• Hotărârea 95/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.95 – aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur” Brașov, România, 2020 și alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului
 • Hotărârea 94/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.94 – aprobarea statului de funcții, a organigramei, structura organizatorică şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 93/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.93 – aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov
 • Hotărârea 92/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.92 – aprobarea înfiinţării Locuinţei Protejate “VENUS” în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea şi a serviciilor integrate complementare – grup de suport şi cabinet de consiliere vocaţională – în cadru Biroului Management de Caz Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale – Compartiment Management de caz violenţă domestică, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Social Locuinţa Protejată “Venus”
 • Hotărârea 91/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.91 – aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 90/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.90 – repartizarea sumei de 4.149.651 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile și fundațiile în care UAT-Judeţul Braşov are calitatea de membru pe anul 2020
 • Hotărârea 89/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.89 – desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi
 • Hotărârea 88/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.88 – abrogarea poziţiei nr.113 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 87/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.87 – aprobarea împuternicirii S.C. Compania APA SA Braşov în vederea identificării bunurilor care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Judeţul Braşov
 • Hotărârea 86/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.86 – aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, pentru anul 2020
 • Hotărârea 85/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.85 – aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, pentru anul 2020
 • Hotărârea 84/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.84 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 – Beneficiari de drept public
 • Hotărârea 83/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.83 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 – Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial
 • Hotărârea 82/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.82 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020
 • Hotărârea 81/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.81 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 – Programul Sportul pentru Toți
 • Hotărârea 80/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.80 –aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 – Programul Promovarea Sportului de Performanță
 • Hotărârea 79/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.79 –modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 522/20.12.2019 privind trecerea imobilului teren şi construcţii, situat în municipiul Făgăraş, str. Hurez, nr.12, în suprafaţă de 5714 mp, edificat cu construcţii C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraş, din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 78/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.78 – constatarea tacitei relocaţiuni pentru apartamentul cu destinaţia de locuinţă de serviciu, situat în imobilul din Municipiul Braşov, str. Traian, nr. 46, ap.56, judeţul Braşov
 • Hotărârea 77/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.77 – modificarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 76/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.76 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.29, înscris în CF nr.130291-C1-U8 Braşov, nr. topografic/cadastral (5667-5668/1)/1/I
 • Hotărârea 75/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.75 – aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr.Banu Monica pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică ”Diaconu Coresi”
 • Hotărârea 74/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.74 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 73/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.73 – revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 71/2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes judeţean DJ 102I lim.jud. Prahova – DN1A Şanţuri km 49 + 910 – 63 + 594 din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Bucureşti, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
 • Hotărârea 72/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.72 – aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 71/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.71 – aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreţi “Flori în Ţara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural “Reduta”
 • Hotărârea 70/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.70 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2020
 • Hotărârea 69/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.69 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020
 • Hotărârea 68/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.68 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
 • Hotărârea 67/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.67 – validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Neonatologie I din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 66/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.66 – validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 65/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.65 – aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023
 • Hotărârea 64/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.64 – aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019-2022
 • Hotărârea 63/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.63 – aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022
 • Hotărârea 62/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.62 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Brașov pentru anul 2020
 • Hotărârea 61/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.61 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020
 • Hotărârea 60/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.60 – aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 59/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.59 – repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale din judeţ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare
 • Hotărârea 58/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.58 – aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023
 • Hotărârea 57/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.57 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3.02.2020
 • Hotărârea 56/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

  Hotărârea nr.56 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 februarie 2020
 • Hotărârea 55/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

  Hotărârea nr. 55 - privind aprobarea modificării arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea Comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov și trecerea Comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian
 • Hotărârea 54/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

  Hotărârea nr. 54 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2020
 • Hotărârea 53/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

  Hotărârea nr. 53 - privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pop Mircea-Virgil
 • Hotărârea 52/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

  Hotărârea nr. 52 - privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 ianuarie 2020
 • Hotărârea 51/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

  Hotărârea nr. 51 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020
 • Hotărârea 50/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 50 - privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu, la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 20-23 februarie 2020
 • Hotărârea 49/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 49 - privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” domnului Academician Ioan Aurel Pop, Președinte al Academiei Române
 • Hotărârea 48/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 48 - privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” Înaltpreasfinției Sale Prof. Dr. Laurențiu Streza, Mitropolit al Ardealului
 • Hotărârea 47/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 47 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI BRAŞOV”
 • Hotărârea 46/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 46 - privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Braşov, conform documentaţiei cadastrale de dezmembrare a acestuia
 • Hotărârea 45/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 45 - privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr. cad 101743 cu suprafața de 3 mp, nr. cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”
 • Hotărârea 44/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 44 - privind aprobarea modificării art.1.din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.175/27.04.2016 privind trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului din Anexa nr.1 la HG nr. 972/2002
 • Hotărârea 43/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 43 - privind aprobarea preluării din domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, în suprafaţă de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraş, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov şi darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 42/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 42 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 ianuarie 2020
 • Hotărârea 41/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 41 - privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Bod pentru anul 2020
 • Hotărârea 40/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 40 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020
 • Hotărârea 39/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 39 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Expertiză tehnică + DALI DJ 103D Viștea de Jos (DN1) – Viștea de Sus – Viștișoara, km 0+000 – 9+320”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 38/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 38 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 106B Vulcan (DJ 112A) – Holbav – Paltin (DJ 106A), km 0+000-6+505”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 37/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 37 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică + DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) – Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanţat prin bugetul Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 36/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 36 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Expertiză tehnică +SF+PT+DDE Amenajarea intersecţiei DJ 112A – DJ 112 - DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Braşov
 • Hotărârea 35/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 35 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere pod DJ 103A km 16+000- deteriorare infrastructură pod și rampe de acces – expertiză tehnică – DALI”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 34/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 34 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman-Podu Olt-Lim. Jud. Covasna km 7+210”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 33/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 33 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 32/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 32 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT III VIȘTEA”
 • Hotărârea 31/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 31 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT II TICUȘ”
 • Hotărârea 30/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 30 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT I CAȚA”
 • Hotărârea 29/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 29 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”
 • Hotărârea 28/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 28 - privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 27/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 27 - privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2020
 • Hotărârea 26/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 26 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 60.000 lei
 • Hotărârea 25/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 25 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 24/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 24 - privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov pentru perioada 2019-2023
 • Hotărârea 23/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 23 - privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022
 • Hotărârea 22/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 22 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu
 • Hotărârea 21/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 21 - privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de şef de laborator – Laboratorul de Analize Medicale
 • Hotărârea 20/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 20 - privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor vacante de conducere de şef secţie/şef serviciu din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 19/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 19 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 18/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 18 - privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020
 • Hotărârea 17/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 17 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020
 • Hotărârea 16/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 16 - privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brașov, începând cu data de 01.01.2020
 • Hotărârea 15/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 15 - privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Braşov
 • Hotărârea 14/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 14 - privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov
 • Hotărârea 13/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 13 - privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului de Artă Braşov
 • Hotărârea 12/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 12 - privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” pentru mandatul 2020-2024
 • Hotărârea 11/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 11 - privind desemnarea reprezentantului U.A.T Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A
 • Hotărârea 10/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 10 - privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 519/20.12.2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
 • Hotărârea 9/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 9 - privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului teren, în suprafaţă de 2657 m.p., înscris în C.F. nr. 161480 Braşov, cu nr. Cad. 161480 şi a imobilului teren în suprafaţă de 1537 m.p., înscris în C.F. nr. 161481 Braşov, în domeniul public al Județului Brașov
 • Hotărârea 8/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 8 - privind trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Braşov în domeniul public al UAT Judeţul Braşov a terenului înscris în CF nr. 161476 Braşov cu suprafaţa de 1899 mp
 • Hotărârea 7/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 7 - privind aprobarea preluării şi includerii imobilelor cu nr.cad.104035 cu suprafaţa de 2065 mp, cu nr.cad.104036 cu suprafaţa de 685 mp şi cu nr.cad 104032 cu suprafaţa de 1094 mp, în domeniul public al Judeţului Braşov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia – Viscri – Buneşti, km 0+000-15+065”
 • Hotărârea 6/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 6 - privind aprobarea modificării art. 1 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 384/26.09.2019 privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafaţă de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum şi revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, înscrisă în evidenţele de carte funciară
 • Hotărârea 5/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 5 - - privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 457/20.12.2018 de prelungire a contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 4/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 4 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2019
 • Hotărârea 3/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 3 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 ianuarie 2020
 • Hotărârea 2/2020 - Județul Brașov - 17.01.2020

  Hotărârea nr. 2 - privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
 • Hotărârea 1/2020 - Județul Brașov - 17.01.2020

  Hotărârea nr. 1 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 ianuarie 2020