota în caietul de serviciu starea acestora, de a înștiința administratorul despre defecțiunea constatată și de a remedia cu promptitudine toațe, ■. defecțiunile ivite, în limita competențelor; să consemneaze si modul , data remedierii, contrasemnat de cel/cei care au făcut recepția lucrării;

 • > efectuează toate reparațiile curente ale instalațiilor de alimentare cu apă -canal, zidărie, dotări(mobilier, aparatură), întreține spațiile exterioare ale L.mP.;

 • > întocmește necesarul de materiale și îl prezintă în timp util inspectorului de specialitate în vederea achiziționării acestora, evitând crearea golurilor în stoc, sau întreruperea derulării lucrărilor din cauza lipsei de materiale;

 • > aduce la cunoștința inspectorului de specialitate orice stricăciune constatată și ia măsuri de remediere cât mai urgente;

 • >  efectuează, la nevoie, paza unității, în general pe timp de zi, având toate responsabilitățile și obligațiile impuse de fișa acestui post și de consemn (înregistrări, curățenie, purtarea și a însemnelor etc.);


i I:


■tr. luflu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faxi028i.417.100, amaih woboltm                 Cod flocăit 9870339

Complexul de Servicii Tărlungeni

> efectuează toaletarea, văruirea pomilor/copacilor, tuns iarba, vopsirea bordurilor, săparea plantelor, înfrumusețarea locuinței minim protejate, activități de reparații și întreținere în cadrul complexului.

ART.12

PERSONALUL SOCIO-PSIHO-MEDICAL

Aceste servicii de specialitate sunt acordate conform Standardului IV, Anexa 2 din Ordinul 82/2019, de Centrul de Zi “Casa Soarelui” din cadrul Complexului de Servicii de recuperare “Cristian”.

Modul de acordare a serviciilor desfășurate de personalul angajat al Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în activitățile de informare și consiliere socială este reprezentat de asistentul social din centru.

INFORMARE ȘI CONSILIERE SOCIALĂ

Activitățile de informare si consiliere socială se efectuează conform planificării din PP, sunt monitorizată din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Principalele activități de informare și consiliere socială, după caz, constau în:

 • a)     informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări privind demersurile de obținere;

 • b)     sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc;

 • c)     informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

 • d)     informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței;

 • e)     informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinetele medicale, servicii

abilitare și reabilitare, servicii balneo etc.;                                                          H

 • f)     informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinetă, cârd de parcare, bilete;

 • g)     infromare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de fumozorii sociali privați, îndeosebi organizații nonguvemamentale;

 • h)     sprijin pentru dientificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, obținerea de tehnologii și dispozitive asisteve și tehnologii de acces necesare la locul de muncă;

 • i)     demersuri pentru conștientizarea angajațilot cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediul de muncă;

 • j)     informare privind rețelele de suport existente( inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situații de viață asemănătoare, altele.

Personalul Centrului de Zi “Casa Soarelui” implicat în activitățile de consiliere psihologică este reprezentat de psihologul din centru.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Consilierea psihologică este recomandată de echipa de evaluare în PP, se efectuează c


planificării, este monitorizată din punct de vedere al realizării de către conducătorul


str. luflu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faMi 0233.417.100, amaili <i> f f < u    fga Sr pe b v.» o

wabaitet                  Cod fiscali 9B7O33O

Complexul de Servicii TArlungeni

punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Consilierea are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea și dezvoltarea personală, autocunoașterea, altele. Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere și terapie suportivă, intervenții terapeutice specifice.

Personalul Centrului de Zi “Casa Soarelui” implicat în activitățile de abilitare și reabilitare este format din: terapeut occupational, educator și instructor de educație, logoped și îngrijitorul din centru.

ABILITARE ȘI REABILITARE

Activitățile de abilitare și erabilitare sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Activitățile de abilitare și erabilitare, constau în:

 • a) Logopedie și psihoterapie;

 • b) hidroterapie sau terapii speciale sau artterapie ( modelaj, sculptură, pictură sau desen, decorațiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică;

 • c) stimulare psiho-sensorio-motorie;

 • d) terapie ocupațională;

 • e) activități de tip vocațional/ocupațional;

Terapia ocupațională oferă metode variate pentru a îmbogăți deprinderile cognitive, fizice^si motorii și pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta abilitățile (de motricitate fină(mișcarea și dexteritatea mușchilor mici din mâini și degete), de motricitate grosieră (mișcarea mușchilor mari din brațe și picioare), abilitățile oral motorii( mișcarea mușchilor din gură, buze, limbă, maxilar), abilitățile de autoîngrijire, altele.

Personalul Centrului de Zi “Casa Soarelui” implicat în efectuarea activităților de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă este format din: asistent social, psiholog, terapeut occupational, instructor de educație, alți terapeuți.

DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

Activitățile de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor sunt recomandată de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Activitățile de dezvoltare a deprinderilor de viață independent, după caz, contau în:

a) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptiutudinile cognitive, de exemplu:

să-și folosească simțurile pentru a explora obiecte (simțul văzului, simțul auzului, simțul tactil, simțul oflactiv și simțul gustativ);                                                        >•' r

să dezvolte elementele din învățarea de bază copierea, învățarea prin acțiuni ci^'ddug sau’ ă-

tl

^^QSSEhZEQ39B


str. lullu Manii» nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talofon/faxr 0288.417.1OQ, omaih » f f < c d yss s. p c l> v. i o wobaltm M'MW.flfcwpefrtf.re Cod fiscali 987033®

StS»w«W

ftOHBWO KOI


Complexul de Servicii TArlungcni

mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informații, dobândirea limbajului suplimentar, repetarea, dobândirea de concept legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor, dezvoltarea competenței de a citi, scrie, a citi, dobândirea deprinderilro complexe;

să aplice cunoștințele prin dezvoltarea concentrării, menținerea atenției asupra unor acțiuni/sarcini pe o durată adecvată, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului, identificarea de răspunsuri și soluții la întrebări sau situații din programul zilnic, selectarea unei opțiuni pentru luarea unei decizii și ducerea la îndeplinire a acesteia.

 • b)     aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca benefciiarii să-și dezvolte deprinderile zilnice de organizare, planificare și finalizare a programului zilnic, pentru gestionarea timpului, pentru a face față stresului, situațiilor de tensiune, urgență sau criză, pentru autocontrolul comportamentului și exprimării emoțiilor adecvate, altele;

 • c)     aplicarea de tehnici și exerciții pentru comunicare, prin mesaje verbale și nonverbal, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvolatrea abilităților de a schimba idei/ conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, altele;

 • d)     aplicarea de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, brațul, alte părți ale corpului, pentru deplasarea prin emrs sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport;

 • e)     aplicarea de tehnici si exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte deprinderile de autonomie personală/ autoîngrijire, pentru învățarea acțiunilor de spălat și șters corpul sau părțile corpului, de îngrijit pielea, dinții, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intima, de îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut; activitățile cuprind totodată exerciții de conștientizare privind alegerea îmbrăcăminții și încălțămintei în mod adecvat ținând cont de anotimp și eveniment, de păstrare în ordine și curățenie a obiectelor personale, altele;

 • f)     aplicarea de tehnici și exerciții ca beneficiarii să învețe cum să-și păstreze igiena personală

și a spațiului de locuit, importanța menținerii a unei diete echilibrate și a unei activități fizice zilnice, altele;                                                                                                           ; , ; i

 • g)     aplicarea de exerciții de conștientizare pentru a înțelege pericolele ce pot amenința securitatea personală sau a altora, riscurile legate de situații care pot determina accidente, traumatisme, leziuni, riscuri legate de consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecții de transmitere sexuală, HIV/SIDA, altele;

 • h)     aplicarea de tehnici și exerciții necesare pentru ca beneficiarii să-și dezvoltae deprinderi de autogospodărire prin prepararea și servirea hranei, curățenia în spațial propriu, gestionarea deșeurilor, aranjarea îmbăcămintei și a încălțămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijințochelari, lupe, scaun rulant, cadrul de mers etc), achiziționarea de bunuri și servicii și altele;

 • i)      aplicarea de tehnici și exerciții pentru ac beneficiarii să învețe cunoașterea diferitelor tipuri de relații, exersarea unor abilități sociale, acțiuni și comportamente necesare pentru stabilirea de interacțiuni cu membrii familiei, alți beneficiari cu persoane cunoscute sau necunoscute, educație sexuală și altele;

 • j)      aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să facă față tranzacțiilor de bază( să utilizeze banii pentru a cumpăra produse), să-și gestioneze resurse proprii și•*r. luliu Manlu nr. A, Brașov» jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/faMi Qt89.417.1QO, «maili wabaltat www.a9cc9ctrv.rc Cod ftacali 9BT0339

Complexul de Servicii Târlungeni

wcoi


k) exerciții pentru dezvoltarea abilităților educaționale, a nivelului de educație și altele.

Personalul Centrului de Zi “Casa Soarelui” implicat în acțiunile legate de asistență pentru luarea unor decizii este format din asistentul social și psihologul din centru.

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR LUCRATIVE, PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ, ANGAJAREA ÎN MUNCĂ ȘI SPRIJIN PENTRU MENȚINEREA LOCULUI DE MUNCĂ Activitățile de dezvoltare a abilităților lucrative, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Activitățile de dezvoltare a abilităților lucrative, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă, după caz, constau în:

 • a)     sprijin și exerciții pentru ca beneficiarii să-și exerseze/consolideze cunoștințele în vederea

dezvoltării abilităților practice și comportamentelor sociale necesare lucrului în grup, încadrării în muncă și gestionării bugetului propriu;                                                          \

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

  sprijin pentru ca beneficiarii să-și dezvolte nivelul de educație și formare profesională;

  consiliere pre și post angajare;

  consiliere juridică;

  organizarea de grupuri de suport, altele.


Activitățile cuprind totodată acțiuni și demersuri pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediului de muncă, altele.

Activitățile se desfășoară de CZ, la sediul acestuia, în spațiul liber, la locul de muncă, al beneficiarului sau la domiciliul acestuia.                                                          .,;:.

CZ poate organiza și desfășura activități cu specific lucrativ, de exemplu: sortat și prelucrat materiale textile, cusut cu mâna sau cu mașina, croșetat, execuție bijuterii, produse decorative, activități de asamblare, ambalare, altele.

CZ poate organiza ateliere protejate, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

CZ dispune de spații pentru desfășurarea de ateliere creativ terapeutice, ateliere protejate/vocaționale, de exemplu: croitorie și decorațiuni, artizanat, litografie, grădinărit, tehnoredactare și multiplicare, brutărie, catering, ambalaje, lumânărit, ceramică și mozaic, altele.

CZ asigură tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces și alte produse necesare în funcție de specificul activităților.

CZ poate contracta servicii oferite de instituții/organizații neguvemamentale în scopul consilierii și orientării profesionale, motivării pentru ocupate, altele.                                       ;a

CZ are parteneriate cu instituții/operatori economici care pot acorda stagii de practică,. ,de ucenicie, de voluntariat în vederea pregătirii pentru muncă.

CZ face demersuri pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea.ui ijfzifii acestora.


«tr. luliu Msnlu nr. B, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 TalaforB/faMi028t.417.100, «maili oHtcr^dynnpcbM.io websltm wvfvr.tig»»pci>v.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Târiungeni

Personalul Centrului de Zi “Casa Soarelui” implicat în efectuarea activităților de integrare și participare socială și civică este format din: asistentul social, psiholog, terapeut occupational, educator și instructorul de educație.

INTEGRARE ȘI PARTICIPARE SOCIALĂ ȘI CIVICĂ

Activitățile de integrare și participare socială și civică sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al eralizării de către coordonatorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz/responsabilul de caz.

Actiovitățile sunt diverse și pot cuprinde: cunoașterea mediului social, stimularea/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în actvități sportive, culturale, artistice, desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecerea timpului liber la acțiuni de meșteșugărit, vizite, altele.

ART. 13

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR

ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL L.m.P. ”Casa Adrian”

(l) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a)

 • b)


c)


d)


participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii’ folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională; ■ Cl respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.                                  ‘


(2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;                                             *

de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;


de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior respons cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură

ice33

•tr. tuiiu Maniu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolofon/faxtM9t.417.1OQ, omailt cttica&dffaftpcbv.ii* wabaitat www.dgUjxbv.M Cod fiscali 9070330

Complexul de Servicii Târlungcni

divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă,

a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în

Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata

efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:                                         : '

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.). procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Tărlungeni.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • >  personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în

timpul programului de lucru;                                                   .. .

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul.


atr. luilu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO01 Talafon/faxi O2B8.417.1QQ' amaih wabaltat www.dgtfpcbv.ro Cod fiscali 9B7O330

Complexul de Servicii Tâiiungeni

Finanțarea L.m.P. ”Casa Adrian”

(!) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Locuința minim Protejată „Casa Adrian”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

(2) Finanțarea cheltuielilor L.m.P. „Casa Adrian” se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • > bugetul de stat;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.


Director General Adjunct Economic,

Avizat


Serviciul Juridic Contencios


Șef Complex,

Gabriela Burulean


•tr. luliu Maniu nr. fi, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Talafon/faxt0368.417.100, «maiit wabaltat wwvf.c8fftapcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Târlungeni

ANEXA l

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE:

 • 1. Codul Civil

 • 2. Legea asistenței sociale nr.292/20l l;

 • 3. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

 • 5. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • 7. HG nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;

 • 8. HG nr. 903/ 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

 • 9. HG nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • 10. HG nr.867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • 11. HG nr.476/03.07.2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 • 12. Ordinul Nr. 82/2019 Anexa 2, privind aprobarea standardelor specifice minime db calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

 • 13. Ordinul 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vâstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului ți altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • 14. Ordinul Nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora;

 • 15. Decizia nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap;■tr. iullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telalon/faxi 0268,417.100, amailt wabaltat www.dgttpcbv.ro Cod flăcăii 9970339

Complexul de Servicii Târlungcni

îSOÎOOL-ISOMCOt


 • 16. HCJ.Nr.94/18.02.2020 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;


Avizat

Șef Serviciul MRU, Raluca Hașu
Șef Complex,

Gabriela Burulean


Btr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Telafon/faxi 0266.417.10Q, amaih wobaltat www.tigttpcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Târlungeni

ANEXA 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

Personalul de specialitate este asigurat potrivit Ordinului 82/2019 Standard 4 anexa 2 de personalul de la CZ Casa Soarelui, cuprins în prezenta anexă.

Educator principal PL(263411)- 1 post

Educator principal S(253203)- 1 post

Asistent social practicant S(263501)-l post

Instructor de educație M(263508)-l post

Terapeut ocupațional S(263419)-1 post

Logoped S(226603)-l post                                                UH! nț”.

Psiholog specialist S(263411)-1 post

îngrijitoare G(532103)-l post

în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului! social L.m.P. Casa Adrian Tărlungeni aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.456/31.10.2019 au următoarea componență:

 • a) Personal de conducere ( pentru Complexul de Servicii Tărlungeni):                  . ,

-1 post- șef centru

 • b)  Personal de specialitate, de îngrijire și asistență și personal auxiliar (deservește întreg Complexul de Servicii Tărlungeni):

 • - asistent medical PL(222101) - 2 posturi;

 • - asistent social practicant S (263501) - 2 posturi;

 • - psiholog practicant S (263411) - 1 post

 • - psiholog debutant S (263411) - 1 post

 • c) Personal de specialitate, de îngrijire și asistență și personal auxiliar (deservește doar L.m.P.„Casa Adrian”:

 • - îngrijitoare G (513205) -1 post;

 • - infirmieră G (513204) - 3 posturi;

 • d)Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere- reparații, deservir^ J,

- economist S I (263102) - lpost;                        ' T stUă


•tr. tuilu Maniu rar. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOOB1 Taiafon/faxi 0288.417.100, •mailt wabaltot www.dgtfpcbv.ro Cod flăcăii 9B7033S

Complexul de Servicii Târlungeni

 • - administrator M I (515104) - 1 post;

 • - șofer GI (832201)- 1 post;

 • - muncitor calificat G III (7549) - 3 posturi


  Director General Adjunct Economic,

  Mariana Acsinte 4    >  Avizat  Avizat

  Serviciul Juridic Contencios

  iA-Atfi fi.  Avizat ȘefBMCAMSS

  Cristina Sknion


Șef Complex,

Gabriela Burulean


■tr. tullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 TaleforVfaxi028i.417.100, amaiii wobsltei wwvr.tfga»pcbv.ro Cod flocăit 9B70339

Complexul de Servicii Târlungeni

ANEXA3

LA ARTICOLUL NUMĂRUL 6 ALINIATUL (3) LITERA e)

MODALITĂȚI DE STABILIRE A CONTRIBUȚIEI BENEFICIARULUI:

 • -  angajamentul de plată este parte integrantă din contractul de prestări servicii;

 • -  angajamentul de plată se întocmește în conformitate cu Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, modificat și completat prin Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017

 • -  angajamentul de plată se întocmește după obținerea Deciziei de instituționalizare, conform prevederilor Art. 6. Alin. (1) din Ordinul 1887/2016„/namfe<7 admiterii în centru rezidențial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează un angajament de plată, care costituie titlu executoriu, în condițiile legii. Modelul este prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie.

 • -  în cazul în care persoana realizează venituri și/sau are susținători legali, se semnează angajamentul de plată de către persoana asistată și susținătorul legal, în care se specifică cuantumul contribuției de întreținere pe care aceștia sunt obligați să o plătească;

 • -  pentru persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum și din alte surse cu caracter permanent;

 • -  în cazul în care de plata contribuției lunare de întreținere ar reveni mai multor persoânO,' eâ poate fi plătită și numai de una dintre acestea, care își asumă obligația de întreținere; '■

La stabilirea nivelului contribuției lunare de întreținere nu se iau în calcul:

 • -  indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate;

 • -  indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 alocației de stat pentru copii^țoof-

 • -  indemnizația de creștere a copilului.                                                            .•

  La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere de plată în sarcina persoari^^ffr^f asistate se procedează astfel, conform ORDINULUI Nr. 623/2017 din 2 mai 2017


■tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov* jud. Brașov, cod 500001 TalotofVfaMi 0391.417.100^ omalli t»Hic»^dy»!vpcbv.i*> wabaltat www.dgitpebv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Târiungeni

pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate’ de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora:

- din veniturile proprii lunare se deduc obligațiile legale de întreținere ale persoanei asistate, aflate în executare;

din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziția persoanei asistate, pentru cheltuieli personale, dar nu mai puțin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri salariale;

suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreține efectiv - soț, soție, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceștia nb au venituri proprii și nu beneficiază de asistență socială în instituții rezidențiale de asistență socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată.


la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoana asistată care realizează venituri salariale, la suma rezultată la alin.(l) lit.c) ( Ordin 1887/2016 cu completare Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. In tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidențial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum șiJă’ unui plan de locuire în comunitate.

cuantumul contribuției lunare de întreținere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăși contribuția lunară de întreținere reglementată la art. 1 "Contribuția lunara de intreținere datorată de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persone adulte cu handicap sau de susținătorii acestora,denumit în continuare contribuție lunară de intreținere, se stabilește la suma de 900 lei

în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil).

la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, în situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției și plata contribuției cade în sarcina altor persoane decât cea asistată, respectiv în sarcina susținătorilor legali, se procedează după cum urmează: din veniturile nete medii lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în intreținere.

în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se Stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorat de susținătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de veniturițC' 0 Ordinului 623/2017■tr. tuliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Talafon^axi 02it.41?.100, amalfi wabattat H'HW.afrjfpcfri'.fl, Cod flăcăii OB7O339

Complexul de Servicii Târlungcni

ao wciyiso mcoi


| Venitul mediu net | lunar/o persoană

I (lei)


| Contribuția lunară | (% din contribuția | lunară calculată)


| Sub 1.450      |

1

0% |

11.451 - 1.550 |

10% |

1                                                                                                                                                                          1

11.551 - 1.650 |

20% |

11.651 - 1.750 |

1

30% |

1                                                                                                                               1

11.751 - 1.850 |

1

40% |

1                                                                                                                                                                          1

11.851 - 1.950 |

1

50% |

1                                                                                                                                                                          1

11.951 -2.050 |

1

60% |

12.051 -2.150 |

1

70% |

1                                                                                                                                                                          1

|2.151 -2.250 |

1

80% |

i                                                                                                                                                                          1

|2.251 -2.350 |

90% |

| peste 2.350     |

1

100%" |

1                                                                                                                                                                          1

"(2) Intervalele de venituri prevăzute în ORDINUL Nr. 623/ din 2 mai 2017 la alin. (I) lit.

 • c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale."

Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor adulte cu dizabilitați au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere este salariul minim brut pe tară stabilit prin Hotărâre a Guvernului.

La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, se procedează la reținerea sumei, în ordinea de obligație la plată, până la completarea sumei corespunzătoare. Când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuția lunară de întreținere datorată, se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.

In cazul susținătorilor legali ai persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuției de întreținere datorate se stabilește potrivit alin. (I) lit. c), conf orm Ordinului 623/2017, fără a depăși 25% din venitul mediu net lunar.

In situația în care, persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată, soțul/soția. copiii sau părinții, nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a cosiului întreținerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea recalculării contribuției lunare de întreținere.

In cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de phUâ-u contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o compj£tez^; în condițiile Codului civil.                                                             / p U

Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidențial public al^răMțieî^.'


■tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Talafon/faxt 0268.417.100, amaîh t> t t ! c «3 ya !> pc b V.»i> wobalt»;                  Cod flocăit SS7033O

Complexul de Servicii Târlungeni

cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează angajamentul de plată.

Dacă persoana asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri și nici diferențele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată și nivelul contribuției lunare de întreținere, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suporta din bugetul Consiliul Județean Brașov.

Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidențial public pentru persoane adulte cu dizabilități pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția lunară de întreținere datorată se recalculează scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective.

Cuantumul contribuției lunare de întreținere ce urmează a fi plătit de beneficiar se comunică de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Brașov și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

Recalcularea contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de L.m.P.


Director General Adjunct Economic,

Mariana Acsințe /

Avizat

Serviciul Juridic Contencios

Avizat SefBMCAMSS Cristina.SimionȘef Complex,

Gabriela Burulean