Hotărârea nr. 10/2020

Hotărârea nr. 10 - privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 519/20.12.2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 10

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 519/20.12.2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 405 din data de 16.01.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 405 din data de 16.01.2020 întocmit de către Direcția Juridică prin care se propune aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 519/20.12.2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Văzând adresa Serviciului Resurse Umane, Strategii de Informatizare nr. 405/10.01.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile art.47 alin. (4), art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și ale art.4, alin. (4), art. 8, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 și art. 28 din H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 519/20.12.2019, privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, în sensul înlocuirii dlui. Pascu Lucian cu un nou membru. Art. 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - „Se desemnează membrii în comisia de selecție a candidaților în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, după cum urmează:

  • - dl. Anghel Alexandru

  • - dna. Belu Gabriela

  • - dna. Bucur Mariana”.

Art.II. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


<■


ează,

Secretar gej^rțJ al județului Maria brăveanu


Contrase