Hotărârea nr. 106/2020

Hotărârea nr.106 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de şef de secţie - Secţia Obstetrică Ginecologie I

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.106

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef de secție - Secția Obstetrică Ginecologie I

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.3967/06.03.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.3479/04.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef de secție - Secția Obstetrică Ginecologie I;

Ținând cont de HCJ Brașov nr.416/31.10.2019 prin care a fost avizat organizarea de către unitatea sanitară publică Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov, a concursului-examenului de ocupare a postului vacant de conducere se șef de secție - Secția Obstetrică Ginecologie 1, HCJ Brașov nr.22/23.01.20202 prin care a fost desemnat reprezentantul Consiliului Județean Brașov în comisia de examen pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef de secție - Secția Obstetrică Ginecologie I, precum și Procesul Verbal al Comisiei de concurs înregistrat cu nr. 1237/13.02.2020 prin care a fost declarată „admis” domnul doctor lacovache Tudor, medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie, în funcția de șef de secție - Secția Obstetrică Ginecologie I;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

în conformitate cu dispozițiile art. 185, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Având în vedere prevederile art. 136 alin.(8) lit.”a” , art. 173, alin.(l) lit.”a” și lit „d”, alin.(5), lit.”c”din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Secția Obstetrică Ginecologie I, conform Procesului Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2 - Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de conducere de șef de secție - Secția Obstetrică Ginecologie I a domnului doctor lacovache Tudor, medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie, urmând a încheia cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează


Secretar General al Județului Maria Dțunbrăveanu