Hotărârea nr. 104/2020

Hotărârea nr.104 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Codlea pentru anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B du! Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off!ce@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Județul Brașov

> »


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.104

din data de 24 martie 2020

- privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Codlea pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.l 131 din data de 26.02.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr.ad.l 131 din data de 26.02.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Codlea pentru anul 2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând adresa nr.219/08.01.2020 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1131/23.01.2020 a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Codlea;

Ținând cont de prevederile art. 118 alin.3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 și ale art.3, alin.2 din anexa nr.2 la H.G.R. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

Conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin.l, lit.b și ale alin.3, lit.d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se avizează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Codlea pentru anul 2020.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, Secretar GenerSLal Județului Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL

BRAȘOV

1

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

MUNICIPIUL CODLEA

Jud. Brașov. Codlea. cod 505100, str. Lungă nr.33. tel.: 0268 25 16 50, fax: 0268 25 18 09. e-mail: das@municipiulcodlea.ro

DIRECȚIA ASISTENTĂ SOCIALĂ 9                                      9


Nr. 219/08.01.2020


PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 2020 CONFORM ORDINULUI NR. 1086 DIN 20 FEBRUARIE 2018

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Codlea, conform Legii 292/2011 a asistenței sociale.

Planul anual de acțiune se face cu participarea tuturor compartimentelor Direcției de Asistență Socială.

Planul anual de acțiune poate fi modificat:

ca urmare a unor modificări apărute în structura Direcției de Asistență Socială;

ca urmare a modificării sau apariției unor acte legislative.

Din perspectivă funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.

Planificarea este un proces sistematic prin care Direcția de Asistență Socială își definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei.

Rolul planificării este de a ajuta serviciul să: își definească obiectivele și orientările;

 • -   își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care le va întreprinde;

identifice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției;

 • -   clarifice resursele pe care le poate folosi și să identifice ce acțiuni trebuie întreprinse.

Considerații preliminare

în întocmirea „Planului anual de acțiune pentru anul 2020” s-a ținut cont, în primul rând, de scopul activității Direcției de Asistență Socială și anume prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Direcția de Asistență Socială urmărește realizarea scopului prin acordarea de servicii și beneficii sociale, după cum urmează:

 • A.COPII SI FAMILII CU COPII, AFLATE IN DIFICULTATE:

Obiective:

-informare privind drepturile copilului în baza Legii nr. 272/2004, beneficiile și serviciile acordate sau facilitate de către DAS;

-prevenirea separării copilului de familie și a comportamentelor abuzive în familie, prin întocmirea și implementarea Planului de servicii individualizat;

-înregistrarea nașterilor pentru copiii găsiți în maternitate sau unități sanitare;

-monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, întocmire Fișă de observație, Fișă de identificare a riscurilor privind situația familiilor cu copii;

-organizarea de campanii de conștientizare a părinților despre obligativitatea de a notifica Primăria cu privire la plecarea în străinătate;

-programe de informare, susținere și suport pentru părinții copiilor aflați în situație de risc;

-dezvoltarea unor programe de prevenire și combatere a abuzului asupra copiilor;

-încheierea de parteneriate cu asociațiile și fundațiile care desfășoară activități de asistență socială;

NR. CRT.

BENEFICIARI

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ

SERVICII SI PRESTAȚII ACORDATE LA NIVEL LOCAL

RESPONSABIL

TERMEN

SURSE DE FINANȚARE

1

Familii monoparentale

-lipsă locuințe;

-lipsă acte de identitate;

-resurse financiare

insuficiente

-acțiuni de prevenire a separării copiilor de părinți;

-acordare de ajutoare sociale, alocații de stat, alocație de susținere a familiei, prestații financiare excepționale;

-respectarea drepturilor copiilor;

-informare si consiliere;

-responsabilizarea familiei pentru creșterea, educarea și îngrijirea propriilor copii;

-înscrierea copiilor la grădiniță, școli

-Municipiul Codlea-DAS -Consiliul Local Codlea -instituții de învățământ -AJPIS Brașov -DGASPC ’ Brașov -Asociații, fundații și ONG-uri

permanent

-Bugetul local

-Bugetul de stat

2

Familii tinere

-lipsă locuințe;

-resurse financiare insuficiente

-creșterea accesului la serviciile de sănătate și adaptarea serviciilor medicale și de promovare a sănătății

-Municipiul Codlea-DAS-mediator sanitar -Consiliul Local Codlea -Asociații, fundații și ONG-uri

permanent

-Bugetul de stat

3

Copii separați de părinți sau în risc de separare

-lipsa locuinței;

-lipsa actelor de identitate;

-abandon școlar;

-probleme de sănătate;

-copil provenit din familii cu climat social nefavorabil

-acțiuni de prevenire a separării copiilor de părinți;

-acordare de ajutoare sociale, alocații de stat, alocație de susținere a familiei, prestații financiare excepționale;

-respectarea drepturilor copiilor;

-informare și consiliere;

-Municipiul Codlea-DAS -Consiliul Local Codlea -instituții de invatamant -AJPIS Brașov -DGASPC Brașov

permanent

-Bugetul local -Bugetul de stat

-responsabilizarea familiei pentru creșterea, educarea și îngrijirea propriilor copii;

-înscrierea copiilor la grădiniță, școli

-Asociații, fundații si ONG-uri

4

Copii cerșetori

-lipsa locuinței;

-lipsa actelor de identitate;

-abandon școlar;

-resurse financiare insuficiente și dificultăți de gestionare a lor;

-familii cu climat social nefavorabil

-acțiuni de prevenire a separării copiilor de părinți;

-acordare de ajutoare sociale, alocații de stat, alocație de susținere a familiei, prestații financiare excepționale;

-respectarea drepturilor copiilor;

-informare și consiliere;

-responsabilizarea familiei pentru creșterea, educarea și îngrijirea propriilor copii;

-înscrierea copiilor la grădiniță, școli

-Municipiul Codlea-DAS -Consiliul Local Codlea -instituții de invatamant -Serviciul Poliția locală

- AJPIS Brașov -DGASPC Brașov -Asociații, fundații și ONG-uri

permanent

-Bugetul local

-Bugetul de stat

 • B.PERSOANE VÂRSTNICE:

Obiective:

-servicii de informare privind beneficiile și serviciile existente pentru persoanele vârstnice;

-îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice;

-prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice prin dezvoltarea de servicii sociale alternative;

-dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, a serviciilor și prestațiilor sociale;

-combaterea riscului de excluziune socială a vârstnicului;

-creșterea calității vieții;

-asigurarea de programe pentru petrecerea timpului liber;

NR. CRT.

BENEFICIARI

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ

SERVICII SI PRESTAȚII ACORDATE LA NIVEL LOCAL

RESPONSABIL

TERMEN

SURSE DE FINANȚARE

1

-persoane vârstnice

-sănătate precară;

-venituri mici în raport cu necesitățile;

-izolare, singurătate;

-capacitate scăzută de autogospodărire;

-absența suportului pentru familia care are în îngrijire o persoană vârstnică dependentă;

-număr redus de centre rezidențiale medico-sociale; -lipsa unui centru de tip respiro pentru persoane vârstnice cu dizabilități;

-nevoi spirituale

-creșterea accesului la servicii medicale;

-dezvoltarea de servicii de îngrijire, medicale si sociale la domiciliu; -acordarea de servicii de îngrijire paliativa;

-acordarea de servicii de informare si consiliere;

-acordare de prestații sociale: ajutor social, ajutor dr urgenta, ajutor pentru incalzirea locuinței;

-ajutor pentru imbunatatirea calitatii vieții persoanelor vârstnice - tichete sociale de sărbători;

-prevenirea institutionalizarii persoanelor vârstnice prin dezvoltare de servicii alternative;

-creșterea calitatii vieții;

-prevenirea si combaterea abuzului si a neglijării;

-acordarea de suport pentru familiile care au in îngrijire persoane vârstnice la domiciliu;

-asigurare program de petrecere a timpului liber

-Municipiul Codlea-DAS

-Consiliul Local

Codlea

-Spitalul Municipal

Codlea

-DGASPC Brașov

-Asociații, fundații si

ONG-uri

-Sindicatul

pensionarilor din

Codlea

permanent

-Bugetul local

- Bugetul de stat

 • C.PERSOANE CU DIZABILITĂȚI:

Obiective:

 • - accesibilizarea instituțiilor publice;

 • - consiliere și informare asupra drepturilor, obligațiilor și beneficiilor existente pentru persoanele cu dizabilități;

 • - întocmirea de anchete sociale în vederea încadrării în grad de handicap și obținerea Certificatului de încadrare în grad de handicap;

 • - întocmirea de anchete sociale în vederea angajării asistentului personal al persoanei cu handicap;

 • - întocmirea de anchete sociale în vederea acordării indemnizației lunare acordată de Primărie pentru persoana cu handicap grav cu drept de asistent personal;

 • - acordare de ajutoare alimentare care provin din Programul operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate;

  NR. CRT.

  BENEFICIARI

  PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ

  SERVICII SI PRESTAȚII ACORDATE LA NIVEL LOCAL

  RESPONSABIL

  TERMEN

  SURSE DE FINANȚARE

  1

  -persoane cu dizabilități, minori și adulți

  -situație materiala precara;

  -atitudine discriminatorie a societății;

  -lipsa profesioniștilor in serviciile specializate;

  -absenta suportului pentru familia care are în întreținere persoana cu dizabilități;

  -lipsa centrelor rezidențiale specializate pe tipuri de handicap si a centrelor de tip respiro;

  -lipsa serviciilor specializate de intervenție la nivel local

  -întocmire ancheta sociala in vederea încadrării in grad de handicap, minori si adulți;

  -acordare tichete sociale de sărbători;

  -programe de educație specializata;

  -informare si consiliere;

  -identificarea nevoilor de sprijin familial;

  -acordarea de servicii de consiliere de ocupare a forței de munca;

  -indemnizație pentru persoanele cu handicap grav;

  -angajare de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav;

  -acordare de ajutoare pentru incalzirea locuinței

  -Municipiul Codlea-DAS -Consiliul Local Codlea -DGASPC Brașov -Asociații, fundații si ONG-uri

  permanent

  -Bugetul local

  -Bugetul de stat

 • D.FERSOANE FĂRĂ ADĂPOST:

Obiective:

-informare și consiliere privind beneficiile și serviciile adresate persoanelor singure aflate în situații de risc social și fără adăpost;

-identificarea și amenajarea unui spațiu cu destinația de adăpost temporar pentru oamenii străzii;

-întocmirea anchetei sociale în vederea internării în adăpost;

-asigurare servicii de monitorizare și de găzduire în adăpost;

-servicii de depistare a cazurilor noi și de intervenție în regim de urgență;

-servicii de prevenire;

NR. CRT.

BENEFICIARI

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ

SERVICII SI PRESTAȚII ACORDATE LA NIVEL LOCAL

RESPONSABIL

TERMEN

SURSE DE FINANȚARE

1

-persoane fără locuință, fără venituri

-tineri proveniți din instituții de ocrotire socială

-lipsa unei locuințe;

-lipsa unui loc de munca;

-sănătate precară;

-lipsa educației;

-lipsa unei familii;

-dependenta de alcool, tutun;

-lipsa de informare;

-lipsa caracterului indezirabil al situației în care se află

-identificare spațiu pentru asigurare adăpost destinat oamenilor străzii;

-acordare de asistenta medicala, sociala;

-acordare de beneficii sociale: ajutor social, ajutor de urgenta

-Municipiul Codlea-DAS -Consiliul Local Codlea -Asociații, fundații si ONG-uri

permanent

-Bugetul local -Asociații, fundații si ONG-uri

 • E.GESTIONAREA ÎN CAZURILE DE VIOLENTĂ DOMESTICĂ:

-intervenție de urgență în cazurile de violență domestică realizate de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de asistență social: -verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național (SNUAU) - 112;

-realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

-acordă informare si consiliere victimelor violentei domestice;

-sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localității/județului, adecvate nevoilor acestora; -informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;

-asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție, și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;

-colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor;

-realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:

 • (i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112;

 • (ii) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului de protecție;

 • (iii) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și, după caz, pentru agresori;

-intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un spațiu destinat acestor cazuri.

 • F.PERSOANE DEFAVORIZATE DE ETNIE ROMĂ:

Obiective:

-implementarea proiectului de finanțare nerambursabilă Muncă, Asumare, Legalitate, pentru Integrare și Nediscriminare ( MĂLIN );

-acțiuni de informare privind beneficiile și serviciile existente pentru persoanele de etnie romă;

-creșterea gradului de ocupare în cadrul comunității;

-îmbunătățirea sistemului de educație și îngrijire timpurie a copiilor;

-îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru populația de etnie romă;

-combaterea cerșetoriei;

-creșterea calității vieții;

-asigurarea respectării drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile;

PNK. CRT.

BENEFICIARI

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ

SERVICII SI PRESTAȚII ACORDATE LA NIVEL LOCAL

RESPONSABIL

TERMEN

SURSE DE FINANȚARE

1

-556 persoane de etnie romă selectate în grupul țintă, potrivit criteriilor de eligibilitate

 • - lipsa reglementării legale a proprietății locuinței;

 • - lipsa racordării la utilități;

 • - lipsa unui loc de muncă;

 • - sănătate precară;

 • - lipsa educației;

 • - dependența de alcool, tutun;

 • - lipsa de informare

Beneficii ale proiectului MĂLIN:

 • - reglementare acte juridice privind proprietatea;

 • - asistenta medicala si stomatologica gratuite;

 • - consiliere pentru întocmirea documentelor in vederea obținerii drepturilor de asistenta sociala;

 • - organizarea de programe de formare profesionala, cu acordarea unei mese in cadrul orelor de curs si a unei subvenții la finalizarea cursurilor;

 • - consiliere antreprenorială pentru cele 5 planuri de afaceri finanțate;

 • - facilitarea angajării cu contracte de munca, in urma absolvirii cursurilor de formare;

 • - organizarea de activități extrașcolare, pentru copiii din grupul ținta, cu acordarea unei mese zilnice si o subvenție condiționată de frecventarea cursurilor în procent de 85 %;

 • - îmbunătățirea condițiilor de locuit, prin igienizare si dotare cu aparatura electrocasnica ( aragaz, frigider) a beneficiarilor selectați din grupul ținta;

 • - racordarea la utilitati pentru un număr de locuințe din cadrul celor selectate din grupul tinta ( electricitate, apa, canalizare in funcție de opțiunea beneficiarilor)

 • - Municipiul Codlea,

 • - Parteneri

proiect

Septembrie 2017-august 2020

Cerere finanțare proiect fonduri europene MĂLIN

2

-persoane ( altele decât cele incluse în proiect) fără locuință, fără locuri de muncă, fără venituri, cu venituri insuficiente, aflate în situații vulnerabile

-lipsa unui loc de muncă;

-sănătate precară;

-lipsa educației;

-lipsa unei familii;

-dependența de alcool, tutun;

-lipsa de informare

-informare privind beneficiile si serviciile existente pentru persoanele de etnie roma;

 • - consiliere in vederea creșterii gradului de ocupare in cadrul comunității;

 • - consiliere pentru imbunatatirea sistemului de educație si îngrijire timpurie a copiilor, diminuarea abandonului școlar;

 • - acțiuni de combatere a cerșetoriei;

 • - diminuarea riscului de abandon familial, a ratei vagabondajului si a delincventei juvenile, prin consiliere si orientare profesionala;

 • - asigurarea respectării drepturilor si promovarea incluziunii sociale a copiilor aflati in situații vulnerabile

 • - Municipiul Codlea, DAS, Politia Locala

 • - Asociații, Fundații si Ong-uri

permanent

 • G.CABINETE MEDICALE ȘCOLARE:

Beneficiari:

-preșcolarii și elevii care frecventează unitățile de învățământ din Municipiul Codlea;

Intervenții:

-asistența medicală a preșcolarilor din grădinițele din Municipiul Codlea;

-asistența medicală a școlarilor din școlile și liceele din Municipiul Codlea.

 • H.DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE CC CARACTER PRIMAR: Obiective:

-dezvoltarea activităților de identificare și evaluare inițială a nevoilor sociale;

-dezvoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor;

- diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială;

-creșterea calității si dezvoltării serviciilor de consiliere si informare;

NR. CRT.

BENEFICIARI

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTA

SERVICII SI PRESTAȚII ACORDATE LA NIVEL LOCAL

RESPONSABIL

TERMEN

SURSE DE FINANȚARE

1

-personalul angajat din cadrul DAS

-perfecționarea profesionala a personalului din cadrul DAS

-participare la cursuri de perfecționare

-Municipiul Codlea

-Consiliul Local Codlea

permanent

Buget local

 • I.CONTINUAREA PARTENERIATULUI CU ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE DIN MUNICIPIUL CODLEA, CARE OFERĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PE PLAN LOCAL:

Implementarea Planului se va realiza de către Direcția de Asistență Socială Codlea în parteneriat cu principalele instituții de la nivel local, central și cele din sectorul neguvemamental, asociații și fundații acreditate și licențiate ca furnizori de servicii sociale.

Pe parcursul procesului de monitorizare și evaluare se vor avea în vedere următorii indicatori:

-prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială;

-stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a calității vieții, a unor proceduri flexibile de lucru cu cetățenii în funcție de nevoia fiecăruia;

Prezentul Plan poate fi modificat și completat în concordanță cu strategiile existente la nivel național și cu modificările legislative ulterioare. Acesta poate fi revizuit ori de câte ori va fi necesar și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Codlea.

Punerea în aplicare a Planului de acțiune se va face în urma verificării periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor în vigoare. Obiectivele din Planul de acțiuni se vor realiza conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli în care sunt cuprinse sumele alocate Serviciului de Asistență Socială pentru 2020.

Având în vedere:

 • 1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, respectiv următoarele obiective operaționale:

 • a) Dezvoltarea acțiunilor de prevenire a separării copilului de părinți și susținerea reintegrării acestuia în familie;

 • b) Dezvoltarea serviciilor de zi destinate victimelor violenței în familie și a agresorilor;

 • c) Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea de servicii specifice;

 • d) Prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice;

 • e) Dezvoltarea de servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;

 • f) Reducerea numărului de persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse;

 • g) Reducerea numărului de persoane care trăiesc în stradă;

 • h) Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară;

 • i) Crearea unui sistem de parteneriate reale și active cu societatea civilă pentru acoperirea nevoilor locale de servicii sociale.

și

 • 2. PV din data de 06.01.2020 încheiat în urma consultării furnizorilor publici și privați din municipiul Codlea, în vederea elaborării Planului anual de acțiune

privind serviciile sociale, pentru anul 2020:

 • 1.  Fundația Rafael Codlea;

 • 2. Asociația îngrijire Acasă Brașov;

 • 3. Asociația pentru Persoane Vârstnice Zămești;

 • 4. Asociația Vlavian Făgăraș;

 • 5. Școala Gimnazială nr. 3 Codlea ;

 • 6. Grădinița nr. 1 Codlea;

 • 7. Parohia Ortodoxă nr.3 Codlea.

Plănui anual de acțiune privind serviciile sociale, administrate și finanțate din bugetul local, cuprinde:

CAP. I

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

LA. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr. crt.

Furnizor servicii sociale

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1.

Asociația îngrijire Acasă

8810ID-I

Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice

13

100%

72.000

0

0

0

0

2

Asociația Pentru Asistență Socială A Persoanelor Vârstnice Zămești

8730 CR-V-I

Centrul care acordă servicii de cazare, îngrijire, asistență medicală primară, masă, pentru persoane vârstnice

3

33%

75.600

0

0

0

0

3

Centrul

Rezidențial Pentru

Persoane Vârstnice

Făgăraș

8790 CR-D-I

Centrul care acordă servicii de cazare, îngrijire, asistență medicală primară, masă, pentru persoane cu dizabilități

1

100%

14.400

0

0

0

0

4

Fundația Rafael

8899 CZ-D-I

Centrul de zi persoane cu dizabilităti

110

100%

221.100

0

0

0

0

 • I.B. Prestațiile sociale existente la nivel local

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului social

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente

  Buget local

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  1.

  Prestații financiare primul ghiozdan pentru elevii claselor 0 - 1

  51.750

  0

  0

  0

  0

  2

  Prestații financiare ajutoare persoane defavorizate cu ocazia sărbătorilor

  371.200

  0

  0

  0

  0

  3

  Prestații financiare nunta de aur

  20.000

  0

  0

  0

  0

  4

  Prestații financiare trusou nou-născut

  250.000

  0

  0

  0

  0

  5

  Stimulent educațional - tichete pentru grădiniță

  7.200

  0

  0

  0

  0

  6

  Prestări servicii sociale psihologice (art.13 Legea 174/2018)

  15.000

  0

  0

  0

  0

  7

  Prestații financiare - acte juridice, asistență medicală a victimelor violenței (art. 13 Legea 174/2018)

  5.000

  0

  0

  0

  0

  8

  Prestații financiare excepționale (art. 130-131 din Legea’272/2004)

  9.000

  0

  0

  0

  0

B. Servicii sociale propuse spre a fî înființate:

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social, conform N omenclatorului serviciilor sociale

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capacitate clădire/ spațiu necesar-mp -

Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate:

Justificare

Buget local

Buget jud

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

Nr. benef. / zi

Nr. locuri (în paturi)

1. Creșă

8891CZ-C-I

Copii cu vârsta intre 1 -3 ani

100

100

1816,87

32

364.887

-

5.295.284

-

-

Contract de finanțare prin PNÎDL 2, nr.637/23.01. 2018

2. Centrul de zi

8810CZ-V-II

Persoane vârstnice

30

-

650

3

-

-

-

-

1.329.012

Proiect depus pe POR axa 8/8.1/8.3/A/2

3. Centrul de zi

8891CZ-C-II

Școlari clasele V -

VIII

20

-

49,53

4

222.103

-

-

-

-

-

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor operaționale prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Codlea.

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare'.

 • 1.   Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local în anul 2020:

 • a) Centre de zi persoane dizabilități - cod serviciu social 8899 CZ-D-I, cod CPV 85312100-0

 • 2.  Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții:

 • a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • b) cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • c) cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale;

 • d) cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

 • e) cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

 • f) cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare și echipament pentru persoanele asistate;

 • g) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor;

 • h) cheltuieli cu materiale sanitare si de curățenie.

 • 3. Bugetul estimat al programului de subvenționare pentru anul 2020 este de 221.100 lei.

 • a) codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului;

 • c) bugetul estimat al programului de subvenționare este de 221.100 lei.

CAP. II

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

1 Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Codlea la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială / se afișează la sediul Direcției de Asistență Socială:

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - este publicată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Codlea la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială, se actualizează prin hotărâre a consiliului local și se publică pe pagina de internet;

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local - se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Codlea la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială și se afișează la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie;

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - sunt publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Codlea la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială și afișate la sediul DAS. Se actualizează de câte ori apar modificări. Anual se întocmește Raportul de activitate al DAS, care se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Codlea și este disponibil la sediul DAS.

 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați - Lista furnizorilor de

servicii sociale publici și privați e afișată la sediul DAS și actualizată ori de câte ori este nevoie.

 • (i)   lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;

 • (ii)  serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea Direcției de Asistență Socială: se actualizează anual;

 • (iii)  situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul municipiului - se actualizează anual, prin întocmirea Raportului de activitate, care se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Codlea la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială;

 • e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale - se

actualizează cel puțin trimestrial;

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;

Informare privind legislația în domeniu

Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Codlea adaptate nevoilor fiecărei persoane.

 • 3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcția de Asistență Socială Codlea sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale:

- prin Centrul de zi - acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității codlene cu ocazia diferitelor evenimente.

 • 4. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

Direcția de Asistență Socială va organiza o serie de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale (publici și privați) cu scopul colaborării în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale oferite.

 • 5. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

 • - identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;

 • - furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

 • - desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate;

 • - efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a persoanei aflate în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau situației materiale.

CAP. III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) cursuri de perfecționare:

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate

5

4000

b) sesiuni de instruire pentru asistenți personali:

Nr. de persoane

Buget estimat

92

-

Director executiv DAS, Mihaela Cârstolovean

Consilier, Iulian Voici