Hotărârea nr. 109/2020

Hotărârea nr.109 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef secție

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 _______office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro________

HOTĂRÂREA NR.109

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.3352/09.03.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.3352/09.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenelor organizat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție -Secția Pneumologie I - Stejeriș, Secția Clinică Pneumologie II - Stejeriș și Secția Pneumologie copii - Stejeriș ;

Ținând cont de HCJ Brașov nr.471/28.11.2019 privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție - Secția Pneumologie I - Stejeriș, Secția Clinică Pneumologie II -Stejeriș și Secția Pneumologie copii - Stejeriș din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, HCJ Brașov nr.513/20.12.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție - Secția Pneumologie I - Stejeriș, Secția Clinică Pneumologie II - Stejeriș și Secția Pneumologie copii - Stejeriș din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs/examen precum și Procesul Verbal al Comisiei de concurs înregistrat cu nr.2183/21.02.2020 prin care a fost declarat „admis” domnul doctor Becheanu Paul, medic primar, specialitatea pneumologie, în funcția de șef de secție - Secția Pneumologie I - Stejeriș, doamna doctor Frosin Dorina, medic primar, specialitatea pneumologie, în funcția de șef de secție Secția Clinică Pneumologie II - Stejeriș și doamna doctor Lascu Monica Mariana, medic primar, specialitatea pneumologie, în funcția de șef de secție - Secția Pneumologie copii - Stejeriș;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

în conformitate cu dispozițiile art. 185, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Având în vedere prevederile art. 136 alin.(8) lit.”a” , art. 173, alin.(l) lit.”a” și lit „d”, alin.(5), lit.”c”din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef secție la Secția Pneumologie I - Stejeriș, Secția Clinică Pneumologie II -Stejeriș și Secția Pneumologie copii - Stejeriș, conform Procesului Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Ărt.2.- Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de conducere a domnului doctor Becheanu Paul, medic primar, specialitatea pneumologie, în funcția de șef de secție -Secția Pneumologie I - Stejeriș, a doamnei doctor Frosin Dorina, medic primar, specialitatea pneumologie, în funcția de șef de secție - Secția Clinică Pneumologie II - Stejeriș și a doamnei doctor Lascu Monica Mariana, medic primar, specialitatea pneumologie, în funcția de șef de secție - Secția Pneumologie copii — Stejeriș, urmând a încheia cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Contrasemnează


Secretar G Maria


țfl al Județului ibrăveanu