Hotărârea nr. 101/2020

Hotărârea nr.101 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.101

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice din structura Complexului de Servicii ‘‘Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 2650 din data de 20.02.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 2650 din data de 21.02.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 12029/17.02.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare Hotărârea nr. 60/11.09.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 456/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, de Anexa 1, art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a" și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 14 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria Duptlbrăveanu


*tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Telafonrtaxi 0268.417.100, omaBt o ff i c »•:£ cs țy * *> pr. b v. t o wabalttH tvwu'.o'fM/jffik'./v Cod flăcăii 0870339


Aprobat conf. Hot. CJ Bv nr....../.


Director executiv,

ADELINA VĂ&IOIU
REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice

AVIZAT

COLEGIUL DIRECTOR

Hotărârea nr.60/11.09.2019


str. lullu Marin nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 800QB1 Tolofon/faM 03Sl.417.100y omalh ofHca^dyaApcbv.to wobaltoi www,tfff^»pcbr^ Cod flacoli 9B70339

D.G.A.S.P.

Nr. INTRARE

Data 'E?'nE.d


C. BRAȘOV

.......


ART. 1

DEFINIȚIE

 • (1) „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice”, denumit în continuare Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice, este unitate de asistență socială de interes public, fără personalitate juridică, înființată în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (D.G.A.S.P.C. Brașov), cu sediul în județul Brașov. Având în vedere prevederile standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie, pentru asigurarea protecției victimelor violenței domestice împotriva agresorilor, locul unde se află centrul este secret pentru public.

 • (2) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social

„Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr........................................, în vederea asigurării

funcționării acestuia cu respectarea standardelor de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere și serviciile oferite.

 • (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, vizitatori (conform programului de vizite, la sediul D.G.A.S.P.C. Brașov).

 • (4) Centrul întocmește și respectă procedurile operaționale pentru fiecare tip de activitate desfășurată, avizate de către președintele Comisiei privind sistemul de control intern/managerial al D.G.A.S.P.C. Brașov și aprobate prin Dispoziție de către directorul general al D.G.A.S.P.C Brașov.

 • (5) Pentru asigurarea calității serviciilor furnizate, D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciile sale de specialitate, asigură coordonarea metodologică a specialiștilor centrului.

ART. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice”, cod serviciu social 8790 CR-VD-I, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și are sediul în județul Brașov.

«tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 600091

TolofonJfa» M6i.417.1OO, amalh ofHcefg'dgaspebv.to

webaltet www.dgaapcbv.ro Cod fiscali 9870339

 • (2) „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” a fost înființat, în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr...................................................ca

și componentă funcțională în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, fără personalitate juridică; unitatea se află în curs de licențiere.

ART. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

Scopul serviciului social “Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” este de a promova bunăstarea, siguranța fizică și securitatea economică a victimelor pentru depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente, printr-o abordare comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, inclusiv prin promovarea unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice. Se urmărește creșterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) și împuternicirea victimelor violenței, cu acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenței domestice, prin cooperare multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții personalizate și coerente.

ART. 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 • (1) Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” are standard minim de calitate aplicabil ORDINULUI Nr. 28/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, emitent MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE, publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 90 bis din 5 februarie 2019.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice”, în calitate de operator, garantează protecția


str. lutlu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tolofon/faxs 026t.417.100, antUi offia*^dcp««.pcbv.to webaltei www.cfgatpcbv^o Cod fiscali 9870339

persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART. 5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • f) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament, excepție făcând abuzatorul, la sediul DGASPC Brașov;

 • g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • h) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • i) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • j) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • k) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

str. tullu Manlu nr. <k» Brașov» jud. Brașov, cod 5OOOB1 T«l»fan/faxt O26t.417.1OO, amallt off1c»'£'dgaft pcbv.ro wobaltet www.tiga»pcbv,ro Cod flocăit 9870339

 • l) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • m) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • n) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială;

 • o) principiul legalității;

 • p) principiul celerității;

 • q) principiul parteneriatului.

ART.6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” sunt:

 • a) persoane adulte (femei sau bărbați) victime ale violenței domestice,

 • b) cupluri adult-copil/copii victime ale violenței domestice.

Capacitatea centrului este de 14 locuri.

 • (2) Condițiile de acces/ admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • -   acte de identitate original sau copie,

 • -   sesizare (din partea victimei, altor instituții/ profesioniști/ persoane, autosesizare),

 • -   formular de înregistrare a grupului țintă completat / semnat de beneficiar;

 • -   după caz: certificat medico - legal/ alte acte medicale; anchetă socială; plângere înregistrată la poliție. în situația în care documentele nu pot fi prezentate la solicitarea de admitere în centru, acestea se vor întocmi ulterior, cu sprijinul specialiștilor D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • b) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • -   să fie victime ale violenței domestice,

 • -   să se afle într-o situație de risc,

 • -   să aibă domiciliul/reședința în județul Brașov.

 • (3) Documentația care este necesară pentru admiterea în centru, precum și criteriile de eligibilitate sunt cuprinse în procedura de admitere în centru.

 • (4) Accesul beneficiarilor în centru se face prin dispoziția de admitere a directorului general al D.G.A.S.P.C. Brașov.


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Talafon/faxi0268.417.100, omalh office'gdgahpcbv.to wabalte: wwvf.c/ga»pcbv.ro Cod fiscali 9S70339

 • (5) La admiterea în centru se face evidența scriptică prin înscrierea în Registrul general privind evidența beneficiarilor în ordinea sosirii. Registrul se păstrează permanent la sediul centrului.

 • (6) Centrul realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor și facilitează accesul la alte servicii necesare. Centrul elaborează și aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrantă din regulamentul de organizare și funcționare. Centrul elaborează și aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puțin: condițiile de admitere ale beneficiarilor, inclusiv a cuplurilor părinte-copil victime ale violenței domestice; modalitatea de colaborare cu serviciul public de asistență socială și direcția generală de asistență socială și protecția copilului pentru situațiile de urgență; cine ia decizia de admitere/respingere; modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii; perioada de rezidență în centru; actele necesare. Anual personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.

 • (7) La admiterea în centru se încheie un contract de furnizare de servicii sociale. Acesta se încheie între furnizorul de servicii sociale, respectiv DGASPC Brașov și beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. Contractul de furnizare servicii sociale se semnează pe o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea reducerii acesteia, după caz; este redactat în două exemplare originale, pentru fiecare parte a semnatarilor contractului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii sociale se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deține un exemplar al contractului de furnizare de servicii sociale. Formatul și conținutul contractului de furnizare de servicii sociale este stabilit de centru/ furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

 • (8) Beneficiarii centrului nu plătesc contribuție pentru serviciile sociale prestate în favoarea acestora.

 • (9) Condiții de încetare a serviciilor: încetarea/sistarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia. Centrul stabilește și aduce la cunoștința beneficiarilor condițiile de încetare a serviciilor. Centrul elaborează și aplică o procedură proprie de încetare a serviciilor.

 • (10) Principalele situații în care se încetează/sistează furnizarea serviciilor sunt următoarele:

la încetarea perioadei de valabilitate a contractului de servicii;

- în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voință;


str. (uliu Manlu nr. Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1

Tolafon/faM026t.417.100, amail! offlcat&cfpaspcbv.to w»b»!t»t                  Cod fiscali 9B70339

 • -   în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;

 • -   în caz de transfer într-un alt centru / adăpost, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare / reabilitare funcțională sau de integrare / reintegrare socială pe perioadă determinată;

 • -   în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului etc.), caz în care se stabilește împreună cu beneficiarul și instituțiile / profesioniștii implicați în cazuri, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar;

 • -   în caz de deces al beneficiarului;

în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat, care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului;

 • -   când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.

 • (11) Ieșirea din centru se face în baza dispoziției directorului general al DGASPC Brașov. Centrul deține un registru de evidență a ieșirilor din centru, în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, motivele încetării/sistării furnizării serviciilor, datele de transmitere a notificărilor către serviciile publice de asistență socială, destinatarii notificărilor. Dosarul beneficiarului se arhivează în condițiile legii.

 • (12) Personalul de specialitate al centrului se asigură că se respectă prevederile standardelor de calitate privind ieșirea din centru a beneficiarilor și procedurile de lucru.

 • (13) “Centrului de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum și drepturile copilului atunci când găzduiește cupluri părinte-copii victime ale violenței domestice. Centrul elaborează și aplică o Cartă a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor, ce are în vedere următoarele:

 • 1. dreptul de a fi informați asupra drepturilor și obligațiilor lor în calitate de beneficiari și ai centrului și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • 2. dreptul de a-și desfășura activitățile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur și funcțional;

 • 3. dreptul de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opiniile;

 • 4. dreptul de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • 5. dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • 6. dreptul de a li se asigura confidențialitatea asupra datelor personale;

 • 7. dreptul de a nu fi abuzați, neglijați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • 8. dreptul de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;


str. Itillu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 T*lafon/faxi 02St,417.100t omofli ofTIca^dyaApcbv.to webaltct www.dg»tpcbv,ro Cod flacalt 9670339

 • 9. dreptul de a nu fi exploatați economic în ceea ce privește banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • 10. dreptul de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • 11. dreptul de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

 • 12. dreptul de a beneficia de un spațiu personal de cazare;

 • 13. dreptul de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • 14. dreptul de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;

 • 15. dreptul de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare;

 • 16. dreptul de a practica cultul religios dorit;

 • 17. dreptul de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinței lor;

 • 18. dreptul de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;

 • 19. dreptul de a fi informați despre procedurile aplicate în centru;

 • 20. dreptul de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

 • 21. obligația de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individual de intervenție;

 • 22. obligația de a furniza informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială, permițând furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • 23. obligația de a respecta termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenție;

 • 24. obligația de a anunța orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

 • 25. obligația de a respecta regulamentul de organizare și funcționare și normele interne de funcționare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.

ART. 7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

 • (l)Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice" sunt următoarele:

str. lullu Manlu nr. C, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Talafon/fa»026t.417.100, omalh ofHca^ciya&pcbv.ro wcbaltof wvn*.tig»»pcbv,ro Cod fiscali 9870339

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  Consiliere psihologică și suport emoțional

 • 2.  Supraveghere

 • 3.  Consiliere juridică

 • 4.  Educare

 • 5.  Reintegrare familială și comunitară

 • 6. Găzduire pe perioadă determinată

 • 7. Masă

 • 8.  îngrijire medicală

 • 9.  Inserție/reinserție socială

 • 10. Terapie ocupațională

 • 11. Consiliere și informare

 • 12. Orientare vocațională

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Punerea la dispoziție de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;

 • 2. Afișarea unui program de vizită (acestea se vor desfășura la sediul DGASPC), precum și mijloace de comunicare (telefon, calculator cu internet) pentru facilitarea menținerii legăturilor cu membrii familiei, prieteni, persoane față de care beneficiarii au dezvoltat relații de atașament, fără a le pune în pericol viața, integritatea, demnitatea și siguranța proprie și a celorlalți beneficiari ai centrului;

 • 3. Asigurarea că beneficiarii și orice persoană interesată, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, cunosc activitatea și performanțele sale;

 • 4. Asigurarea planificării serviciilor furnizate pentru fiecare beneficiar, cuprinzând activități și servicii specifice nevoilor acestuia;

 • 5. Elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 6. Elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali cu privire la serviciile și facilitățile oferite.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

atr. lutlu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001 Toloffon/faxt 0369.417.100, omalli offleo'g’dgsi&pcbv.ro wabsltoi www,cfg»opcbv^o Cod fiscali 9870339

 • 1. Organizarea de întâlniri de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor;

 • 2. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, asupra drepturilor și obligațiilor lor;

 • 3. Luarea măsurilor necesare pentru cunoașterea de întreg personalul și aplicarea legislației și procedurilor legate de intervenția în situații de abuz, neglijare, exploatare ori în caz de suspiciune privind astfel de situații, precum și modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;

 • 4. Desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație nonformală, recuperare, terapii ocupaționale, de socializare, recreative și de petrecere a timpului liber, care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor drepturilor și obligațiilor, a valorilor promovate în comunitate, pregătire pentru viața independentă, acces la formare vocațională și profesională;

 • 5. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali, după caz, cu privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. întocmirea documentației și realizarea demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislației în vigoare;

 • 4. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, precum și alte instituții cu atribuții de control.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Funcționarea centrului conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare;

 • 2. Cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului;

 • 3. Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, dotări, aparatură;

 • 4. Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a activității centrului;

 • 5. Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului și asigurarea pregătirii și instruirii personalului.

 • 6. Asigurarea condițiilor de cazare și hrană, precum și a desfășurării activităților specifice centrului. Facilități asigurate:


fttr. lullu Manlu nr. C, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Tolafon/faxi 02St.417.100, om aii t offlcacfdgaspcbv.to wabaltoi                  Cod fiscali 9870339

 • •  o cameră de vizită;

 • •  o cameră de zi/club;

 • •  un oficiu bucătărie;

 • •  un izolator;

 • •  un spălător;

 • •  șase dormitoare (spațiu 20 m2 fiecare) cu duș, chiuvetă și toaletă (fiecare).

ART. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORII DE PERSONAL

 • (1) Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” funcționează conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 456/31.10.2019, după cum urmează:

 • a) personal de conducere: șef de centru (care deservește întregul Complex de servicii “Măgura” Codlea) -l post;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: 9 posturi (l psiholog, l asistent social, 3 instructori educație, 4 îngrijitori);

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 23 de posturi ( l economist, 2 magazineri, 11 muncitori calificați, l muncitor necalificat, l șofer, l administrator, 5 paznici, l referent) - deservește întregul Complex de servicii “Măgura” Codlea;

 • d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului.

 • (2) Personalul de specialitate: pentru serviciile acordate în cadrul centrului se respectă tipurile de personal de specialitate conform prevederilor Standardelor de calitate pentru aceste centre. Raportul angajat/beneficiar este de I/IO, conform ORDINULUI Nr. 28/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice (Anexa l).

ART, 9

PERSONALUL DE CONDUCERE

(l)Personalul de conducere este: Șeful de centru (care deservește întregul Complex de servicii “Măgura” Codlea).

10


I

str. lutlu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Tolafon/faxi 0380^117.100, ornant offlco<g'dya.*>pcbv.to webaltet www.tig»»pcbv.ro Cod fiscali 9670339


(2) Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • •  asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • •  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • •  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • •  întocmește raportul anual de activitate;

 • •  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/ centrului;

 • •  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • •  desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • •  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • •  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • •  reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • •  asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • •  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;


  fel


Btr. lullu Mantii nr. €, Brașov» jud. Brașov, cod 600001 Tolcfon/fcxt0268.417.100, Mnailt efricefgdga&pcbv.to wcbaltoi wwvt,dga»pcbv.ro Cod flocăit 0670339

 • •  se asigură că pentru fiecare beneficiar se semnează de către părți contractul de furnizare a serviciilor sociale;

 • •  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul științelor psihosociale, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Observație: având în vedere faptul că acest centru va funcționa în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, funcția de șef de centru va fi asigurată de șeful acestui complex.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorului unității se face în condițiile legii.

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

 • (1) Personalul de specialitate din cadrul centrului este format din:

 • a) asistent social debutant (cod 263501);

 • b) psiholog practicant (cod 263411);

 • c) instructor de educație (cod 235204);

 • d) îngrijitor (cod 532104).

 • (2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc;

 • a) Monitorizează respectarea standardelor de calitate;

 • b) Sesizează situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • c) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • d) Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • e) Colaborează cu echipa multidiciplinară din cadrul Biroului Intervenție în regim de urgență în asistență socială și telefonul de urgență, respectiv Biroul Management de caz aduiți și monitorizare servicii sociale, înainte de admiterea beneficiarilor, în timpul furnizării serviciilor și


•tr. lullu Mantii nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 5000# 1 Tcl«fon/faxi M6t.417.1OO, omalll offlci^dyaspcbv.ro wcbaltai www.dgaipcbv.ro Cod fiscali 9970339

î-sir"

4&-.S


MBon <3« nvpvoq«n»rJ

150 $001/150 tOl


la încetarea furnizării serviciilor;

 • f) Participă la activitatea de elaborare / îmbunătățire a procedurilor de lucru ale centrului, conform legislației în vigoare;

 • g) Alte atribuții prevăzute în standardul de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate de îngrijire și asistență din cadrul centrulului, pe specialități:

 • A. Asistent social debutant (cod 263501)

 • •  realizează evaluarea/reevaluarea socială a beneficiarilor pentru identificarea și definirea problemelor / nevoilor / dificultăților cu care se confruntă;

 • •  participă la evaluarea abilităților de viață independentă a beneficiarilor alături de ceilalți membri ai echipei;

 • •  colaborează cu echipa de specialiști din centru, beneficiarul, precum și alți profesioniști, după caz, pentru completarea Fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului, întocmirea Planului de intervenții, revizuirea, după caz, precum și monitorizarea implementării acestuia;

 • •  asistă beneficiarul în toate activitățile prevăzute pentru atingerea obiectivelor precizate în planul de intervenție și în cadrul contractului de furnizare servicii (participarea la un curs de calificare, găsirea unui loc de muncă, obținerea unor drepturi / acte, facilitarea accesului la unele servicii / instituții, integrarea / reintegrarea socio-profesională și comunitară, acordarea de beneficii de asistență socială etc.);

 • •  pregătește încheierea intervenției și a dezangajării față de beneficiar împreună cu ceilalți membrii ai echipei;

 • •  răspunde de calitatea activităților desfășurate în cadrul serviciului și propune măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea activităților din centru;

 • •  colaborează, după caz, cu rudele, persoanele apropiate sau de sprijin pentru beneficiar, realizează o evaluare a acestora analizând resursele familiei și posibilitățile de sprijinire a beneficiarului;

 • •  evaluează rezultatele intervențiilor întreprinse și gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz;

 • •  în cazul neîndeplinirii obiectivelor analizează cauzele, propune reformularea acestora și identifică soluții și alternative pentru îndeplinirea obiectivelor din planul de intervenție;

 • •  identifică și contactează potențiali angajatori pentru integrarea în muncă a beneficiarilor și menține legătura cu aceștia în vederea urmăririi evoluției beneficiarilor la locul de muncă;

 • •  ține evidența dosarelor individuale ale cazurilor, consemnează intervențiile întreprinse,..

13                /K


«tr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Totalon/faia 0969.917.100, omalit offlcwg'dgaspcbv.to wobaltoi wwvf.dgaapcbv.ro Cod fiscali 9B70339

precum și rezultatele acestora;

 • •  monitorizează evoluția beneficiarilor pe o perioadă de 3-6 luni de la ieșirea din centru, în funcție de caz, colaborând cu serviciul public de asistență socială;

 • •  execută orice alte dispoziții date de șeful ierarhic superior în realizarea atribuțiilor specifice, în limitele respectării temeiului legal;

 • •  efectuează rapoarte lunare, trimestriale și anuale de activitate și le transmite autorităților centrale sau locale care le solicită;

 • •  păstrează confidențialitatea identității și dificultăților persoanelor beneficiare, în acord cu legislația în vigoare.

 • B. Psiholog practicant/debutant (cod 263411)

 • •  realizează evaluarea/reevaluarea psihologică a beneficiarilor pentru identificarea și definirea problemelor / nevoilor / dificultăților cu care se confruntă;

 • •  aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare;

 • •  colaborează cu echipa de specialiști din centru, beneficiarul, precum și alți profesioniști, după caz, pentru completarea Fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului, întocmirea Planului de intervenții, revizuirea, după caz, precum și monitorizarea implementării acestuia;

 • •  stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor;

 • •  stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor;

 • •  stabilește programul săptămânal de intervenție terapeutică, atât pentru beneficiarul adult, cât și pentru copilul/copiii acestuia, după caz;

 • •  stabilește, în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru si programele de instruire a beneficiarilor;

 • •  investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor și depășirea situației de criză;

 • •  contribuie prin activitatea pe care o desfășoară la pregătirea integrării socio-profesionale și comunitare a beneficiarilor;

 • •  execută orice alte dispoziții date de șeful ierarhic superior în realizarea atribuțiilor specifice, în limitele respectării temeiului legal;

• păstrează confidențialitatea identității și dificultăților persoanelor beneficiare, în acord cu legislația în vigoare.

str. lullu Manlti nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Talafon/faxi0268.417.100, emallt officaț’cigahpcbv.ro wabaltai www.cfg»»pcbv.ro Cod fiscali 9870339


 • C. Instructor de educație (cod 235204)

 • • supraveghează și ajută la desfășurarea programului de dimineață (igienă personală, activitatea gospodărească, servirea mesei, pregătirea pentru școală/serviciu); întocmește programele de activitate zilnică ținând seama de particularitățile beneficiarilor; asigură activități de sprijin al acestora în activitățile de educație formală, precum și activități de educație nonformală și informală;

 • •  supraveghează beneficiarii pe perioada desfășurării activităților în interiorul și exteriorul centrului; intervine pentru a facilita adaptarea lor la condițiile de mediu conform programului de acomodare; ajută beneficiarii în depășirea unor situații conflictuale cu sine sau cu cei din jur; intervine în situații de criză;

 • • colaborează cu psihologul, precum și cu ceilalți membri ai echipei multidisciplinare, în scopul realizării și implementării Planului de intervenție în domeniul educațional;

 • • asigură beneficiarilor sprijin adecvat pentru a avea acces, a se integra și a frecventa în mod regulat unitatea de învățământ;

 • •  sprijină și încurajează beneficiarii să participe la activități recreative, socializare și petrecere a timpului liber (culturale, sportive, religioase).

 • D. îngrijitor (cod 532104)

 • •  asigură realizarea activităților auxiliare serviciului social: menaj, igienizare etc.;

 • •  asigură curățenia spațiilor (exterioare și interioare) din centru și răspunde de starea de igienă a spațiilor comune, birouri, cabinete, bucătărie, grupuri sanitare, etc.;

 • •  selectează utilajele și produsele pentru curățenie ce vor fi folosite în corelație cu scopul urmărit, tipul spațiului de curățat, natura murdăriei și posibilitatea de înlăturare a acesteia, factorii care influențează curățirea (concentrația soluției de curățat, timpul de acțiune necesar, temperatura, acțiunea mecanică) și desfășoară activități educative cu beneficiarii în acest sens;

 • •  derulează activități de igienizare a cazarmamentului și echipamentului beneficiarilor precum și a dotărilor de pe module;

 • •  acordă suport la deplasarea și supravegherea beneficiarilor;

 • •  aplică si respecta sarcinile prevăzute în Programul de întreținere și reparații, de menținere a siguranței, curățeniei și igienei din Centru; realizează activități de înfrumusețare a centrului;

 • •  sprijină beneficiarii, dacă este necesar, în realizarea activităților de bază.

 • •  participă și la alte activități gospodărești din centru, în limita competenței și pregătirii


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 6OOOB1 Tolafon/faxi OlM^n.lOO, omalli ofYlcafg'dgaspcbv.to wabsltwi www.tlgaapcbv.ro Cod flocăit 9B70339

profesionale;

 • •  participă la activități privind formarea deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor din centru.

ART. 11

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții, întreținere, activități administrative, servicii de curățenie spații. „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” funcționează în cadrul Complexului de servicii “Măgura” Codlea, astfel că personalul administrativ este asigurat de către angajații acestui complex, fără a necesita angajarea de personal pentru aceste funcții în cadrul centrului mai sus menționat. Personalul administrativ este alcătuit din:

 • a) economist (cod 263102)

 • b) magaziner (cod 432102)

 • c) muncitor calificat (cod 7549)

 • d) muncitor necalificat (cod 9622)

 • e) șofer (cod 832201)

 • f)  administrator (cod 515104)

 • g) paznic (cod 962907)

 • h) referent(cod331309).

 • (2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire:

 • A) Economist (cod 263102)

 • •  întocmește toate documentele prevăzute de legea 82/1991 a contabilității;

 • •  ia măsuri de transpunere în practică a prevederilor conținute de normele interne, dispoziții primite de la D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  întocmește împreună cu șeful de centru și administratorul Bugetul de venituri și cheltuieli al centrului pe care îl înaintează la D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  organizează conform dispozițiilor legale, circuitul actelor justificative și a documentelor contabile și asigură înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidenta contabilă;

 • •  efectuează operațiile contabile și organizează evidenta contabilă sintetică și analitică;

 • •  primește și execută formele de poprire, asigură realizarea titlurilor executorii, a


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Talafon/faxi0268.417.100, omalll offica.țdgsispcbv.io wabaltei                  Cod fiscali 9870339

contractelor încheiate cu salariații și efectuează reținerile respective pe statele de salarii;

 • •  întocmește referate pentru urmărirea debitorilor și achitarea acestora;

 • •  organizează evidența contractelor încheiate și urmărește executarea lor;

 • •  organizează inventarierea valorilor materiale și bănești; instruiește și controlează periodic personalul unității care gestionează bunuri;

 • •  ține la zi evidența contabilă în vederea confruntării cu evidența tehnico-operativă a gestiunii și sesizează D.G.A.S.P.C. Brașov în vederea corectării neconformităților;

 • •  verifică statele de plată ale angajaților;

 • •  urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor privind salarizarea și drepturile personalului, având ca bază legile în vigoare, statul de funcțiune etc.;

 • •  întocmește, clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare, etc.;

 • •  efectuează lunar confruntări cu gestionarii;

 • •  întocmește lunar până la data de 10 ale lunii balanța de verificare analitică și evidența bugetară, pe care le transmite Ia Serviciul CSPBMF;

 • •  urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au drept copiii, verificând periodic registrul scadențar;

 • •  verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul unității;

 • •  verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilizează bonurile de consum și listele de alimente;

 • •  vizează calculul foilor de alimentație zilnică și a alimentelor eliberate de la magazie pentru pregătirea hranei copiilor;

 • •  examinează și face propuneri în vederea cheltuirii raționale a alocațiilor de hrană;

 • •  verifică periodic registrul de evidentă a meselor servite la cantină;

 • •  se ocupă de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea financiar - contabilă a unității (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni etc.);

 • •  răspunde de efectuarea înregistrărilor contabile în funcție de documentele justificative și de soldul conturilor din balanță în ceea ce privește componența acestuia și de respectarea normelor contabile și controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum și de păstrarea acestora pe suport magnetic;

 • •  îndeplinește orice sarcină trasată de directorul economic, șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, șeful de centru și Directorul General Adjunct pentru Protecția Copilului;


str. tullu Manlu nr. <», Brașov, jud. Brașov» cod 500001 Tolofon/faxi 026S.417.100, amalli ofnca^dgaftpcbv.ro wtbtltti www.tS909pGbv.ro Cod fiscali 9B70339

 • •  anunță conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov cu ocazia oricărui control pe linie de contabilitate și transmite o copie după procesul verbal întocmit de organul de control pentru urmărirea realizării măsurilor ce se impun;

 • •  pune la dispoziția organelor de control toate documentele finariciar-contabile solicitate;

 • •  respectă prevederile M.O.F. al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  respectă N.I.F.

 • B) Magaziner (cod 432102)

 • •  ține evidența materialelor și alimentelor aflate în magazie, respectând legislația de gestiune;

 • •  primește și eliberează materialele și alimentele care se păstrează în magazie;

 • •  păstrează în bune condiții obiectele și materialele aflate în gestiune; se îngrijește de conservarea corespunzătoare a alimentelor aflate în gestiune;

 • •  participă la inventarierea bunurilor materiale pe care le gestionează;

 • •  participă la stabilirea meniului zilnic;

 • •  întocmește, ori de câte ori este nevoie, împreună cu inspectorul de specialitate necesarul de alimente, echipament și materiale necesare centrului;

 • •  întocmește documentul cumulativ pentru alimente și materiale și le centralizează la sfârșit de lună;

 • •  împreună cu referentul se îngrijește de aprovizionarea centrului cu materialele necesare și alimente: mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte, materiale necesare beneficiarilor la activitatea instructiv-educativă, aparatură, alimente, combustibil, lubrifianți și tot ceea ce este necesar pentru buna desfășurare a activității centrului;

 • •  întocmește lista zilnică de alimente pentru meniul din ziua respectiva, după stabilirea acestuia de către medicul complexului/ asistent medical și administrator, apoi o supune spre aprobare în timp util șefului de complex;

 • •  la întocmirea listei zilnice de alimente are obligația ca aceasta să cuprindă corect meniul zilei raportat la efectivul prezent, cantitatea și detaliat ceea ce cuprinde acel meniu, se va scrie și pe fața foii și pe dosul ei;

 • •  execută orice altă dispoziție de serviciu sau delegare de atribuțiuni administrative emise de administrator sau șef Complex;

 • •  întocmește bonurile de eliberare a materialelor din magazia centrului;

 • •  întocmește și completează fișele de echipare individuală a copiilor instituționalizați;

 • •  respectă cu strictețe prevederile N.I.F. și M.O.F, R.O.F.


atr. lullu Manii! nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Tolafon/fa»0281,417.100, email: olficeț'dgaapcbv.ro webattai www.tjg4aficbv.ro Cod flăcăii 9670339

 • •  duce la îndeplinire orice alte sarcini în interesul instituției sau al beneficiarilor.

 • C) Muncitor calificat (cod 7549)

 • •   la intrarea în serviciu verifică starea instalațiilor de încălzire, a cazanelor, a instalațiilor electrice și în mod obligatoriu închiderea ușilor și a ferestrelor pe timpul nopții;

 • •  verifică instalația de alimentare cu apă a centralei termice;

 • •  efectuează și menține în permanență ordinea și curățenia în centrala termică;

 • •  răspunde de starea de curățenie și întreținere a instalației de încălzire, de funcționarea acesteia la parametrii și în programul stabilit;

 • •  execută lucrări de întreținere a instalațiilor de încălzire;

 • •  în intervalul de timp când nu este necesară supravegherea focului, acesta fiind oprit, execută lucrări de reparație și întreținere la mobilier, instalații, clădiri, etc.;

 • •  în caz de incendiu ia măsuri de stingere, evacuarea copiilor, alarmare a pompierilor și a poliției, precum și anunțarea de urgență a conducerii instituției;

 • •   duce la îndeplinire orice alte sarcini în interesul instituției sau al copiilor ocrotiți;

Nerespectarea sarcinilor de serviciu, precum și a dispozițiilor primite atrage după sine sancționarea până la desfacerea contractului de muncă.

 • •  întocmește lista de meniuri împreună cu medicul, magazinerul și inspectorul de specialitate;

 • •  mare atenție la recepționarea alimentelor necesare preparării hranei provenite din magazie. Să corespundă cantitativ și calitativ (să nu aibă termenul de valabilitate expirat);

 • •  preia alimentele pe bază de semnătură, iar din acel moment răspunde atât de materia primă cât și de produsul finit;

 • •  la prepararea hranei se are în vedere respectarea rețetarului și a fișei calorice având obligația să sesizeze orice inadvertență privind numărul minim de calorii/copil/zi;

 • •  în incinta bucătăriei nu au voie persoane care nu lucrează în acel loc de muncă;

 • •  este interzisă pătrunderea în bucătărie fără halat alb. Personalul care participă la prepararea hranei trebuie să aibă carnet de sănătate cu analizele la zi, iar igiena corporală trebuie să fie unul din criteriile de bază pentru a lucra în bucătărie ( spălat, unghii tăiate, păr spălat și cu batic sau cu bonetă pe cap, etc.);

 • •  este interzis a se introduce alimente din exteriorul centrului, singurele alimente din care se prepară hrana sunt cele scoase din magazie;

 • •  bucătăria va sta de regulă închisă și numai persoanele autorizate au voie să intre ( șef centru, inspectorul de specialitate, magazioner, asistent medical);«tr. lullu Manlu nr- <5, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Tolafon/faxi 0268.417<.1OO) omalh ofTIca^dyaspcbv.ro webaltet www.dg»»f>t:bY.ro Cod flocăit 0070339

 • •  în cazul în care bucătarul nu-și face o tură completă ( când servește trei mese ) va preda mai departe pe bază de semnătură, alimentele sau hrana preparată, unei persoane desemnate de administrator;

 • •  realizează conservarea murăturilor, rădăcinoaselor, a verzei, și a cartofilor;

 • •  realizează ordinea și curățenia în sala de pregătire a alimentelor și în sala de mese;

 • •  realizează spălarea și sterilizarea vaselor;

 • •  evacuează în permanentă gunoiul din sala de pregătire a alimentelor și din sala de mese;

 • •  servește hrana beneficiarilor, respectând programul de masă;

 • •  Atenție! Este interzis a se scoate din centru alimente, hrană preparată sau resturi de mâncare

 • •  preia în subgestiune toate bunurile ce sunt supuse spălării, ținând o evidentă clară atât a echipamentului ce intră în spălătorie, a celui ce se află stocat, cât și a celui ce iese;

 • •  se asigură că toate bunurile supuse spălării vor fi bine spălate și călcate, iar când se constată că sunt descusute, se trece la recondiționarea lor;

 • •  se asigură că lenjeria sau hainele uzate vor fi scoase din circuit și depozitate până la casare;

 • •  efectuează și menține în permanentă curățenia la locul de muncă, în centru și în curtea centrului;

 • •  întreține și contribuie la îngrijirea și dezvoltarea spațiului verde și floral din afară și din interior;

 • •  gestionează cât mai bine materialele de curățenie, fiind direct răspunzătoare de cantitatea consumată;

 • •  să fie vigilent în executarea sarcinilor de serviciu;

 • •  să nu întârzie sau să absenteze nemotivat; să fie prezent la post pe toată perioada serviciului, cu excepția cazurilor în care este solicitat de un superior;

 • •  să respecte beneficiarii centrului;

 • •  să aibă o ținută corespunzătoare și să adopte o atitudine civilizată fată de persoanele cu care interacționează în timpul serviciului;

 • •  să acționeze cu fermitate atunci când situația o impune;

 • •  să nu dea informații despre instituție, personal sau clienți, persoanelor din afara instituției;

 • •  să păstreze ordinea și curățenia la locul de muncă;

 • •  să răspundă de documentele din sectorul propriu de activitate;

 • •  să semnaleze în timp util eventualele probleme sau nereguli apărute în sectorul de activitate;

 • •  să adopte în relație cu colegii o atitudine amicală, care să faciliteze cooperarea în


atr. lutlu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6OD0B1 Tolofon/faxi 0261.417.100, omailt offlca’g'dyar.pcbv.ro wobaltoi www.cffttpcbv^o Cod fiscali 9870339

rezolvarea problemelor legate de serviciu;

 • •  să acționeze în interesul beneficiarilor centrului;

 • •  să respecte confidențialitatea cazurilor;

 • •  să răspundă pe durata efectuării serviciului de bunurile mobile și imobile, de integritatea acestora în spațiul fizic în care își desfășoară activitatea;

 • •  să cunoască normele de protecția muncii și P.S.I., să se prezinte la toate instruirile legate de protecția muncii și P.S.I. și să aplice aceste norme;

 • •  să ia toate măsurile pentru a preveni producerea de accidente lui și beneficiarilor, să evite producerea exploziilor, intoxicațiilor sau a altor pagube materiale ori să pericliteze sănătatea sau viața beneficiarilor;

 • •  să respecte cu strictețe prevederile regulamentului de ordine interioară;

 • •  să ducă la îndeplinire orice altă sarcină de serviciu primită pe linie ierarhic.

 • •  răspunde civil, penal, material, administrativ - după caz.

 • •  să execute toate lucrările de reparație și întreținere din cadrul instituției;

 • •  să supravegheze și să mențină integritatea patrimoniului instituției, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

 • •  să supravegheze și să participe la orice reparație de la centrala termică;

 • •  să execute în atelier orice lucrare de reparare sau amenajare necesară instituției;

 • •  să răspundă de calitatea lucrărilor pe care le execută.

 • D) Muncitor necalificat (cod 9622)

 • •  să întocmească lista de meniuri împreună cu asistentul medical, magazionerul și inspectorul de specialitate;

 • •  mare atenție la recepționarea alimentelor necesare preparării hranei provenite din magazie. Să corespundă cantitativ și calitativ (să nu aibă termenul de valabilitate expirat);

 • •  preluarea alimentelor se va face pe bază de semnătură, iar din acel moment va răspunde atât de materia primă cât și de produsul finit;

 • •  la prepararea hranei se are în vedere respectarea rețetarului și a fișei calorice având obligația să sesizeze orice inadvertență privind numărul minim de calorii/copil/zi;

 • •  în incinta bucătăriei nu au voie persoane care nu lucrează în acel loc de muncă;

 • •  este interzisă pătrunderea în bucătărie fără halat alb. Personalul care participă la prepararea hranei trebuie să aibă carnet de sănătate cu analizele la zi, iar igiena corporală trebuie să fie unul din criteriile de bază pentru a lucra în bucătărie ( spălat, unghii tăiate, păr spălat și cu batic sau cu bonetă pe cap, etc.);str. luliu Manlu nr. 6, Brașov* jud. Brașov* cod 600091 Totafoo/faMi 09S4.4V7.100, omaili offlca'g'dțțanpcbv.to webaltei www.tiga4pGbv.ro Cod flacalt 9970339

 • •  este interzis a se introduce alimente din exteriorul centrului, singurele alimente din care se prepară hrana sunt cele scoase din magazie;

 • •  bucătăria va sta de regulă închisă și numai persoanele autorizate au voie să intre ( șef centru, inspectorul de specialitate, magazioner, asistent medical);

 • •  în cazul în care bucătarul nu-și face o tură completă ( când servește trei mese ) va preda mai departe pe bază de semnătură, alimentele sau hrana preparată, unei persoane desemnate de administrator;

 • •  să realizeze conservatul murăturilor, rădăcinoaselor, a verzei, și a cartofilor;

 • •  să realizeze ordinea și curățenia în sala de pregătire a alimentelor și în sala de mese;

 • •  să realizeze spălarea și sterilizarea vaselor;

 • •  să evacueze în permanentă gunoiul din sala de pregătire a alimente și din sala de mese;

 • •  să servească hrana beneficiarilor, respectând programul de masă;

 • •  Atenție! Este interzis a se scoate din centru alimente, hrană preparată sau resturi de mâncare;

 • E) Șofer (cod 832201)

 • •  realizează toate demersurile de păstrare în perfectă stare de funcționare a mașinii;

 • •  efectuează zilnic verificarea sistemului de direcție, a celui de frânare și de iluminare a mijlocului de transport cu care se deplasează;

 • •  efectuează deplasări numai la dispoziția conducerii (în folosul centrului sau al beneficiarilor) și a personalului centrului aflat în delegație de serviciu;

 • •  participă la aprovizionarea unității cu alimente și medicamente;

 • •  asigură, după caz, transportul beneficiarilor din instituție;

 • •  efectuează toate demersurile necesare pentru circulația legală a autoturismului;

 • •  face demersuri în vederea aprovizionării cu piese de schimb, carburanți și lubrifianți, pentru mijlocul de transport aflat în grija personală.

 • F) Administrator (cod 515104)

 • •  la începutul schimbului va controla toate încăperile centrului, verificând vizual dacă totul este în regulă și nu s-au produs stricăciuni;

 • •  este obligat a lua legătura cu ofițerul de serviciu din schimbul de noapte, îngrijitorul și educatorul de serviciu pentru a verifica dacă s-au produs stricăciuni sau au dispărut obiecte de inventar, mijloace fixe sau orice bun din centru;

 • •  dacă constată orice neregulă, trebuie să solicite celor de serviciu un referat prin care să arate cauza care a dus la neregula constatată, prezentând mai departe acest referat șefului

str. tulîu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolofon/faMi 02S8.417.100, omalh offlc«<gkdga?»pebv.to wabsltai www,fya»pcbv.ro Cod flocăit 9370339

de centru;

 • •  întocmește foaia de parcurs pentru conducătorul auto al centrului verificând dacă mașina se află în stare de funcționare și dacă este aprovizionată cu combustibil;

 • •  verifică dacă conducătorul auto este odihnit, nu se află sub influența băuturilor alcoolice, dacă este apt pentru a conduce autovehicolul;

 • •  întocmește contracte de sponsorizare;

 • •  distribuie sarcini pe sectoare și pe activități oamenilor din subordine: îngrijitori, bucătari, spălătorese, mecanic, paznic;

 • •  participă la alcătuirea meniului împreună cu magazionerul, doctorul și bucătarul;

 • •  asistă la predarea alimentelor de către magazioner către bucătărie, confirmând dacă cantitățile corespund listei zilnice;

 • •  face comenzi către furnizorii cu care avem contracte, în urma consultării cu magazionerul, șeful biroului contabilitate și șeful de centru ;

 • •  este răspunzător de ordinea și curățenia din centru, urmărind ca în orice moment centrul să arate curat, bine întreținut și în permanentă primitor;

 • •  întocmește referate de necesitate care vor fi supuse aprobării șefului de centru și apoi vor fi trimise la D.G.A.S.P.C. Brașov pentru aprobările de rigoare;

 • •  obligatoriu pe referatul de necesitate trebuie trecut de către șeful biroului de contabilitate sau înlocuitorul acestuia, disponibilul din contul respectiv;

 • •  răspunde de încadrarea în cotele de benzină alocate; astfel, va semnala șefului de centru orice depășire a acestora;

 • •  este obligat să întocmească N.I.R. pentru orice bun intrat direct în gestiunea sa, să opereze în fișele de evidenta obiectelor de inventar aflate în folosință cât și în fișele mijloacelor fixe, la rubricile intrări sau restituiri. Atenție! Acest lucru se face în ziua în care are loc operațiunea;

 • •  controlează periodic dacă obiectele de inventar aflate în folosință sau mijloacele fixe de pe teren care sunt date în subgestiuni se află faptic la locul lor. Orice mutare a lor dintr-un loc în altul se va evidenția și în listele de inventar care se află pe locuri de folosință;

 • •  solicită referatele de îmbrăcăminte care se întocmesc la internarea sau externarea beneficiarilor din centru; acestea vor fi îndosariate;

 • •  întocmește bonuri de consum pentru materiale și obiecte de birotică, cât și bonuri de consum când se solicită scoaterea din magazie a unor obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte sau produse ca: detergenți, săpun, pastă de dinți, deodorante, periuțe de dinți, etc.;

 • •  controlează procesul de fabricare a meniului, dacă se respectă cantitățile și calitatea;

«tr. lullu Manlu nr. €•, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolaloit/faxt 0261,417.100, omaih ofHcarSdga&pcbv.to wabaltet www.<ig»»pcbv^o Cod fiscali 9B70339

 • •  controlează calitatea tuturor lucrărilor care se efectuează în centru, semnalând șefului de centru orice neregulă;

 • •  controlează personalul din subordine pe întreg parcursul programului, putând controla și prin sondaj la anumite ore, modul în care acesta își desfășoară activitatea și cum respectă programul de lucru. Are obligația de a controla și a semnala orice persoană din subordine care se prezintă la serviciu obosită sau în stare de ebrietate. în cazul constatării acestor abateri se va întocmi un raport care va fi prezentat șefului de centru, care va proceda conform regulamentului de ordine interioară;

 • •  aprovizionează centrul cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte și cele necesare activității de învățământ și activităților de timp liber a beneficiarilor centrului; asigurarea cu aparatură, mijloace de transport, alimente, combustibili, lubrifianți și altele, potrivit cerințelor și fondurilor de care dispune unitatea;

 • •  asigură păstrarea și justa folosire a tuturor bunurilor instituției;

 • •  asigură curățenia, încălzirea și iluminatul imobilelor centrului;

 • •  se îngrijește în permanentă de asigurarea condițiilor necesare aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală și colectivă;

 • •  participă la realizarea unor lucrări de reparații și a inventarului instituției;

 • •  repartizează pe gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic felul în care sunt păstrate și folosite acestea;

 • •  ia măsuri pentru asigurarea pazei și a securității instituției, și de prevenire și stingere a incendiilor;

 • •  întocmește registrul în care înscrie echipamentul acordat beneficiarilor centrului;

 • •  controlează modul de folosire al alimentelor;

 • •  pregătește și asigură operațiile de inventariere anuală și curentă a bunurilor instituției;

 • •  face propuneri de casare a obiectelor de inventar.

 • G) Paznic (cod 962907)

 • •  răspunde de siguranța bunurilor materiale ale centrului;

 • •  efectuează controlul personalului la plecarea din unitate;

 • •  asigură paza instituției;

 • •  legitimează și anunță prezența persoanelor străine;

 • •  permite accesul în instituție doar persoanelor autorizate;

 • •  respectă sarcinile primite pe linie ierarhică;

 • •  respectă colegii și superiorii prin limbaj și atitudine;


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Tatafon/faxi 0268,417.100, •molii offloațdyaapcbv.to wabsltei wvfVf.dga»pcbv.ro Cod fiscali 9870339

 • •  acționează în sensul interesului beneficiarilor;

 • •  completează și păstrează documentele și înscrisurile care fac obiectul activității sale;

 • •  are răspunderi pe linia situațiilor de urgentță în punctul de lucru în caz de incendiu: măsuri de stingere a incendiului, anunțarea pompierilor, evacuarea beneficiarilor și a personalului și anunțarea responsabililor, acordarea de prim ajutor victimelor.

 • H) Referent (cod 331309)

 • •  ia măsuri de transpunere în practică a prevederilor conținute de normele interne, dispoziții primite de la D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, planul de venituri și cheltuieli extrabugetare, planul de casă, precum și orice alte lucrări de planificare financiară, la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • •  urmărește executarea integrală a bugetului, în scopul unei utilizări judicioase a creditelor bugetare alocate, informând periodic conducerea în vederea luării de măsuri operative pentru realizarea sarcinilor planificate;

 • •  organizează conform dispozițiilor legale, circuitul actelor justificative și a documentelor contabile, și asigură înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidenta contabilă;

 • •  efectuează operațiile contabile și organizează evidența contabilă sintetică și analitică;

 • •   primește și execută formele de poprire, asigură realizarea titlurilor executorii, a contractelor încheiate cu salariații și efectuează reținerile respective pe statele de salarii;

 • •  întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau în conturile bancare, pentru urmărirea debitorilor de orice fel și pentru achitarea creditelor;

 • •  organizează evidența contractelor încheiate și urmăreștr executarea lor;

 • •  organizează inventarierea valorilor materiale și bănești; instruiește și controlează periodic personalul unității care gestionează bunuri;

 • •  întocmește și execută planul de muncă și salariile unității, în conformitate cu statutul de funcții;

 • •  verifică statele de plată ale angajaților;

 • •  urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor privind salarizarea și drepturile personalului, având ca bază legile în vigoare, statul de funcțiune, etc.;

 • •  întocmește dările de seamă contabile și pe cele statistice, privind plata salariilor;

 • •  întocmește, clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare, etc.;

 • •  efectuează lunar confruntări cu gestionarii;


str. Itillu M«nlu nr. 6, Brașov* Jud. Brașov* cod 600091

Tolofon/faxi M6B.417.1OO, emaili offic«g'dcțat>pebv.to

websltei www.dffatpcbv^o Cod fiscali 9B70339

 • •  verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilizează bonurile de consum și listele de alimente;

 • •  întocmește lunar până la data de 15 ale lunii balanța de verificare analitică la ct. 001; 600 pe care o confruntă cu balanța sintetică;

 • •  urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au drept copiii, verificând periodic registrul scadențar;

 • •  verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul unității;

 • •  face parte activă din comisia de casare și declasare;

 • •  vizează calculul foilor de alimentație zilnică și a alimentelor eliberate de la magazie pentru pregătirea hranei beneficiarilor;

 • •  examinează și face propuneri în vederea cheltuirii raționale a alocațiilor de hrană;

 • •  verifică periodic registrul de evidentă a meselor servite la cantină;

 • •  se ocupă de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea financiar - contabilă a unității (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni etc.);

 • •  răspunde de respectarea normelor contabile și controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum și de păstrarea acestora pe suport magnetic;

 • •  îndeplinește orice sarcină trasată de directorul economic, șeful serviciului contabil itate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, șeful de centru;

 • •  anunță conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov cu ocazia oricărui control pe linie de contabilitate și transmite o copie după procesul verbal întocmit de organul de control pentru urmărirea realizării măsurilor ce se impun;

 • •  pune la dispoziția organelor de control toate documentele financiar-contabile solicitate;

 • •  respectă prevederile M.O.F. al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  respectă N.I.F.

ART.12

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL “Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice”

(1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea;

- Adoptă o atitudine colegială care permite construirea unei relații de cooperare pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor de serviciu; nu se aduc injurii colegilor și se uzează un limbaj corespunzător în discuțiile cu aceștia;

26


str. tullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolafon/fam028i.417.100, email: offic««$dgaftpcbv.ro wabsltai wwvf.dgaapcbv^ro Cod fiscal: 9870339

 • -   Crează, în relațiile cu beneficiarii, o atmosferă caldă, familială, de sinceritate, înțelegere și încredere reciprocă, menită să asigure încredere și optimism.

 • (2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

Prelucrează datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • -  Nu dezvăluie datele personale pe care le prelucrează altor persoane decât cele în privința cărora le este permis, prin procedurile interne și fișele posturilor;

Prelucrează datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului și în ROF-ul serviciului social;

 • -   Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • -   Participă la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

Informează de îndată, detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date, de care ia cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace;

 • b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind sănătatea $i securitatea în muncă: toți lucrătorii unității au, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare, următoarele obligații generale:

 • -   Asigură buna întreținere și funcționare a obiectelor de inventar, a dispozitivelor, aparatelor și a instalațiilor și de a anunța imediat șeful ierarhic superior de orice defecțiuni sau disfuncționalități apărute în sectorul de activitate, sau în orice altă parte în instituție;

 • -   își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de


str. lutlu Mania nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Tolafon/faxi 0988.417.100, omalh offic«<£<jgsi60cbv.fo webaltm wwvf.dgaf»cbv^o Cod fiscali 98T0339

accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

Utilizează corect mașinile, aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte echipamente de muncă;

 • -  Nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, ale echipamentelor de muncă și să utilizeze corect aceste echipamente;

 • -  Comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care există motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • -  Aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

Dă relații solicitate de către inspectorii de muncă;

 • -   Iși însușește și respectă normele de securitate a muncii și măsurile de aplicare ale acestora, aduse la cunoștință, sub orice formă, de conducerea unității sau de persoanele desemnate de către aceasta;

 • -  Aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

 • -  își însușește și aplică în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul de evacuare în caz de apariție a unei stări de pericol grav sau iminent de accidentare;

Participă, în mod obligatoriu, la ședințele de instruire pe linia securității și sănătății în muncă, să-și însușească tematica prelucrata și să susțină testele prevăzute de legislația în vigoare.

 • (4) Obligații specifice pentru toți lucrătorii:

 • -  Nu efectuează modificări nepermise la echipamente, aparate, precum și alte echipamente de muncă;

 • -  Nu pătrunde în zonele de restricție sau în locurile de muncă pentru care nu a fost instruit;

 • -  Nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior și să mențină permanent locul de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curățenie;

 • -  Nu acceptă executarea unor activități pentru care nu este pregătit profesional și instruit pe linie de securitate a muncii, precum și executarea unor lucrări în afara atribuțiilor de serviciu;să respecte interdicțiile privind fumatul si utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de aprindere a materialelor și a substanțelor combustibile și inflamabile;

 • -   Cooperează, atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale, cu persoanele fizice sau juridicestr. tutlu Manlu nr. C, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolafon/fara 0268.417.100, amailt ofT1c«ț,<iyaf»pcbv.to wabaltoi www.dgatpcbvM Cod fiscali 9670330


cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

 • (5) Atribuții pe linia PSI: salariatul are următoarele obligații principale generale în domeniul PSI, conform Legii nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Cunoaște și respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor;

întreține și folosește în scopul pentru care au fost realizate dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției;

 • -  Nu efectuează modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului inițial al construcției, instalației, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislației în vigoare;

 • -   Aduce la cunoștința conducătorului instituției orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu;

 • -  Comunică, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;

Cooperează cu salariații desemnați de conducătorul instituției, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • -  Acționează, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;

 • -   Furnizează persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor.

 • (6) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

Efectuează controlul intern după fiecare operațiune efectuată, conform atribuțiilor de serviciu.

 • -  Asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

Respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • -   Cunoaște și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția adulților cu dizabilități, literatura de specialitate, participă Ia pregătiri ce vizează ridicarea nivelului profesional;

 • -   Participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov ;

 • -  Respectă prevederile ROI, ROF, proceduri, codul etic;

str. lullu Manlu nr. €, Brașov» Jud. Brașov, cod 600091

Talafon/fara 0261.417.100, omaiit 0fflceffci9aspcbv.ro wabaltai www.tlgoopcbv.ro Cod flacalt 9S70339

 • -  Răspunde, pe durata efectuării serviciului, de bunurile mobile și imobile, de integritatea acestora în spațiul în care își defașoară activitatea;

Promovează interesul superior al beneficiarilor, prin toate acțiunile;

 • -   Respectă confidențialitatea cazurilor;

 • -   Respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor;

 • -  Abordează beneficiarii în mod nedescriminatoriu;

Oferă informațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

 • (7) Privind serviciul de permanentă:

 • -  Respectă graficul de lucru;

 • -  Predă și preia tura prin verificarea și semnarea procesului verbal;

 • -  Nu părăsește locul de muncă până la predarea serviciului.

ART.13

SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE

Centrul asigură condiții de siguranță și confort și accesibilitate pentru desfășurarea activităților.

 • (1) Centrul este organizat astfel încât să asigure condiții de siguranță și confort.Centrul stabilește în regulamentul de organizare internă condițiile de siguranță și protecție din centru.Centrul are în regulamentul de ordine interioară o secțiune de reguli de interacțiune între personal și beneficiari care contribuie la menținerea mediului de siguranță. Centrul asigură protecție împotriva agresorului.

 • (2) Centrul colaborează cu organele de poliție sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi județene, în situațiile în care se constată existența comiterii actelor de violență domestică atât în cazul în care profesioniștii centrului participă la evaluarea inițială a cazurilor, cât și în situațiile în care au loc incidente între agresori și beneficiarii centrului.

ART.14

FINANȚAREA “Centrului de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice”

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țar^îfdhiA

30                            7? f !

■ w

CLUcre-


•tr. iullu Manlu nr- 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tdafon/fasn 0258.417.100, omalh ofNa*ț,-dya*pcbv.ro wabaltei wwvf.dg»»pcbvrro Cod flăcăii 9670339

străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ART.15

DISPOZIȚII FINALE

 • (1) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoștință atât beneficiarilor, respectiv reprezentanților legali, cât și personalului centrului pe bază de semnătură, având obligația de a-l cunoaște și de a-l aplica întocmai.

 • (2) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se modifică cu prevederile legislației în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Anexele l - 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.Director General Adjunct Economic, Mariana Acsinte

AVIZAT, Serviciul Juridic Contencios


AVIZAT,Biroul MCAMSS

CristinarSimion


AVIZAT, Serviciul Resurse Umane

Raluca Hașu


întocmit, Șef centru/complex Mirela Lăcătușu


str. lullu Manlu nr. <5, Brașov, jud. Brașov, coci 600001 Tdefoa/faxi 02BB.417.100, amaili offlca'Șdgaapcbv.to webaltei www,t!gaf»i^bv^ro Cod fiscali 9BT0339

ANEXA 1 la articolul nr. 4 , alineatul (1)

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE: art (1) acte normative aplicabile domeniului, în afara celor menționate la art. 4 alin (1);

 • 1.  Codul Civil.

 • 2.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3.  Legea nr. 61/1993 privind acordarea alocației de stat pentru copii.

 • 4.  Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • 5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 • 6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 7. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

 • 8.  Hotărârea de Guvern nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

 • 9. Ordinul Nr. 28/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, emitent Ministerul Muncii și Justiției Sociale, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019 (Anexa 1- Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice, cod 8790CR-VD-I).

 • 10. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 cu completările și modificările ulterioare.

»tr. luiiu Maniu nr. 6, Brașov, jud, Brașov, cod 500081 TeUfon/fsxs OZ68.417.100, emath 'teft'i c-        p e. bv. i'»

woboltet wvvw,cfff»9pcbv,r& Cod llscaiî 9970330

•Ai*


sefcm o*

as mi


 • 11. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 456/31.10.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


  Di

  Julietâ''Âți


Director General Adjunct Economic, Mariana Atsi


AVIZAT, Serviciul Juridic ContenciosAVIZAT, Biroul MCAMSS

Cristina fflimion

•tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/faxi 02B8.417.100, omaill wabelta: www.etgjtspebv.ro Cod fiscali 9B70339

spân»


5lrt*(n 4* noneavMMM

I5~ ÎOOVSO KOI


ANEXA 2 la articolul nr. 8 alineatul (l)

Structura personalului “Centrului de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” este formată din următoarele categorii de personal prevăzute și aprobate în statele de funcții, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 456/3l.l0.2019:

 • a) personal de conducere: șef de centru (S) (Ipost) - funcția este asigurată de șeful CS “Măgura” Codlea.

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență - 9 posturi :

 • •  psiholog practicant (S) (cod 263411) - (l post)

 • •  asistent social debutant (S) (cod 263501) - (1 post)

 • •  instructor de educație (M) (cod 235204) - (3 posturi)

 • •  îngrijitor (G) (cod 532104) - (4 posturi)

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire - asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții, întreținere, activități administrative, servicii de curățenie spații, deservind întregul Complex de servicii “Măgura” Codlea- 23 de posturi:

 • •  economist (S) (cod 263102) - (1 post)

 • •  magaziner (M) (cod 432102) - (2 posturi)

 • •  muncitor calificat (G) (cod 7549) - (11 posturi)

 • •  muncitor necalificat (G) (cod 9622) - ( 1 post)

 • •  șofer (G) (cod 832201) - (1 post)

 • •  administrator (M) (cod 515104) - (1 post)

 • •  paznic (G) (cod 962907) - (5 posturi)

 • •  referent (M) (cod 331309) - (1 post).