Hotărârea nr. 110/2020

Hotărârea nr.110 – privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.6 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.110 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.6 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 3499/05.03.2020, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 3499/05.03.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.6 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov;

Văzând solicitarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov nr. 1137/28.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 3499/28.02.2020, privind împuternicirea directorului acesteia, în vederea semnării actului adițional nr.6 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, pentru imobilul în care își desfășoară activitatea, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pe o perioadă de 1 an, respectiv, până la data de 31.12.2020, cu obligația actualizării anuale a chiriei cu rata medie anuală a inflației, calculată și comunicată de Institutul Național de Statistică, cu stabilirea chiriei pentru folosința spațiului de 22.436,37 lei/lună;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Ținând cont de adresa nr.914/28.02.2020 a Camerei de Comerț și Industrie Brașov, transmisă Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, precum și de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 190/03.04.2012, nr. 241/27.05.2016, nr.101/29.09.2016, nr.314/31.07.2017, nr. 192/28.06.2018, precum și nr. 291/25.07.2019;

în conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d”, alin. (5), lit. “d”, art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se împuternicește directorul Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr. 6 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.

Proiectul Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Locațiune, nr. 7813/14.11.2012, face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează,


Secretar Gewefțil al Județului Maria CnWbrăveanu (VK