Proces verbal din 11.07.2019

Proces verbal din 11 iulie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 275 din data 25.07.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 iulie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 iulie 2019;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 8 ale consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 138, alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 iulie 2019.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 11 iulie 2019

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 421/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară pentru astăzi, joi, data de 11 iulie 2019. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședinței publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1200.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 29 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința extraordinară din data de 11 iulie 2019 absentează dl. Dragoș Crăciun, dl. Paul Enache, dl. Nistor Horia, dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius, dl. Postolache Nicolae și dl. Tănase Ionuț. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua și bun venit la ședința extraordinară. Știu că este un efort destul de mare din partea unora fiindcă este o perioadă în care o parte v-ați planificat și alte activități, dar am considerat de cuviință să facem această ședință extraordinară fiindcă sunt o parte din aceste puncte, care sunt extrem de urgente și am zis ca să nu mai pierdem vremea și să mai așteptăm încă două săptămâni, până Ia ședința ordinară și atunci am considerat de cuviință să ne întâlnim astăzi. Din 35 de consilieri județeni avem 6 absențe, suntem 29 prezenți, deci practic suntem statutari.

Supun la vot ordinea de zi a Consiliului județean. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem Ia punctul nr. 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019. Avem de adus clarificări la acest punct? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice provizorii până Ia încheierea proiectului de reabilitate a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Comisia 7 a dat aviz favorabil la punctul nr.2.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt alte puncte de vedere? Nemaiavând alte puncte de vedere supun Ia vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 334/27.09.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind modificarea Listei de Investiții a Județului Brașov pe anul 2019. Este un punct pentru care nu s-au pregătit materiale în această ședință. Le vom pregăti în ședința ordinară care va avea loc la sfârșitul lunii. Propun retragerea acestui punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean - Luța - Ludișor km 0+000 - 9+084”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 25/29.01.2019 privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Aceasta a fost ședința extraordinară, vreau să vă mulțumesc și ne vedem la ședința ordinară. Mulțumesc mult.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar,

Dumbjrâ^mu Maria