Proces verbal din 18.10.2019

Proces verbal din 18 octombrie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.410 din data de 31.10.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov in data de 18 octombrie 2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 4 și 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 octombrie 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează,

Secretar generaȚafl județului, Maria Dtmrorăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 18 octombrie 2019

A

In conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară pentru astăzi, vineri, data de 18 octombrie 2019. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Lucrările prezentei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1100.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 30 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința extraordinară din data de 18 octombrie 2019 absentează dl. vicepreședinte Adrian Gabor, dl. Băbuță Claudiu, d-na. Femolend Caroline, d-na. Mariana Sebeni-Comșa și dl. Mitric Radu-Teodor. In cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi vom începe ședința extraordinară. Din 35 de consilieri județeni care alcătuim consiliul județean avem 5 persoane care lipsesc. Avem un singur punct pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

O să citesc punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe anul 2019. Prin articolul nr. 1 se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe secțiunea de funcționare pe anul 2019, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Aveți puncte de vedere? Nefiind puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Cu aceasta ședința a luat sfârșit, vreau să vă mulțumesc pentru participare.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului, Dumbrăveanu/^Iaria