Hotărârea nr. 1/2020

Hotărârea nr. 1 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 ianuarie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 17.01.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 ianuarie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 17 ianuarie

2020;

Analizând Dispoziția nr. 18/13.01.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 17 ianuarie 2020, ora 1100, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean

Brașov din data de 17 ianuarie 2020, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 18/13.01.2020.


Contrasemnează, Secretar generaj al județului Maria DumBrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE Cod: F-05DISPOZIȚIA NR. 18

din data de 13.01.2020

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 17

ianuarie 2020 ora Îl00 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin.(2), art.179 alin.(2) lit.b și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 17 ianuarie 2020, ora 1100, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019.


Contrasemnează,

SECRETAR GENERAEĂL JUDEȚULUI

Maria Dumbrăveanu