Hotărârea nr. 108/2020

Hotărârea nr.108 – aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată ”Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.108 din data de 24.03.2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată "Sfanțul Patrick" din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând raportul de specialitate cu nr. 2315 din data de 6.03.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 2315 din data de 6.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată "Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa înregistrată cu nr. 2315/11.02.2020, completată prin adresa nr. ad. 2315/28.02.2020 și nota de fundamentare nr. 3536/2.03.2020 emise de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin care se solicită modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată "Sfântul Patrick" din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.318/29.08.2019, privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social Locuință Maxim Protejată "Sfântul Patrick” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și nr. 433/21.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată "Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare prevederile cuprinse în Anexa 1, art. 1, alin. (1) din H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, actualizată. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Având în vedere dispozițiile Ordinului MMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și ale art. 173 alin. (1) lit. “a" și lit. „d", alin. (2) lit. “c", alin. (5) lit. "b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Locuință Maxim Protejată "Sfântul Patrick" pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 433/21.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată "Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

PREȘEDINTJEL^-7*^rA

Adrian-loan/reȘfeăZ            j               Contrasemnează,

—_   .■                     Secretar Genefâl al Județului

/         J /                           Maria Ifombrăveanu

Aprobat prin H.C.J. Brașov nr.......


Secretar General al Județului MARIAlWÂlBRĂVEANU

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuința Maxim Protejată “Sfanțul Patrick” Din cadrul COMPLEXULUI DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

AVIZAT, Colegiul Director prin Hotărârea nr. 46/09.08.2019

atr. tailu Manlu nr. O, Brațov, Jud. Brașov, cod BOOO01 Talefoarta» 0200.417.100, «maNi omca&donKttstov.ra wabattwi H'trmcfrfțpcfrtw Cad flăcăii M7S33S

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

ART.l

DEFINIȚIE:

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social al Locuinței Maxim Protejată “Sfântul Patrick”, în continuare L.M.P. “Sfanțul Patrick” sau L.M.P. din cadrul Complexului de Servicii “Piatra Craiului”, aprobat prin hotărâre de Consiliu Județean, în vederea asigurării funcționării L.M.P. cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații L.M.P. “Sfântul Patrick”, și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL:

 • (1) Serviciul social L.M.P. “Sfântul Patrick”, cod serviciu social: 8790 CR-D-VII, este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean nr 318 din 29.08.2019 și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, acreditat conform certificatului de acreditare AF nr 001304 din 14.04.2014 conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) Serviciul social L.M.P. "Sfântul Patrick” funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Locuința maxim protejată “Sfântul Patrick”, funcționează la adresa - Str. Gării nr.499, orașul Hărman, jud.Brașov, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 8 locuri.

ART. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL:

 • (1) Scopul serviciului social LMP "Sfanțul Patrick” este de asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, de a asigura protecția, rolul de a crește gradul de independență si autodeterminare pentru adulții cu dizabilități prin activități de educație civică, consiliere socială și psihologică, promovare relații sociale (socializare), promovare și cooperare socială, socializare și resocializare, de petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activitățile zilnice, servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, reintegrare familială și comunitară, alte activități, după caz: terapii de recuperare fizică psihică/mintală, terapie ocupațională, psihopedagogie, logopedic, terapii complementare și alte asemenea, alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate etc.


 • (2) Serviciul social LMP "Sfanțul Patrick” are ca principală atribuție fumi           area

accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, a^mt^^șbi

str. taliu MaNiu nr. 6, Brașov, jud. Brațov, eod SODM1 Talafon/faNt03M.417.100, acnaBi ica&ciffBftpetow.ra wabsltwt                  Cod flăcăii M7B33B

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

funcțională, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru inserția socio-profesională.

 • (3) Beneficiarii serviciilor sociale oferite de LMP "Sfântul Patrick” sunt adulți cu dizabilități și cerințe educative speciale.

 • (4) Adulților li se asigură im mediu primitor, în care li se respectă identitatea cu toate aspectele ei și sunt încurajați să-și exprime sentimentele. în cazul unor probleme personale, tinerii pot să apeleze la oricare dintre membrii personalului pe toată durata șederii în centru. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat.

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE :

 • (1) Serviciul social L.M.P. "Sfântul Patrick” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate aplicabile, conform Ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr 82/2019, Anexa 2 privind Standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale cu cazare de tip Locuința Maxim Protejata pentru persoanelor adulte cu dizabilități.

 • (2) Serviciul social L.M.P. "Sfântul Patrick” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318 din 29.08.2019 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Piatra Craiului din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social LMP "Sfântul Patrick” în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) DGASPC Brașov, prin serviciul social LMP "Sfântul Patrick”, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (5) L.M.P. "Sfântul Patrick” are avizul de înființare emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și are o capacitate maximă de 8 locuri.

 • (6) L.M.P. "Sfântul Patrick” deține autorizațiile și avizele de funcționare în termen de valabilitate: autorizația sanitară de funcționare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcționarea activităților cu risc pentru starea de sănătate a populației; autorizația sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activități de preparare și distribuție a hranei; autorizația de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu.

 • (7) Furnizorul de servicii sociale public face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului L.M.P. "Sfântul Patrick” cel puțin o dată pe an;

 • (8) Activitatea L.M.P. "Sfântul Patrick” este coordonată de o persoană cu responsabilitatea de coordonator; coordonatorul poate fi managerul de caz sau o altă persoană, absolventă de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă și cel puțin l an vechime în domeniul serviciilor sociale; coordonatorul poate avea în responsabilitate yna șau mai multe L.M.P. și /sau alte servicii sociale cu cazare;


•tr. tallu Mania w. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolafoo/faaa 0999.917.109, «nalt offitto^easpcbv.ro wabalfat                  Cod flocăit M70339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • (9) Coordonatorul L.M.P. "Sfântul Patrick” elaborează anual, în luna februarie a anului curent pentru anul anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă descriere a activităților, gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele întâmpinate, proiecte finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a benefîciarilor/reprezentanților legali față de calitatea vieții din L.M.P.; raportul este avizat de către furnizorul de servicii sociale și este disponibil la sediul acestuia; raportul poate fi postat pe site-ul FSS/L.M.P.;

 • (10) Furnizorul de servicii sociale respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea și responsabilizarea personalului față de serviciile și activitățile din locuința protejată;

(l l)FSS are și respectă planul anual de instruire și formare profesională pentru personalul angajat

(l 2) Planul anual de instruire și formare profesională cuprinde module de instruire privind egalitatea de șanse; prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități

(l 3) Personalul locuinței protejate este instruit cu privire la: egalitatea de șanse; prevenirea , recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități; dovada instruirilor /formărilor se include în dosarul de personal;

 • (14) FSS/L.M.P. consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului, în care se menționează: data și tema instruirii, numele și semnătura participanților, numele și semnătura persoanei care a realizat instruirea;

 • (15) FSS asigură comunicarea și colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu locuința protejată, cu serviciul public de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și centrale;

 • (16) FSS/L.M.P. încurajează activitatea voluntarilor și folosește serviciile acestora în interesul beneficiarilor, în condițiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de coordonatorul locuinței protejate;

 • (17) FSS/L.M.P. promovează parteneriatul în îngrijirea și protecția persoanelor adulte cu dizabilități, prin identificarea și implicarea de organisme guvernamentale sau neguvemamentale, specialiști sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

ART.5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social L.M.P. "Sfântul Patrick” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu, la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile generale care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul L.M.P. "Sfântul

Patrick” sunt următoarele:                                                             _

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea^pei^tfenâor

■tr. latiu Mania nr. 5, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 Tolafow/faM O2iM17.1GC, amali «fficaQdgattpctov.ro watoaitai                   Cod flăcăii 0575339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice si private, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnica, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență sociala, potrivit căruia pențp^E^^și

nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;             V

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de


Btr. tallM Manta nr. •, Brațov, jud. Brașov, cod 500001 Tdofoa/fam 0999.917.100, emaBt «HicoțMlatattpctov.ro wobaltm                Cod flacoli M7333B

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gama largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile si bunurile acestora;

 • v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social L.M.P. "Sfanțul Patrick”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele

beneficiare;

 • c)  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării, neglijării, violenței, torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante a persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model cât mai apropiat de cel familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și.^bilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;


■tr. lullu Mania nr. •, Brațov, jud. Brașov, nod SOOOA1 Taiafon/fam G2U.417.1O&, amaNi cWio^?4ijjai»pcbv.ra wabattai vwrvf.dg»»țtcbv.ro Cad flăcăii H74339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea cu serviciul public de asistență socială.

r) respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

s) adaptarea societății la persoana cu handicap;

t) abordarea integrată;

u) libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază;

 • v) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

 • x) alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;

y) integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca toți ceilalți membri ai societății.

ART.6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE:

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în L.M.P. "Sfântul Patrick” sunt persoane adulte cu handicap, care nu au întreținători legali, posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie, sunt dependenți de servicii sociale de bază și care au domiciliu sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov (de minim 3 ani).

- în cazul în care persoana realizează venituri și/sau are susținători legali, se semnează angajamentul de plată de către persoana asistată și susținătorul legal, în care se specifică cuantumul contribuției de întreținere pe care aceștia sunt obligați să o plătească;

 • (2) Admiterea în locuința protejată se realizează pe baza unui dosar de admitere, întocmit de primăria unde persoana cu handicap are domiciliul, dosar transmis spre analizare și soluționare către D.G.A.S.P.C.Brașov la Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte Cu Handicap, care propune Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap instituționalizarea persoanei cu handicap.

 • (3) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Dosarul de admitere este evaluat si aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (în continuare CEP AH) Brașov și trebuie să cuprindă următoarele documente :

 • > cerere de admitere în locuința protejată, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal;

 • > copie de pe actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;

 • > copie certificatul de încadrarea în grad de handicap, în termen de valabilitate;

 • > PIS (Plan individual de servicii, în înțelesul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

 • > PIRIS (Program individual de reabilitare și integrare socială, în înțelesul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handica^^re^ubjicată, cu modificările și completările ulterioare);

■tr. I«tlu Manlu nr. B» Brașov, Jud. Brașov, ccxl 600081

Tolofon/faia C2M,417.1O^ orali «tfi<:*&dsatftpcbv.ra w*baltoi ww’M'.^MpcfrKiv Cod flăcăii MT0339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • > ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;

 • > copie acte de identitate reprezentant legal;

 • > raportul de anchetă socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale;

 • b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • > să aibă certificat de încadrare în grad de handicap valabil, PIS, PIRIS;

 • > să nu i se poată acorda servicii în comunitatea din care provine;

 • > să aibă domiciliul în județul Brașov;

 • > să nu aibă boli care se pot transmite în colectivitate;

 • c) Admiterea în locuința protejată:

 • > măsura de internare în L.M.P. ”Sfântul Patrick” se stabilește de către CEP AH Brașov, la solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal al acestuia;

 • > aprobarea admiterii în L.M.P. "Sfântul Patrick”, se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii și a unui angajament de plată, între furnizorul de servicii sociale și beneficiar sau reprezentantul legal, care se obligă la plata contribuției de întreținere. Angajamentul de plată este parte integrantă din contract;

 • > beneficiarii admiși în L.M.P. "Sfântul Patrick” sunt evaluați din punct de vedere al statusului bio-psiho-social, stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de tratament și de recuperare/reabilitare, nevoilor educaționale, culturale și spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, șa), precum și a evaluării vocaționale;

 • d) Contractul de furnizare de servicii

 • > contractul de furnizare servicii se încheie în 3 exemplare între, Directorul General al DGASPC Brașov, șeful centrului din partea furnizorului de servicii și beneficiar/reprezentantul legal /tutore /curator al acestuia;

contractul se întocmește de asistentul social, pentru o perioadă de un an de zile, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;

 • > contractul de prestări servicii se întocmește în maxim 7 zile de la data instituționalizării persoanei asistate;

 • > beneficiarului și după caz aparținătorului acestuia i se aduc la cunoștință toate prevederile contractului de prestări-servicii, toate actele normative care stau la baza contractului de prestări-servicii și i se asigură, după caz, asistență privind înțelegerea tuturor prevederilor din contractul de prestări servicii, înainte ca acesta să îl semneze;

 • > aparținătorii prevăzuți în Ordinul nr. 623/2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, au obligația ca în termen maxim de 6 luni de la data instituționalizării beneficiarului să definitiveze actele de curatelă/ tutelă, după caz, în vederea reprezentării interesului persoanei instituționalizate.

 • e) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului: este detaliată în Anexa 3


atr. iallu Manlu w. S, Brașov, jud. Brașov, cod MOM1 Tolcfoa/roM 0292.417.100, omaifa wobaltoi                  Cod flăcăii &B7Q339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • (4)Condiții de încetare a serviciilor:

 • A. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;

 • b) la cererea benefîciarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul L.M.P;

 • c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;

 • d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu

acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

 • B. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervătă capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul.

 • b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, furnizorul de servicii să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;

 • c) transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective;

 • d) L.M.P. nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;

 • e) la expirarea termenului prevăzut în contract;

 • f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al DGASPC Brașov, managerul de caz sau un reprezentant al personalului L.M.P. și doi reprezentanți ai beneficiarilor;

 • g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații DGASPC Brașov va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similar;

 • h) în caz de deces al beneficiarului, L.M.P. întocmește fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului, în maxim 12 ore de la constatarea uneia dintre situațiile descrise mai sus; fișa face parte din dosarul personal al beneficiarului.

Fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum șțd^ținația comunicată.*tr. tsllu Manta nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Tolofoa/fam 0300.017.100, omaHi offic»©«i«aspcb¥.ro wabaitot                  Cod fiscali M7*339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

în situația încetării acordării serviciului, L.M.P. "Sfanțul Patrick” transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către DGASPC Brașov, în baza unui proces-verbal de predare - primire.

Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea - primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu DGASPC Brașov. Procesele verbale de predare - primire simt semnate de părți și arhivate.

Centrul deține un registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor, care cuprinde datele de identificare a beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în serviciul social L.M.P. "Sfântul Patrick" au următoarele drepturi:

 • 1. să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără discriminare, pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • 2. să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;

 • 3. să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • 4. să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite;

 • 5. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, în raport cu gradul de înțelegere;

 • 6. să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • 7. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • 8. să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • 9. să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • 10. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, ținând cont de dizabilitate și de gradul acestora de înțelegere;

Îl. de a fi informate, ele și reprezentanții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • 12. de a-și desfășura viața intr-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • 13. de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanți legali în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opțiunile;

 • 14. de a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • 15. de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • 16. de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • 17. de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • 18. de a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • 19. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • 20. de a face sugestii și reclamații ei, sau reprezentanții legali ai acestora fără teamă de consecințe;■tr. lallu Manta nr. •, Brașov, Jad. Brașov, cod 500001 TotoftMWfaa* 0294.417.1041, mm*i offica^Hljjnspcbv.ro wtbafta                  Cod fineați 95TȘ339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • 21. de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • 22. de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • 23. de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

 • 24. de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • 25. de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;

 • 26. de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție legală sau a acordurilor scrise între beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor și bunurilor;

 • 27. de a practica cultul religios dorit;

 • 28. de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru serviciul social, împotriva voinței lor;

 • 29. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;

 • 30. de a avea acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de serviciul social;

de a fi informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

 • 31. de a fi informați cu privire la activitățile desfășurate :

 • 32. de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de furnizare servicii;

 • 33. de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

 • 34. ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și recuperare;

 • 35. asistență sociala, respectiv servicii sociale și prestații sociale; amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;

 • 36. petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

 • 37. asistență juridică;

 • 38. facilități fiscale;

 • 39. evaluare și reevaluare prin examinarea la centru a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare;

 • 40. să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoanele cu dizabilități.

 • (6) Persoanele beneficiare de servicii sociale (aparținătorii acestora după caz) în cadrul serviciului social L.M.P. "Sfântul Patrick” au următoarele obligații:

 • > de a coopera cu personalul angajat în rezolvarea problemelor personale.

 • > să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • > să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • > să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • > să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • > să respecte prevederile prezentului regulament și legislația care a stat la bazaîntâ^iriflui.

*tr. tallu Mania nr. •> Brașov, Jud. Brașov, nod SOOOB1 Toiofon/fam OSU.417.10Q, omaMt offica^danap&tov.rc» wabaltot                  Cod fiscali M7Q33O

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • > de a nu consuma băuturi alcoolice în incinta unității, de a nu introduce băuturi alcoolice în unitate, de a nu intra în centru în stare de ebrietate;

 • > de a nu fuma decât în locuri special amenajate, cu excepția persoanelor imobilizate, pentru care se vor lua măsuri speciale;

 • > de a nu părăsi unitatea fără aprobarea/înștiințarea conducerii unității sau, după caz, a ofițerului de serviciu (asistentul medical de serviciu);

 • > respectarea demnității personalului, indiferent de postul pe care îl ocupă, și a celorlalți beneficiari printr-un comportament adecvat; în acest sens, este interzisă folosirea cuvintelor și a gesturilor obscene, a injuriilor, a tonului ridicat, precum și a abuzului fizic, psihic sau financiar;

 • > de a nu manifesta gesturi cu conotații sexuale față de beneficiarii cu debilitate mintală sau cu alte probleme psihice, de a nu întreține relații sexuale cu aceștia;

 • > aparținătorii, curatorii/tutorii au obligația de a se ocupa de procedurile funerare ale beneficiarilor, în cazul decesului.

ART.7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

(!) Principalele funcții ale Locuinței Maxim Protejate „Sfântul Patrick” sunt:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local prin asigurarea următoarelor activități:

reprezentarea DGASPC Brașov, în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

>

>

>

>


găzduirea beneficiarilor pe perioadă de un an de zile cu posibilitatea de prelungire a contractului de prestări-servicii;

îngrijire personală: se asigură îngrijirea de bază (hrană, cazare, îmbrăcăminte, igiena, etc);

îngrijire medicală asigurată de medic, medicul de familie, asistente medicale;

supravegherea stării de sănătate, administrare de medicamente;

supreveghere: asigurarea desfășurării de către beneficiari a activităților în deplină siguranță;

suport emoțional: oferă beneficiarilor și familiei acestuia sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de ei;

asigurarea unui mediu securizant: asigură măsuri de siguranță și securitate legale necesare pentru asigurarea protecției beneficiarilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător,

asigurarea hranei: beneficiarilor le este asigurată o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârstă, nevoile și preferințele acestora, în conformitate cu legislația în vigoare prin preparea și distribuirea de 3 mese principale/zi și după caz gustări; se încurajează consumul a minim de 3 ori/săptămână, de fructe proaspete/deserturi preparate;

L.M.P. alocă timp suficient, conform unui program afișat, pentru servirea mesei:

L.M.P. afișează meniul la loc vizibil;

L.M.P. elaborează și aplică un Program de curățenie și întreținere pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toate spațiile în care funcționează serviciul social, conform legislației în vigoare;

menținerea legăturilor cu familia extinsă și alte persoane importante pentru beneficiari: se asigură sprijin concret și simt incurajați să mențină legaturi cu familia extinsă și alte^perșoane importante sau apropiate față de ei, iar familia și alte persoane apropiate față de bș^feftciar s'iint12

■tr. lullu Manta nr. •, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Totafon/fam O2M.417.1Q&, Mnaili »fHc*Qd£p*apct>v.ra woboftot                  Cod fiscali M7I0J9

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

implicate, pe cât posibil, în viața acestuia pe perioada șederii în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea/ integrarea sa familială și socială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții,

 • > reintegrare familială si comunitară: asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii beneficiarului din centru, în vederea reintegrării familiale și/sau sociale;

 • > socializare si activități culturale: asigură beneficiarilor oportunități de petrecere a timpului liber și socializare;

 • > asigură un sistem de primire, înregistrare soluționare a sesizărilor reclamațiilor cu privire la serviciile oferite;

colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru beneficiar și familie din comunitate;

 • > elaborarea Planului Personalizat de către o echipă a FSS multidisciplinară și revizuirea acestuia;

 • h) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice si publicului larg despre domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activități:

 • >  L.M.P. inițiază și organizează acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare precum și despre importanța existenței acestor servicii în comunitate și pentru familiile beneficiarilor;

 • >  cel puțin o dată pe an locuința protejată organizează campanii de sensibilizare a comunității vis-â- vis de persoanele cu dizabilități;

 • >  L.M.P. publică date relevante despre activitatea sa, în mod periodic;

 • >  L.M.P. colaborează cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primării, unități sanitare, biserică, poliție, etc.);

 • >  L.M.P. desfășoară activități de recrutare de voluntari din comunitate;

 • >  elaborează rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora., de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >  asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și persoanelor cu dizabilități privind problematica socială;

 • >  intervine în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

 • >  intervine în sensibilizarea comunităților la nevoile specifice persoanelor cu dizabilități.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • > realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > evaluarea și monitorizarea calității în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii și indicatori;

 • > acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

 • > în relația dintre furnizori și beneficiarii acestora se vor utiliza mijloace de<i^cw^®e, și

comunicare corecte, transparente și accesibile■tr. latiu MmIm «v. e, Brațov, Jud. Brașov, cod &OOOS1 Tolefon/fam O2U.417.100, eanaBi wobsltet tvww.dM4ec*iw» Cad flăcăii MT933B

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • > se va asigura confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • > participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale (chestionare);

 • > dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane prin realizarea următoarelor activității:

 • > realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare pentru desfășurarea activității serviciului social în conformitate cu standardele minime de calitate;

 • > asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului (clădiri, dotări, instalații, aparatură, etc);

 • > identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului serviciului social;

 • > întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului;

 • > finanțarea serviciului se face de DGASPC Brașov din fonduri de la bugetul de stat și bugetul Consiliului Județean Brașov.

ART.8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

 • (1) Serviciul social L.M.P. "Sfanțul Patrick" funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2;

 • (2) Structura de personal din cadrul serviciului social L.P.”Sfantul Patrick” este compusă din:

 • a) personal de conducere;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal de specialitate auxiliar;

 • c) personal adminsitrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire;

 • d) personal socio-psiho-medical;

 • e) voluntari

Raport angajat-beneficiar - 5/8

ART.9

PERSONAL DE CONDUCERE

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de complex ( care deservește întreg Complexul de Servicii „Piatra Craiului”)

 • (2) Atribuțiile șefului de complex/locuință protejată sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care p^îșijîfN^^ne^ în C ■


  gșS;.fi


str. taltu Manta nr. •, Braț av, jud. ft—ȚT'*, a«U SOOOfil Tatafotatam oeM.4fZ.fO4 amafc oHic^aauptbv.ro wabattm www.&Hpetowv Cad ftacaU MTI339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) elaborează planuri și proiecte, cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii locuinței protejate în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și prevederilor regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) asigură încheierea de către FSS a contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarul/reprezentantul legal;

 • p) asigură instruirea personalului din subordine, pe linie de SU și SSM, în conformitate cu normele legale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face respectând prevederile legale în vigoare.
str. tnllu Manlu rw. •, Brațev, Jurf. Brațov, ootf BOOOB1 TolatoiVroxi 0293.417.100> mnaNi w»b«*t«i www.^f^ctt'fZV Cal MTUM

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR

 • (1) Personalul de specialitate al CS Piatra Craiului, care deservește L.M.P. ”Sfântul Patrick” este format din:

 • a) lucrător social M (cod COR 532908)

 • c) infirmieră G (cod COR 532103)

 • d) îngrijitoare G (cod COR 532104);

 • (2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii locuinței protejate situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • h) are obligația de a sesiza în scris, sau prin poștă electronica, ori telefonic, posibilele cazuri de abuz sau neglijare a beneficiarilor, conducerii L.M.P.;

 • i) cunoaște numerele de telefon ale pompierilor, salvării, șefului de centru și ale DGASPC Brașov.

 • a) lucrător social (532908)

 • > însoțește, supraveghează și ajută tinerii să: își aranjeze/pregătească patul, să se îmbrace, să își facă igiena personală dimineața/seara, să servească masa.

 • > însoțește noaptea la toaletă tinerii cu probleme de sănătate.

 • > Asigură liniștea și climatul adecvat, semnalează personalului medical tinerii cu probleme de sănătate sau tulburări neuro-psihice.

 • > Ajută și îndrumă beneficiarii pentru efectuarea toaletei personale.

 • > Consemnează în Procesul verbal toate evenimentele deosebite.

 • > Supraveghează menținerea curățeniei în dormitoare și grupurile sanitare.

 • > Se informează și informează la începerea/terminarea schimbului despre starea generală a tinerilor prin completarea Procesului-verbal de predare-primire a schimbului.

 • > Răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > în caz de incendiu sau alte accidente nedorite anunță pompierii, salvarea și conducerea centrului și ajută la evacuarea tinerilor și a bunurilor.

 • > Colaborează cu personalul de specialitate.

 • > Are un limbaj decent, și acțiuni lipsite de violență.                            -—


■tr. tetlM Mania nr. S, Brațov, Jud. Brașov, e<xf 5OOO91

TaiafOM/fa» 02U.417.10Q, atnaNi «Hica^MisatKpetov.ra wabaltoi wwMtgttficInM» Cod flăcăii M79339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

bjlnfirmieră (532103)

 • > însoțește, supraveghează și ajută tinerii să: își aranjeze/pregătească patul, să se îmbrace, să își facă igiena personală dimineața/seara, să servească masa.

 • > însoțește noaptea la toaletă tinerii cu probleme de sănătate.

 • > Asigură liniștea și climatul adecvat, semnalează personalului medical tinerii cu probleme de sănătate sau tulburări neuro-psihice.

 • > Ajută și îndrumă beneficiarii pentru efectuarea toaletei personale.

 • > Consemnează în Procesul verbal toate evenimentele deosebite.

 • > Supraveghează menținerea curățeniei în dormitoare și grupurile sanitare.

 • > Se informează și informează la începerea/terminarea schimbului despre starea generală a tinerilor prin completarea Procesului-verbal de predare-primire a schimbului.

 • > Răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > în caz de incendiu sau alte accidente nedorite anunță pompierii, salvarea și conducerea centrului și ajută la evacuarea tinerilor și a bunurilor.

 • > Colaborează cu personalul de specialitate.

 • > Are un limbaj decent, și acțiuni lipsite de violență.

c) îngrijitoare (532104)

 • > asigură îngrijirea beneficiarilor în locuința protejată;

 • > supraveghează permanent beneficiarii;

 • > sprijină beneficiarii la efectuarea igienei corporala și efectuează igiena corporală a celor care nu pot realiza singuri acest lucru;

 • > ajută beneficiarii la satisfacerea nevoilor fiziologice, acolo unde este necesar acest lucru;

 • > asigură hrănirea și hidratarea beneficiarilor cu precădere a bolnavilor imobilizați la pat;

 • > acordă sprijin beneficiarilor la servirea mesei și îi încurajează să dobândească abilități pentru a se hrăni singuri;

 • > asigură curățenia în locuința protejată și întreține igiena paturilor și a întregului mobilier din saloane și ajută beneficiarii să se deplaseze;

 • > colectează materialele sanitare și infecțioase de unică folosință utilizate în ambalaje special și asigură transportul acestora la depozitul centrului;

 • > în caz de necesitate participă la activitățile de restabilire a mobilității beneficiarilor, operațiunea se va face cu mare atenție pentru a evita accidentele;

 • > realizează toaleta beneficiarilor înainte de a fi preluați de psiholog;

participă împreună cu beneficiarii la activitățile care simt inițiate de psiholog;

 • > răspunde de igiena personală a beneficiarilor;

 • > pregătește beneficiarul decedat și ajută la transportul acestuia. îndepărtează lenjeria decedatului, dezinfectează spațiul în care a survenit decesul și participă la inventarierea bunurilor personale ale decedatului;

atr. luilu Maaiu nr. 6, Brețov, jud. Brațov, cod 600001 Tatalaa/fan 09M.477.1 OQ, imifi wabaltm mnr.cfrj4pc>HJV Cod fiscali 0670339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

Modul de acordare a serviciilor desfășurate de personalul angajat al Centrului de Zi Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în activitățile de informare și consiliere socială este reprezentat de asistentul social din centru.

INFORMARE ȘI CONSILIERE SOCIALĂ

Activitățile de informare și consiliere socială se efectuează conform planificării din PP, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Principalele activități de informare și consiliere socială, după caz, constau în:

 • a) informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări privind demersurile de obținere;

 • b) sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.;

 • c) informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

 • d) informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței;

 • e) informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare și reabilitare, servicii balneo etc.;

I) informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, cârd de parcare, bilete;

 • g) informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvemamentale;

 • h) sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces necesare la locul de muncă;

 • i) demersuri pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediului de muncă;

 • j) informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situații de viață asemănătoare, altele.

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în activitățile de consiliere psihologică este reprezentat de psihologul din centru.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Consilierea psihologică este recomandată de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, este monitorizată din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Consilierea are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea și dezvoltarea personală, autocunoașterea, altele. Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere și terapie suportivă, intervenții terapeutice specifice.

Btr. (uliu Maniu nr. S, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001

Tolofon/fata O2M.417.1QQ, aataMt offico&daaspobv.rc» woboltoi (•'MrmcfrMpcfrtww Cod fiscali OB70339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în activitățile de abilitare și reabilitare este format din: terapeut ocupațional, educatori si instructor de educație, logoped și îngrijitoarea din centru.

ABILITARE ȘI REABILITARE

Activitățile de abilitare și reabilitare sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, simt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Activitățile de abilitare și reabilitare, după caz, constau în:

 • a) logopedie sau psihoterapie;

 • b) hidroterapie sau terapii speciale sau artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decorațiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică;

 • c) stimulare psiho-senzorio-motorie;

 • d) terapie ocupațională;

 • e) activități de tip vocațional /ocupațional.

Terapia ocupațională oferă metode variate pentru a îmbogăți deprinderile cognitive, fizice și motorii și pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta abilitățile de motricitate fină (mișcarea și dexteritatea mușchilor mici din mâini și degete), de motricitate grosieră (mișcarea mușchilor mari din brațe și picioare), abilitățile oral-motorii (mișcarea mușchilor din gură, buze, limbă, maxilar), abilitățile de auto-îngrijire, altele.

Sunt asigurate servicii de specialitate de către personalul Casa Soarelui.

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în efectuarea activităților de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă este format din: asistent social, psiholog, terapeut ocupațional, instructor de educație.

DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

Activitățile de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz/responsabilul de caz.

Activitățile de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, după caz, constau în:

aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile cognitive, de exemplu: a) să-și folosească simțurile pentru a explora obiecte (experiențe senzoriale cu scop): simțul văzului, simțul auzului, simțul tactil, simțul olfactiv, simțul gustativ; b) să dezvolte elemente din învățarea de bază: copierea, învățarea prin acțiuni cu două sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informații, dobândirea limbajului suplimentar, repetarea, dobândirea de concepte legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor, dezvoltarea competenței de a citi, scrie, socoti, dobândirea deprinderilor complexe; c) să aplice cunoștințele prin dezvoltarea concentrării, menținerea atenției asupra unor acțiuni/sarcini pe o durată adecvată, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului, identificarea de răspunsuri și soluții la întrebări sau situații din programul zilnic, selectarea unei opțiuni pentru luarea unei decizii și ducerea la îndeplinire a acesteia.

 • b) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte deprinderile zilnice de organizare, planificare și finalizare a programului zilnic, pentru gestionarea timpuluL Ț®W a face față stresului, situațiilor de tensiune, urgență sau criză,

  pentru M^ocpntrol
19


*tr. tallu Manta nr. «, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOOfil Tninfon/fam O3M.417.1M, amali «tfica&donttpctov.ra wabattet                  Cod flăcăii W7933B

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

comportamentului și exprimării emoțiilor adecvate, altele;

 • c) aplicarea de tehnici și exerciții pentru comunicare prin mesaje verbale și nonverbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităților de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, altele;

 • d) aplicarea de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, brațul, alte părți ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport;

 • e) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte deprinderile de autonomie personală/autoîngrijire, pentru învățarea acțiunilor de spălat și șters corpul sau părțile corpului, de îngrijit pielea, dinții, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut; activitățile cuprind totodată exerciții de conștientizare privind alegerea îmbrăcăminții și încălțămintei în mod adecvat, ținând cont de anotimp și eveniment, de păstrare în ordine și curățenie a obiectelor personale, altele.

 • f) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să învețe cum să-și păstreze igiena personală și a spațiului de locuit, importanța menținerii unei diete echilibrate și a unei activități fizice zilnice, altele;

 • g) aplicarea de exerciții de conștientizare pentru a înțelege pericolele ce pot amenința securitatea personală sau a altora, riscurile legate de situații care pot determina accidente, traumatisme sau leziuni, riscuri legate de consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecții cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, altele;

 • h) aplicarea de tehnici și exerciții necesare pentru ca beneficiarii să-și dezvolte deprinderi de autogospodărire prin prepararea și servirea hranei, curățenia spațiului propriu, gestionarea deșeurilor, aranjarea îmbrăcămintei și încălțămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.), achiziționarea de bunuri și servicii și altele;

 • i) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să învețe cunoașterea diferitelor tipuri de relații, exersarea unor abilități sociale, acțiuni și comportamente necesare pentru stabilirea de interacțiuni cu membrii familiei, alți beneficiari, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educație sexuală și altele;

 • j) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să facă față tranzacțiilor economice de bază (să utilizeze bani pentru a cumpăra produse), să gestioneze resurse proprii și altele;

 • k) exerciții pentru dezvoltarea abilităților educaționale, a nivelului de educație și altele.

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în acțiunile legate de asistența pentru luarea unei decizii este format din asistentul social și psihologul din centru.

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR LUCRATIVE, PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ ANGAJAREA ÎN MUNCĂ ȘI SPRIJIN PENTRU MENȚINEREA LOCULUI DE MUNCĂ Activitățile de dezvoltare a abilităților lucrative, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă simt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate de coordonatorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz/responsabilul de caz.

Activitățile de dezvoltare a abilităților lucrative, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă, după caz, constau în:                          0 6 T

 • a) sprijin și exerciții pentru ca beneficiarii să-și exerseze/consolideze cunoști


•tr. laiiu MMiu nr. Ct Brașov, jud. Brașov, eod 600001 Taiafoa/faxi 0960.41 7.1 06, amaiti w*b«Hm wMrw'.flQMW»«»iwv Cad flăcăii 0*70330

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

dezvoltării abilităților practice și comportamentelor sociale necesare lucrului în grup, încadrării în muncă și gestionării bugetului propriu;

 • b) sprijin pentru ca beneficiarii să-și dezvolte nivelul de educație și de formare profesională;

 • c) consiliere pre și post angajare;

 • d) consiliere juridică;

 • e) organizarea de grupuri de suport, altele.

Activitățile cuprind totodată acțiuni și demersuri pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediului de muncă, altele.

Activitățile se desfășoară de CZ, la sediul acestuia, în spațiu liber, la locul de muncă al beneficiarului sau la domiciliul acestuia.

CZ poate organiza și desfășura activități cu specific lucrativ, de exemplu: sortat și prelucrat materiale textile, cusut de mână sau cu mașina, croșetat, execuție bijuterii, produse decorative, activități de asamblare, ambalare, altele.

CZ poate organiza ateliere protejate, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

CZ dispune de spații pentru desfășurarea de ateliere creative-terapeutice, ateliere protejate/vocaționale, de exemplu: croitorie și decorațiuni, artizanat, litografie, grădinărit, tehnoredactare și multiplicare, brutărie, catering, ambalaje, lumânărit, ceramică și mozaic, altele. CZ asigură tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces și alte produse necesare, în funcție de specificul activităților.

CZ poate contracta servicii oferite de instituții/organizații neguvemamentale în scopul consilierii și orientării profesionale, motivării pentru ocupare, altele.

CZ are parteneriate cu instituții/operatori economici care pot acorda stagii de practică, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregătirii pentru muncă.

CZ face demersuri pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea utilizării.

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în efectuarea activităților de integrare și participare socială și civică este format din: asistentul social, psiholog, terapeut ocupațional, educatori și instructorul de educație.

INTEGRARE ȘI PARTICIPARE SOCIALĂ ȘI CIVICĂ

Activitățile de integrare și participare socială și civică sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz/responsabilul de caz.

Activitățile sunt diverse și pot cuprinde: cunoașterea mediului social, stimularea/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite, altele.

»tr. tutiu Maniu nr. S, Brașov, JtMf. Brașov, cod SOOM1 Toioton/fara C29t.417.1OO, amaNt wabaltet                  Cod flacats M70339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

ART. 11

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

( 1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare din cadrul L.M.P. ”Sfantul Patrick” și este alcătuit din:

 • a) referent MIA (241104)

 • b) administrator M (515104)

 • c) șofer GI (832201)

 • d) muncitor calificat GUI (7549)

 • (2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire: a) Referent M IA (241104):

 • > Efectuează operațiile contabile și organizează evidența contabilă sintetică și analitică pentru Complexul de Servicii Piatra Craiului;

 • > Respectă programul de lucru stabilit;

 • > întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, planul de venituri și cheltuieli extrabugetare, precum și orice alte lucrări de planificare financiară, la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • > întocmește documentele contabile cu respectarea formelor și regulilor în vigoare

 • > înregistrează aprovizionarea cu alimente, medicamente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe

 • > înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații, sponsorizări);

 • > înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • > înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, căsuțe, precum și darea în folosință a acestora

 • > înregistrează facturile de utilități;

 • > înregistrează sponsorizările (de alimente, medicamente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe);

 • > înregistrează alimentarea și consumul de conbustibil și ține evidența BCF-urilor;

 • > Ține evidența stocurilor de alimente, medicamente, materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în căsuțe;

 • > Arhivează, păstrează și urmărește clasarea documentelor contabile conform legislației în

vigoare;

 • > Urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept privind echipamentul, cazarmamentul precum și alocația zilnică de hrană informând lunar șeful de complex de cele constatate iar în nota de fundamentare întocmită de administrator, cu privire la baremele stabilite prin lege pentru beneficiarii din centre, va menționa, de fiecare dată, cât s-a consumat și cât mai este disponibil pentru fiecare barem în parte;

 • > Verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul complexului și le

înregistrează;

Vizează calculul valoric zilnic al listelor de alimente;

întocmește ordonanțările și borderourile de predare a facturilor și ordonantărilorj-întocmește lunar pontajele persoanelor angajate în cadrul complexului,^Țiaza-grafic^lpr

atr. lallu Maalw nr. a, Brașov, jad. Brașov, cod SOOOB1

Talafoaffaia aat.417.10O, amaiti »nic»^«ai*pc,bv.r<.

wabaHai M'M'M'.cgMjpefrb'./v Cod fiscali 9970330

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

de lucru confruntate cu condica de prezență, la sfârșitul lunii, pe care le primește de la administrator sau de la persoana desemnată de conducerea complexului, cu atribuții în acest sens, calculează orele lucrate sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, le înaintează șefului de centru pentru semnare și, în final, le înaintează Serviciului Contabilitate — Salarizare din cadrul DGASPC Brașov; tine evidența, împreună cu administratorul, a concediilor de odihnă și speciale, consemnează pe cererile de concediu ale angajaților aceasta evidență înainte de a fi date la aprobare, către șeful de complex;

 • > Răspunde pentru modificările pe care le solicită direct în programul de contabilitate și semnează (nume, prenume, semnătură) pentru efectuarea acestor servicii;

 • > Răspunde de componența fiecărui sold final al conturilor contabile cu care lucrează, prezentând la fiecare sfârșit de trimestru, în scris, componența acestora, propunând măsuri de diminuare sau majorare a acestora;

 • > Respectă termenele transmise de Serviciul Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov cu privire la întocmirea situațiilor financiare și răspunde pentru neîntocmirea la timp a acestora;

 • > Transmite în scris Serviciului Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov perioada în care lipsește din complex - CO, recuperare, învoire, concediu fără plată și telefonic sau prin mail perioada de concediu medical, în vederea preluării atribuțiilor de către alt contabil din sistem;

 • > Lunar, întocmește împreună cu administratorul, un raport sub formă de tabel, cu toate intrările materiale /complex (denumirea produsului, cantitate, preț), atât cele realizate din buget cât și cele din sponsorizări.

 • > Efectuează lunar confruntări cu gestionarul / administratorul;

 • > întocmește lunar balanța de verificare;

 • > Urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au drept beneficiarii, verificând periodic registrul scadențar;

 • > îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov, Directorul economic, Șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, Șeful serviciului financiar, Șeful de centru;

 • > Pune la dispoziția organelor de control toate documentele financiar-contabile solicitate;

 • b) Administrator M (515104)

 • > gestionează, administrează și răspunde de întregul patrimoniu al C.S. Piatra Craiului;

 • > se îngrijește de aprovizionarea cu toate materialele necesare bunei funcționări a activităților din SR;

 • > asigură păstrarea și folosirea economicoasă a bunurilor complexului;

 • > organizează activitatea din compartimentele subordonate;

 • > supraveghează lucrările de reparații curente și investiții din complex;

 • > se preocupă de păstrarea bunurilor mobile și imobile din complex;

 • > repartizează pe locurile de muncă obiectele de inventar si mijloacele fixe, controlând periodic modul cum acestea sunt îngrijite și păstrate;

 • > ia măsuri de asigurare a pazei și securității întregului patrimoniu;

 • > ia măsuri de prevenire a incendiilor;


 • > propune formarea comisiilor de inventariere și de recepție a mărfurilor;


23

■tr. Isliu Manlu nr. •, Brașov, jud. Brașov, aed SOOM1 Tato*M/r*M 0999.917.100, «anaBi wabattei wvnui.Ogoo^cbv.oo Cad flacah H70339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • > verifică perioada de folosință a echipamentelor beneficiarilor și personalului;

 • > participă la întocmirea listei zilnice de alimente, după care o prezintă spre aprobare șefului de complex și contabilității cu o zi înainte de eliberarea alimentelor din magazie;

 • > controlează zilnic calitatea mâncărurilor și repectarea rețetarului;

 • > vizează eliberarea materialelor consumabile și este responsabil de folosirea judicioasă a acestora;

 • > asigură condiții favorabile pentru realizarea inventarierii anuale;

 • > ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a altor pagube colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului;

 • > eliberează, controlează și evidențiază datele înscrise în foile de parcurs prezentate de conducătorul auto;

 • > urmărește și respectă prevederile din contractele cu furnizorii, precum și cantitatea, calitatea și prețul produselor achiziționate;

 • > testează piața liberă pentru cumpărarea directă a materialelor și produselor și declară pe propria răspundere avantajele achizițiilor făcute;

 • > întocmește pentru fiecare beneficiar fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.).

 • c) Șofer GI (832201)

 • > conduce autovehiculul pentru deplasare/transport beneficiari;

 • > răspunde de buna funcționare și întreținere a autovehiculului, executând și reparații care intră în competența sa;

 • > gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite pentru buna funcționare a autovehicului;

 • > menține permanent curățenia garajului și a vecinătății acestuia, participă cu muncitorul la toaletarea, văruirea pomilor/copacilor, tuns iarba, vopsirea bordurilor, săparea plantelor, înfrumusețarea centrului, iar când nu se află în cursă efectuează activități de reparații și întreținere în cadrul centrului

 • > Se îngrijește ca starea tehnică, estetică și de curățenie a mașinii, conform normelor acceptate.

 • > să ia toate măsurilor ce se impun pentru prevenirea producerii accidentelor cauzate de apariția unor defecțiuni(conducătorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anormale sau ori de câte ori va considera că este necesar să efectueze controlul tehnic și dacă este cazul va anunța conducerea centrului pentru luarea măsurilor ce se impun);

 • > are obligația să participe la supravegherea desfășurării operațiunilor de încărcare-descărcare în condiții de Securitate

 • > să întocmească referat de necesar, pe care îl înaintează inspectorului de specialitate, pentru piesele /materialele/ serviciile de achiziționat, pentru buna funționare a autovehiculului.

 • d) Muncitor calificat G III:

 • > Depistează și remediază defecțiunile apărute;

 • > Prin toate acțiunile sale respectă și promovează interesul superior al tânărului beneficiar și are

față de acesta o atitudine de înțelegere;

Colaborează cu colegii de serviciu pentru remedierea defecțiunilor apărute;            .<

Aduce la cunoștință șefului de complex orice eveniment petrecut la locul de/inuncă;^

■tr. Inilu Mantii nr. e, Brașov, jud. Brașov, eod SOOOB1 Taiafoa/fam 0293.417.100, amaiti webtltoi invw.^FMpefrtwv Cad flăcăii M70330

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • > Execută și alte sarcini trasate de conducerea centrului;

 • > Respectă codul etic al DGASPC Brașov;

 • > Păstrează confidențialitatea tuturor datelor despre beneficiari.

 • > Asigură implementarea, menținerea si îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate.

 • > Respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate.

 • > Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu.

 • > Răspunde de integritatea și pastrarea obiectelor de inventar și mijloacelor fixe.

> Nu utilizează injurii sau pedepse fizice în relație cu beneficiarii, indiferent de faptele acestora.

ART. 12

PERSONALUL SOCIO-PSIHO-MEDICAL

Aceste servicii de specialitate sunt acordate conform Standardului IV anexa 2 din Ordinul 82/2019 de Centrul de zi “Casa Soarelui” din cadrul Complexului de servicii de recuperare “Cristian”, respectiv sunt acordate de către medicul de familie al L.M.P. Sfântul Patrick și personalul socio-psiho-medical care deservește întreg Complexul de Servicii Piatra Craiului (ANEXA 2)

ART. 13

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL LMP "Sfântul Patrick”

 • (1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu.

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțijJ@r ^^§erviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social


■tr. luiiu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5ODOS1 Talafoa/faia 0399,417.100, omaMi cffica^dguiapctov.rcr wabaltat wvrw.4getifcbv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Piatra Craiului.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • > personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • > personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • > personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.


■tr. latin Maaltf nr. S, Brașov, jud. 8rațovt cod *00061 TatofOTffsn 09SO.4f7.r0A ama** oHiG*^d»«»«pictov.ra wsbsKsi                    fiscali M7S339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

ART.14

Finanțarea LMP ”Sfântul Patrick”

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Locuința Maxim Protejată „Sfântul Patrick”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

 • (2) Finanțarea cheltuielilor LP „Sfântul Patrick” se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • > contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > bugetul de stat;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile;

 • > alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

JuliețaAufcdâarGîrOc

fluj GENERALA

Z DE A&STEMJZ

''\x>eORjJe0LUi * //

Director General Adjunct Economic,  Mariana Adsinte/


Șef Complex Piatra Craiului,

Monica Algasovschi L

Avizat Șef Serviciul Resurse Umane, Raluca Hașu


Avizat                Șef BMCA,

Serviciul Juridic              Cristina $imion

Contencios


«tr. laliu Manta nr. a, Brațov, jud. Orațov, eod KOOOfH Tel«fo«kJVa>a02M,417.100, amnMi offica4jMJaaispcbv.ro wcbattai                  C«d flecali M70339

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

ANEXAI

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE:

 • 1. Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

 • 2. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (U.E) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrograre a Directivei 95/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

 • 4. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal;

 • 6. HG nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;

 • 7. HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

 • 8. HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • 9. HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • 10. HG nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

11.Ordinul MMJS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, ANEXA 2 -Standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip Locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități;

12.Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

13.Ordinul Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora;

 • 14.Decizia nr 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap;

■tr. lutiu Manlta nr. O, Brașov, Jud. Brașov, eod SOOOB1 Tolafon/faxa 0040.417.104, omaMi «Hia*^d0OKpcbv.r<> wobaltm                Cod fiscali M7C33O

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULVI

 • 15. H.C.J. nr 94/l 8.02.2020 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • 16. Codul Civil

  Direct

  Julieta  Director General Adjunct Economic, Mariana Adsinte  Șef Complex Piatra Craiului, Monica Algasovschi  Avizat

  Șef Serviciul Resurse Umane, Raluca Hașu


  ȘefBMCA,


  Cristina Simion
*tr. ImIIu Manta nr. O, Brașov, jud. Brațov, eod SOOM1 Tetofonffaaa Q2U.417.1OA, anaNi w«bataM www,tt9»94»clrvj^ Cod fiscali 9B7033B

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

ANEXA2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

Personalul de specialitate este asigurat potrivit Ordinului 82/2019 Standard 4 anexa 2 de personalul de la CZ Casa Soarelui, cuprins în prezenta anexă.

educator principal PL - cod COR 263411 - 1 post

educator principal S - cod COR 253203 - 1 post

asistent social practicant S - cod COR 263501 - 1 post

instructor de educație M - cod COR 263508 - 1 post

terapeut ocupațional S - cod COR 263419 - 1 post

logoped S - cod COR 226603 - 1 post

psiholog specialist S - cod COR 263411 - 1 post

îngrijitoare G - cod COR 532103 - 1 post

în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciuluii social L.M.P. Sfântul Patrick aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 94/18.02.2020 au următoarea componență:

 • > Personal de conducere (care deservește întreg Complexul de Servicii Piatra Craiului):

 • -  Șef centru II S -1 post

 • >  Personal de specialitate, de îngrijire și asistență și personal auxiliar:

Infirmieră- cod COR 532103 - 2 post

îngrijitoare - cod COR 532104 - 3 posturi

Lucrător social M - cod COR 532908 - 1 post

 • > Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire (care

deservește întreg Complexul de Servicii Piatra Craiului):

Referent M IA - cod COR 241104 - 1 posturi

 • -  Administrator M - cod COR 515104 - 1 post

Șofer GI - cod COR 832201- 1 posturi

muncitor calificat G III - 1 post

■05 GENâRALA Z Q&-5*faTEîJTÂ &T''

NG, COPILULUI ,

■tr. latlu MmIu nr. •, Brașov, jad. Brașov, cod MOMI Tolofoa/faai 02U.417.100, atnaNl ofUcw^daaispfttow.ro wobaltot mnr.^ec*v4» Cad flăcăii MTI3M

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

> Personal cu funcții socio-psiho-medicale (care deservește întreg Complexul de Servicii Piatra Craiului):

 • -  Psiholog practicant S - cod COR 263411 - 1 post

 • -  Asistent social practicant S - cod COR 263501 - 1 post

 • -  Asistent medical principal PL - 2 posturi

Asistent medical PL - cod COR 325901 - 1 post


JulietaAurelîa; Gî


Șef Complex Piatra Craiului, Monica Algasovschi^_4>

Avizat


Avizat                Șef BMCA,


Șef Serviciul Resurse Umane,Serviciul Juridic Contencios
•tr. tallu Mantii nr. •, Brațov, Jud. Brașov, aed SOOOB1 Tatafo*/fa*n 02M.4? 7.100^ MnaKi «ffidH'Kiflnspabv.ra wtbtftn                Cad flăcăii M7O33O

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

ANEXA 3 LA ARTICOLUL NUMĂRUL 6 ALINIATUL (3) LITERA e) MODALITĂȚI DE STABILIRE A CONTRIBUȚIEI BENEFICIARULUI:

 • - angajamentul de plată este parte integrantă din contractul de prestări servicii;

 • - angajamentul de plată se întocmește în conformitate cu Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, modificat și completat prin Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017

 • - angajamentul de plată se întocmește după obținerea Deciziei de instituționalizare, conform prevederilor Art. 6. Alin. (1) din Ordinul 1887/2016,,/nawfea admiterii în centru rezidențial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează un angajament de plată, care costituie titlu executoriu, în condițiile legii. Modelul este prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie.

-în cazul în care persoana realizează venituri și/sau are susținători legali, se semnează angajamentul de plată de către persoana asistată și susținătorul legal, în care se specifică cuantumul contribuției de întreținere pe care aceștia sunt obligați să o plătească;

 • - pentru persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum și din alte surse cu caracter permanent;

 • - în cazul în care de plata contribuției lunare de întreținere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită și numai de una dintre acestea, care își asumă obligația de întreținere;

La stabilirea nivelului contribuției lunare de întreținere nu se iau în calcul:

 • - indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

-indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 alocației de stat pentru copii;

 • - indemnizația de creștere a copilului.

La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel, conform ORDINULUI Nr. 623/2017 din 2 mai 2017 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreți^^iWț^ate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulț^h

//« genehal/, . J                                                                                                   [Z OEAS/STEAJȚa -Ol

■tr. t«flu Mawlu nr. S, Brațov, Jud. Brațov, cod SOOOS1 TnUtonffaia 0800.417.100, w«bslt«<                  Cod flăcăii M7B33B

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora:

 • - din veniturile proprii lunare se deduc obligațiile legale de întreținere ale persoanei asistate, aflate în executare;

 • - din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziția persoanei asistate, pentru cheltuieli personale, dar nu mai puțin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri salariale;

 • - suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreține efectiv - soț, soție, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceștia nu au venituri proprii și nu beneficiază de asistență socială în instituții rezidențiale de asistență socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

 • - la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoana asistată care realizează venituri salariale. la suma rezultată la alin.(l) lit.c) ( Ordin 1887/2016 cu completare Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. în tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidențial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și a unui plan de locuire în comunitate.

 • - cuantumul contribuției lunare de întreținere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăși contribuția lunară de întreținere reglementată la art. 1 “Contribuția lunara de intreținere datorată de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persone adulte cu handicap sau de susținătorii acestora,denumit în continuare contribuție lunară de intreținere , se stabilește la suma de 900 lei

-în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea simt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte

 • - persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil).

 • - la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, în situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției și plata contribuției cade în sarcina altor persoane decât cea asistată, respectiv în sarcina susținătorilor lezali, se procedează după cum urmează:

 • - din veniturile nete medii lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în intreținere.

 • - în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorat de susținătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri, conform Ordinului 623/2017atr. IbIIm Mani» nr. •, Brașov, jud. Brașov, cod SODOS1 TaiafoMtn 0900.017.100, m»Mi <rffic*$daaukpctov.r<» wabaltM »MVM<’.<|M4P*a*>dv Cod Uscate M7IJJ#

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

| Venitul mediu net | lunar/o persoană

1 (lei)

| Contribuția lunară      |

| (% din contribuția      |

| lunară calculată)         |

| Sub 1.450      |

0% |

1                                                                                                                               1

| 1.451 - 1.550 |

1

10% |

1                                                                                                                               1

| 1.551 - 1.650 |

1

20% |

1                                                                                                                               1

| 1.651 - 1.750 |

30% |

| 1.751 - 1.850 |

1

40% |

1                                                                                                                               1

| 1.851 - 1.950 |

50% |

1                                                                                                                               1

|1.951 -2.050 |

1

60% |

|2.051 -2.150 |

1

70% |

1                                                                                                                               1

12.151 -2.250 |

80% |

1                                                                                                                               1

12.251 -2.350 |

1

90% |

1                                                                                                                               1

| peste 2.350     |

100%" 1

 • -  "(2) Intervalele de venituri prevăzute în ORDINUL Nr. 623/ din 2 mai 2017 la alin. (I) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale."

 • -  Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor adulte cu dizabilitați au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere este salariul minim brut pe tară stabilit prin Hotărâre a Guvernului.

 • -  La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, se procedează la reținerea sumei, în ordinea de obligație la plată, până la completarea sumei corespunzătoare. Când

această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuția lunară de întreținere datorată, se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.

 • -  în cazul susținătorilor legali ai persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuției de întreținere datorate se stabilește potrivit alin. (I) lit. c), conf orm Ordinului 623/2017, Iară a depăși 25% din venitul mediu net lunar.

 • -  In situația în care, persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată, soțul/soția, copiii sau părinții, nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreținerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea recalculării contribuției lunare de întreținere.

 • -  în cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o co Codului civil.


■*r. tatlw       nr. •» Brațov, jud. Brațov, eod 600001

0299.917.100, amaNi wobsttot               Cod H«g«Ii M7M3O

COMPLEX DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

 • -  Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidențial public al persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează angajamentul de plată.

 • -  Dacă persoana asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri și nici diferențele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată și nivelul contribuției lunare de întreținere, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suporta din bugetul Consiliul Județean Brașov.

 • -  Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidențial public pentru persoane adulte cu dizabilități pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția lunară de întreținere datorată se recalculează scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective.

 • -  Cuantumul contribuției lunare de întreținere ce urmează a fi plătit de beneficiar se comunică de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Brașov și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • -  Recalcularea contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de LP.


Director General Adjunct Economic, Mariana Acșinte

Șef Complex Piatra Craiului, Monica Algasovschiji

Avizat Șef Serviciul Resurse Umane, Raluca Hașu


Avizat                Șef BMCA,Serviciul Juridic Contencios

<L.