Hotărârea nr. 102/2020

Hotărârea nr.102 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă din structura Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.102

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă din structura Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 2796 din data de 21.02.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 2796 din data de 21.02.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț ” + Echipa Mobilă din structura Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 12015/17.02.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare Hotărârea nr. 50/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 456/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Brașov și nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată, de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, precum și de prevederile H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, precum și a H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț" + Echipa Mobilă din structura Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 50 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Cu data prezentei, art. 35 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov își încetează aplicabilitatea

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, Secretar gene/ayal județului Maria Di/urorăveanu

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emalli off1ce@dgaspcbv.ro wobslte: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii „Cristian44 Brașov

Aprobat cf. HOT. C.J. Brașov Nr........../.

Președinte C.J. Brașov ADRIAN IO ANSecretar General

Maria Di


Județului brăveanu


Director executiv

Adelina Mihael^ Văsioiu


REGULAMENT

de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Recuperare “MICUL PRINȚ” + Echipa Mobilă, Brașov

AVIZAT

COLEGIUL DIRECTOR

Hotărârea nr. 5q din

str. luliu Manlu rw. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tolafon/faxi 0261.417.100, emallt offic*g<igaspcbv.ro wabsKat                 Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Ari. 1

DEFINIȚIE

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Recuperare ”Micul Prinț” + Echipa Mobilă (componenta fixa si mobilă de recuperare) din Brașov, în continuare C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă sau Centru/C.R., aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă (componenta fixă si mobilă de recuperare) este înființat și administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumit în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) Centrul funcționează în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, conform Regulamentului de Ordine Interioară, care are la bază Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Serviciul social Centrul de Recuperare” Micul Prinț “, cod serviciu social 8891CZ-C III, înființat și administrat de furnizorul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014, deține Licență de Funcționare Seria LF Nr.0001527 și funcționează, fără personalitate juridică, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 50 locuri, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, de la data 27.06.2016 la data de 27.06.2021, pe str. Apullum nr. 3 Brașov, făcând parte din Complexul de Servicii “Cristian”.

Art. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Scopul serviciului social C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă (componenta fixă si mobilă de recuperare) este menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții copilului prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități specifice.

 • (2) Serviciile oferite: Consiliere psihosocială și suport emoțional, supraveghere, îngrijire, educare și dezvoltare timpurie asistență și recuperare, medicală, după caz, alte terapii de recuperare, suport pentru dezvoltarea, abilităților pentru viață independentă socializare și petrecere a timpului liber reintegrare socială și comunitară consiliere juridipă^dfi]^ conștientizare și sensibilizare a populației.


str. Ittliu Maniu nr. 6, Brnșov, jud. Brașov, cod 500091

Tolofon/faxi O26t.417.1QC, omatli offico^clgaapcbv.ro wobslto: H'Mrw.dfcMMpebv’./w Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • (3) Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități deservește copiii cu handicap, cu boli asociate și copii cu alte afecțiuni/dizabilități, cu vârsta cuprinsă între O și 18 ani, care au domiciliul pe raza județului Brașov, aceștia putând urma sau nu o formă de învățământ

Art. 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 • (1) Serviciul social C.R “Micul Prinț” + Echipa Mobilă funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare al serviciilor sociale și al Standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social C.R “Micul Prinț” + Echipa Mobilă este înființat prin Hotărâre a

Consiliului Județean Brașov, nr..................................................și funcționează în cadrul

Complexului de Servicii "Cristian” din Brașov (C.S. "Cristian”) din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.R. ”Micul Prinț” + Echipa Mobilă, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.R."Micul Prinț” + Echipa Mobilă, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

Art. 5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu, la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și inteprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate ^jnnui

personal mixt;                                                                                 i

Btr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOOB1 Tolafon/faxi 0268.417.100, omaHt offic^tigaspcbv.ro wabaltei tMw.rffwpcdt'./v Cod fiscal: 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • (3) Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități deservește copiii cu handicap, cu boli asociate și copii cu alte afecțiuni/dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, care au domiciliul pe raza județului Brașov, aceștia putând urma sau nu o formă de învățământ

Art. 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 • (1) Serviciul social C.R “Micul Prinț” + Echipa Mobilă funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare al serviciilor sociale și al Standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa 1.

 • (2) Serviciul social C.R “Micul Prinț” + Echipa Mobilă este înființat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov și funcționează în cadrul Complexului de Servicii "Cristian” din Brașov (C.S. "Cristian”) din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.R. "Micul Prinț” + Echipa Mobilă, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.R.”Micul Prinț” + Echipa Mobilă, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

Art. 5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu, la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.R. “Micul

Prinț” + Echipa Mobilă sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și inteprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor, __


 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unit personal mixt,

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 s      TolafonSfa» 0268.417. 1OO, amallt offica^dgaspcbv.ro

websltai                   Cod ftacal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia ținâdu-se cont, după caz, de vârsta și gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitarea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicare activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea Centrului cu Serviciul Public de Asistență Socială.

Art. 6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 • (l) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare “Micul Prinț“+ Echipa Mobilă sunt:

 • a) copii cu dizabilități posesori ai certificatului de încadrare în grad de handicap și Hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului (C.P.C.) aflați în familia biologică, plasament la Asistent Maternal Profesionist (AMP), plasament familial, Centre ale D.G.A.S.P.C., ONG-uri și care prezintă afecțiuni neuro-motorii și/sau asociate, cu domiciliul în Brașov sau județul Brașov, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani.

 • b) copii fără certificat de încadrare în grad de handicap, aflați în sistemul de protecția copilului (plasament la AMP, Centre ale DGASPC, plasament familial) dar care prezintă afecțiuni/deficiențe încadrabile în specificul de recuperare al Centrului.

 • (2) Condițiile de admitere în Centru sunt următoarele:

 • a) Acte necesare (după caz):

 • -  cerere de admitere semnată de părinte/reprezentant legal;

 • -  copie certificat naștere și act identitate beneficiar;

 • -  copie certificat încadrare în grad de handicap emis de Comisia pentru Protecția Copilului Brașov, denumită în continuare C.P.C.;


 • -  copie a Planului de abilitare-reabilitare, întocmit de către managerul de caz Biroul de Evaluare Complexă pentru Copii, denumit în continuare CECC, D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • -  copie a contractului cu familia încheiat cu managerul de caz din cadru CECC;

atr. (uliu Maniu nr. 6, Brașov, juri. Brașov, cod 500001

Talafon/faxi 02St.417.100, amallt offic*§<igaspcbv.ro wabsitoi vnrw.dgaapcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • -  copie documente medicale care atestă boala respectivă (investigații);

 • -  copie act indentitate părinte/reprezentant legal;

- copie înscris doveditor al măsurii de protecție - plasament familial/plasament la asistent matemal profesionist (denumit în continuare AMP)/plasament la un serviciu rezidențial (denumit în continuare SR)/plasament în regim urgență, instituită prin Hotărâre C.P.C., sentință judecătorească, dispoziție de plasament în regim de urgență;

 • b) Criterii de eligibilitate: copii cu sau fără dizabilități, cu vârste cuprinse între O - I8ani;

 • c) Părintele/reprezentantul legal al copilului solicită în scris Centrului admiterea care este avizată de șeful de complex și aprobată de directorul general adjunct al D.G.A.S.P.C.. în urma aprobării cererii și emiterii dispoziției de admitere, la nivelul Centrului se încheie contractul de furnizare de servicii care se găsește la dosarul copilului. Procedura de admitere este anexa la prezentul regulament.

 • d) Serviciile oferite de centru către beneficiari sunt gratuite.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) părintele/reprezentantul legal solicită încetarea serviciilor (din diferite motive)

 • b) afecțiunea copilului s-a recuperat

 • c) părintele/reprezentantul legal al beneficiarului nu respectă regulamentele Centrului

 • d) absența nemotivată pentru o perioada mai mare de 3 luni

 • e) comportamentul beneficiarului pune în pericol viața lui sau a altor beneficiari/personalului.

Procedura de încetare a acordării serviciilor este anexa la prezentul regulament.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă (componenta fixă și mobilă) au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale, furnizate în C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă (componenta fixă și mobilă), au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;                                                                          0 E


str. luliu Maniu rw. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 T«H*fon/faxi 026t.417.1OO, «mati: officac&dgaspcbv.ro wabslte: wvntf.dga9pctov.ro Cod fiscali 9B7033O

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 • f) să colaboreze cu personalul Centrului de Recuperare în scopul îndeplinirii prevederilor contractului de furnizare servicii.

Art, 7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

 • (l) Principalele funcții ale serviciului social C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public județean, prin asigurarea

următoarelor activități:

 • > reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu reprezentantul legal al persoanei beneficiare;

 • > asigură programe specializate în vederea dezvoltării deprinderilor sociale, a comunicării, reducerea comportamentelor inadecvate social și dezvoltarea abilităților/comportamentelor pe care acești beneficiari ar trebui sa le aibă în raport cu vârsta la care se află și gradul de dezvoltare al lor;

 • > asigură îngrijirea și formarea deprinderilor de viață independentă;

 • > asigură Programe Personalizate de Intervenție,conform standardelor, adaptate nevoilor si posibilităților persoanei cu dizabilități;

 • > asigură activități de recuperare, abilitare/reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, masaj, terapie cu parafină, logopedie ), medicale;

 • > asigură activități educaționale, recreere -socializare;

 • > asigură consiliere psihologică,sociala etc.

 • > asigură consiliere și sprijin pentru părinți/reprezentant legal;

 • > asigură servicii de suport;

 • > reprezintă furnizorul de servicii în contractul încheiat cu voluntarii/practicanții.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > elaborarea rapoartelor de activitate;

 • > inițierea și organizarea de acțiuni de informare a comunității;

 • > existența materialelor promoționale și informative;

 • > colaborararea cu instituțiile relevante din comunitate;

 • > existența informațiilor de specialitate la nivelul Centrului.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de


  dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de ] iK


.                           «           ,            . . w .                            1

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:            ier-

*tr. laliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1 Talafon/fam0268.417.100, anaUi ofFica@dgaspcbv.ro wabaltei wvrw.Ogatpebvjv Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > elaborarea de materiale de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități (afișe, pliante);

 • > popularizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități pe site-ul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > expoziție de obiecte/desene confecționate de beneficiari;

 • > informarea părinților/reprezentanților legali ai acestora cu privire la drepturile și responsabilitățile beneficiarilor;

 • > participarea serviciului social la toate evenimentele organizate de funizorul de servicii cu ocazia promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • > realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > perfecționarea continuă a personalului;

 • > realizarea de evaluări periodice a personalului de specialitate;

 • > colaborarea permanentă a factorilor decizionali cu personalul.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale C.R. “Micul Prinț“+ Echipa Mobilă, prin realizarea următoarelor activități:

 • > întocmirea regulamentelor;

 • > organizarea periodică de ședințe;

 • > angajarea de personal conform legislației în vigoare;

 • > identificarea nevoilor materiale, financiare si de personal;

 • > utilizarea fondurilor si materialelor conform legislației și nevoilor Centrului;

 • > întocmirea documentelor financiar contabile;

 • > întreținerea permanentă a Centrului.

Art. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

 • (1) Serviciul social C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

 • (2) Structura de personal din cadrul serviciului social C.R. “Micul Prinț “+ Echipa Mobilă este compusă din:

 • a) personal de conducere - Șef Centru;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență;

 • c) personal cu funcții administrative, de gospodărire, întreținere, reparații, deservire;

 • d) voluntari.

Art. 9

PERSONALUL DE CONDUCERE

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către Șeful de Centru al C.S. „Cristian” Brașov.

 • (2) Atribuțiile Șefului de Centru sunt:


 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de#

  serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariațjEtar^.Ațvi


str. luliu Manii* nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolofon/fam 026t.417.100, omalli offic*9><igaspcbv.ro wabaitoi vwrw.tiga»ț>ctfv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a calității serviciilor oferite beneficiarilor;

 • d) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Centrului;

 • e) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • f) desfășoară activități pentru promovarea imaginii Centrului în comunitate;

 • g) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • h) reprezintă Centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și alte instituții publice, organizații ale societății civile, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în folosul beneficiarilor,

 • i) întocmirea împreuna cu contabilul centrului a proiectului bugetului propriu al C.R. și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • l) asigură încheierea si semnarea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii centrului;

 • m) analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul Centrului;

 • n) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • o) instruiește personalul angajat cu privire la PSI și SSM;

 • p) coordonează si organizează activitatea personalului de specialitate și a voluntarilor din centru.

 • q) întocmește anual raportul de activitate;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de Șef de Centru se ocupă prin concurs, în condițiile legii.

 • (4) Șeful de Centru trebuie să fie absolvent cu diploma de învățământ superior în domeniul psihologiei, asistenței sociale sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvent cu diploma de licență al învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a Șefului de Centru^?

respectând prevederile legale în vigoare.                                              fa  eeȘ

7                       H

'                                                        \\O         tccîi

str. luliu Maniu rw. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5000S1

Talafon/faxr O26S.417.1QQ, email! ofHc«K$dgaapct>v.ro wabslta: wvnv.dgrsspebv.ro Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Art. IO

PERSONALUL DE SPECIALITATE ÎN ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR.

(l)Personalul de specialitate al C.R. “Micul Prinț “este format din:

a) asistent medical principal

PL

(cod COR-325901)

b) asistent social principal

S

(cod COR -263501)

c) educator principal

S

(cod COR -253203)

d) educator principal

PL

(cod COR- 253203)

e) logoped principal

S

(cod COR -226603)

f) medic primar

s

(cod COR-221201)

g) profesor de cultură fizică medicală principal S

(cod COR -226406)

h) psiholog specialist

s

(cod COR 263411)

i) maseur principal

M

(cod COR 325501)

j) maseur

M

(cod COR 325501)

k) îngrijitor

G

(cod COR 532103)

l) kinetoterapeut

S

(cod COR 226405)

m) fiziokinetoterapeut

s

(cod COR 226401)

(2) Atribuțiile generale ale personalului de specialitate sunt:

> asigură derularea etapelor procesului

de acordare a

serviciilor sociale cu respectarea

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

> colaborează cu specialiști din alte Centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de

resurse etc.;

 • > sesizează conducerii Centrului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • > semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • > face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • > participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • > promovează interesul superior al copiilor;

 • > respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.R.

 • > abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formulă de politețe preferată de aceștia;

> planifică dinainte, periodic, activitatea fiecărui copil de la grupa sa (în mod personalizat), în colaborare cu ceilalți specialiști ai Centrului;

> răspunde de siguranța și programul zilnic al fiecărui copil de la sala sa de activități, din momentul venirii acestuia în Centru, până la preluarea de către părinte/reprezentant legal;

 • > alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • > manifestă interes pentru perfecționarea în mod continuu a activității și pregătirii profe^nale;

|!z L>6 As SiJIMlĂ/ <

Si PH

•tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 500001 Telolon/faxi 02Si.417.100, amaMi officațgxigaspcbv.ro wibattw                 Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate și asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • > efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu

 • > cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic; manifestă interes pentru perfecționarea în mod continuu a activității și pregătirii

 • > profesionale;

 • > cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioara (ROI), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului.

 • > desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primate din partea angajatorului,astfel incat sa nu expună la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana ,cat si alte personae care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice;

 • > utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau îl pune la locul destinat pentru păstrare;

 • > Oferă relațiile solicitate de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari;

 • > cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioara (ROI), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului, Codul drepturilor beneficiarului.

 • > implementează standardele minime de calitate prevăzute de Ordinul nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, din 03.0l.20l9;

 • (3) Atribuțiile specifice ale personalului de specialitate sunt:

 • a) asistentul medical principal PL (cod COR-325901)

 • > formează împreună cu ceilalți specialiști ai Centrului echipa de evaluare inițială, reevaluare și recuperare a fiecărui beneficiar .

 • > elaborează Programul Personalizat de Intervenție (P.P.I.), pentru fiecare beneficiar, stabilindu-și obiectivele, mijloacele, termene

 • > consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale (în termen de 5 zile de la admiterea acestuia) și reevaluărilor periodice sau ori de cate ori este nevoie

 • > efectuează activități de reabilitare (fizioterapie, electroterapie, hidroterapie, împachetări cu parafină) specifice fiecărui beneficiar conform indicației medicului specialist

 • > urmărește cu atenție dezvoltarea somato-motorie a beneficiarilor și starea lor de sănătate.

 • > efectuează tratamentele medicale indicate de medic.

 • > aplică masurile de prim ajutor medical atunci când este cazul.


 • > efectuează calculul necesarului de calorii din meniul beneficiarilor.

 • > ia toate masurile pentru respectarea normelor igienice din Centru, teren.


Btr. iuliu Msmiu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 T«l*fon/fa)a 02St.417.100, ■mail» officot&fjgaspcbv.ro Hww.tf/jfpcbrw Cod fiscal: 0870330

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > controlează modul cum se efectuează curățenia și dezinsecția în Centru, aducând la cunoștința șefului de centru dacă sunt deficiențe din punct de vedere igienico- sanitar,asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic.

 • b) asistent social principal (cod COR -263501)

 • > implementează standardele minime de calitate prevăzute de Ordinul nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, din 03.01.2019;

 • > cunoaște și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • > asigură coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor Programelor Personalizat de Intervenție (P.P.I.) pentru toți beneficiarii C.R. ;

 • > întocmește Programul de Recuperare, Abilitare/Reabilitare al beneficiarilor.

 • > participă și asistă la admiterea copiilor în Centru și elaborează documentele specifice necesare;

 • > informează aparținătorii cu privire la drepturi și obligații, regulamentul C.R.,misiunea centrului.

 • > întocmește și actualizează dosarele beneficiarilor;

 • > participă și colaborează cu membrii echipei pluridisciplinare pentru elaborarea documentelor specifice și se asigură de realizarea obiectivelor propuse în planurile/programele personalizate de intervenție;

 • > întocmește diferite situații/statistici/rapoarte solicitate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > colaborează cu personalul D.G.A.S.P.C., managerul de caz al beneficiarului ori de câte ori este nevoie in problematica copilului din centru.

 • >  asigură consiliere socială (îndrumarea beneficiarilor către diferite instituții și pentru asigurarea sprijinului pentru obținerea unor drepturi; facilitează accesul beneficiarilor la alte tipuri de prestații și servicii sociale, informează cu privire la drepturile sociale și serviciile disponibile pe raza județului Brașov, precum și din alte locații din țară);

 • > cunoaște și respectă Manualul de Proceduri al Centrului de Recuperare;

 • > urmărește și pune în aplicare planul general defalcat în activități lunare concrete pe linie educativă și deprinderi de viață independentă,abilitare -reabilitare precum și de activități de recreere-socializare; verifică realizarea activităților planificate și rezultatele acestora;

 • > promovează principiile și normele prevăzute de legislația în vigoare cu privire la drepturile copilului, ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul Centrului;

 • > cunoaște și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • > elaborează Planul Personalizat de Intervenție, pentru fiecare beneficiar, denumit în continuare P.P.I., programul zilnic al copiilor, programul de abilitare/reabilitare al fiecărui beneficiar, activitățile recreative și de socializare, însoțind beneficiarii la locul de desfășurare și urmărește întocmirea rapoartelor de către cei implicați în această activitate

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.I., întocmește și reactualizează dosarul copilului;

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul

  managementului de caz;


str. luliu Maniu nr- 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500081 Talafon/faxi 0268.417.100, «mafl: offic»£<igaspcbv.ro wabaftei vwrvr.tlffaapctov.ro Cod flocăit 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.I.;

 • > sesizează orice situație de abuz sau neglijență întâlnită și ține evidența cazurilor de discriminare, abuz, intimidare, neglijare; evaluează situația de abuz întocmind fișa de semnalare;

 • > consemnează prezența zilnică a beneficiarilor, completează registrul de evidență a beneficiarilor

 • > coordonează activitatea de voluntariat cu respectarea legislației în vigoare și a procedurilor D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > arhivează documentele sociale ale beneficiarilor Centrului;

 • c) educator principal S (cod COR 253203)

 • > desfășoară activități educative cu beneficiarii centrului, pe grupe sau individual;

 • > implementează obiectivul general pentru educația non - formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P.I.

 • > efectuează evaluarea inițială a copilului din punct de vedere educațional (conform nivelului de dezvoltare, vârstei și cunoștințelor acumulate de acesta), în termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului și reevaluărilor periodice conform standardelor.

 • > elaborează P.P.I- ul pentru educație .

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.I-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz.

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului.

 • > implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.I - uri.

 • > participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate.

 • > efectuează evaluarea educațională a copilului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulte de acesta.

 • > efectuează stimularea copilului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare.

 • > consiliază copilul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor și oferă sprijin pentru orientarea școlară a copiilor cu dizabilități.

 • > întocmește programul educațional individual referitor la educația non-formală și informală.

 • > întocmește programul de activitate privind educația beneficiarilor, consemnând planificarea activităților, obiectivelor, termenelor.

 • > elaborează și implementează planul anual/lunar/săptămânal/zilnic de educație, funcție de capacitatea individuală a fiecărui beneficiar;

 • > urmărește dezvoltarea capacităților, a competențelor dobândite de copii în sistem formal prin intermediul temelor pentru acasă sau în situații de învățare similare create special, percum ji^lș dezvoltate și exprimate în educația non-formală și în cea informală;

//-

o'e


str. luliu Manta nr. 6, Brațov, jud. Brașov, cod 500081 Talalon/faxi 02St.417.10Q, amaif» offic*vtigaspcbv.ro wabsftat witrvf.dfftopettv.fo Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • d) educator principal PL (cod COR 253203)

 • > desfasoara activitati educative cu beneficiarii centrului ,pe grupe sau individual

 • > implementează obiectivul general pentru educația non - formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P.I.

 • > efectuează evaluarea inițială a copilului din punct de vedere educațional (conform nivelului de dezvoltare, vârstei și cunoștințelor acumulate de acesta), în termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului și reevaluărilor periodice conform standardelor.

 • > elaborează P.P.I- ul pentru educație .

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.I-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz.

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului.

 • > implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.I - uri.

 • > participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate.

 • > efectuează evaluarea educațională a copilului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulte de acesta.

 • > efectuează stimularea copilului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare.

 • > consiliază copilul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor și oferă sprijin pentru orientarea școlară a copiilor cu dizabilități.

 • > întocmește programul educațional individual referitor la educația non-formală și informală.

 • > întocmește programul de activitate privind educația beneficiarilor, consemnând planificarea activităților, obiectivelor, termenelor.

 • > elaborează și implementează planul anual/lunar/săptămânal/zilnic de educație, funcție de capacitatea individuală a fiecărui beneficiar;

 • > urmărește dezvoltarea capacităților, a competențelor dobândite de copii în sistem formal prin intermediul temelor pentru acasă sau în situații de învățare similare create special, percum și cele dezvoltate și exprimate în educația non-formală și în cea informala.

 • e) logoped principal S (cod COR -226603)

 • > coordonează eforturile, demersurile și activitățile logopedice desfășurate, în interesul superior al copilului.

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.I./P.I.I-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz.

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.


str. tailiu Maniu nr. 8, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolafon/fax> 026S.417.10Q, omaHt offico@dgaspcbv.ro wabaltes                   Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > colaborează cu tot personalul Centrului, voluntari, alte persoane desemnate sau autorizate să desfășoare activități cu beneficiarii, cu reprezentantul legal al acestora.

 • > efectuează evaluarea (diagnosticarea) psiho-logopedică a copilului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulate de acesta.

 • > efectuează stimularea copilului cu dizabilități -pe arii de dezvoltare.

 • > stabilește diagnosticul tulburării de limbaj pentru fiecare beneficiar și metodele specifice de corecție a tulbarării de limbaj.

 • > întocmește fișa logopedică inițială a beneficiarului cu tulburări de limbaj completând ori de câte ori este nevoie, pentru fiecare beneficiar în parte evoluția în activitatea de corectare a acestor tulburări, efectuează reevaluări trimestriale ale beneficiarilor centrului

 • > stabilește durata ședințelor de terapie a tulburărilor de limbaj, atât pentru activitățile individuale (20-25min) cât și pentru cele de grup (30 min),

 • > creează un climat afectiv propice desfășurării activităților.

 • g) medic primar S (cod COR-221201)

 • > efectuează consultul medical de specialitate și evaluarea inițială/periodica a beneficiarului cu dizabilități o dată cu prima luare de contact a acestuia cu Centrul, consemnând rezultatele obținute în documentele specifice Centrului.

 • > supraveghează starea de sănătate pe măsura derulării programului de recuperare a copilului, în timpul în care acesta se află în cadrul Centrului.

 • > dispune măsurile necesare pentru programarea copilului la consult de specialitate, daca este cazul.

 • > instruiește personalul care lucrează direct cu beneficiarii, cu privire la problemele de sănătate.

 • > stabilește împreună cu echipa pluridisciplinară programul zilnic al beneficiarilor.

 • > stabilește meniurile /alimentația și programul de hrănire al beneficiarilor.

 • > completează, rapoartele de reevaluare ale beneficiarilor precum si alte evaluări solicitate, consemnând evoluția și indicațiile următoare de urmat, în PPI-ul specific.

 • > ia masuri urgente, dictate de fiecare caz în parte pentru rezolvarea situațiilor deosebite.

 • > manifestă interes pentru perfecționarea în mod continuu a activității și pregătirii profesionale.

 • > solicită reprezentantului legal al beneficiarului toate investigațiile de laborator și de specialitate pentru a putea stabili activitățile de abilitare -reabilitare ale fiecărui beneficiar.

 • > Asigura consilierea beneficiarilor/familiilor acestora privind starea de sanatate,norme de igiena ,dezvoltare psiho-motorie, dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală etc.

atr. luliu Manîu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Tolafon/faxi 0268.417.100, omafls offic*§c!gaspcbv.ro w*b*ltoj vwntf.cigaspcbv.r’O Cod fiscale 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > completează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării kinetice inițiale în termen de 5 zile de la înscrierea beneficiarului în Centru și a reevaluărilor trimestriale/ori de câte ori este nevoie adaptind programul de recuperare in funcție de evoluția beneficiarului.

 • > întocmește programul de abilitare/reabilitare pentru fiecare beneficiar în parte, pe grupe de afecțiuni și pe grupe de vârstă.

 • > întocmește programul personalizat de intervenție care va conține obiectivele, activitățile și serviciile oferite pentru activitatea de gimnastică-kinetoterapie pentru fiecare beneficiar.

 • > stabilește timpul de lucru și procedurile de gimnastică medicală/ kinetoterapie pentru fiecare beneficiar în parte, conform indicațiilor medicului de specialitate.

 • > utilizează cu maximă eficiență aparatura din dotare.

 • > utilizează tehnici, exerciții conform indicațiilor medicale, pentru prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului.

 • > asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic

 • > instruiește colaboratorii pentru continuarea exercițiilor ușoare, în timpul terapiei prin joc a copilului.

t) psiholog specialist S (cod COR 2634H)

 • > stabilește, împreună cu personalul de educație, programul educațional al beneficiarilor care frecventează Centrul;

 • > asigură consilierea psihologică a persoanelor cu dizabilitati neuro-motorii și alte dizabilități în scopul dezvoltării încrederii în propria persoană;

 • > evaluează persoana din punct de vedere psihologic, analizează documentația medicală și socială din dosarul persoanei și stabilește metodele de psihodiagnostic pe care le folosește;

 • > recomandă acțiunile pentru recuperarea persoanei cu dizabilități care vor fi cuprinse în programul personalizat de intervenție a persoanei cu dizabilități;

 • > completează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării psihologice inițiale în termen de 5 zile de la înscrierea beneficiarului în Centru și a reevaluărilor trimestriale sau ori de câte ori este nevoie;

 • > realizează consiliere și terapie copiilor aflați în evidența Centrul de Recuperare întocmind rapoarte note de discuții cu progresele/regresele fiecărui beneficiar, pe care le înmânează șefului de centru pentru avizare;

 • > realizează consilierea familiei naturale sau substitutive a beneficiarilor care frecventează Centrul;

 • > implementează obiectivul general în intervenția psihologică, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P.I.

 • > elaborează P.P.I.-ul intervenției psihologice al beneficiarilor consemnând activitățile zilnice în registrul corespunzător, fișele de monitorizare.

 • > formează împreună cu personalul de specialitate al Centrului, echipa multidisciplinară, care are sarcina de a evalua beneficiarul și de a elabora programul personalizat de intervenție, prin care se stabilesc, pentru fiecare beneficiar, activitățile și serviciile oferite, intervalele de evaluare, stabilindu-se în același timp și programul zilnic al beneficiarului..

 • > stabilește frecvența și durata consilierilor acordate beneficiarilor, în funcție c problemelor identificate.


 • > solicită sprijinului logopedului în cazul beneficiarilor cu dezvoltare întârziată a limbajul

14


rr f «L2.----

Btr. luliu Mantu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/fa» O26i.417.1QQ, omailt cffico@d0aspcbv.ro wobaHoi vvww.fig»»6>ebv.ro Cod flacalt 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > propune, către conducerea Centrului, achiziționarea de jucării, materiale educative și didactice, materiale de specialitate necesare stimulării și dezvoltării beneficiarilor Centrului.

 • > întocmește planul de abilitare/reabilitare al beneficiarilor care frecventează Centrul stabilind obiectivele de atins, metode , termene..

 • > oferă consiliere personalului din Centru, pentru buna desfășurare a activității.

 • > mediază conflictele aparute între beneficiari și personalul Centrului .

 • > stabilește, împreună cu personalul de educație, programul educațional al beneficiarilor care frecventează Centrul.

 • > respectă codul deontologic al psihologului

k) maseur principal M (cod COR 325501)

 • > efectuază procedurile de specialitate pentru beneficiarii care frecventează C.R. (/în localitatea de domiciliu a beneficiarilor) consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător.

 • > implementează obiectivul general pentru recuperare-abilitare /reabilitare, conform paragrafului respectiv din PPI .

 • > completează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării inițiale de masaj în termen de 5 zile de la înscrierea beneficiarului în Centru și a reevaluărilor trimestriale/ori de câte ori este nevoie ..

 • > întocmește programul de abilitare/reabilitare pentru fiecare beneficiar în parte, pe grupe de afecțiuni și pe grupe de vârsta.

 • > întocmește programul personalizat de intervenție care va conține obiectivele, activitățile și serviciile oferite pentru activitatea de masaj pentru fiecare beneficiar.

 • > consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și reevaluările /trimestriale (sau ori de cate ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului.

 • > stabilește timpul de lucru și procedurile de masaj pentru fiecare beneficiar în parte, conform indicațiilor medicului de specialitate.

 • > utilizează cu maximă eficiență aparatura din dotare.

 • > utilizează tehnici, exerciții conform indicațiilor medicale, pentru prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului.

 • > asigură și răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le implică actul terapeutic.

»tr. luliu Maniu nr. C, Brașov, jud. Brațov, cod 600081 T«4«fon/faxi Q26t.417.1OO, «maHi ofricacgxlQaspcbv.ro wabsftai wnw.{lgMpebv.M Cod fiscali 9878339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și reevaluările /trimestriale (sau ori de cate ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului.

 • > stabilește timpul de lucru și procedurile de masaj pentru fiecare beneficiar în parte, conform indicațiilor medicului de specialitate.

 • > utilizează cu maximă eficiență aparatura din dotare.

 • > utilizează tehnici, exerciții conform indicațiilor medicale, pentru prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului.

 • > asigură și răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le implică actul terapeutic

m) îngrijitor G (cod COR 532103)

 • > asigurarea zilnică a ingrijirii beneficiarilor si a curățeniei in centru

 • > asigurarea îmbrăcării/dezbrăcării, încălțării/descălțării , stării de igienă permanentă a beneficiarilor străduindu-se a li se creea deprinderi în acest sens.

 • > asigură asistența pentru hranirea beneficiarului încurajind în același timp hranirea independenta.

 • > stimularea beneficiarilor în formarea deprinderilor de igiena personală, autoservire.

 • > supravegherea în permanență a beneficiarilor pentru evitarea accidentelor .

 • > sesizarea oricăror modificări (a scaunelor, urinei, temperaturii, modificări tegumentare etc.) în starea generală a beneficiarilor și raportarea lor de urgență șefului de centru/asistentei/medicului/educatorului.

 • > însoțirea și ajutarea beneficiarului la grupurile sanitare.

 • > asigurarea spălării rufelor, vesela, ținând cont de normele de igiena in vigoare.

 • > efectuarea curățeniei în Centrul de Recuperare folosind materiale de curățenie si dezinfectie conform normelor legale in vigoare, cit si in jurul Centrului si completarea documentelor specifice centrului(programul de curățenie).

 • > participă alături de personalul de specialitate, la activitățile de recreere și socializare ale beneficiarilor

 • > efectuează și menține în permanență curățenia în camere, holuri, saloane, birouri, grupurile sanitare, curtea unității

 • > verifică la intrarea în serviciu, starea camerelor, instalațiilor de încălzire, instalațiilor de scurgere - evacuare si semnalează administratorului orice defecțiune apărută;

 • > curăță și dezinfectează zilnic camerele, holurile, pardoseală,grupuri sanitare ; ușile și tocurile vor fi spălate ori de câte ori este nevoie ;

 • > abordează relațiile cu beneficiarii in mod nedescriminatoriu, fără antipatii sau favoritisme;

 • > semnalează psihologului și șefului de centru existenta oricărei forme de abuz, din afara sau din interiorul centrului, asupra copilului;

 • > desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțițx#rie_^ sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă,


 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice;

  .7-

  \\O.


16

str. (uliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolafon/faxi 026t.417.10C, amaili officac&dga&pcbv.ro wabsltoi                 Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau îl pune la locul destinat pentru păstrare;

 • > oferă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

 • > asigură preluarea deșeurilor colectate selectiv din interiorul clădirii și transferul acestora in recipienții din exteriorul clădirii cel puțin odata la 24 ore sau ori de cite ori este necesar.

 • > urmărește ca în momentul transferului deșeurilor în recipienții din exterior să nu se producă amestecarea diferitelor tipuri de deșeuri.

n) fîziokinetoterapeut (cod COR -226401)

 • > efectuază procedurile de specialitate(fiziokinetoterapie) pentru beneficiarii care frecventează Complexul de Servicii de Recuperare (sau in localitatea de domiciliu a beneficiarilor) consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător.

 • > implementează obiectivul general pentru recuperare-abilitare/reabilitare, conform paragrafului respectiv din PPI.

 • > completarează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării fiziokinetice inițiale în termen de

5 zile de la înscrierea beneficiarului în centru și a reevaluărilor trimestriale/semestriale/ori de câte ori este nevoie .

 • > întocmește programul de abilitare/reabilitare pentru fiecare beneficiar în parte, pe grupe de afecțiuni și pe grupe de vârstă.

 • > întocmește programul personalizat de intervenție care va conține obiectivele, activitățile și serviciile oferite pentru activitatea de fiziokinetoterapie pentru fiecare beneficiar.

 • > consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și a reevaluărilor trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului.

 • > stabilește timpul de lucru și procedurile de kinetoterapie pentru fiecare beneficiar în parte, conform indicațiilor medicului de specialitate.

 • > utilizează tehnici, exerciții conform indicațiilor medicale, pentru prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului.

 • > asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic

 • > instruiește colaboratorii pentru continuarea exercițiilor ușoare, în timpul terapiei prin joc a copilului.

 • > aplică procedurile de fizio-kinetoterapie cu toți parametrii agentului fizic, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici ai fiecărei probe în funcție de afecțiunile specifice beneficiarilor Centrului.

 • > efectuează acte motrice specifice , exerciții și tehnici , realizate manual sau cu aparate de electroterapie.

 • > realizează recuperare fizică prin aplicarea tehnicilor de tratament conform diagnosticului și recomandărilor stabilite de medicul specialist.

»tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Talofon/faxi02SS.417.10&, amallt offic*(gc!gaspcbv.ro wabaltoi                 Cod flocăit OBT0339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

o) kinetoterapeut (cod COR 226401)

 • > efectuază procedurile de specialitate (kinetoterapie/gimnastică medicală) pentru beneficiarii care frecventează Centrul de Recuperare (sau în localitatea de domiciliu a beneficiarilor) consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător.

 • > implementează obiectivul general pentru recuperare-abilitare /reabilitare, conform paragrafului respectiv din PPI.

 • > completează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării kinetice inițiale în termen de 5 zile de la înscrierea beneficiarului în Centru și a reevaluărilor trimestriale/ori de câte ori este nevoie adaptind programul de recuperare in funcție de evoluția beneficiarului.

 • > întocmește programul de abilitare/reabilitare pentru fiecare beneficiar în parte, pe grupe de afecțiuni și pe grupe de vârstă.

 • > întocmește programul personalizat de intervenție care va conține obiectivele, activitățile și serviciile oferite pentru activitatea de gimnastică-kinetoterapie pentru fiecare beneficiar.

 • > stabilește timpul de lucru și procedurile de gimnastică medicală/ kinetoterapie pentru fiecare beneficiar în parte, conform indicațiilor medicului de specialitate.

 • > utilizează cu maximă eficiență aparatura din dotare.

 • > utilizează tehnici, exerciții conform indicațiilor medicale, pentru prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului.

 • > asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic

 • > instruiește colaboratorii pentru continuarea exercițiilor ușoare, în timpul terapiei prin joc a copilului.

Art, 11

PERSONAL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare în C.R. “Micul Prinț” + Echipa Mobilă și este alcătuit din:

a) administrator

MI

cod COR-515104

b) referent

MIA

cod COR -331309

c) muncitor calificat

Glii

cod COR -331309

d) paznic

G

cod COR - 962907

e) șofer

GI

cod COR - 832201

(2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

 • a) administrator M I (cod COR- 515104)

 • > supraveghează permanent activitatea desfășurată de către personalul administrativ;

 • > urmărește și verifică lucrările de întreținere și reparații din Centrul de Recuperare “Micul

Prinț”;


> asigură materialele necesare întreținerii și funcționării Centrului;

Atr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brațov, cod 500001 Talefon/fax* 0261.417.100, wnaHi offic«î><j(jaspcbv-ro wabaMat vwrvf.dgaapctov.ro Cod fiscali OB7O330

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > se îngrijește în permanență de asigurarea condițiilor necesare aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală colectivă (apă caldă, căldură, săpun, hârtie igienică) ținând seama de numărul, vârsta și sexul copiilor cuprinși în unitate);

 • > gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar și materialele primite în Centrul de Recuperare ‘MiculPrint’

 • > întocmește pentru fiecare beneficiar, fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite

 • > asigură permanent buna funcționare a stingătoarelor de incendiu ale Centrul de Recuperare.

 • > la începutul schimbului va controla toate încăperile Centrului, verificând vizual dacă totul este în regulă și nu s-au produs stricăciuni;

 • > este obligat a lua legătura cu muncitorul din schimbul de noapte, pentru a verifica dacă s-au produs stricăciuni sau au dispărut obiecte de inventar, mijloace fixe sau orice bun din Centru;

 • > dacă constată orice neregulă, trebuie să solicite celor de serviciu un referat prin care să arate cauza care a dus la neregula constatată, prezentând mai departe acest referat șefului de Centru;

 • > întocmește foaia de parcurs pentru conducătorul auto al Centrului verificând dacă mașina se află în stare de funcționare și dacă este aprovizionată cu combustibil;

 • > verifică dacă conducătorul auto este odihnit, nu se află sub influența băuturilor alcoolice, dacă este apt pentru a conduce autovehicolul;

 • > întocmește contracte de sponsorizare;

 • > organizează activitatea, precis, pe sectoare, angajaților din subordine: îngrijitori, mecanic, paznic;

 • >  face comenzi către furnizorii cu care avem contracte, în urma consultării cu magazionerul, șeful biroului contabilitate și șeful de Centru;

 • >  este răspunzător de ordinea și curățenia din Centru, urmărind ca în orice moment Centrul să arate curat, bine întreținut și în permanență primitor;

 • >  întocmește referate de necesitate care vor fi supuse aprobării șefului de centru și apoi vor fi trimise la D.G.A.S.P.C. Bv. pentru aprobările de rigoare,

 • >  răspunde de încadrarea în cotele de benzină alocate, astfel, va semnala șefului de complex orice depășire a acestora;

 • >  este obligat să întocmească N.I.R. pentru orice bun intrat direct în gestiunea sa, să opereze în fișele de evidența obiectelor de inventar aflate în folosință cât și în fișele mijloacelor fixe, la rubricile intrări sau restituiri. Atenție! Acest lucru se face în ziua în care are loc operațiunea;

 • >  controlează periodic dacă obiectele de inventar aflate în folosință sau mijloacele fixe de pe teren care sunt date în subgestiuni se află faptic la locul lor. Orice mutare a lor dintr-un loc în altul se va evidenția și în listele de inventar care se află pe locuri de folosință;

 • >  întocmește bonuri de consum pentru materiale și obiecte de birotică, cât și bonuri de consum când se solicită scoaterea din magazie a unor obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte sau produse ca: detergenți, săpun.

 • >  controlează calitatea tuturor lucrărilor care se efectuează în Centru, semnalând șefului de

complex pentru orice neregulă;                                                          ^7—=^.

 • >  controlează personalul din subordine pe întreg parcursul programului, putând controla^V^np sondaj la anumite ore, modul în care acesta își desfășoară activitatea și cum respectă progm^it)^mK>


xf WC ț CM>n Direcția Generala de Asistență Socială ți Protecția Copilului Brașov


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOOB1 Totafon/faMiO26i.417.1QG, omaHi officaț&dga&pcbv.ro wabsttai                   Cod fiscale 9B7033S

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

lucru. Are obligația de a controla și a semnala orice persoană din subordine care se prezintă la serviciu obosită sau în stare de ebrietate. în cazul constatării acestor abateri se va întocmi un raport care va fi prezentat șefului de Centru, care va proceda conform regulamentului de ordine interioară;

 • >  întocmește lunar pontajele persoanelor angajate în cadrul complexului, în baza graficelor de lucru confruntate cu condica de prezență, la sfârșitul lunii, pe care le primește de la administrator sau de la persoana desemnată de conducerea complexului, cu atribuții în în acest sens, calculează orele lucrate sambata, duminica și în sărbătorile legale, le înaintează șefului de centru pentru semnare și, în final, le înaintează Serviciului Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov; tine evidența, împreună cu contabilul, a concediilor de odihnă și speciale, consemnează pe cererile de concediu ale angajaților aceasta evidență inainte de a fi date la aprobare, către șeful de complex;

 • >  aprovizionează centrul cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte și cele necesare activității de învățământ și activităților de timp liber a copiilor ocrotiți în complex; asigurarea cu aparatură, mijloace de transport, alimente, combustibili, lubrifianți și altele, potrivit cerințelor și fondurilor de care dispune unitatea;

 • >  asigură păstrarea și justa folosire a tuturor bunurilor instituției;

 • >  asigură curățenia, încălzirea și iluminatul imobilelor Centrului;

 • >  se îngrijește în permanență de asigurarea condițiilor necesare aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală și colectivă, ținând seama de numărul, vârsta și sexul copiilor aflați în centru;

 • >  asigură repararea clădirilor și a inventarului instituției;

 • > repartizează pe gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic felul în care sunt păstrate și folosite acestea;

 • > ia măsuri pentru asigurarea pazei și a securității instituției, precum si aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

 • > pregătește și asigură operațiile de inventariere anuală și curentă a bunurilor instituției;

 • > face propuneri de casare a obiectelor de inventar;

 • > desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice; utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 • > nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, instalațiilor tehnice; utilizează corect aceste dispozitive;

 • > comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • > aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Talafon/faxi 02St.417.100, emaili officațgMgaspcbv.rc» wabaltai www.dgttpcbvM Cod flăcăii 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

 • > cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și tară riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

 • > își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

 • > oferă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

b) referent MI Cod (COR 331309)

 • > realizează evidența operativ-contabilă, întocmește și operează documentele specifice, conform legislației în vigoare și normelor interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește periodic balanțele analitice și sintetice, precum și contul de execuție bugetară a Centrului de Recuperare, înregistrează cronologic și sistematic documentele justificative ale Centrul de Recuperare “Micul Prinț”, le arhivează și păstrează corespunzător;

 • > efectuează periodic verificări cantitativ-valorice ale bunurilor existente în Centrul de Recuperare, conform normelor și prevederilor legale;

 • > Efectuează operațiile contabile și organizează evidența contabilă sintetică și analitică pentru Centrul de Recuperare’Micul Prinț’;

 • > Respectă programul de lucru stabilit;

 • > întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, planul de venituri și cheltuieli extrabugetare, precum și orice alte lucrări de planificare financiară, la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • > întocmește documentele contabile cu respectarea formelor și regulilor în vigoare

 • > înregistrează aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe

 • > înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • > înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, precum și darea în folosință a acestora;

 • > înregistrează facturile de utilități;

 • > înregistrează sponsorizările (, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe);

 • > înregistrează alimentarea și consumul de conbustibil și ține evidența BCF-urilor;

 • > Arhivează, păstrează și urmărește clasarea documentelor contabile conform legislației în vigoare;

> Urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept privind echipamentul, cazarmamentul precum și alocația zilnică de hrană informând lunar șeful de centru de cele constatate iar în nota de fundamentare întocmită de administrator, cu privire la baremele stabilite prin lege pentru beneficiarii din centre, va menționa, de fiecare dată, cât s-a consumat și cât mai este disponibil pentru fiecare barem în parte;

 • > întocmește ordonanțările și borderourile de predare a facturilor și ordonanțărilor;          

 • > Răspunde pentru modificările pe care le solicită direct în programul de contabi«târe ,și

semnează (nume, prenume, semnătură) pentru efectuarea acestor servi ci i;Răswid^^fy

[fz OSAterEjfTĂ <P

21                                                    ’v

> CILULUI * /-


»tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faxi 026l.417.1QO, amaiii offica^dgaApcbv.ro wabatan                 Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

componența fiecărui sold final al conturilor contabile cu care lucrează, prezentând la fiecare sfârșit de trimestru, în scris, componența acestora, propunând măsuri de diminuare sau majorare a acestora;

 • > Respectă termenele transmise de Serviciul Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov cu privire la întocmirea situațiilor financiare și răspunde pentru neîntocmirea la timp a acestora;

 • > Transmite în scris Serviciului Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov perioada în care lipsește din complex - CO, recuperare, învoire, concediu fără plată și telefonic sau prin mail perioada de concediu medical, în vederea preluării atribuțiilor de către alt contabil din sistem;

 • > Efectuează lunar confruntări cu gestionarul / administratorul;

 • > intocmește lunar balanța de verificare;

 • > Urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au drept beneficiarii, verificând periodic registrul scadențar;

 • > îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov, Directorul economic, Șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, Șeful serviciului financiar, Șeful de centru;

 • > Pune la dispoziția organelor de control toate documentele financiar-contabile solicitate;

 • > întocmește propunerile de buget pentru anul următor.

 • c) muncitor calificat (Cod COR 331309 )

 • > verifică și răspunde de buna funcționare a instalațiilor electrice, de alimentare și sanitare ale Centrului de Recuperare “Micul Prinț”, cu respectarea normelor de Protecția Muncii, Sănătate și Securitate în muncă, aflate în vigoare;

 • > constată și intervine în efectuarea reparațiilor curente necesare, conform competențelor, pentru remedierea defecțiunilor constatate;

 • > Aplică cunoștințe și competențe specifice în domenii privind construirea și întreținerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea de unelte sau fabricarea, montarea, întreținerea și repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de întreținere, intervenție / reparare minoră a clădirilor, mobilierului, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat întreținerea spațiilor verzi, activități gospodărești etc.

 • > Efectuează lucrările manual sau cu ajutorul unor unelte cu acționare manuală și al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.

 • > Efectuează sarcinile ce-i revin după o înțelegere deplină a tuturor etapelor intervenției, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.

 • > Efectuează lucrări de întreținere, reparații la instalațiile din unitate în condiții de siguranță,conform normelor specifice de lucru;

 • > Remediază defecțiuni mecanice, hidraulice și ale instalațiilor de distribuție a agentului termic;

 • > înainte de începerea fiecărei lucrări delimitează zona de lucru conform normelor de te și Sănătate în Muncă și se asigură în cazul lucrului la înălțime;


str. luliu Mani» nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Talafon/fa» O258.417.1M, «maHi officof&dgaspcbv.ro websttat                 Cod flacah 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > Efectuează operațiuni de sudură, tăiere, dacă are pregătire în domeniu, după obținerea Permisului de Lucru cu Foc;

 • > Monitorizează și întreține sistemele de distribuție a apei menajere;

 • > Verifică spațiile de lucru precum și spațiile de cazare ale beneficiarilor, în vederea depistării eventualelor defecțiuni;

 • > Respectă dozajul tehnic al produselor folosite la lucrările efectuate;

 • > Execută lucrări de reparații și întreținere la mobilier, instalații, clădiri, lucrări de amenajare a spațiilor din incinta complexului, pază și supraveghere a unității;

 • > Ajută la aprovizionare, deplasarea materialelor/legume-fructe de la locul de depozitare la bucătărie, atunci când este nevoie;

 • > Aduce la cunoștința șefului orice stricăciune constatată și ia măsuri de remediere cât mai urgente;

 • > Ajută la transportarea beneficiartilor în instituție sau în afara instituției atunci când situația o impune din diverse motive;

 • d) paznic (cod COR 962907 )

 • > asigură paza și securitatea clădirilor completând următoarele registre:

Registru predare-primire serviciu de pază;

Registru de evenimente;

Registru intrare-ieșire auto;

Registru intrare -ieșire persoane;

 • > efectuează controlul tuturor spațiilor care aparțin Centrului;

 • > verifică intrarea/ieșirea beneficiarilor/vizitatorilor în/din Centru;

 • e) șofer (cod COR 832201)

 • > Asigură transportul de alimente preambalate, materiale și tot ceea ce este necesar aprovizionării componentelor din cadrul complexului numai cu documente care atestă destinația, denumirea produselor și cantitatea ;

 • > Nu are voie să transporte persoane străine care nu aparțin complexului sau D.G.A.S.P.C Brașov;

 • > înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a automobilului și nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului, anunțând imediat șeful de complex/înlocuitorul acestuia și administratorul complexului;

 • > Folosește cu responsabilitate bonurile valorice pentru aprovizionarea cu combustibil și completează zilnic corect foile de parcurs după care le predă administratorului complexului;

 • > Respectă cu strictețe itinerariul fixat de șeful de complex/înlocuitorul acestuia la plecarea în cursă;

 • > Asigură transportul specialiștilor în anchete sociale sau orice altă locație se impune în funcție de nevoile beneficiarilor, în contextul altor activități/deplasări ce țin de organizarea eficientă a complexului;

 • > întocmește și înaintează către administratorul complexului referate de necesitate, în problemele tehnice constatate la autoturismul din dotare (revizie tehnică sau ITP);


 • > Evaluează zilnic starea tehnică a autoturismului;                                    [z ug

23                                        * p

' y„ ,

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1

Tolafon/faxi 026t.417.10Q, omaih ofHca^ciga&pcbv.ro wabsltej wvvw.dffa»ț>cbv.ro Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > Răspunde de integritatea autoturismului din dotare;

 • > Participă la activitățile de încărcare/descărcare a diferitelor produse;

 • > Respectă legislația auto în vigoare, precum și normele în domeniu;

 • > Respectă programul de lucru stabilit și nu părăsește locul de muncă nejustificat;

 • > Se va prezenta la serviciu la ora fixată în program, în ținută corespunzătoare, odihnit, fără a fi consumat băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene și nici în timpul serviciului;

 • > Cunoaște și respectă prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice;

 • > Are obligația ca pe toată durata efectuării transportului să asigure existența la bordul autovehiculului a documentelor impuse de categoria de transport rutierefectuată și de prevederile legale în vigoare, respectiv :

 • - acte personale (permis auto, atestat șofer, asigurare medicală, vizite medicale, aviz psihologic, carte de identitate);

 • - acte pentru autovehicul (foaie de parcurs, certificat de înmatriculare, asigurare auto,

 • - ITP valabilă, delegație pentru sine și respectiv pentru alte persoane transportate, un tabel în cazul transportului de beneficiari);

 • > Efectuează constant și corect întreținerea zilnică a autoturismului, asigurându-i un aspect agreabil și curat;

 • > Este direct răspunzător de deteriorarea sau dispariția oricăror accesorii primite în dotare;

 • > Conduce autoturismul în modul cel mai economic posibil, pentru a avea un consum minim de combustibil;

 • > Participă la operațiuni de încărcare și descărcare a autoturismului astfel încât încărcătura să fie repartizată uniform;

 • > Comunică imediat șefului de centru/înlocuitorului acestuia și administratorului telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulație în care a fost implicat.

 • > Colaborează cu întreg personalul complexului indiferent de nivelul ierarhic

 • > Răspunde personal de integritatea mijlocului de transport pe care îl are în primire;

 • > Răspunde de integritatea persoanelor transportate precum și de mărfurile transportate;

 • > întreține și exploatează mijlocul de transport în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în cartea tehnică, informează și se implică în efectuarea la timp a reviziilor.

 • > asigură, în condiții de maximă siguranță, transportul beneficiarilor și personalului Centrul, conform planificării activităților;

Art. 12

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR

ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL C.R. ”MICUL PRINȚ”

(!) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • > participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > asigură comunicarea și colaborarea, permanent, cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;


 • > abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind uțțșh decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • > respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

24

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 5OOOB1 Tolofon/faxt0268.417.100, omaHt officw&clgaspcbv.rc» websltei                 Cod fiscali M70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

(2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

(3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

> participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a

Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul

individual de protecție acordat;
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Tolafon/faxi026i.417.100, amaHi officaCf^dgaspcbv.ra wobatfot vwrw.tiga»ț>ct>v.r4> Cod flocăit 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

> respectă toate regulamentele (R.O.F., R O I..), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A. S.P.C.Brașov, cât și la nivel de Centru.

 • (5)  Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6)  Privind conduita în timpul serviciului:

 • > să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante;

 • > să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau substanțe stupefiante la începerea sau în timpul programului de lucru;

 • > să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

Art. 13

FINANȚAREA CENTRULUI DE RECUPERARE “Micul Prinț” + Echipa Mobilă

 • 1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

 • 2) Finanțarea cheltuielilor C.R. se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • > bugetul de stat

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faxi O26i.417.1QQ, omaHi ofTica^dgaspcbv.ro wobsHot                 Cod flocăit OB70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

Anexele l - 4 fac parte integrantă din prezentul Regulament, după cum urmează:

Anexa l - Cadrul legal de organizare și funcționare

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Anexa 3 - Procedura de admitere

Anexa 4 - Procedura de încetarea a serviciilorAvizat,

Serviciul Resurse Umane

str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telofon/faxt 0268.417.100, emalli offlce@dgaspcbv.ro websitei wwwMgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii „Cristian” Brașov

ANEXAl

Cadrul legal de organizare și funcționare

Centrul de Recuperare ”Micul Prinț” funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în baza:

 • 1.  Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 456/31.IO.2019 - privind aprobarea Statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 2. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările

și completările ulterioare;

 • 3.  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, O G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.  Ordinul nr. 27/ 03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ;

 • 5. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal,

cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

cu modificările și completările ulterioare;

 • 8.  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9. Hotărârea de Guvern nr.476/03.07.2019, pentru modificarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 , privind asigurarea calității în domeniul

serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și^a. Hotărârii Guvernului nr. 876/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor soc^
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telofon/faxi 026S.417.100, emailt office@dgaspcbv.ro websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii „Cristian11 Brașov


regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


  Director General Adjunct,

  Mihai Septimiu

  Avizat,

  Serviciul Juridic Contencios  Avizat,

  Serviciul Resurse Umane
Șef Centru,

Irina Durnă

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telofon/fax: 0268.417.100, omaih plYice^dgașpcbv.ro wobsltoi www.dgaapcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii „Cristian11 Brașos-

ANEXA 2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

(1) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253 din 20.06.2018 este următoarea:

 • a) Personal de conducere: 1 post

Șef Centru S II - 1 post

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar/Centru: 20 posturi:

 • • medic primar S ( cod COR 221201) - 1

 • • educator principal S (cod COR 253203) - 3

 • •  educator principal PL (cod COR 253203) - 1

 • • îngrijitoare G (cod COR 532103) - 3

 • • psiholog specialist S (cod COR 263411) -1

 • •  asistent social principal S (cod COR 263501) - 1

 • • logoped principal S (cod COR 226603)- 1

 • • logoped S - (cod COR 226603) -1

 • • asistent medical principal PL (cod COR 325901 ) - 2

 • • profesor CFM principal S (cod COR 226406) - 2

 • • maseur M (cod COR 325501) -1

 • • maseur principal M (cod COR 325501) -1

 • • kinetoterapeut S(cod COR 226405) - 1

 • • Fiziokinetoterapeut S (cod COR 226401)- 1

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire. 10 posturi/Complex:

 • • referent M IA (cod COR 331309) - 1

 • • administrator MI (cod COR - 515104) - 1

 • • muncitor calificat G III (cod COR 331309) - 4

 • • șofer GI (cod COR 832201) - 3

 • • paznic G (cod COR 962907) - 1
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxt 0268.417.100, emalh office@dgaspcbv.ro wobsftet www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii „Cristian" Brașov


(2) Raportul angajat beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. Raportul angajat beneficar este de 1/4.Avizat,


Serviciul Resurse Umane


Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRIST1AN"

Centrul de Recuperare "Micul Prinț"

Cod: P.O.-I51.01

Ediția I

Nr. de ex, I Revizia -Nr. de ex. -Pagina l din 23

Exemplar nr. I


A Nex a 2)


Aprobat

Director General

Gîrbacea .lulieta Aurelia


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND ADMITEREA BENEFICIARILOR


COD: P.O.-151.01

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

Priboi Mihai-Septimiu

Verificat

Secretariat Tehnic,,GM

Elaborat, Șef centru Irina Durnăv-MiNoiuiuu JUDI, 1 foAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor

Ediția I

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 2din 23

Exemplar nr. I


C.S."CRIST1AN”

Centrul de Recuperare

"Micul Prinț"

, Cod: P.O.-I5I.OI

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

1.

Pagina de gardă

1

2.

Cuprins

2

3.

Scop                    1

3

4.

Domeniu de aplicare

3

5.

Documente de referință

3

6.

Definiții și abrevieri

4-5

7.

Descrierea procedurii

5-14

8.

Responsabilități

14-15

9.

Anexe, înregistrări, arhivări

15

10.

Anexa 1 - Cerere de admitere

16

11.

Anexa 2 - Dispoziție de admitere

17

12.

Anexa 3 -Registru dispoziții intrări-ieșiri

18

13.

Anexa 4 - Registru evidență beneficiari

19

14.

Anexa 5 - Contract de furnizare servicii

20-24


Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S."CRISTIAN” Centrul de Recuperare ’ Micul Prinț

Cod: P.O.-I5I.0I

.1

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 3din 23

Exemplar nr. 1


 • 1. Scopul procedurii privind elaborarea și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale)

  • 1.1. Prezenta procedură stabilește procesul de admitere al beneficiarilor în centru.

  • 1.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

  • 1.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

  • 1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe conducător, în luarea deciziei.

 • 2. Domeniul de aplicare a procedurii privind elaborarea și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale)

Centrul de Recuperare Micul Prinț este o unitate de asistență socială, tară personalitate juridică, care asigură servicii de îngrijire/supraveghere a stării de sănătate, recuperare/reabilitare funcțională, educație, recreere-socializare, consiliere/intervenție psihologică pentru copii dar și sprijin/informare și consiliere psiho-socială pentru părinți/reprezentant legal al copilului.

 • 3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

  SR EN ISO 9000:2015

  SREN ISO 9001:2015

  SREN ISO 14001:2015


Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

Sisteme de management al calității. Cerințe.

Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Legislație primară:                                 1

 • - Legea 448/2006 Protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • - Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • - Ordinul 27/2019 Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati.

Legislație secundară

-Ordinul 600/2018 :pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

vviwiuiuu JUUC I E.AIN tSKAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț"

Ediția I

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 4din 23

Exemplar nr. 1


Cod: P.O.-15I.OI

 • 4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

  • 4.1. Definiții ale termenilor

   Nr.

   crt.

   Termenul

   Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

   1.

   ’rocedura documentată

   Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii. Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem sau proceduri operaționale, editate pe suport hârtie și/sau electronic.

   2.

   Procedura de sistem

   Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor.

   3.

   Procedura operațională

   Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

   4.

   Ediție a unei proceduri

   Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.

   5.

   Revizia în cadrul unei ediții

   Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii.

   6.

   Activitate procedurală

   Proces major saus activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile. în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice.


Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRIST1AN" Centrul de Recuperare "Micul Prinț" Cod: P.O.-151.01

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -Nr. de ex. -Pagina 5din 23

Exemplar nr. I


4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PS

Procedura de sistem

2.

PO

Procedura operațională

3.

E

Elaborare

4.

V

Verificare

5.

A

Aprobare

6.

Ap.

Aplicare

7.

Ah.

Arhivare

8.

D.G.A.S.P.C. Brașov

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

9.

DG

Director General’

10.

DGA

Director General Adjunct

11.

CS

Casa Soarelui

12.

CR

Centru de Recuperare

13.

SCS

Sef Complex de Servicii

14.

AS

Asistent social

15.

EM

Echipa multidisciplinară

S.Descrierea procedurii de sistem

 • 5.1. Generalități

Prezenta procedură de admitere precizează următoarele aspecte: grupul țintă la care se face referință, actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.

Un exemplar al procedurii de admitere, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.

Grupul țintă

Copii din județul Brașov, cu vârsta 0-18 ani, care prezintă afecțiuni neuro-motorii și/sau asociate (paralizii cerebrale, retard în dezvoltarea neuro-psiho-motorie, afecțiuni genetice ele.) încadrați în grad de handicap și posesori de Certificat de încadrare în grad de handicap în baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov.

Potențialii beneficiari pot fi :


Procedura operațională

Ediția I

privind admiterea beneficiarilor

Nr. de ex. 1

C.S.”CRIST1AN”

Revizia -

Centrul de Recuperare

Nr. de cx. -

"Micul Prinț'

Pagina 6din 23

Cod: P.O.-l 51.01

Exemplar nr. 1


-din familia naturală,

 • - proveniți din asistență maternală

 • - plasament familial

cu condiția să prezinte certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de specialitate, si alte documente conforme cu legislația în vigoare.

Criterii de eligibilitate

Copii din județul Brașov, cu vârsta 0-18 ani, care prezintă afecțiuni neuro-motorii și/sau asociate (paralizii cerebrale, retard în dezvoltarea neuro-psiho-motorie, afecțiuni genetice etc.) încadrați în grad de handicap.

 • 5.2. Documente utilizate

Cerere

Dispoziție

Dosar beneficiar

Registru de evidenta beneficiari.

 • 5.2.1. Lista și proveniența documentelor

-Referat privind necesitatea elaborării procedurii documentate: este întocmit de cătreComisia de Monitorizare (CM) SCIM (în cazul PS) sau de cătreșeful de serviciu/ birou/ complex/ centru (în cazul PO);

 • - Decizie internă: act aprobat de către Directorul General D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • - Procedură documentată (de sistem/operațională): elaborată de către responsabilii desemnați;

 • - Diagrama de proces:elaborată de către responsabilii desemnați - este anexă a PS/PO;

 • - Registru proceduri documentate:este completat de către Secretariatul Tehnic al CM;

 • - Proces verbal de prelucrare a procedurii documentate: este întocmit de cătreșeful de serviciu/ birou/ complex/ centru;

 • - Formular de analiză procedurăicompletat în cadrul CM;

 • - Formular evidență modificări: completat de inițiatorul PS/PO;

 • - Lista de difuzare.

 • 5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

-Referat privind necesitatea elaborării procedurii documentate: este întocmit de cătreCM SCIM (în cazul PS) sau de cătreșeful de serviciu/ birou/ complex/ centru (în cazul PO), se specifică activitățile/ procesele derulate pentru care este necesară întocmirea unei proceduri documentate, responsabilii propuși în vederea elaborării procedurii. Referatul este înregistrat la Registratura D.G.A.S.P.C. Brașov și aprobat de către Directorul General;

W1N3IL.1UL JUUb 1 LAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov țb® si

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRIST1AN” Centrul de Recuperare 'Micul Prinț' Cod: P.O.-151.01

Ediția I

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. dc ex. -

Pagina 7din 23

Exemplar nr. 1

 • - Decizi e internă: act aprobat de către Directorul General al D .G.A.S.P.C. Bra șov care conține responsabilii pentru fiecare operațiune (elaborare, verificare, aprobare);

 • - Procedura de sistem/operațională: elaborată de către responsabilii desemnați;

 • - Diagrama de proces: elaborată de către responsabilii desemnați - este anexă a PS/PO;

 • - Registru proceduri documentate: este actualizat de către Secretariatul Tehnic (STCM) al CM, conține denumirea și codul procedurii, serviciul/biroul/complexul/centrul care a elaborat și care aplică;

 • - Proces verbal de prelucrare a procedurii documentate: este întocmit de cătreșeful de serviciu/ birou/complex/centru și semnat de către angajații din subordine care au atribuții legate de activitatea respectivă;

 • - Formular de analiză procedură: completat în cadrul CM, înainte de avizarea acesteia de către Președintele CM;

 • - Formular evidență modificări: completat de inițiatorul PS/PO, ori de câte ori se modifică PS/PO (o nouă revizie sau o nouă ediție);

 • - Lista de difuzare: este semnată de reprezentanții tuturor structurilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov (în cazul PS) și de reprezentanții structurilor care aplică PO sau alții (după caz).

 • 5.2.3. Circuitul documentelor

  luouui, JUDt|t.AN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BrașovProcedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CR1STIAN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț”

Ediția l

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 8din 23

Exemplar nr. 1


Cod: P.O.-I51.01

 • 5.3. Resurse necesare

 • 5.3.1. Resurse materiale

Logistica

Mobilier;

PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică;

rechizite curente;

 • 5.3.2. Resurse umane

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal angajat al Centrului de Recuperare “Micul Prinț” se aprobă de către Consiliul Județean Brașov. Selecția personalului este realizată de către Serviciul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • 5.3.3. Resurse financiare

Sume necesare cheltuielilor de funcționale (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii).

5.4. Modul de lucru

 • 5.4.1. Etapele procesului de admitere si documentele necesare

Persoanele cu dizabilități din grupul țintă și care întrunesc criteriile de eligibilitate , pot solicitapersonal sau prin reprezentantul legal/părinți admiterea în centrupentru a fi inclus in programul si activitatile desfășurate in centru

Aceste persoane, pot solicita personal sau prin reprezentant legal/părinți admiterea în centru.

Solicitanții serviciilor sunt admiși în C.R.” Micul Prinț”(în limita locurilor disponibile) pe baza unui dosar, ce trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • •      Cerere de intrare tip (se oferă și se completează la sediul centrului);

 • •      Copie după actele de identitate (certificat de naștere a beneficiarului și a părinților/reprezentanților legali, buletin/carte de identitatea beneficiarului și a părinților/reprezentanților legali);

 • •      Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap Brașov (copie);,

 • •       Hotarirea Comisiei de evalauare si inadrare a adultilor intr-un grad de handicap.

 • •      Contractul cu familia de la SEC Brașov (copie);

 • •     Planul de recuperare de la SEC Brașov (copie)

 • •      Adeverința de la medicul de familie ca nu este contact de boli contagioase.


  Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț” Cod: P.O.-15I.OI

  Ediția 1

  Nr. de ex. 1

  Revizia -

  Nr. de ex. -

  Pagina 9din 23

  Exemplar nr. 1


• Documente medicale conform solicitării medicului(ex analize medicale curente HLG,VSH,glicemie,TGO,TGP,calceniie,examen de urina,exudat faringian,coprocultura ,ex.coproparazitologic,AgHBS,Test HIV,1DR la PPD 2U,copie după alte documente medicale care atesta afecțiunile cronice)

Dosarele complete sunt depuse de către solicitant/reprezentanții legali ai acestuia la sediul centrului, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00.

Cererea de admitere este intocmita la centru de către reprezentantul legal/beneficiar este avizata de către șeful de complex si ianintate spre aprobare către conducerea DGASPC.în urma aprobării de către Directorul General al DGASPC Brașov a Cererii de Intrare formulată de beneficiar/părinte/reprezentant legal și înregistrată la Registratura DGASPC Brașov, se completează o Dispoziție de Intrare în cadrul centru de către asistentul social al centrului cu aprobarea scrisă a Șefului de Complex și înregistrată laRegistratura DGASPC Brașov, pentru a fi ulterior avizată de către Directorul General al DGASPC Brașov. Decizia de admitere a beneficiarului în centru aparține Directorului General din cadrul DGASPC Brașov prin avizarea respectivei Dispoziții de Intrare.

în urma aprobării de către conducerea DGASPC Brașov a admiterii în centru a beneficiarului, Centrul încheie cu beneficiarii un Contract de Furnizare Servicii.

Contractul de Furnizare Servicii se încheie între centru și beneficiar sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.Servicile oferite de centru sunt gratuite.

Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de conducerea centrului, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale, câte una pentru fiecare parte, respectiv un exemplar se adaugă la dosarul social întocmit la centru și un exemplar se înmânează beneficiarului au, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.

Modelul contractului de furnizare servicii și contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului.

împreună cu Contractul de Furnizare Servicii, centrul încheie și un Contract de Confidențialitate, care se redactează în două exemplare originale, câte una pentru fiecare parte, respectiv un exemplar se adaugă la dosarul social întocmit la centru și un exemplar se înmânează beneficiarului au, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.

Admiterea beneficiarului este inscrisa in Registrul de evidenta beneficiari al centrului.

Centrul întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul.personal al beneficiarului.

Dosarul personal al beneficiarului este compus din:

 • a). Dosarul medical, care conține:

 • - acte medicale recente după analize medicale recente (original sau copie): examen de laborator (coproculturi, coproparazitologic, exudat faringian-VDRL, test 1 IlV.etc conform solicitării medicului

 • - Avizul de intrare in colectivitate ca nu sufera/contact de boli infecto-contagioase.  Procedura operațională

  Ediția l

  privind admiterea beneficiarilor

  Nr. de ex. 1

  C.S.”CRIST1AN”

  Revizia -

  Centrul de Recuperare

  Nr. de ex. -

  "Micul Prinț”

  Pagina lOdin 23

  Cod: P.O.-l 51.01

  Exemplar nr. 1


 • -  recomandare de la medicul specialist în recuperare pentru procedurile de recuperare/reabilitare ce pot fi efectuate în cadrul centrului conform particularităților sale fizice și psihice, grad de handicap, vârstă.1

Notă: ulterior, aici sunt atașate Fișele de Evaluare Inițială întocmite de fiecare specialist. Fișele de Evaluare Periodice (întocmite de toată echipa multidisciplinară în urma reevaluării trimestriale) și alte documente medicale actualizate.

 • b) Dosarul social, care conține:

 • - cererea de intrare semnată de beneficiar, înregistrată corespunzător, avizata de Șeful de Complex și aprobata de Directorul General al DGASPC Brașov;

 • - Dispoziția de Intrare în centru întocmită de asistentul social al centrului. înregistrată corespunzător, avizata de Șeful de Complex și aprobata de Directorul General al DGASPC Brașov;

 • -  copie a cârtii de identitate /certificatul de naștere a beneficiarului și a părinților/reprezentanților legali ai acestuia.

 • - contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;

 • - copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.

 • - copie după contractul cu familia încheiat la SEC Brașov;

 • - copie după planul de recuperare eliberat la SEC Brașov,

 • - copie după Ancheta Socială disponibilă la sediul SEC Brașov

Notă: ulterior, aici sunt atașate Planul Individualizat de Intervenție (inițial și planurile revizuite trimestrial), Raportul anual de Implementare al P.I.I., Adeverințe eliberate beneficiarului de către centru, Note de discuție, alte documente cu privire la situația socială actualizată.

Ulterior completării dosarului cu documentele menționate anterior, se stabilește un program de recuperare/reabilitare cu beneficiarul/părinții/reprezentantul legal, pe zile și intervale orare.

5.4.2 Condițiile încetării acordării serviciului

In situația în care din diverse motive serviciile furnizate de centru către beneficiari nu mai pot continua, condițiile încetării acestora pot fi:

i

afConditii obiective de încetare a furnizării serviciilor:

 • - scopul contractului a fost atins,

 • - beneficiarul este orientat către o instituție de specialitate,

 • - beneficiarul are în mod predominant afecțiuni asociate din cauza cărora nu se poate adapta programului Centrului sau îi cauzează apariția de complicații,

 • - beneficiarul sau/și familia/reprezentantul legal al acestuia solicită întreruperea furnizării


  Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor

  Ediția 1

  Nr. de ex. 1

  C.S.”CRISTIAN” Centrul de Recuperare

  Revizia -

  Nr. de ex. -

  "Micul Prinț” Cod: P.O.-151.0I

  Pagina 1 Idin 23

  Exemplar nr. 1


serviciilor în mod obiectiv,

 • - beneficiarul își schimbă domiciliul.

 • - forța majoră, așa cum este definită de lege, dacă este invocată în prealabil.

blConditii dependente de atitudinea beneficiarului care duc la încetarea furnizării serviciilor:

 • - perturbarea activității celorlalți beneficiari prin comportament inadecvat care poate pune în

pericol siguranța celorlalți,

 • - nerespectarea regulamentelor centrului ,a contractului de furnizare servicii referitoare la

furnizarea de informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică a beneficiarului; colaborarea neadecvata cu personalul Complexului Servicii „Cristian”-C.R. Micul Prinț în scopul îndeplinirii prevederilor contractului ;orice modificare intervenită în legătură cu situația personală; să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului

 • - de ex. declararea bolilor contagioase.

Centrul (asistentul social/responsabilul de caz ) va atenționa reprezentantul legal al beneficiarului despre aceste situații întocmind Nota de discuție .

 • - după o perioadă de absență prelungită (mai riiult de 3 luni consecutiv) și nemotivată.

Șeful de centru/asistentul social încheie cu beneficiarii un Contract de Furnizare Servicii. Anterior semnării contractului,asistentul social/șeful de centru explică beneficiarului /reprezentantului legal prevederile din contractul de furnizare servicii.

 • 5.4.3. Contractul de Furnizare Servicii

- se încheie între centru și beneficiar sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.

Conținutul si modelul acestui contract este prezentat in

Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de DGASPC . în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

Contractul de furnizare servicii este redactat în trei exemplare originale, respectiv un exemplar se adaugă la dosarul social întocmit la centru și un exemplar se înmânează beneficiarului sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia iar un exemplar se gaseste la

Servicile oferite de centru sunt gratuite.

wiuiuivi. juutlf.AN 13KAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CR1ST1AN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț”

Cod: P.O.-151.01

Ediția 1

Nr. de ex. I

Copilului Brașov

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 12din 23

Exemplar nr. 1

Mg8B

 • 5.4.4. Drepturile si obligațiile pârtilor.

Ca urmare a admiterii beneficiarului in cadrul centrului, atât angajații centrului dar și beneficiarii au atât drepturi dar ți obligații.

i

 • 5.4.4.I. Drepturi:

 • 5.4.4.1.1. Drepturile echipei multidisciplinare din cadrul Complexului de Servicii „Cristian”

 • a. să solicite informații despre situația socială, de familie, medicală , educație, integrarea si participarea sociala a beneficiarului.

 • b.  să realizeze evaluarea și reevaluarea nevoilor beneficiarului împreună cu părinții/reprezentanții legali ai beneficiarului

 • c. să stabilească serviciile, activitatile si obiectivele de lucru cu beneficiarul

 • d. să stabilescă un program de lucru pentru beneficiar și pentru personalul angajat

 • e. să organizeze evenimente cultural-artistice în cadrul/in afara centrului cu sau tară informare mass-media

 • f. să furnizeze date cu caracter personal despre beneficiari către instituții autorizate care solicită informații în acest sens,cu avizul DGASPC .

 • 5.4.4.7.2. Drepturile beneficiarului și/sau â părintelui/reprezentantului legal:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, Iară nici o discriminare;

 • b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

 • c) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;

 • e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și primite;

 • g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea;

 • h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • j) sa fie protejat împotriva torturii si tratamentelor crude,inumane sau degradante

Notă:în situația în care beneficiarul nu are discernământ ca urmare a afecțiunii de care suferă. informarea și comunicarea se realizează prin intermediul părintelui/reprezentantului legal al beneficiarului, acestuia din urmă solicitându-i-se opinia și participarea în cu privire la serviciile pe care beneficiarul le primește în cadrul serviciului, în interesul primordial al beneficiarului.

JUUti ț EAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Brașov
Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRIST1AN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț"

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 13din 23

Exemplar nr. 1


Cod: P.O.-151.01

Ș.4.4.2. Obligațiile părților:

 • 5.4.4.2.I. Echipa multidiscipHnară din cadru! Complexului de Servicii „Cristian”

se. obligă:

 • a. Să asigure și să faciliteze accesul beneficiarului și fanțilici/repiezentaiitului legal la serviciile prevăzute în planurile anexate.

 • b. Să reevalueze periodic și să ajusteze planurile anexate, în raport cu situația actuală a beneficiarului. în parteneriat cu familia, beneficiarul, furnizorii de servicii și autoritățile locale.

 • c.  Să comunice în termen accesibil și la solicitare, informații privind drepturile fundamentale ale beneficiarilor, precum și cele privind condițiile care trebuie îndeplinite a le obține;

 • d. Să asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite- atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres;

 • e. Să asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate.

 • f. Să asigure securitatea, integritatea fizica și psihică a beneficiarului.

 • g. Să asigure calitatea serviciilor prestate către Beneficiari.

 • 5.4.4.2.2. *) Părintele. / reprezentantul legal se obligă:

 • a)  Să asigure participarea beneficiarului la activitățile prevăzute a fi desfășurate în cadrul Complexului de Servicii ..Cristian”, desemnate în planurile anexate;

 • b) Să-l pregătească pe beneficiar pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților,

 • c) Să respecte programarea,programul centrului;

 • d) Să participe la programele pentru părinți/reprezentanți legali.

 • e)  Să prezinte toate actele solicitate la dosarul beneficiarului:

 • - certificatul de încadrare în grad de handicap

 • - PIS „P1R1S

 • - documente de identitate beneficiar/reprezentant legal

 • - document e medicale de specialitate (N.PL, cardiologie, endocrinologie, medic de recuperare etc), actualizate anual si ori de cate ori le solicita medicul centrului, evaluări psihologice

 • - analize medicale uzuale HLG, ex. de urina ,exudat faringian , ex M.F.O.P/ coprocultura, I.D.R.la P.P.D .2 U/Rx pulmonar. Ag. Hbs, Ac Hvc. etc in funcție de afecțiune și alte analize care sunt solicitate de medicul centrului / cu ocazia diferitelor epidemii.

 • f)  Să învețe și să preia efectuarea corectă a activităților ce-i revin pentru acasă din programele respective (exerciții, activități, modalitățile și tehnicile diferite prezentate de către echipa pluridisciplinară, etc.).

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  privind admiterea beneficiarilor


  C.S.”CR1ST1AN"


  Centrul de Recuperare "Micul Prinț" Cod: P.O.-151.01


  t-cuția i

  Nr. de ex. 1 Revizia -Nr. de ex. -

  Pagina 14din 23 Exemplar nr. 1


 • g) Să respecte pe deplin regulamentele de funcționare și de ordine internă ale D.G.A.S.P.C Brașov, ale Complexului de Servicii „Cristian”, (reguli de comportament, program, persoanele de contact, procedurile centrului, etc.), afișate la avizierul centrului.

 • h) Să colaboreze cu personalul Complexului de Servicii „Cristian” în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract.

 • i)  Să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică a beneficiarului.

 • j)  Să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale când este cazul;

 • k) Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația personală, să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului -ex.declararea bolilor contagioase.

 • l)  Să prezinte avizul epidemiologie de intrare în colectivitate emis de medicul de familie, la revenirea în centru după o absență de 3 zile consecutive.

 • m) Să respecte programul Complexului de Servicii „Cristian” în intervalul orar 08.00-16.00, pentru Centrul de Recuperare “Micul Prinț”.

*) Obligațiile părintelui / reprezentantului legal și ale beneficiarului se vor completa, după caz. cu alte obligații specifice tipurilor de serviqii sociale prevăzute în prezentul contract.

 • 6. Responsabilități

Responsabilii sunt stabiliți, pentru fiecare operațiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de decizie internă a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov. Când una sau mai multe dintre operațiuni se realizează, conform deciziei, de către un grup sau o comisie, aceasta cuprinde, atât toți membrii grupului sau ai comisiei, cât și persoana care verifică procedura. Se specifică: numele și prenumele, funcția, data și semnătura.

Procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabilul/responabilii desemnați cu elaborarea procedurii, la verificare de către șeful/șefii de structuri sau de către alte persoane desemnate prin actul de decizie internă a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov și. în ceea ce privește respectarea conformității cu structura minimală a procedurii documentate, de către Secretariatul Tehnic al CM, la avizare de către Președintele CM și se aprobă de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Brașov.

JU1JL | LAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRISTIAN" Centrul de Recuperare ”Micul Prinț” Cod: P.O.-151.0I

Ediția I

Nr. de ex. I

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 15din 23

Exemplar nr. 1


Nr. crt.

Compartimentul (postul)Zacțiunea (operațiunea)

Beneficiați /reprezentant legal

Sef Centru

Asistent social

DGA

DG

MCSP

0

1

2

3

4

5

6

1.

întocmire Cerere de admitere

E

2.

Aprobare Cerere de admitere

Av

A

3.

întocmire Dispoziție de admitere

Av

E

4.

Aprobare Dispoziție de admitere

A

5.

întocmire Dosar personal beneficiar

Ap

6.

Registru evidenta beneficiari

E.Ap

7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Cerere de admitere

SCS

DGA

1

CSC

ArhivaDGASPC

Conf N.A.

FO

2.

Dispoziție de admitere

SCS

DGA

1

CSC

ArhivaDGASPC

Conf N.A.

FO

3.

Dosar beneficiar

SCS

1

CSC

ArhivaDGASPC

ConfN.A.

4.

Registru evidenta beneficiari

SCS

1

CSC

ArhivaDGASPC

Conf N.A.

RO

WIXOILIUL JUUL|tAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRIST1AN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț” Cod: P.O.-I5I.01

Ediția I

Nr. de ex. 1

Copilului Brașov

Revizia -

Nr. de ex. -

® W -  -

Pagina 16din 23

Exemplar nr. 1

CENTRUL DE RECUPERARE “MICUL PRINȚ”

Cod: F-PO-OI.OI

Nr................./

Aprobat,

Director General Adjunct,

Cerere de admitere

Subsemnatul/a,........................................................................................................, domiciliat/ă în

.............................................................................................................................................,  posesor al CI/BI, seria ............ , nr.................. , eliberat de ................................., la data de ..........................

părintele/reprezentantul legal al copilului/tânărului.................................................................................

............................................................................................. născut/ă la data de ...................................... vă rog să aprobați înscrierea acestuia la activitățile din cadrul Centrului de Recuperare

Menționez că este diagnosticat/ă cu...........................................................................................

și posedă Certificat de încadrare în grad de handicap/Certificat de orientare școlară și profesională ..............................nr.................... din data........................., cu termenul de valabilitate...................... eliberat de către.......................................................................................................................................

Vă mulțumesc! Semnătura:

Data:                                                                       Șef Complex,

vvhoiuul JUUt l LAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor

C.S.”CRISTIAN”

Centrul de Recuperare "Micul Prinț”

Cod: P.O.-151.01

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Copilului Brașov

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 17din 23

Exemplar nr. 1

CENTRUL DE RECUPERARE “MICUL PRINȚ”

Cod: F-PO-01.02

Aprobat,

Director General Adjunct,

Dispoziție de admitere...............................

Prin prezenta se dispune înscrierea la activitățile din cadrul Centrului de Recuperare „Micul Prinț”, a

copilului/tânărului ................................................................................... născut(ă)   la data de

......................., în.............................., având CNP...................................................................................:

cu diagnosticul.........................................................................................................................................:

................................................................................................................................................................Și i

posedă Certificat de încadrare în grad de handicap............................nr.............................din data de

...........................,   cu termenul de valabilitate ............................ eliberat de către ...........................................................................................................începând cu dala de.......................

Șef Complex,

întocmit,

Asistent social

vuinoilIUL, JUUt | LAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CR1STIAN” Centrul de Recuperare '’Micul Prinț” Cod: P.O.-151.01

Ediția l

Nr, de ex. I

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 18din 23

Exemplar nr. 1


CENTRUL DE RECUPERARE“MICUL PRINȚ

Cod: R-PO-OI.Ol


Registru dispoziții intrări-ieșiri

Nr.

)ispoziție

Dată Dispoziție

Numele și prenumele beneficiarului

Data intrării în evidență

Data nașterii

Domiciliu

CH/

CEOS

Nr. și dată Dispoziție de ieșire din evidență

Motivul ieșirii din evidență

cuix'ălLlUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CRISTIAN" Centrul de Recuperare "Micul Prinț”

Cod: P.O.-I51.01

Ediția I

Nr. dc ex. 1 Revizia -Nr. de cx. -

Pagina 19din 23 Exemplar nr. 1


CENTRUL DE RECUPERARE “MICUL PRINȚ”

Cod: R-PO-01.02


Registru evidență beneficiari


Nr. Crt.

Numele și prenumele beneficiarului

Data nașterii/

CNP

Data intrării în evidență

Data ieșirii din evidență

Data reintrării

Nr. Cerere de admitere


.......


V.W1UIUL JUWf, I CAIN

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
privind admiterea beneficiarilor

C.S.”CRISTIAN”


Centrul de Recuperare "Micul Prinț” Cod: P.O.-151.01


Nr. de ex. 1 Revizia -Nr. de ex. -Pagina 20din 23

Exemplar nr. 1


CENTRUL DE RECUPERARE“MICUL PRINȚ”

Cod: F-PO-01.03    |

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII

încheiat astăzi..............................

între

Doamna, .......................................................................... în calitate de șef centru al Centrului de

Recuperare „Micul Prinț”de din cadrul Complexului de Servicii Cristian - D.G.A.S.P.C. Brașov, Și

Doamna/Domnul............................................................................în calitate de părinte/reprezentapt

legal al beneficiarului/ei (numele și prenumele).................................................................................

................................................. născut/ă la data de.........................., în.......................... domiciliat/ă în............................................................................................................ pentru care Comisia pentțu

Orientare Școlară și Profesională și/sauCompartimentul Evaluare Complexă Copii/Adulți a decis orientarea școlară și profesională / încadrarea în grad de handicap .............................................. cu

certificat de încadrare nr.....................din...............................cu valabilitate..................................

1.Scopul contractului:

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în: ,

 • □  Planul de Recuperare;

 • □  Programul Personalizat de Intervenție.

 • 2. Drepturile și Obligațiile părților:

  • 2.1. Drepturi:

   • 2.1.1. Drepturile echipei multidisciplinare din cadrul Centrului de Recuperare „Micul Prinț":

 • a) Să solicite informații despre situația socială, de familie și medicală a beneficiarului;

 • b) Să realizeze evaluarea și reevaluarea nevoilor beneficiarului împreună cu părinții/ reprezentantul legal ai beneficiarului;

 • c)  Să stabilească obiective și activități de lucru cu beneficiarul;

 • d) Să stabilescă un program de lucru pentru beneficiar și pentru personalul angajat:

 • e) Să organizeze evenimente cultural-artistice în cadrul centrului cu sau fără informare mass-media;

1) Să furnizeze date cu caracter personal despre1 beneficiari către instituții autorizate care solicită informații în acest sens (D.G.A.S.P.C. Brașov, DSS, SPAS), doar cu avizul conducerii D.G.A.S.P.C. Brașov.

JUUt | tiAN BRAȘOV Directa Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor C.S.”CR1ST1AN”

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 21 din 23

Exemplar nr. I


Centrul de Recuperare "Micul Prinț"

Cod: P.O.-I51.01

 • 2.1.2. Drepturile beneficiarului și/sau a părintelui/reprezentantului legal:

 • a) Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare;

 • b) Să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

 • c)  Să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • d) Să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;

 • e)  Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • f)  Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și I primite;

 • g) Să li se garanteze demnitatea și intimitatea;

 • h) Să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • i)  Să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

Notă: în situația în care beneficiarul nu are discernământ ca urmare a afec(iunii de care suferă, informarea și comunicarea se realizează prin intermediul părintelui/reprezentantului legal ăl beneficiarului, acestuia din urmă solicitându-i-se opinia și participarea în cu privire la serviciile pe care beneficiarul le primește în cadrul serviciului, în interesul primordial al beneficiarului.

 • 2.2. Obligații:

  • 2.2.1. Echipa multidisciplinară din cadrul Centrului de Recuperare„Micul Prinț” se obligă:

 • a)  Să asigure și să faciliteze accesul beneficiarului și familiei/reprezentantului legal la serviciile prevăzute în planurile anexate;

 • b) Să reevalueze periodic și să ajusteze planurile anexate, în raport cu situația actuală a copilului, în parteneriat cu familia, beneficiarul, furnizorii de servicii și autoritățile locale;

 • c) Să comunice în termen accesibil și la solicitare, informații privind drepturile fundamentale ale beneficiarilor;

 • d) Să asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite, excepție făcând următoarele situații:

 • -  atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres;

când este pusă în pericol viața beneficiarului sau a familiei;

 • -   pentru proiecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei în cazul în care această se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială sau juridică de a-și da consimțământul;

 • e) Să asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat

situația de dificultate;                           s

 • f)  Să asigure securitatea, integritatea fizică și psihică al beneficiarului;

 • g) Să asigure calitatea serviciilor prestate către beneficiari.

JUUCItAH bKAȘC

Direcția Generală de Asistență Socială și Copilului Brașov

V

Protecția

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor

C.S.”CRISTIAN”

Centrul de Recuperare "Micul Prinț”

Cod: P.O.-I5I.01

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 22din 23

Exemplar nr. 1

2.2.2. Beneficiarul și/sau părintele/reprezentantul legal se obligă:

a)


Să asigure participarea beneficirului la activitățile prevăzute a fi desfășurate în cadrul Centrului

de Recuperare„Micul Prinț”desemnate în planurile anexate;

 • b) Să-l pregătească pe beneficiar pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților;

 • c) Să respecte programarea;

 • d) Să participe la programele pentru părinți/reprezentanți legali;

 • e) Să anunțe dacă absentează cel târziu până la ora 8:10;

 • f)  Să prezinte toate actele solicitate la dosarul beneficiarului:

 • -   copie după actele de identitate a beneficiarului și a părinților/reprezentantului legal

 • -  sentință civilă/hotărâre privind măsura de protecție specială, după caz

 • -  certificat de încadrare în grad de handicap

 • -  planul de recuperare

 • -   certificat medical

 • -   certificat de orientare școlară și profesională

 • -  adeverință de la medicul de familie că nu prezintă boli contagioase

 • -  recomandare de la medicul specialist în recuperare

 • -  documente medicale care atestă afecțiunile beneficiarului

- analize medicale uzuale

 • g) Să învețe și să preia efectuarea corectă a activităților ce-i revin pentru acasă din programele

respective (exerciții, activități, modalitățile și tehnicile diferite prezentate de către echipa pluridisciplinară, etc.);                         (

 • h) Să respecte pe deplin regulamentele de funcționare și de ordine internă ale D.G.A.S.P.C Brașov, ale Centrului de Recuperare „Micul Prinț”(reguli de comportament, program, persoanele de contact, procedurile centrului, etc.), afișate la avizierul centrului;

 • i)  Să colaboreze cu personalul Centrului de Recuperare „Micul Prinf’în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract;

 • j)  Să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică a beneficiarului;

 • k) Să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale când este cazul;

 • l)  Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația personală, să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului - ex. declararea bolilor contagioase;

 • m) Să prezinte pentru copil avizul epidemiologie de intrare în colectivitate emis de medicul de familie, la revenirea în centru;

 • n) Să respecte programul Centrului de Recuperate „Micul Prinf’în intervalul orar 08:00 - 16:00.

  WINSIMUL JUUt I L


  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția


  Copilului Brașov
  privind admiterea beneficiarilor

  1 C.S.”CR1ST1AN"


  Centrul de Recuperare "Micul Prinț" Cod: P.O.-151.01


  Ediția l

  Nr. de ex. 1

  Revizia -

  Nr. de ex. -

  Pagina 23din 23

  Exemplar nr. 1


 • 3. Durata contractului:

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui și se încheie pe perioada de implementare a planurilor anexate.

 • 4. încetarea contractului:

Constituie motiv de încetare de drept a prezentului contract următoarele:

 • a) acordul părților privind încetarea contractului consemnat în scris;

 • b) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii «țociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau de către părinți/reprezentantul legal;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale și părinții/ reprezentantul legal al acestuia a regulamentelor (după 3 atenționări scrise ale centrului către familie);

 • e) neprezentarea nemotivată timp de 3 luni consecutiv de la activitățile de recuperare;

 • f)  forța majoră, așa cum este definită de lege, dacă este invocată în prealabil.

 • 5. Clauze finale:

  • 5.1. Orice modificare adusă prezentului contract se face în baza acordului ambelor părți, printr-un act adițional la contract.

  • 5.2. în caz de nerespectare, din motive obiective, a celor stipulate în prezentul contract, se va reevalua situația creată și se vor stabili, de comun acord, noile măsuri care se impun (de ex. reducerea dimensiunilor planurilor actuale, găsirea de soluții alternative, sprijin suplimentar etc.).

  • 5.3. în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate, contractul va fi considerat reziliat, cu condiția notificării prealabile a celeilalte părți.

  • 5.4. Planul de Recuperare și Programul Personalizat de Intervenție constituie anexe și părți integrante ale prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Funcția/Calitatea

Numele și Prenumele

Data

Semnătura

Șef centru

Părintele/ Reprezentantul legal al beneficiarului

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CR1ST1AN”

Centrul de Recuperare "Micul Prinț”

Cod: P.O.-I5I.02

Nr. dc ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina Idin 17

Si O

Exemplar nr. 1

MEXA k

Aprobat

Director General

Gîrbacea Julieta AUrGia

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND ÎNCETAREA SERVICIILOR BENEFICIARILOR

COD: P.O.-151.02

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

Priboi Mihai-Septimiu


Elaborat Șef centru Irina Durnă


privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN”

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 2din 17

Exemplar nr. 1


Centrul de Recuperare "Micul Prinț” Cod: P.O.-151.02

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

1.

Pagina de gardă

1

2.

Cuprins

2

3.

Scop

3

4.

Domeniu de aplicare

3

5.

Documente de referință

3

6.

Definiții și abrevieri               t

3-4

7.

Descrierea procedurii

5-13

8.

Responsabilități

13

9.

Anexe, înregistrări, arhivări

14

10.

Anexa 1 -Notă de discuție

15

11.

Anexa 2 -Dispoziție de ieșire

16

12.

Anexa 3 -Proces verbal de încheiere a dosarului

17


privina încetarea serviciilor beneficiarilor

Nr. de ex. 1

C.S."CRIST1AN" Centrul de Recuperare

Revizia -

Nr. de ex. -

"Micul Prinț" Cod: P.O.-151.02

Pagina 3din 17

Exemplar nr. 1


 • 1. Scopul procedurii privind elaborarea și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale)

Procedura are ca scop asigurarea unei stricturi unitare pentru inițierea, elaborarea, avizarea, aprobarea, revizia și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale) din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • 2. Domeniul de aplicare a procedurii privind elaborarea și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale)

Procedura este aplicată de către toate structurile din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea elaborării procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale.

 • 3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

  Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și


SR EN ISO 9000:2015 vocabular.

Sisteme de management al calității. Cerințe.

Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.


SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015

Legislație primară:                               i

 • - Legea 448/2006 Protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • - Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • - Ordinul 27/2019 Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu

dizabilitati.

Legislație secundară

-Ordinul 600/2018:pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1.

Procedura operațională

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S."CRISTIAN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț”

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 4din 17

Exemplar nr. 1Cod: P.O.-151.02

2.

Ediție a unei proceduri

Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.

3.

Admiterea beneficiarului

Reprezintă acțiunea care stabilește condițiile si criteriile care pot soluționa nevoile beneficiarilor prin activitatile/serviciile derulate de centru.

4.

Centru de zi /recuperare.

Este un serviciu specializat care asigură ingrijire,programe specializate de recuperare abilitarea /reabilitare,program educațional,     dezvoltarea     deprinderilor     de     viata

independenta,recreere-socializare,integrare sociala pentru copii cu afecțiuni neuropsihomotorii si/sau alte afecțiuni, activitati de sprijin si consiliere pentru familie /reprezentantul legal al acestora.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PS

Procedura de sistem

2.

PO

Procedura operațională

3.

E

Elaborare

4.

V

Verificare

5.

A

Aprobare

6.

Ap.

Aplicare

7.

Ah.

Arhivare

8.

D.G.A.S.P.C. Brașov

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

9.

DG

Director General

10.

DGA

Director General Adjunct

11.

CS

Casa Soarelui          1

12.

CR

Centru de Recuperare

13.

SCS

Sef Complex de Servicii

14.

AS

Asistent social

15.

EM

Echipa multidisciplinară

L.Mipa i

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

iMii

privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț”

Cod: P.O.-15I.02

Nr. de ex. 1 Revizia -Nr. de ex. -Pagina 5din 17

Exemplar nr. 1

S.Descrierea procedurii de sistem

 • 5.1. Generalități

Beneficiarii primesc serviciile centrului de zi pe perioada pe care o doresc, cu excepția situațiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura privind încetarea acordării serviciilor.

Încetarea serviciilor poate avea loc prin decizia ’beneficiarului/reprezentantului legal,prin decizia conducerii centrului sau bilateral astfel:

 • a) Cauze obiective de încetare a furnizării serviciilor:

 • - scopul contractului de furnizare servicii a fost atins,

 • - beneficiarul este orientat către o instituție de specialitate,

 • - beneficiarul are în mod predominant afecțiuni asociate din cauza cărora nu se poate adapta programului Centrului de Recuperare sau îi cauzează apariția de complicații,

 • - beneficiarul sau/și familia/reprezentantul legal al acestuia solicită întreruperea furnizării serviciilor în mod obiectiv,

 • - beneficiarul își schimbă domiciliul.

 • - forța majoră, așa cum este definită de lege, dacă este invocată în prealabil.

 • b) Cauze dependente de atitudinea beneficiarului care duc la încetarea furnizării serviciilor:

 • - perturbarea activității celorlalți beneficiari prin comportament inadecvat care poate pune în pericol siguranța celorlalți,

 • - nerespectarea regulamentelor centrului ,a contractului de furnizare servicii referitoare la furnizarea de informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică a beneficiarului; colaborarea cu personalul Complexului Servicii de Recuperare „Cristian” în scopul îndeplinirii prevederilor contractului orice modificare intervenită în legătură cu situația personală, să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește stareade sănătate a beneficiarului - de ex. declararea bolilor contagioase.Centrul (asistentul social) va atenționa reprezentantul legal al beneficiarului despre aceste situații întocmind Nota dediscutie .

 • - după o perioadă de absență prelungită (mai mult de 3 luni consecutiv) și nemotivată.

i

C.S.”CR1ST1AN”

Revizia -Nr. de ex. -Pagina 6din 17 Exemplar nr. 1
Centrul de Recuperare "Micul Prinț” Cod: P.O.-151.02

Centrul se asigură că reprezentanții legali/beneficiarii cunosc condițiile/situațiile în care încetează acordarea serviciilor. In acest sens Centrul informează beneficiarii/reprez legal asupra condițiilor/situațiilor de încetare a serviciilor încă de la admiterea în centru, stipulând aceste aspecte în contractul de furnizare servicii si afisind la avizierul centrului Manualul de proceduri.

în vederea încetării furnizării serviciilor, se formulează o cerere scrisă în acest sens de către beneficiar/părinți/reprezentant legal cu motivul obiectiv pentru care se solicită încetarea, sau, după caz, echipa multidisciplinară întocmește un referat privind situația socio-medicală a beneficiarului și motivele obiective care stau la baza propunerii de încetare a serviciilor.

In situația in care beneficiarul absentează 3 luni nemotivat asistentul social al centrului demareaza activitatea de întocmirea documentelor pentru incetarea serviviilor acordate de centru.

încetarea furnizării serviciilor oferite de Centrul de Recuperare ‘Micul Prinț ‘ se face numai în baza Dispoziției de Ieșire întocmită de către asistentul social al centrului, avizata de Șeful de Complex. înregistrată la Registratura DGASPC Brașov și aprobata de Directorul General al DGASPC Brașov. Decizia de încetare a furnizării serviciilor aparține Directorului General al DGASPC Brașov, în baza respectivei Dispoziții de Ieșire.

La încetarea furnizării serviciilor, echipa multidisciplinară a Centrului de Recuperare întocmește pentru fiecare beneficiar un Protocol de leșire/Foaie de Ieșire din atenția Complexului Servicii de Recuperare „Cristian” Brașov și un Proces Verbal de încheiere al Dosarului, ambele aprobate de către Șeful de Complex.Asistentul social al complexului va consemna data ieșirii din evidenta centrului in Registrul evidenta beneficiari.

Dosarul beneficiarului va cuprinde pe lingă alte documente(evaluarea inițiala si evaluările periodice,planul personalizat de intervenție,documentele personale de identitate,alte documente intocmite de către echipa multidisciplinara)si aceste documente si este arhivat de asistentul social al complexului.

privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S."CRISTIAN" Centrul de Recuperare

Nr, de ex. I

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 7din 17

Exemplar nr. I


"Micul Prinț”1 Cod: P.O.-151.02

 • 5.2. Documente utilizate

Dispoziție de Ieșire

Protocol de leșire/Foaie de Ieșire

Proces Verbal de încheiere al Dosarului,

 • 5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • - Referat privind necesitatea elaborării procedurii documentate: este întocmit de cătreComisia de Monitorizare (CM) SCIM (în cazul PS) sau de cătreșeful de serviciu/ birou/ complex/ centru (în cazul PO);

 • - Decizie internă: act aprobat de către Directorul General D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • - Procedură documentată (de sistem/operațională): elaborată de către responsabilii desemnați;

 • - Diagrama de proces: elaborată de către responsabilii desemnați - este anexă a PS/PO;

 • - Registru proceduri documentate: este completat de către Secretariatul Tehnic al CM;

 • - Proces verbal de prelucrare a procedurii documentate: este întocmit de cătreșeful de serviciu/ birou/ complex/ centru;

 • - Formular de analiză procedură: completat în cadrul CM;

 • - Formular evidență modificări: completat de inițiatorul PS/PO;

 • - Lista de difuzare.

 • 5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

-Referat privind necesitatea elaborării procedurii documentate: este întocmit de cătreCM SCIM (în cazul PS) sau de cătreșeful de serviciu/ birou/ complex/ centru (în cazul PO), se specifică activitățile/ procesele derulate pentru care este necesară întocmirea unei proceduri documentate, responsabilii propuși în vederea elaborării procedurii. Referatul este înregistrat la Registratura D.G.A.S.P.C. Brașov și aprobat de către Directorul General;

 • - Decizie internă: act aprobat de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Brașov care conține responsabilii pentru fiecare operațiune (elaborare, verificare, aprobare);

 • - Procedura de sistem/operațională: elaborată de către responsabilii desemnați;

 • - Diagrama de proces: elaborată de către responsabilii desemnați - este anexă a PS/PO;

 • - Registru proceduri documentate: este actualizat de către Secretariatul Tehnic (STCM) al CM, conține denumirea și codul procedurii, serviciul/biroul/complexul/centrul care a elaborat și care aplică;

 • - Proces verbal de prelucrare a procedurii documentate: este întocmit de cătreșeful de serviciu/ birou/complex/centru și semnat de către angajații din subordine care au atribuții legate de activitatea respectivă;

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

  privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CR1ST1AN” Centrul de Recuperare ”Micul Prinț”

  Cod: P.O.-i 51.02

  îNr. ae ex. i

  Revizia -

  Nr. de ex. -

  Pagina 8din 17

  Exemplar nr. 1

  felSiiS

 • - Formular de analiză procedură: completat în cadrul CM, înainte de avizarea acesteia de către

Președintele CM;                                  >

 • - Formular evidență modificări: completat de inițiatorul PS/PO, ori de câte ori se modifică PS/PO (o nouă revizie sau o nouă ediție);

 • - Lista de difuzare: este semnată de reprezentanții tuturor structurilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov (în cazul PS) și de reprezentanții structurilor care aplică PO sau alții (după caz).

 • 5.2.3. Circuitul documentelor

 • 5.3. Resurse necesare

 • 5.3.1. Resurse materiale

Mobilier;

PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică; rechizite curente;privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CR1ST1AN"

Centrul de Recuperare "Micul Prinț" Cod: P.O.-151.02

cuipa i

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 9din 17

Exemplar nr. I


 • 5.3.2. Resurse umane

Se aplică întregului personal din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov (serviciu/birou/conipartiment/complex de servicii/centru).

 • 5.3.3. Resurse financiare

Sume necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii).

 • 5.4. Modul de lucru

i

 • 5.4.1. Etapele procesului de admitere si documentele necesare

5.4.2 Condițiile încetării acordării serviciului

în situația în care din diverse motive serviciile furnizate de centru către beneficiari nu mai pot continua, condițiile încetării acestora pot fi:

 • a) Conditii obiective de încetare a furnizării serviciilor:

 • - scopul contractului a fost atins,

 • - beneficiarul este orientat către o instituție de specialitate,

 • - beneficiarul are în mod predominant afecțiuni asociate din cauza cărora nu se poate adapta programului Centrului sau îi cauzează apariția de complicații,

 • - beneficiarul sau/și familia/reprezentantul legal al acestuia solicită întreruperea furnizării

serviciilor în mod obiectiv,                 •

 • - beneficiarul își schimbă domiciliul.

 • - forța majoră, așa cum este definită de lege, dacă este invocată în prealabil.

 • b) Conditii dependente de atitudinea beneficiarului care duc la încetarea furnizării serviciilor:

 • - perturbarea activității celorlalți beneficiari prin comportament inadecvat care poate pune

în pericol siguranța celorlalți,

 • - nerespectarea regulamentelor centrului , a contractului de furnizare servicii referitoare la furnizarea de informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică a beneficiarului; colaborarea neadecvata

C.S.”CRISTIAN”

Revizia -

Nr. de ex. -Pagina lOdin 17 Exemplar nr. ICentrul de Recuperare "Micul Prinț" Cod: P.O.-151.02

cu personalul Complexului Servicii „Cristian”-C.R. Micul Prinț în scopul îndeplinirii prevederilor contractului ; orice modificare intervenită în legătură cu

privește starea de sănătate a beneficiarului

 • - de ex. declararea bolilor contagioase.

Centrul (asistentul social/responsabilul de caz ) va atenționa reprezentantul legal al beneficiarului despre aceste situații întocmind Nota dediscutie .

 • - după o perioadă de absență prelungită (mai mult de 3 luni consecutiv) și nemotivată.

Șeful de centru/asistentul social încheie cu beneficiarii un Contract de Furnizare Servicii. Anterior semnării contractului, asistentul social/șeful de centru explică beneficiarului /reprezentantului legal prevederile din contractul de furnizare servicii.

 • 5.4.3. Contractul de Furnizare Servicii

- se încheie între centru și beneficiar sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.

Conținutul si modelul acestui contract este prezentat in Anexa -3

Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de DGASPC , în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

Contractul de furnizare servicii este redactat în trei exemplare originale, respectiv un exemplar se adaugă la dosarul social întocmit la centru și un exemplar se înmânează beneficiarului sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia iar un exemplar se gaseste la FSS.

Servicile oferite de centru sunt gratuite.

 • 5.4.4. Drepturile si obligațiile pârtilor.

Ca urmare a admiterii beneficiarului in cadrul centrului, atât angajații centrului dar și beneficiarii au atât drepturi dar ți obligații.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

privind încetarea serviciilor beneficiarilor

k.uițta 1

Nr. de ex. 1

C.S,"CRISTIAN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț” Cod: P.O.-I5I.02

.1

Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 11 din 17

Exemplar nr. 1

 • 5.4.4.I. Drepturi:

 • 5.4.4.1.1. Drepturile echipei multidisciplinare din cadrul Complexului de Servicii „Cristian”

 • a. să solicite informații despre situația socială, de familie, medicală , educație, integrarea si participarea sociala a beneficiarului.

 • b. să realizeze evaluarea și reevaluarea nevoilor beneficiarului împreună cu părinții/reprezentanții legali ai beneficiarului

 • c. să stabilească serviciile, activitalile si obiectivele de lucru cu beneficiarul

 • d. să stabilescă un program de lucru pentru beneficiar și pentru personalul angajat

 • e. să organizeze evenimente cultural-artistice în cadrul/in afara centrului cu sau fără informare mass-media

 • f. să furnizeze date cu caracter personal despre beneficiari către instituții autorizate care solicită informații în acest sens, cu avizul DGASPC .

 • 5.4.4.7.2. DrepturiIe beneficiarului și/sau a părintelui/reprezentantului legal:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare;

 • b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

 • c) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;

 • e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și primite;

 • g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea;

 • h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • i) să-și exprime liber opinia cu privire la servjciile primite.

 • j) sa fie protejat împotriva torturii si tratamentelor crude, inumane sau degradante

Notătîn situația în care beneficiarul nu are discernământ ca urmare a afecțiunii de care suferă, informarea și comunicarea se realizează prin intermediul părintelui/reprezentantului legal al beneficiarului, acestuia din urmă solicitându-i-se opinia și participarea în cu privire la serviciile pe care beneficiarul le primește în cadrul serviciului, în interesul primordial al beneficiarului.

Ș.4,4.2. Obligațiile părților:

5.4.4 2.1. Echipa multidisciplinară din cadru! Complexului de Servicii „Cristian ” se obligă:

privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S."CRISTIAN”

Nr. de ex. I_____

Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 12din 17 Exemplar nr. I


Centrul de Recuperare

"Micul Prinț”


Cod: P.O.-I51.02

 • a. Să asigure și să faciliteze accesul beneficiarului și familiei/reprezentantului legal la serviciile prevăzute în planurile anexate.

 • b. Să reevalueze periodic și să ajusteze planurile anexate, în raport cu situația actuală a beneficiarului, în parteneriat cu familia, beneficiarul, furnizorii dc servicii și autoritățile locale.

 • c. Să comunice în termen accesibil și la solicitare, informații privind drepturile fundamentale ale beneficiarilor, precum și cele privind condițiile care trebuie îndeplinite a le obține;

 • d. Să asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite,

excepție făcând următoarele situații:             datele cu caracter personal???

 • - atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres;

 • - când este pusă în pericol viața beneficiarului sau a familiei;

 • - pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială sau juridică de a-și da consimțământul;

 • e. Să asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate.

 • f. Să asigure securitatea, integritatea fizica și psihică a beneficiarului.

 • g. Să asigure calitatea serviciilor prestate către l^eneficiari.

 • 5.4.4.2.2. *) Părintele /reprezentantul legal se obligă:

 • a)  Să asigure participarea beneficiarului la activitățile prevăzute a fi desfășurate în cadrul Complexului de Servicii „Cristian”, desemnate în planurile anexate;

 • b) Să-l pregătească pe beneficiar pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților,

 • c) Să respecte programarea,programul centrului;

 • d) Să participe la programele pentru părinți/reprezentanți legali,

 • e) Să prezinte toate actele solicitate la dosarul beneficiarului:

 • - certificatul de încadrare în grad de handicap

 • - PIS „PIRIS

 • - documente de identitate beneficiar/reprezentant legal

 • - documente medicale de specialitate (N.PI., cardiologie, endocrinologie, medic de recuperare etc), actualizate anual si ori de cate ori le solicita medicul centrului, evaluări psihologice

 • - analize medicale uzuale HLG, ex. de upna ,exudat faringian , ex M.F.O.P/ coprocultura, LDR.la PPD 2 U/Rx pulmonar, Ag. Hbs, Ac Hvc, etc in funcție de afecțiune și alte analize care sunt solicitate de medicul centrului / cu ocazia diferitelor epidemii.

  t_uqia i

  Nr. de ex. 1

  Revizia -

  Nr. de ex. -

  Pagina 13din 17

  Exemplar nr. 1privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Recuperare "Micul Prinț” Cod: P.O.-151.02

 • f) Să învețe și să preia efectuarea corectă a activităților ce-i revin pentru acasă din

programele respective (exerciții, activități, modalitățile și tehnicile diferite prezentate de către echipa pluridisciplinară, etc.).

 • g) Să respecte pe deplin regulamentele de funcționare și de ordine internă ale


D.G.A.S.P.C Brașov, ale Complexului de Servicii „Cristian”, (reguli de comportament, program, persoanele de contact, procedurile centrului, etc.), afișate la avizierul centrului.

 • h) Să colaboreze cu personalul Complexului de Servicii „Cristian” în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract.

 • i) Să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială,

medicală și economică a beneficiarului.

 • j) Să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale când este cazul;

 • k) Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația personală, să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului -- ex.declararea bolilor contagioase.

 • l) Să prezinte avizul epidemiologie de intrare în colectivitate emis de medicul de familie,

la revenirea în centru după o absență de 3 zile consecutive.

 • m) Să respecte programul Complexului de Servicii „Cristian” în intervalul orar 08.00-16.00, pentru Centrul de Recuperare “Micul Prinț”.

*) Obligațiile părintelui / reprezentantului legal și ale beneficiarului se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

Beneficiar /reprezentant legal

Sef Centru

Asiste nt social

DGA

DG

MCSP

0

1 ,

2

4

5

6

1.

întocmire Cerere de admitere

E

2.

Aprobare Cerere de admitere

Av

A

3.

întocmire Dispoziție de admitere

Av

E

4.

Aprobare Dispoziție de admitere

A

5.

întocmire Dosar personal beneficiar

Ap

6.

Registru evidenta beneficiari

E,Ap

7.


C.S.”CR1ST1AN”

Centrul de Recuperare "Micul Prinț” Cod: P.O.-151.02

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 16din 17

Exemplar nr. 1


Cod: F-PO-02.02

CENTRUL DE RECUPERARE “MICUL PRINȚ”

i

Aprobat,

Director General Adjunct,

Dispoziție de ieșire...............................

Prin prezenta se dispune revocarea dispoziției nr.....................................................  de

admitere la activitățile din cadrul Centrului de Recuperare“Micul Prinț", a copilului/tânărului ...................................................................................................................................  născut(ă)  la data de ......................., în ................................... având CNP...............................................

începând cu data de ...........!.................., ca urmare a

Șef Complex,

întocmit,

Asistent social