Hotărârea nr. 103/2020

Hotărârea nr.103 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată “Casa Chris” din structura Complexului de Servicii Brădet, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.103 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată "Casa Chris" din structura Complexului de Servicii Brădet, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 1182 din data de 28.02.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 3590 din data de 2.03.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată "Casa Chris" din structura Complexului de Servicii Brădet, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 1182/23.01.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare Hotărârea nr. 48/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 419/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată “Casa Chris” din structura Complexului de Servicii “Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și nr. 94/18.02.2020 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată, precum și de Ordinele Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, precum și a H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată “Casa Chris” din structura Complexului de Servicii Brădet, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 10 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 419/31.10.2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată “Casa Chris” din structura Complexului de Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală-de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, Secretar genZral al județului Maria Dmurăveanu

C/1A

Aprobat conform Hot. CJ Brașov nr................/.

Secretar General al Județului,MariaAmmbrăveanuREGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE LOCUINȚA MAXIM PROTEJATĂ “CASA CHRIS” DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII BRĂDET


AVIZAT, COLEGIUL DIRECTOR

Hotărârea nr. 48/09.08.2019


•tr. ImIiu Manta nr. 6, Brațav, jvd. Brașov, cod SOOOB1 Tal«fon/faxi 02tt.417.10H, Mnafli offica^dpMpebv.ro wabaltm www.f909pctov.ro Cad flscait M70339

Complexul de Servicii Brădet

ARTICOLUL 1

DEFINIȚIE

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului

social Locuința Maxim Protejată “Casa Chris” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Brașov nr................. în vederea asigurării

funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, servicii oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Locuinței Maxim Protejate “Casa Chris” și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor/ reprezentanții legali/ convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social LMP “Casa Chris”, cu sediul în Brădet, cod serviciu social 8790 CR-D-VII este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (D.G.A.S.P.C.Brașov), având sediul în mun. Săcele, str. Barajului, nr. 84, județul Brașov, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov 319/29.08.2019.

 • (2) D.G.A.S.P.C. Brașov este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, LMP “Casa Chris” este un serviciu social fără personalitate juridică. Serviciul social LMP “Casa Chris” este în curs de licențiere.

 • (3) Serviciul social LMP “Casa Chris” funcționează ca unitate fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.C. Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 94/18.02.2020.

 • (4) Locuința Maxim Protejată “Casa Chris” funcționează la adresa, Str.Barajului nr.84, municipiul Săcele, conform prevederilor legale cu 10 locuri.

ARTICOLUL 3 SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) LMP “Casa Chris” este o componentă de recuperare a Complexului de Servicii Brădet, cu rolul de a îmbunătăți calitatea vieții și formarea deprinderilor de viață independentă a beneficiarului. Fiecare tânăr beneficiază de asistență medicală, socială și psihologică,fiindtt-i

/7

asigurată îngrijirea, recuperarea și reabilitarea. Prin serviciile oferite se încearcă nou^

;ic5 A•tr. Iwliu Manlu nr. O, Brașov, jud. Brațow, cod SOOOB1 Talafan/faxz 05Pftf.4fZ.f0A Mnattt ofncaOd0asixbv.ro wabahat www.ttffMpctov.T9 Cod fiscali BB70339

Complexul de Servicii Brâdet

abordare în ceea ce privește persoana aflată într-un grad de handicap în comunitate sau instituționalizat în centrele rezidențiale, precum și activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanții legali, care au în îngrijire tineri cu dizabilități.

 • (2) LMP “Casa Chris” vine în sprijinul tinerilor cu dizabilități, al familiilor și al comunității defavorizate, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, tipul dizabilității sau statutul social.

( l) LMP “Casa Chris” derulează o gamă largă de activități prin care tinerilor li se asigură dreptul la sănătate fizică, dezvoltare emoțională și mentală, precum și toate celelalte drepturi. Din punct de vedere al dotărilor, centrul dispune de un număr suficient de spații pentru derularea tuturor tipurilor de activități în beneficiul copilului și familiilor, în concordanță cu misiunea și prevederile standardelor minime obligatorii: cabinet medical, cabinet hidroterapie, sală kinetoterapie, cabinet de ergoterapie / logopedie, cabinet asistență socială, cabinet consiliere psihologică, cameră senzorială, cabinet terapeutic. Serviciile medicale și de recuperare neuropsihomotorie oferite beneficiarilor sunt la cele mai înalte standarde, având în vedere dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație de care dispune centrul.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt:

-kinetoterapie, hidroterapie și masaj;

-logopedie;

-dezvoltarea abilităților de autocontrol;

-organizarea și dezvoltarea autonomiei personale;

-reorganizarea conduitelor și restructurarea perceptiv - motorie;

-ergoterapie;

-diverse forme de psihoterapie;

-consiliere psihologică.

Programele de recuperare derulate în centru dezvoltă autonomia personală a tinerilor cu dizabilități pentru integrarea acestora în comunitate în condiții cât mai apropiate de normalitate. Activitățile recreative și de socializare sunt elaborate de personalul educațional, împreună cu ceilalți specialiști ai centrului.

 • (2)  Serviciul social LMP “Casa Chris” are ca principală atribuție fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, abilitare/ reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă , precum și pentru inserția socio-profesională.

 • (3)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în LMP “Casa Chris” sunt persoane adulte cu handicap, care nu au întreținători legali, posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie, sunt dependenți de servicii sociale de bază și care au domiciliu sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, nu suferă de schizofrenie/tulburări mari de comportament și nu au o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență.

 • (4) Tinerilor li se asigură un mediu primitor, în care li se respectă identitatea cu toate aspectele ei și sunt încurajați să-și exprime sentimentele. în cazul unor probleme personale,

»tr. ImIiu ManJu nr. S, Brațov, jud. Brașov, cod SOOOfll Totofon/faxr 0268.417.100, amatli ofHc*., dgaip'-.bv.ro w*t»altv< www.d889pcbv.ro Cod flacati M70339

Complexul de Servicii Brădet

tinerii pot să apeleze la oricare dintre membrii personalului pe toată durata șederii în centru. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat.

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE : » ~ » »

 • (1) Serviciul social LMP “Casa Chris” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social LMP “Casa Chris” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 319/29.08.2019 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Brădet din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social LMP “Casa Chris” în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) DGASPC Brașov, prin serviciul social LMP “Casa Chris” în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (5) LMP “Casa Chris” are avizul de înființare emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și are o capacitate maximă de 10 locuri.

 • (6) LMP “Casa Chris” deține autorizațiile și avizele de funcționare în termen de valabilitate : autorizația sanitară de funcționare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcționarea activităților cu risc pentru starea de sănătate a populației; autorizația sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activități de preparare și distribuție a hranei; autorizația de securitate la incendiu sau. după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu

Furnizorul de servicii sociale public face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului LMP cel puțin o dată pe an; tabelul cu participanții la sesiunile de informare și semnăturile acestora constituie anexă la ROF

 • (7) Activitatea LMP este coordonată de o persoană cu responsabilitatea de coordonator; coordonatorul poate fi managerul de caz sau o altă persoană, absolventă de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă și cel puțin l an vechime în domeniul serviciilor sociale; coordonatorul poate avea în responsabilitate una sau mai multe LMP și /sau alte servicii sociale cu cazare

 • (8) Coordonatorul LMP elaborează anual, în luna februarie a anului curent pentru anul anterior,

un raport de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă descriere a activităților , gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele întâmpinate, proiecte finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție


•tr. iwliu Manlu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 6000*1

Talofon/fam O38t.417.1QQ, omaHt offlcoOdeaașcbv.ro wabahat wvrw.Ooatpctov.r9 Cad fiscali *67033®

Complexul de Servicii Brădet

a beneficiarilor/reprezentanților legali față de calitatea vieții din LMP; raportul este avizat de către furnizorul de servicii sociale și este disponibil la sediul acestuia; raportul poate fi postat pe site-ul FSS/LMP.

 • (9) Furnizorul de servicii sociale respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea și responsabilizarea personalului față de serviciile și activitățile din locuința maxim protejată.

 • (10)   FSS are și respectă planul anual de instruire și formare profesională pentru personalul angajat

(l l) Planul anual de instruire și formare profesională cuprinde module de instruire privind: egalitatea de șanse; prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități

 • (12)   Personalul locuinței maxim protejate este instruit /format/perfecționat anual cu privire la: egalitatea de șanse; prevenirea , recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități; dovada instruirilor /formărilor se include în dosarul de personal

 • (13)   FSS/LMP consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului, în care se menționează: data și tema instruirii, numele și semnătura participanților, numele și semnătura persoanei care a realizat instruirea

 • (14)   FSS asigură comunicarea și colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu locuința protejată, cu serviciul public de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și centrale.

 • (15)   FSS/LMP încurajează activitatea voluntarilor și folosește serviciile acestora în interesul beneficiarilor, în condițiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de coordonatorul locuinței protejate

 • (16)   FSS/LMP promovează parteneriatul în îngrijirea și protecția persoanelor adulte cu dizabilități

prin identificarea și implicarea de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialiști sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

ART. 5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (l) Serviciul social Locuința Maxim Protejată “Casa Chris” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor

sociale prevăzute în legislația

specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu, la care a aderat,România, precum și în standardele minime de

calitate aplicabile.


 • (2) Principiile generale care stau la baza prestării serviciilor socialeîn cadrul LMP

•tr. latlu Maalu nr. ®, Brașov, jad. Brațov, cod SOOO81 T*4afon/fa» 02M.47Z.f0A mnaMi ofTle«e40**a«bv.ro webattu                Cod fiscali M7033B

Complexul de Servicii Brâdet

“Casa Chris” sunt următoarele:

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnica, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

•tr. Ivtiu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Talafon/faxi 02M.417.100, omaili ofncoȘdoaspcbv.ro wabaltat                  Cad flăcăii 06703 30

Complexul de Servicii Brădet

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență sociala, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gama largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile si bunurile acestora;

 • v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului socială LMP “Casa Chris”, sunt:

 • a)  respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la jjerșoținele

DIR&CfjX GENS DE ASJg

,o


dpILUlUI **tr. I«liu MmiIu nr. S, Brațav, jwd. Bfațov, c«d 600001 Talafontfaxt 0900.017.100, «maHr «tf>e«Cd0*»»cbv.ro websitm www.1gttpdw.ro C»d fiscali M769S0

Complexul de Servicii Brădet

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării, neglijării, violenței, torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante a persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model cât mai apropiat de cel familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea cu serviciul public de asistență socială.

r) respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

s) adaptarea societății la persoana cu handicap;

t) abordarea integrată;

u) libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază;

 • v) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

 • x) alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;

y) integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca toți ceilalți membri ai societății.

ART.6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE:

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în LMP “Casa Chris” sunt persoane adulte cu


*tr. iuliu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 5000*1 Totofon/Taxi 0266.417.100, amaMf oftlca^dgasșcbv.ro wobsltot                  Cod flocali #87033#

Complexul de Servicii Brădet

handicap, care nu au întreținători legali, posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie, sunt dependenți de servicii sociale de bază și care au domiciliu sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, nu suferă de schizofrenie/tulburări mari de comportament și nu au o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență.

 • (2) Admiterea în locuința protejată se realizează pe baza unui dosar de admitere, întocmit de Primăria unde persoana cu handicap are domiciliul, dosar transmis spre analizare și soluționare către D.G.A.S.P.C.Brașov la Serviciul de Evaluare Complexă, care propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți instituționalizarea persoanei cu handicap.

 • (3) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Dosarul de admitere este evaluat si aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (în continuare CEP AH) Brașov și trebuie să cuprindă următoarele documente :

 • > cerere de admitere în locuința protejată, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal;

 • >  copie de pe actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;

 • >  copie certificatul de încadrarea în grad de handicap, în termen de valabilitate;

 • > PIS, PIRIS;

 • > ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;

 • >  copie acte de identitate reprezentant legal;

 • >  raportul de anchetă socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale;

 • b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor;

 • > să aibă certificat de încadrare în grad de handicap valabil, PIS, PIRIS;

 • > să nu i se poată acorda servicii în comunitatea din care provine;

 • > să aibă domiciliul în județul Brașov, de minim 3 ani;

 • > să nu sufere de schizofrenie/ tulburări mari de comportament;

 • >  să nu aibă boli care se pot transmite în colectivitate;

 • > să nu aibă o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență;

 • c) Admiterea în locuința protejată^

 • > măsura de internare în LMP se stabilește de către CEPAH Brașov, la solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal al acestuia;

 • > aprobarea admiterii în LMP, se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii și a unui angajament de plată, între furnizor și beneficiar sau reprezentantul legal, care se obligă la plata contribuției de întreținere. Angajamentul de plată este parte integrantă din contract;

 • > beneficiarii admiși în LMP sunt evaluați din punct de vedere al statusului bio-psiho-social, stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de

•tr. latiu Manta nr. *, Brațov, jud. Brașov, cod 5000*1 Tatoton/faia O2M.117.1Q0, atnaM: 0fflea9d9asjrcbv.ro waboltat www.dgupcbv.ro Cad fiscali **7*33*

Complexul de Servicii Brădet

tratament și de recuperare/reabilitare, nevoilor educaționale, culturale și spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, șa), precum și a evaluării vocaționale;

 • d) Contractul de furnizare de servicii

 • > contractul de furnizare servicii se încheie în 3 exemplare între, Directorul General al D.G.A.S.P.C. Brașov, șeful centrului din partea furnizorului de servicii și beneficiar/reprezentantul legal /tutore /curator al acestuia;

contractul se întocmește de asistentul social, pentru o perioadă de un an de zile, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;

 • > contractul de prestări servicii se intocmește în maxim 7 zile de la data instituționalizării persoanei asistate;

 • > beneficiarului și după caz aparținătorului acestuia i se aduc la cunoștință toate prevederile contractului de prestări-servicii, toate actele normative care stau la baza contractului de prestări-servicii și i se asigură, după caz, asistență privind înțelegerea tuturor prevederilor din contractul de prestări servicii, înainte ca acesta să îl semneze;

 • > aparținătorii prevăzuți în Ordinul nr. 623/.2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, au obligația ca în termen maxim de 6 luni de la data instituționalizării beneficiarului să definitiveze actele de curatelă/ tutelă, după caz, în vederea reprezentării interesului persoanei instituționalizate.

 • e) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului: este detaliată în Anexa 3

 • (4)Condiții de încetare a serviciilor:

 • A. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;

 • b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul LMP;

 • c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;

 • d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

 • B. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după

încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială

•tr. ■■liu Manta nr. C, Brașov, j««d. Brașov, cod SOOOS1 Tol«fon/faxi 02Si.417.10Q, amaNi orfia»®<isa«sj»cbv.»o wabsltm                 Crd fiscali 9*70330

Complexul de Servicii Brădet

va locui beneficiarul.

 • b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, furnizorul de servicii să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;

 • c) transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective;

 • d) LMP nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;

 • e) la expirarea termenului prevăzut în contract;

 • f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al DGASPC Brașov, managerul de caz sau un reprezentant al personalului LMP și doi reprezentanți ai beneficiarilor

 • g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații DGASPC Brașov va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare

 • h) în caz de deces al beneficiarului-LMP întocmește fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului, în maxim 12 ore

De la constatarea uneia dintre situațiile descrise mai sus; fișa face parte din dosarul personal al beneficiarului.

Fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum și destinația comunicată.

în situația încetării acordării serviciului, LMP “Casa Chris” transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către DGASPC Brașov, în baza unui proces-verbal de predare - primire.

Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea - primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu DGASPC Brașov.

Procesele verbale de predare - primire sunt semnate de părți și arhivate.

Centrul deține un registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor, care cuprinde datele de identificare a beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în serviciul social LMP “Casa Chris” au următoarele drepturi:

 • l. Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără discriminare, pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;


  ll»tr. Iwliu Maniu nr. S, Brașov, j«*cL Brașov, cod SOOOS1 Tolofon/faxt 02St.417.100, omailt ofTic*£«i0a»pct>v.ro wabsllot                  Cod flacatr 9*70339

Complexul de Servicii Brădet

 • 2. Să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;

 • 3. Să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale

 • 4. Să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • 5. Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, în raport cu gradul de înțelegere;

 • 6. Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • 7.  Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • 8. Să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • 9. Să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • 10.       Să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, ținând cont de dizabilitate și de gradul acestora de înțelegere;

 • 11.        De a fi informați, ei și reprezentanții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • 12.       De a-și desfășura viața intr-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • 13.       De a decide și a-și asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanți legali în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opțiunile;

 • 14.       De a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • 15.       De a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • 16.       De a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • 17.       De a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • 18.       De a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • 19.       Dea nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • 20.       De a face sugestii și reclamații ei, sau reprezentanții legali ai acestora fără teamă de consecințe;

 • 21.       De a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • 22.       De a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • 23.       Dea fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

 • 24.        De a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • 25.       De a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;


atr. Itttiu Manlu nr. 6, Brațcv, jud. Brațov, cod 500081

Tolofondax* O26l.t17.1OQ, ocnaMi ofTic«Cdf*si»o«bv*'o wobsltot WMrmdJrMpcbi^/v Cod fiscali ••7033®

Complexul de Servicii Brădet

 • 26.       De a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție legală sau a acordurilor scrise între beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor și bunurilor;

 • 27.       De a practica cultul religios dorit;

 • 28.       De a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru serviciul social, împotriva voinței lor;

 • 29.       De a accesa toate spațiile și echipamentele comune

 • 30.       De a avea acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de serviciul social;

 • 31.       De a fi informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

de a fi informați cu privire la activitățile desfășurate :

 • 32.       De a fi consultați cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de furnizare servicii;

 • 33.       De a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

 • 34.       Ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și recuperare;

 • 35.       Asistență sociala, respectiv servicii sociale și prestații sociale; amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;

 • 36.       Petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

 • 37.       Asistență juridică;

 • 38.        Facilități fiscale;

 • 39.       Evaluare și reevaluare prin examinarea la centru a persoanelor nedeplasabile de

către membrii comisiei de evaluare

 • (6)Persoanele beneficiare de servicii sociale ( aparținătorii acestora după caz) în cadrul serviciului social LMP “Casa Chris” au următoarele obligații:

 • 1. De a coopera cu personalul angajat în rezolvarea problemelor personale.

 • 2. Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • 3. Să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 4. Să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • 5. Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • 6. Să respecte prevederile prezentului regulament și legislația care a stat la baza întocmirii lui.

7.

De a nu consuma băuturi alcoolice în incinta unității, de a nu introduce băuturi alcooliceîn unitate, de a nu intra în centru în stare de ebrietate;

»tr. luliu Manlu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Totofon/faai 0900,417,100, omailt «tfncog <ifla»pcbv.r ^ wobslte: wwwatgoepeltv.ro Cod fiscali M70939

Complexul de Servicii Brădet

 • 8. De a nu fuma decât în locuri special amenajate, cu excepția persoanelor imobilizate, pentru care se vor lua măsuri speciale;

 • 9. De a nu părăsi unitatea fără aprobarea/înștiințarea conducerii unității sau, după caz, a ofițerului de serviciu (asistentul medical de serviciu);

 • 10.       Respectarea demnității personalului, indiferent de postul pe care îl ocupă, și a celorlalți beneficiari printr-un comportament adecvat; în acest sens, este interzisă folosirea cuvintelor și a gesturilor obscene, a injuriilor, a tonului ridicat, precum și a abuzului fizic, psihic sau financiar;

 • 11.       De a nu manifesta gesturi cu conotații sexuale față de beneficiarii cu debilitate mintală sau cu alte probleme psihice, de a nu întreține relații sexuale cu aceștia;

 • 12.       Aparținătorii, curatorii/tutorii au obligația de a se ocupa de procedurile funerare ale beneficiarilor, în cazul decesului.

ART. 7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

 • (1) Principalele funcții ale Locuinței Maxim Protejate “Casa Chris” sunt:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public seneral/ local prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea DGASPC Brașov, în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduirea beneficiarilor pe perioadă de un an de zile cu posibilitatea de prelungire a contractului de prestări-servicii;

 • >  îngrijire personală: se asigură îngrijirea de bază ( hrană, cazare, îmbrăcăminte, igiena, etc);

 • > îngrijire medicală asigurată de medic, medicul de familie, asistente medicale;

 • > supravegherea stării de sănătate, administrare de medicamente;

 • >  supraveghere: asigurarea desfășurării de către beneficiari a activităților în deplină siguranță;

 • >  suport emoțional: oferă beneficiarilor și familiei acestuia sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de ei;

 • > asigurarea unui mediu securizant: asigură măsuri de siguranță și securitate legale necesare pentru asigurarea protecției beneficiarilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător,

 • > asigurarea hranei: beneficiarilor le este asigurată o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârstă, nevoile și preferințele acestora, în conformitate cu legislația în vigoare prin preparea și distribuirea de 3 mese principale/zi și după caz gustări; se încurajează consumul a minim de 3 ori/săptămână, de fructe proaspete/deserturi preparate;

 • > LMP alocă timp suficient, conform unui program afișat, pentru servirea mesei:

 • > LMP afișează meniul la loc vizibil;

 • > LMP elaborează și aplică un Program de curățenie și întreținere pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toate spațiile în care funcționează serviciul social, conform legislației în vigoare;

*tr. leiliu Manii) nr. S, Brațov, jud. Brașov, cod 600005 To*ofon/faa>O2St.417.WD, omsttt offieo&tfgaapcbv-ro wabaltot wvrw.dgooțtciMMO Cod floealt SB7033S

Complexul de Servicii Brădet

 • > menținerea legăturilor cu familia extinsă și alte persoane importante pentru beneficiari: se asigură sprijin concret și sunt încurajați să mențină legaturi cu familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate față de ei, iar familia și alte persoane apropiate față de beneficiar sunt implicate, pe cât posibil, în viața acestuia pe perioada șederii în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea/ integrarea sa familială și socială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții,

 • >  reintegrare familială si comunitară: asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii beneficiarului din centru, în vederea reintegrării familiale și/sau sociale;

 • >  socializare si activități culturale: asigură beneficiarilor oportunități de petrecere a timpului liber și socializare;

 • >  asigură un sistem de primire, înregistrare soluționare a sesizărilor reclamațiilor cu privire la serviciile oferite;

colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru beneficiar și familie din comunitate;

 • > paza;

 • >  elaborarea Planului Personalizat de către o echipă multidisciplinară și revizuirea acestuia;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activități:

 • > LMP inițiază și organizează acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare precum și despre importanța existenței acestor servicii în comunitate și pentru familiile beneficiarilor;

 • > cel puțin o dată pe an locuința protejată organizează campanii de sensibilizare a comunității vis-â- vis de persoanele cu dizabilități;

 • > LMP publică date relevante despre activitatea sa, în mod periodic;

 • >  LMP colaborează cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primării, unități sanitare, biserică, poliție, etc.);

 • >  LMP desfășoară activități de recrutare de voluntari din comunitate;

 • >  elaborează rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora. de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >  asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și persoanelor cu dizabilități privind problematica socială;

 • >  intervine în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

 • >  intervine în sensibilizarea comunităților la nevoile specifice persoanelor cu dizabilități.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • >  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • >  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;


str. Itiliu Manlu nr. S, Brașov, jud. Brațov, cod 900091 Taiafon/faxt 0200.417.100, amattt «ti ic •«^djyaaac bv.ro wabcttat HVtw.1gttpcbv.ro Cod fiscali 9*70339

Complexul de Servicii Brâdet

 • >  evaluarea și monitorizarea calității în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii și indicatori;

 • >  acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

 • > în relația dintre furnizori și beneficiarii acestora se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile

 • >  se va asigura confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • > participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale (chestionare);

 • > dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane prin realizarea

următoarelor activității:

 • > realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare pentru desfășurarea activității serviciului social în conformitate cu standardele minime de calitate;

 • >  asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului (clădiri, dotări, instalații, aparatură, etc);

 • >  identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului serviciului social;

 • > întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului;

 • > finanțarea serviciului se face de DGASPC Brașov din fonduri de la bugetul de stat și bugetul Consiliului Județean Brașov .

ART. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL :

(1) Serviciul social LMP “Casa Chris” funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2;

( 2) Structura de personal din cadrul serviciului social LMP “Casa Chris” este compusă din:

 • a) personal de conducere

 • b) personal de specialitate , de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar

 • c)  personal adminsitrativ, gospodărie, întreținere-reparații,deservire


*tr. t«liu M»niu nr. 6, Brațov, ji*d. Brașov, cod SOCXMM TolafonSfaxtO28i.417.1DQ, omaMr offlc*&dga»|»ct>v.ro wabaltoc w'mw.c4nmpc*i'./» Cod flăcăii SB7033C

Complexul de Servicii Brădet

 • d) voluntari

PERSONAL DE CONDUCERE

(1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de complex care deservește întregul Complex de Servicii Brădet.

 • (2) Atribuțiile șefului de complex/locuință maxim protejată sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) elaborează planuri și proiecte, cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente

a

instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii locuinței protejate în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și prevederilor

regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

asigură întocmirea proiectului de buget propriu al unității și contul de încheiere a

»tr. I«ltu M>niu nr. 6, Brașov, j**d. Brașov, cod 600001 Tolofon/faxi0l6t.417.1OO, atnaMt cfftc*^<ig*ațct.fo wobslto* www.dg4MtftGlrv.ro Cod fiscali BtTdSM

Complexul de Servicii Brădet

exercițiului bugetar;

o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

asigură instruirea personalului din subordine, pe linie de SU și SSM, în conformitate cu normele legale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face respectând prevederile legale în vigoare

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ, PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR

(1) Personalul de specialitate al C.S. Brădet, care deservește LMP “Casa Chris” este format din:

 • f) infirmieră (532103) G;

 • g) îngrijitoare G (532104);

(2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse ;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii locuinței protejate situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • h) are obligația de a sesiza în scris, sau prin poștă electronica, ori telefonic, posibilele cazuri de abuz sau neglijare a beneficiarilor, conducerii DGASPC Brașov;

 • i) cunoaște numerele de telefon ale pompierilor, salvării, șefului de centru și ale DGASPC Brașov.

(QInfîrmier (532103)/ (g) îngrijitor (532104)

> asigură îngrijirea beneficiarilor în centru;


•tr. («tiu Manlu nr. S, Bvațov, j**d. Br«țov, cod BOOO81 Tafafon/faxsC2M.417.1OO, amaNi offic*9d9aspct»v.ro wabaltat www.ttgaapclfv.rv Cad flăcăii M74330

Complexul de Servicii Brădet

 • > supraveghează permanent beneficiarii;

 • >  sprijină beneficiarii la efectuarea igienei corporala și efectuează igiena corporală a celor care nu pot realiza singuri acest lucru;

 • >  ajută beneficiarii la satisfacerea nevoilor fiziologice, acolo unde este necesar acest lucru;

 • >  asigură hrănirea și hidratarea beneficiarilor cu precădere a bolnavilor imobilizați la pat;

 • >  acordă sprijin beneficiarilor la servirea mesei și îi încurajează să dobândească abilități pentru a se hrăni singuri;

 • > asigură curățenia în centru și întreține igiena paturilor și a întregului mobilier din saloane și ajută beneficiarii să se deplaseze;

 • >  colectează materialele sanitare și infecțioase de unică folosință utilizate în ambalaje special și asigură transportul acestora la depozitul centrului;

 • >  în caz de necesitate participă la activitățile de restabilire a mobilității beneficiarilor, operațiunea se va face cu mare atenție pentru a evita accidentele;

 • >  realizează toaleta beneficiarilor înainte de a fi preluați de psiholog;

 • > participă împreună cu beneficiarii la activitățile care sunt inițiate de psiholog;

 • > răspunde de igiena personală a beneficiarilor;

 • > pregătește beneficiarul decedat și ajută la transportul acestuia. îndepărtează lenjeria decedatului, dezinfectează spațiul în care a survenit decesul și participă la inventarierea bunurilor personale ale decedatului;

Personalul de specialitate care deservește LMP “Casa Chris” conform Ordinului 82/2019 este:

educator principal PL - cod COR 2634H -1 post

educator principal S - cod COR 253203 -1 post

asistent social practicant S - cod COR 263501 - 1 post

instructor de educație M - cod COR 263508 - 1 post

terapeut ocupațional S - cod COR 263419 - 1 post

logoped S - cod COR 226603 - 1 post

psiholog specialist S - cod COR 263411 -1 post

îngrijitoare G - cod COR 532103 -1 post

Modul de acordare a serviciilor desfășurate de personalul angajat al Centrului de Zi Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în activitățile de informare și consiliere socială este reprezentat de asistentul social din centru.

INFORMARE ȘI CONSILIERE SOCIALĂ

Activitățile de informare și consiliere socială se efectuează conform planificării din PP, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere

Revoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

str. ialiu M»nlu nr. St Brașov, j**d. Brașov, cod fiOOOttl

Tolofon/fax»03U.417.100, «maiti ufflc**5<iț>a*șcbv.»o w»b*lt»<                  Cod ftocati 9BT033S

Complexul de Servicii Brădet

Principalele activități de informare și consiliere socială, după caz, constau în:

 • a) informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări privind demersurile de obținere;

 • b) sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.;

 • c) informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

 • d) informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței;

 • e) informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare și reabilitare, servicii balneo etc.;

 • f) informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, cârd de parcare, bilete;

 • g) informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale;

 • h) sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces necesare la locul de muncă;

 • i) demersuri pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediului de muncă;

 • j) informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situații de viață asemănătoare, altele.

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în activitățile de consiliere psihologică este reprezentat de psihologul din centru.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Consilierea psihologică este recomandată de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, este monitorizată din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.

Consilierea are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea și dezvoltarea personală, autocunoașterea, altele. Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere și terapie suportivă, intervenții terapeutice specifice.

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în activitățile de abilitare și reabilitare este format din: terapeut ocupațional, educatori si instructor de educație, logoped și îngrijitoarea din centru.

ABILITARE ȘI REABILITARE

Activitățile de abilitare și reabilitare sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz.


»tr. ImIîu Manii* nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6O0OS1 Tolofon/faxr 0250.917.100, MMfliefficaC40MBAbv.ro wobaltot www.Ogoopcbv^o Cod flocăit ••7033#

Complexul de Servicii Brădet

Activitățile de abilitare și reabilitare, după caz, constau în:

 • a) logopedie sau psihoterapie;

 • b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie;

 • c) hidroterapie sau terapii speciale sau artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decorațiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică;

 • d) stimulare psiho-senzorio-motorie;

 • e) terapie ocupațională;

 • f) activități de tip vocațional /ocupațional.

Terapia ocupațională oferă metode variate pentru a îmbogăți deprinderile cognitive, fizice și motorii și pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta abilitățile de motricitate fină (mișcarea și dexteritatea mușchilor mici din mâini și degete), de motricitate grosieră (mișcarea mușchilor mari din brațe și picioare), abilitățile oral-motorii (mișcarea mușchilor din gură, buze, limbă, maxilar), abilitățile de auto-îngrijire, altele.

Sunt asigurate servicii de specialitate de către personalul Casa Soarelui și servicii de abilitare/ reabilitare de către echipa mobilă a CS Cristian.

Conform Ordinlui 82, anexa 6, personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în efectuarea activităților de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă este format din: asistent social, psiholog, terapeut ocupațional, instructor de educație, educator, îngrijitor.

DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

Activitățile de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz/responsabilul de caz.

Activitățile de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, după caz, constau în: aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile cognitive, de exemplu: a) să-și folosească simțurile pentru a explora obiecte (experiențe senzoriale cu scop): simțul văzului, simțul auzului, simțul tactil, simțul olfactiv, simțul gustativ; b) să dezvolte elemente din învățarea de bază: copierea, învățarea prin acțiuni cu două sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informații, dobândirea limbajului suplimentar, repetarea, dobândirea de concepte legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor, dezvoltarea competenței de a citi, scrie, socoti, dobândirea deprinderilor complexe; c) să aplice cunoștințele prin dezvoltarea concentrării, menținerea atenției asupra unor acțiuni/sarcini pe o durată adecvată, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului, identificarea de răspunsuri și soluții la întrebări sau situații din programul zilnic, selectarea unei opțiuni pentru luarea unei decizii și ducerea la îndeplinire a acesteia.

 • b) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte deprinderile zilnice de organizare, planificare și finalizare a programului zilnic, pentru gestionarea timpului, pentru a face față stresului, situațiilor de tensiune, urgență sau criză, pentru autocontrolul comportamentului și exprimării emoțiilor adecvate, altele;


- k                  CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV

■MJfl                Direcția Generalâ de Asistență Socială ți Protecția Copilului Brașov MHsrmEBr

TST

_ iîdXl tfc                  »tr. taliu Manlu nr.S, Brașov, Jud. Br«ș0vvco<t 600061

MM||^BI|inB          ■flIyW?-'             Talafon/Ta» 07S«.«r7.f0A «maMt unta«Cde*»p<bv.><»                     a&m^wâg|

Ay                                             wabslt»: wwv'.ț/gaațtctov.ro Cad fiscal: 0876930                                    B■jflaifl^BgțglB|BBH

-$-£■>                                        H8SB

Complexul de Servicii Brădet

 • c) aplicarea de tehnici și exerciții pentru comunicare prin mesaje verbale și nonverbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităților de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, altele;

 • d) aplicarea de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, brațul, alte părți ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport;

 • e) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte deprinderile de autonomie personală/autoîngrijire, pentru învățarea acțiunilor de spălat și șters corpul sau părțile corpului, de îngrijit pielea, dinții, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut; activitățile cuprind totodată exerciții de conștientizare privind alegerea îmbrăcăminții și încălțămintei în mod adecvat, ținând cont de anotimp și eveniment, de păstrare în ordine și curățenie a obiectelor personale, altele.

 • f) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să învețe cum să-și păstreze igiena personală și a spațiului de locuit, importanța menținerii unei diete echilibrate și a unei activități fizice zilnice, altele;

 • g) aplicarea de exerciții de conștientizare pentru a înțelege pericolele ce pot amenința securitatea personală sau a altora, riscurile legate de situații care pot determina accidente, traumatisme sau leziuni, riscuri legate de consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecții cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, altele;

 • h) aplicarea de tehnici și exerciții necesare pentru ca beneficiarii să-și dezvolte deprinderi de autogospodărire prin prepararea și servirea hranei, curățenia spațiului propriu, gestionarea deșeurilor, aranjarea îmbrăcămintei și încălțămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.), achiziționarea de bunuri și servicii și altele;

 • i) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să învețe cunoașterea diferitelor tipuri de relații, exersarea unor abilități sociale, acțiuni și comportamente necesare pentru stabilirea de interacțiuni cu membrii familiei, alți beneficiari, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educație sexuală și altele;

 • j) aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să facă față tranzacțiilor economice de bază (să utilizeze bani pentru a cumpăra produse), să gestioneze resurse proprii și altele;

 • k) exerciții pentru dezvoltarea abilităților educaționale, a nivelului de educație și altele.

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în acțiunile legate de asistența pentru luarea unei decizii este format din asistentul social și psihologul din centru.

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR LUCRATIVE, PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ ANGAJAREA ÎN MUNCĂ ȘI SPRIJIN PENTRU MENȚINEREA LOCULUI DE MUNCĂ Activitățile de dezvoltare a abilităților lucrative, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate de coordonatorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz/responsabilul de caz.

Activitățile de dezvoltare a abilităților lucrative, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprij in pentru menținerea locului de muncă, după caz, constau în:


*tr. laliu Manlu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Totafonffam0368.417.100, omaifr «fficaK&dpaapcbv.ro w*balt*<                  Cod flocăit 9*7*339

Complexul de Servicii Brădet

 • a) sprijin și exerciții pentru ca beneficiarii să-și exerseze/consolideze cunoștințele în vederea dezvoltării abilităților practice și comportamentelor sociale necesare lucrului în grup, încadrării în muncă și gestionării bugetului propriu;

 • b) sprijin pentru ca beneficiarii să-și dezvolte nivelul de educație și de formare profesională;

 • c) consiliere pre și post angajare;

 • d) consiliere juridică;

 • e) organizarea de grupuri de suport, altele.

Activitățile cuprind totodată acțiuni și demersuri pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediului de muncă, altele.

Activitățile se desfășoară de CZ, la sediul acestuia, în spațiu liber, la locul de muncă al beneficiarului sau la domiciliul acestuia.

CZ poate organiza și desfășura activități cu specific lucrativ, de exemplu: sortat și prelucrat materiale textile, cusut de mână sau cu mașina, croșetat, execuție bijuterii, produse decorative, activități de asamblare, ambalare, altele.

CZ poate organiza ateliere protejate, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

CZ dispune de spații pentru desfășurarea de ateliere creative-terapeutice, ateliere protejate/vocaționale, de exemplu: croitorie și decorațiuni, artizanat, litografie, grădinărit, tehnoredactare și multiplicare, brutărie, catering, ambalaje, lumânărit, ceramică și mozaic, altele.

CZ asigură tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces și alte produse necesare, în funcție de specificul activităților.

CZ poate contracta servicii oferite de instituții/organizații neguvemamentale în scopul consilierii și orientării profesionale, motivării pentru ocupare, altele.

CZ are parteneriate cu instituții/operatori economici care pot acorda stagii de practică, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregătirii pentru muncă.

CZ face demersuri pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea utilizării.

Personalul Centrului de Zi „Casa Soarelui” implicat în efectuarea activităților de integrare și participare socială și civică este format din: asistentul social, psiholog, terapeut ocupațional, educatori și instructorul de educație.

INTEGRARE ȘI PARTICIPARE SOCIALĂ ȘI CIVICĂ

Activitățile de integrare și participare socială și civică sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul CZ și din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz/responsabilul de caz.

Activitățile sunt diverse și pot cuprinde: cunoașterea mediului social, stimularea/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului -liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite, altele.

*tr. Itttiu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600081 Tetofon/faw09U.417.100, omailt offico^deaapcbv.ro wobsltoi wvrw.0gstpcbv.r9 Cod flăcăii M703M

Complexul de Servicii Brădet

ART. 11

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

( 1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare L.P.”Casa Chris” și este alcătuit din:

 • a) economist (263102) S I;

 • b) magaziner (432102) M;

 • c) muncitor calificat (7549) G III;

 • d) șofer (832201) Gl;

 • e) administrator (515104) M I;

 • (2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrative, gospodărie, întreținere-reparații, deservire:

 • a) Economist (263102)

 • 1)   întocmește toate documentele contabile ;

 • 2)   întocmește lunar balanțele de verificare și contul de execuție, le transmite serviciului contabilitate-buget;

 • 3)  organizează conducerea angajamentelor bugetare;

 • 4)   ia măsuri de transpunere a prevederilor conținute de notele interne și dispoziții primite de la conducerea DGASPC Brașov;

 • 5) răspunde de întocmirea și înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor justificative;

 • 6) răspunde de modul de întocmire și de prezentarea la termen a documentelor oficiale, a situațiilor economico-financiare lunare, trimestriale și anuale, care trebuie să ofere o imagine

fidelă a performanței financiare, fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată (balanța de verificare, cont de execuție, buget de venituri și cheltuieli)

 • 7) verifică corectitudinea, modul de întocmire a documentelor, centralizează și contabilizează toate bonurile de consum;

 • 8) colaborează cu colegii de serviciu pentru remedierea defecțiunilor, în limita competenței;

 • 9) întocmește/elaborează diferite situații/documente financiare;

 • 10) răspunde de păstrarea registrelor obligatorii precum și a documetelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

 • 11) arhivează documentele contabile produse/gestionate;

 • b) Magaziner (432102)

 • 1) preia bunurile recepționate de către comisia de recepție pe baza notei de recepție și constatare diferențe;

 • 2) asigură păstrarea în bune condiții a bunurilor primite; respectă normele de igiena și curățenie în spațiile de depozitare, conform specificului materialelor depozitate


*tr. laliu Maniu nr. C, Brașov, jud. Brașov, cod 6000® 1

Tolafon/faxt02M.417.100, omaMt otYlc«£MieaaacbM.ro

wobaltot w'MFM'.afoMpcfrv.sv Cod flocăit M7S13O

Complexul de Servicii Brădet

 • 3) efectuează și întreține curățenia spațiilor de depozitare și a recipientelor, suporturilor folosite;

 • 4) evidențiază stocurile, termenele de valabilitate a bunurilor/alimentelor aflate în magazie prin etichetare;

 • 5)

întocmește și ține evidența intrărilor și ieșirilor de bunuri din magazie în fișa de magazie, pe baza documentelor legale întocmite pentru efectuarea operațiunilor respective;

 • 6) ține evidența la zi a modificării privind situația soldurilor bunurilor;

 • 7) asistă și participă la efectuarea inventarierii bunurilor aflate în magazie, dar nu ca membru al comisiei de inventariere;

 • 8) efectuează, lunar, verificarea (cântărirea) realității soldurilor bunurilor, prin confruntarea soldurilor evidențiate în fișele de magazie cu datele existente în contabilitate, la serviciul financiar-contabil al instituției;

 • 9) eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legal întocmite;

 • 10) operează în programul de gestiune datele referitoare la stocuri;

 • c) Muncitor calificat (întreținere-reparații) (912103)

 • 1) la intrarea în serviciu are obligația de a verifica toate instalațiile de utilități ( de alimentare cu apa rece și caldă, precum și toate instalațiile și canalele colectoare și de scurgere, panoul electric, aducțiunea de gaz metan) și de a nota în caietul de serviciu starea acestora, de a înștiința administratorul despre defecțiunea constatată și de a remedia cu promptitudine toate defecțiunile ivite, în limita competențelor; să consemneaze si modul, data remedierii, contrasemnat de cel/cei care au făcut recepția lucrării;

 • 2) efectuează toate reparațiile curente ale instalațiilor de alimentare cu apă -canal, zidărie, dotări(mobilier, aparatură), întreține spațiile exterioare ale L.P. ;

 • 3) întocmește necesarul de materiale și îl prezintă în timp util inspectorului de specialitate în vederea achiziționării acestora, evitând crearea golurilor în stoc, sau întreruperea derulării lucrărilor din cauza lipsei de materiale;

 • 4) aduce la cunoștința inspectorului de specialitate orice stricăciune constatată și ia măsuri de remediere cât mai urgente;

 • 5)  efectuează, la nevoie, paza unității, în general pe timp de zi, având toate responsabilitățile și obligațiile impuse de fișa acestui post și de consemn ( înregistrări, curățenie, purtarea dotărilor și a însemnelor etc.);

 • d) Șofer (832201)

 • 1) conduce autovehiculul pentru deplasare/transport beneficiari;

 • 2) răspunde de buna funcționare și întreținere a autovehiculului, executând și reparații care intră în competența sa;

 • 3) gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite pentru buna funcționare a autovehiculul;


•tr. laliu Maniw nr. *, Brașov, Jtfd. Brașov, cod SOOO91

Tolofon/faM O26i.417.1M, eanailr effle«€«0as»ctov.ro watoaltoi                   Cod fiscali **70339

Complexul de Servicii Brădet

 • 4) menține permanent curățenia garajului și a vecinătății acestuia, participă cu muncitorul și paznicii la toaletarea, văruirea pomilor/copacilor, tuns iarba, vopsirea bordurilor, săparea plantelor, înfrumusețarea centrului, iar când nu se află în cursă efectuează activități de reparații și întreținere în cadrul centrului

 • 5) Se îngrijește ca starea tehnică, estetică și de curățenie a mașinii, conform normelor acceptate.

 • 6) să ia toate măsurilor ce se impun pentru prevenirea producerii accidentelor cauzate de apariția unor defecțiunifconducătorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anormale

sau ori de câte ori va considera că este necesar să efectueze controlul tehnic și dacă este cazul va anunța conducerea centrului pentru luarea măsurilor ce se impun);

 • 7) are obligația să participe la supravegherea desfășurării operațiunilor de încărcare-descărcare în condiții de securitate.

Să întocmească referat de necesar, pe care îl înaintează inspectorului de specialitate, pentru piesele/ materialele/serviciile de achiziționat, pentru buna funcționare a autovehicului;

 • e) Administratorul (515104)

 • 1) gestionează, administrează și răspunde de întregul patrimoniu al C.S.Brădet;

 • 2) se îngrijește de aprovizionarea cu toate materialele necesare bunei funcționări a activităților din L.P.;

 • 3) asigură păstrarea și folosirea economicoasă a bunurilor complexului;

 • 4) organizează activitatea din compartimentele subordonate;

 • 5) supraveghează lucrările de reparații curente și investiții din complex;

 • 6) se preocupă de păstrarea bunurilor mobile și imobile din complex;

 • 7) repartizează pe locurile de muncă obiectele de inventar si mijloacele fixe, controlând periodic modul cum acestea sunt îngrijite și păstrate;

 • 8) ia măsuri de asigurare a pazei și securității întregului patrimoniu;

 • 9) ia măsuri de prevenire a incendiilor;

 • 10) verifică instruirea de P.M. și P.S.I. efectuată de persoana desemnată să se ocupe de această sarcină;

 • 11) desemnează formarea comisiilor de inventariere și de recepție a mărfurilor;

 • 12) verifică perioada de folosință a echipamentelor beneficiarilor și personalului;

 • 13) participă la întocmirea listei zilnice de alimente, după care o prezintă spre aprobare șefului de complex și contabilității cu o zi înainte de eliberarea alimentelor din magazie;

 • 14) controlează zilnic calitatea mâncărurilor și repectarea rețetarului;

 • 15) vizează eliberarea materialelor consumabile și este responsabil de folosirea judicioasă a acestora;

 • 16) asigură condiții favorabile pentru realizarea inventarierii anuale;

 • 17) ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a altor pagube colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului

•tr. (taliu Manta nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tdofon/Taw 02Si.417.100, omaifr offic.«H^d9aspcbv.ro wvbaltat Hww.dfMpcbv.ro Cod flăcăii M70330

Complexul de Servicii Brădet

 • 18) eliberează, controlează și evidențiază datele înscrise în foile de parcurs prezentate de conducătorul auto

 • 19) urmărește și respectă prevederile din contractele cu furnizorii, precum și cantitatea, calitatea și prețul produselor achiziționate;

 • 20) testează piața liberă pentru cumpărarea directă a materialelor și produselor și declară pe propria răspundere avantajele achizițiilor făcute;

 • 21) întocmește pentru fiecare beneficiar fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.).

ART. 12

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL LMP “Casa Chris”

 • (1)  Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu.

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2)  Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

z de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

•ir. ImIiu Maniu nr. *, av, jvd. Brașov, cod 6000*1 Tolofon/fa>aNtt.417.1OO, omaHt efTlca$doa^p<.t.v.ro wabatto* vwrw.dg39pctov.ro Cod fiscali **7*33*

Complexul de Servicii Brădet

> de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

> de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • >  participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse Ia minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • >  informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Brădet.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

> personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

> personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;


*tr. Ittliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6OOOB1 Totofonda» 025i.417.100, omaili ofnca^dgaaocbv.ro wobollm N'»vw>.cfeM»peăv</v Cod fiscal* M70339


Complexul de Servicii Brădet

> personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART.13

Finanțarea LMP “Casa Chris”

în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Locuința Maxim Protejată “Casa Chris”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

(1) Finanțarea cheltuielilor LMP “Casa Chris” se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:


 • > bugetul de stat;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.Mariana Acsirite


Șef Complex,

Adrian Nicolae Diac


Avizat, '

Șef Serviciu Resurse Umane

Raluca HașuAvizat,


ȘefBMCA,


CristinajSimion


»*r. Itriiu Manii* nr. ®, Brațnv, Jvd. Brașov* cod 600001 T«toton/r«M> 4*?M.4f7.f0ft avnaMi afncaCd0aai»cbw.ro wclMftat                Cad fiscali H79IM

Complexul de Servicii Brădet

ANEXA 1

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE:

 • 1.  Legea asistenței sociale nr. 292/2011

 • 2.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 • 4.  Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5.  H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal

 • 6. H.G. nr. 1017/2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.

 • 7.  H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

 • 8. H.G. nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 9. H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

 • 10. H.G. nr.476/03.07.2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr.l 18/2014 și a H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

 • 11. Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

 • 12. Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

  *tr. latiu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6OOCM1 Telofon/faxt026i.417.100, omaMt officaCdsaapobv.ro wobsltae wvrvMtg4Mgctov.ro Cod flăcăii SS70339

  Complexul de Servicii Brâdet


  13. Ordin nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de


  adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele


  rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora.

  • 14. Decizia nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap.

  • 15. H.C.J. Nr. 94/18.02.2020 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru D^eețiaCțenerală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

  j- yCX

  Director G^eralșwa^

  Julieta Aure^a(pîrfi^^

  Director General-Atdjținct Economic,

  Mariana Acsinte


  nji
  Sef Serviciu Resurse Umane,

  Raluca Hașu

  Avizat

  Serviciul JâriditfContencios

»tr. Ivtiu Manlu nr.«, Brașov, jud. Brașov, cod SOOCM1 Tolofon/faxi 02St.417.100, acnafli offlcaCdoaspcbv.ro watealta*                  Cad fiscali M701M

Complexul de Servicii Brădet

ANEXA 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

Personalul de specialitate este asigurat potrivit Ordinului 82/2019 Standard 4 anexa 2 de personalul de la CZ Casa Soarelui, cuprins în prezenta anexă.

educator principal PL - cod COR 263411 - l post

educator principal S - cod COR 253203 - l post

asistent social practicant S - cod COR 263501 - 1 post

instructor de educație M - cod COR 263508 - 1 post

terapeut ocupațional S - cod COR 263419 - 1 post

logoped S - cod COR 226603 - 1 post

psiholog specialist S - cod COR 263411 - 1 post

îngrijitoare G - cod COR 532103 - 1 post

în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciuluii social LMP “Casa Chris” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.456/31.10.2019 au următoarea componență:

 • > Personal de conducere (pentru Complexul de Servicii Brădet): 1 post - șef centru

 • >  Personal de specialitate, de îngrijire și asistență și personal auxiliar:

■ Infirmieră G- cod COR 532103 - 4 posturi

• îngrijitoare G - cod COR 532104 - 2 posturi

Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire (pentru Complexul de Servicii Brădet):

 • ■  Economist (263102)-S I-1 post;

 • ■  Magaziner (432102)-M- 1 post;

 • ■  Muncitor calificat (7549) - G III- 14 posturi;

Mariana Ac/i

Șef Complex Brădet, I

Diac Adrian A/l

Avizat [/

Șef Serviciul Resurse Umane, Raluca Hașu
str. I«tiu Manta nr. 6, Brașov* jud. Brașov, cod GOOOS1 Talofon/faxi026i.417.100, emaSt ofTicaOd0aspcbv.ro wobslto* tvmv.bJrașpcav./* Cod flocăit SB7033©

Complexul de Servicii Brădet

ANEXA 3 LA ARTICOLUL NUMĂRUL 6 ALINIATUL (3) LITERA e) MODALITĂȚI DE STABILIRE A CONTRIBUȚIEI BENEFICIARULUI:

 • - angajamentul de plată este parte integrantă din contractul de prestări servicii;

 • - angajamentul de plată se întocmește în conformitate cu Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, modificat și completat prin Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017

 • - angajamentul de plată se întocmește după obținerea Deciziei de instituționalizare, conform prevederilor Art. 6. Alin. (1) din Ordinul 1887/2016 înaintea admiterii în centru rezidențial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la viata contribuției lunare de întreținere semnează un angajament de plată, care costituie titlu executoriu, în condițiile legii. Modelul este prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie.

 • - în cazul în care persoana realizează venituri și/sau are susținători legali, se semnează angajamentul de plată de către persoana asistată și susținătorul legal, în care se specifică cuantumul contribuției de întreținere pe care aceștia sunt obligați să o plătească;

 • - pentru persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum și din alte surse cu caracter permanent;

 • - în cazul în care de plata contribuției lunare de întreținere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită și numai de una dintre acestea, care își asumă obligația de întreținere;

La stabilirea nivelului contribuției lunare de întreținere nu se iau în calcul:

 • - indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

 • - indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alocația pentru copii acordată în baza Legii hr. 61/1993 alocației de stat pentru copii;

 • - indemnizația de creștere a copilului.

*tr. I«tiu Manlu nr. S, Brașov, Jud. Brașov, cod 500081 Toiafon/Taxi 0319.417.100, amaMt cfflcaCdgMpcbv.ro wobsttot wavmdțpMpcffl'./ia Cod flăcăii M70399

Complexul de Servicii Brădet

asistate se procedează astfel, conform ORDINULUI Nr. 623/2017 din 2 mai 2017

pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora:

 • - din veniturile proprii lunare se deduc obligațiile legale de întreținere ale persoanei asistate, aflate în executare;

 • - din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziția persoanei asistate, pentru cheltuieli personale, dar nu mai puțin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri salariale;

 • - suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreține efectiv - soț, soție, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceștia nu au venituri proprii și nu beneficiază de asistență socială în instituții rezidențiale de asistență socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

 • - la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoana asistată care realizează venituri salariale, la suma rezultată la alin.(l) lit.c) (Ordin 1887/2016 cu completare Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. în tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidențial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și a unui plan de locuire în comunitate.

 • - cuantumul contribuției lunare de întreținere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăși contribuția lunară de întreținere reglementată la art. 1 ‘'Contribuția lunara de întreținere datorată de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persone adulte cu handicap sau de susținătorii acestora,denumit în continuare contribuție lunară de intreținere , se stabilește la suma de 900 lei

 • - în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte

 • - persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil).

 • - la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere. în situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției și plata contribuției cade în sarcina altor persoane decât cea asistată, respectiv în sarcina susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

 • - din veniturile nete medii lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în intreținere.

•tr. I«liu Manlu nr. S, Brațov, jud. Brasjov, cod GOOOS1 Tolafon/faxi02M.417.100, amaMt officaO<iO**P*bw.ro wabsltat wwvr.ttgaapcbv.ro Cad flacati M7S33S

Complexul de Servicii Brădet

- în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorat de susținătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri, conform Ordinului 623/2017

Venitul mediu net lunar/o persoană

(lei)

| Contribuția lunară      |

| (% din contribuția      |

| lunară calculată)         |

Sub 1.450     |

0% |

1                                                                                                                                                          1

1.451 - 1.550 |

10% I

1                                                                                                                                                          1

1.551 - 1.650 |

20% |

11.651 - 1.750 |

30% |

1                                                                                                                                                          1

1.751 - 1.850 |

40% |

1                                                                                                                                                          1

1.851 - 1.950 |

50% |

1.951 -2.050 |

60% |

2.051 -2.150 |

70% |

| 2.151 -2.250 |

80% |

|2.251-2.350 |

90% |

1                                                                                                                                                          1

peste 2.350

100%" 1

 • -  "(2) Intervalele de venituri prevăzute în ORDINUL Nr. 623/ din 2 mai 2017 la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al Ministrului Muncii și Justiției Sociale."

 • -  Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor adulte cu dizabilitați au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere este salariul minim brut pe tară stabilit prin Hotărâre a Guvernului.

 • -  La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, se procedează la reținerea sumei, în ordinea de obligație la plată, până la completarea sumei corespunzătoare. Când

această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuția lunară de întreținere datorată, se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.

 • -  în cazul susținătorilor legali ai persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuției de întreținere datorate se stabilește potrivit alin. (1) lit. c), conf orm Ordinului 623/2017, fără a depăși 25% din venitul mediu net lunar.

•tr. ImIiu Maniu nr. B, Brașov, Jud. Brașov, cod 5OOOB1 ToCofon/fa» 0208.417.100, omoMt cfTtca^c»aspcbv.»o w*b*lto« nvnvw.O9MpeOv.ro Cod flocăit M7033S

Complexul de Servicii Brădet

 • -  In situația în care, persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată, soțul/soția, copiii sau părinții, nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreținerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea recalculării contribuției lunare de întreținere.

 • -  în cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o completeze în condițiile Codului civil.

 • -  Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidențial public al persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează angajamentul de plată.

 • -  Dacă persoana asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri și nici diferențele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată și nivelul contribuției lunare de întreținere, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suporta din bugetul

Consiliul Județean Brașov.

 • -  Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidențial public pentru persoane adulte cu dizabilități pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția lunară de întreținere datorată se recalculează scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective.

 • -  Cuantumul contribuției lunare de întreținere ce urmează a fi plătit de beneficiar se comunică de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Brașov și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • -  Recalcularea contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de LP.Avizat

Serviciul Juridic Contencios

ȘefBMCA,

Cristinai/Simion