Hotărârea nr. 105/2020

Hotărârea nr.105 – avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor vacante de conducere de şef secţie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.105

din data de 24.03.2020

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 24.03.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.3856/05.03.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.3070/03.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin.(l) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.l, art..6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.136, alin. (8) lit. a, art.173, alin. (1), lit.a și d, precum și ale alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică de Boli Infecțioase I - adulți, Secția Boli Infecțioase II - copii și șef de laborator - Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează


Secretar General al Județului Maria «umbrăveanu