Hotărârea nr. 11/2020

Hotărârea nr. 11 - privind desemnarea reprezentantului U.A.T Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 11

din data de 23.01.2020

- privind desemnarea reprezentantului U.A.T Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 703 din data de 16.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 703 din data de 16.01.2020 întocmit de către Direcția Juridică prin care se propune desemnarea reprezentantului U.A.T Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.;

Văzând adresa nr. 23485/20.12.2019 prin care dl. Veștea Mihai și-a înaintat demisia din funcția de consilier județean și din calitatea de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 437/28.11.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A. și nr. 528/20.12.2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Mihail Veștea, ca urmare a demisiei;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, secțiunea a Il-a din Legea nr. 31/1990, actualizată, art. 2 pct. 2 lit. “b”, pct. 3 lit. “b” și art. 3 pct. 2 lit “a” din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se desemnează dl. consilier județean Mihai Donțu ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.

Art.2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 437/28.11.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A. își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanță Corporativă.


Contrasemnează,


Secretar geyffa

Maria O^HiD


1 al județului răveanu